HOTĂRÂRE nr. 893 din 7 septembrie 2011privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 12 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Instituţia Prefectului Alba, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Public îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 şi, respectiv, a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 893.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, carese transmite din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor în administrarea Ministerului Public,pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
  *Font 8*
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracte- risticile imobilului Număr de inventar şi cod de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Clădire şi teren aferent, strada I.I.C. Brătianu nr. 2, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba Statul român - din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Alba CUI - 4562664 Statul român - în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia CUI - 16774199 Clădire SP+2 -suprafaţă construită - 521 mý -suprafaţă desfăşu- rată - 1.995 mý - teren aferent - 1.135 mý 155.320 Cod de clasificare: 8.29.15
  ----------