HOTĂRÂRE nr. 913 din 14 septembrie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 20 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploatație, în valoare unitară de 410 lei/cap bovină, în limita sumei de 533.817.950 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2011.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 29 noiembrie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul unic(1) Se aprobă cuantumul plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine pentru cererile depuse în anul 2010, denumită în continuare primă pe exploatație, în valoare unitară de 40 lei/cap ovine/caprine, în limita sumei de 263.673.732 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2011.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.113.519 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii 2010 și 2011.2. Anexa "Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 și suma totală alocată acestor ajutoare de stat" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 14 septembrie 2011.Nr. 913.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.302/2010)Ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentruperioada 2010-2011 și suma totală alocată acestor ajutoare de stat
  Nr. crt. Specificare Denumirea ajutorului de stat Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat Suma totală alocată fiecărei perioade - mii lei -
  1. Activități de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu și bunăstarea animalelor [art. 4 lit. s) pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare] Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor 18 noiembrie 2010 -15 octombrie 2011 388.700
  Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării și protecției porcinelor 18 noiembrie 2010 -15 octombrie 2011 304.126
  2. Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completă- rile ulterioare] În sectorul creșterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale 13 octombrie 2010- 30 septembrie 2011 5.815
  3. Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității sub formă de rambursare Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 01 iulie 2010- 30 septembrie 2011 398.002
  4. Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare] Plata primelor de asigurare 19 august 2010- 31 decembrie 2011 16.876
  TOTAL: 1.113.519
  ---------