HOTĂRÂRE nr. 911 din 14 septembrie 2011privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil situat în oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 90 din 30 iunie 2011, cu destinaţia de sediu pentru Substaţia de Ambulanţă Şimleu Silvaniei.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 14 septembrie 2011.Nr. 911.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite înadministrarea Ministerului Sănătăţii,pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj
    *Font 8*
    ┌────────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Denumirea │ │ Elementele de identificare │ │Ordonatorul/│Ordonatorul/│Numărul de││ bunului │ Locul unde ├───────┬─────────────┬─────────┤ Valoarea │Administra- │Administra- │înregis- ││ care face │ este situat │ Codul │ Descrierea │Cartea │ de │torul de la │ torul la │trare în ││ obiectul │ imobilul │ de │ tehnică │funciară │ inventar │care trece │care trece │inventarul││ actului │ │clasi- │ │ │ (lei) │ bunul în │ bunul în │bunurilor ││ normativ │ │ficare │ │ │ │ domeniul │ domeniul │din dome- ││ │ │ │ │ │ │ public al │ public al │ niul ││ │ │ │ │ │ │ statului │ statului │public al ││ │ │ │ │ │ │ (CF şi │ (CF şi │ statului ││ │ │ │ │ │ │ denumire) │ denumire) │ │├────────────┼──────────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│Substaţia │Oraşul Şimleu │8.25.07│Clădire sediu│C.F. nr. │311.546,69│Consiliul │Ministerul │Ministerul││de Ambulanţă│Silvaniei, │ │şi anexe │51768 │ │Judeţean │Sănătăţii/ │Finanţelor││Şimleu │str. Simion │ │Sc = 785 mý │Şimleu │ │Sălaj, prin │CIF 4266456 │Publice ││Silvaniei │Bărnuţiu nr.12│ │S teren = │Silvaniei│ │Hotărârea │Serviciul │urmează să││ │judeţul Sălaj │ │2.933 mý │ │ │Consiliului │Judeţean de │atribuie ││ │ │ │ │ │ │Judeţean │Ambulanţă │numărul de││ │ │ │ │ │ │Sălaj nr. │Sălaj │inventar ││ │ │ │ │ │ │90/2011 │CIF 7595291 │ ││ │ │ │ │ │ │CIF 4494764 │ │ │└────────────┴──────────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────┘--------