HOTĂRÂRE nr. 899 din 7 septembrie 2011privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Segarcea şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea, judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Segarcea şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea, judeţul Dolj, în vederea implementării în oraşul Segarcea, judeţul Dolj, a Master Planului privind alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 899.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia DomeniilorStatului, în domeniul public al oraşului Segarcea şi în administrareaConsiliului Local al Oraşului Segarcea, judeţul Dolj
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite Numărul de inventar M.F.P. Codul de clasifi- care Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Oraşul Segarcea, Str. Unirii nr. 4, judeţul Dolj Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului - CUI 12708834 Oraşul Segarcea - CUI 4554467, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea 145464 parţial 8.05.01 Teren agricol extravilan Suprafaţa: 9.200 mý Tarlaua 130, Parcela A1097 C.F. nr. 30061
  2. Oraşul Segarcea, Str. Unirii nr. 4, judeţul Dolj Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului - CUI 12708834 Oraşul Segarcea - CUI 4554467, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea 145464 parţial 8.05.01 Teren agricol extravilan Suprafaţa: 20.300 mý Tarlaua 129, Parcela A1096 C.F. nr. 30062
  3. Oraşul Segarcea, Str. Unirii nr. 4, judeţul Dolj Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului - CUI 12708834 Oraşul Segarcea - CUI 4554467, în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea 145464 parţial 8.05.01 Teren agricol extravilan Suprafaţa: 2.900 mý Tarlaua 127, Parcela A936 C.F. nr. 30063
  --------