HOTĂRÂRE nr. 2.450 din 6 august 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor. (5) Mandatul membrilor Consiliului este de 2 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se finalizează prin semnarea documentelor de către fiecare membru al Consiliului, prin care aceştia fac dovada că au luat cunoştinţă de şi se angajează să respecte Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere şi Regulamentul privind Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare şi reglementările în domeniul medierii, prevăzute în anexele nr. 9 şi 10."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege. (2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului."3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În structura Consiliului prevăzută în anexa nr. 1 funcţionează un secretariat tehnic, a cărui organigramă este propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă."4. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc 9 noi alineate, alineatele (4)-(12), cu următorul cuprins:"(4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent: a) Comisia consultativă a corpului profesional; b) Comisia consultativă pentru calitatea formării; c) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere; d) Comisia pentru promovarea medierii; e) Senatul; f) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative; g) Comisia legislativă. (5) a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă. b) Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii. c) Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului. d) Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora. (6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentanţii asociaţiilor profesionale care au un număr minim de 30 de membri mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator. (7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, cu excepţia standardelor de formare. (8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor care oferă servicii de mediere şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii. (9) Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care să contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintă specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului. (10) a) Senatul este constituit din câte un reprezentant, înscris de Consiliu în Lista experţilor evaluatori, din partea fiecărei organizaţii care a contribuit direct şi nemijlocit la dezvoltarea cadrului legal şi operaţional al profesiei de mediator şi furnizează programe de formare iniţială a mediatorilor, având rolul de a elabora standarde de formare şi de a propune Consiliului recomandări cu privire la formarea în mediere, precum şi de a analiza cererile cu privire la programe de formare, formatori şi evaluatori şi de a formula propuneri către Consiliul de mediere. b) Senatul se înfiinţează prin desemnarea a câte unui reprezentant înscris de Consiliu pe lista experţilor evaluatori al fiecărei organizaţii care a făcut parte din primul Consiliu numit de Ministerul Justiţiei. c) Membrii Senatului pot coopta şi alţi membri, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. 10 lit. a) şi ale Regulamentului. (11) Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publică şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare. (12) Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii."5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din următoarele tipuri de venituri: a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor; b) taxe provenind din activitatea depusă pentru administrarea Tabloului mediatorilor; c) taxe provenind din avizarea modificării formei de exercitare a profesiei de mediator; d) taxe provenind din avizarea înfiinţării de sedii profesionale secundare ale formelor de exercitare a profesiei de mediator; e) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii; f) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională iniţială a mediatorilor; g) taxe provenind din autorizarea cursurilor şi a programelor de formare profesională continuă a mediatorilor; h) taxe provenind din analiza programelor de formare în vederea echivalării pregătirii profesionale ca mediator; i) taxe de înscriere şi menţinere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor; j) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii; k) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; l) încasări din vânzarea materialelor proprii; m) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare; n) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului."6. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;".7. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere; f) prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă."8. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Absenţele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absentează."9. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă."10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Revocarea unui membru al Consiliului de mediere poate avea loc în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (4^1) din lege. (2) Consiliul de mediere asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de revocare a membrilor săi."11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Coordonarea activităţii executive a Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)."12. La articolul 13, după alineatul (6) se introduc 3 noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:"(7) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz. (8) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune. (9) Perioada de predare a mandatului poate dura cel mult 3 luni calendaristice."13. La articolul 14 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv; e) la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1)."14. La articolul 15, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei....................................................................... (4) Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 3 zile înainte."15. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi."16. La articolul 15, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 5 membri. (7) a) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris. b) Voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul procesului-verbal de şedinţă şi fac parte integrantă din hotărârea adoptată. (8) Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor şi, după ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formării mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului."17. La articolul 20 alineatul (1), literele a), c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi desfăşurarea activităţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;...................................................................... c) pregăteşte şedinţele consiliului şi stabileşte priorităţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea şedinţei comisiei;...................................................................... h) verifică îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregătirii ca mediator şi înaintează Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;".18. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condiţiile prevăzute la art. 10, care se aplică şi membrilor Comisiei permanente."19. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), i), k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Preşedintele coordonează întreaga activitate executivă a Consiliului, având următoarele atribuţii: a) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;...................................................................... i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi raportul execuţiei bugetare anuale;...................................................................... k) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate şi informează Consiliul cu privire la activitatea instituţiei şi a Comisiei permanente desfăşurată între şedinţele acestuia; l) răspunde de organizarea şi buna funcţionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;".20. La articolul 22 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului."21. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii."22. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv, angajat permanent, conform Legii nr. 53/2003 - Codului muncii, republicată. (2) Secretariatul tehnic funcţionează conform unei organigrame proprii, propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă. (3) Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii: a) primeşte, ia în evidenţă şi distribuie corespondenţa adresată Consiliului; b) eliberează actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte; c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente; d) asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului; e) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului; f) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu; g) pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei anuale a mediatorilor; h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice; i) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia; j) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe; k) răspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora; l) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente; m) răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţă; n) ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile; o) întocmeşte raportul anual de execuţie bugetară al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli. (4) Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează preşedintelui şi colaborează în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu. (5) Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post. (6) Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuţii: a) răspunde de siguranţă din punctul de vedere al securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare; b) răspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic; c) răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situaţiile de urgenţă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens; d) răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi în situaţii de urgenţă la condiţiile locurilor de muncă existente; e) răspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă de către toţi angajaţii; f) răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă."23. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 "Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii", cuprinzând articolele 83^1-83^9, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VI^1Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medieriiArt. 83^1. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor (REAPM), Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale specializate ale mediatorilor (REAPS), precum şi Registrul de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii (REODM), pe care le actualizează periodic.Secţiunea 1 Asociaţiile profesionale ale mediatorilorArt. 83^2. - (1) Corpul profesional al mediatorilor se compune din toţi mediatorii autorizaţi, înscrişi în Tabloul mediatorilor, care exercită profesia în una dintre formele de exercitare a profesiei de mediator prevăzute de lege şi care sunt organizaţi în asociaţii profesionale locale sau naţionale, conform art. 24 din Lege şi în condiţiile art. 83^3 din prezentul regulament. (2) Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, conform art. 24 din Lege.Art. 83^3. - (1) Sunt asociaţii profesionale ale mediatorilor persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) toţi membrii asociaţi sunt mediatori autorizaţi în condiţiile Legii; c) denumirea asociaţiei cuprinde cuvântul «mediere», «mediator» sau «mediatori»; d) scopul asociaţiei este conform cu prevederile art. 24 din Lege, respectiv reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor, protejarea statutului lor şi apărarea drepturilor şi intereselor acestora; e) obiectivele şi activităţile asociaţiei respectă prevederile legale şi regulamentare în materia medierii, iar statutele lor nu conţin clauze de exclusivitate; f) activităţile statutare nu cuprind furnizarea de servicii de mediere către terţi şi nici furnizarea de servicii de formare iniţială a mediatorilor, dar pot include organizarea de activităţi de formare continuă a mediatorilor; g) nu sunt filiale ale unor asociaţii înscrise în REAPM, nu sunt uniuni sau federaţii ale unor asociaţii înscrise în REAPM; h) sunt înscrise în REAPM întocmit de Consiliu. (2) Asociaţiile profesionale ale mediatorilor prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 22 din Lege. (3) Asociaţiile profesionale prevăzute la art. 24 din Lege nu se încadrează în categoria furnizorilor de formare profesională prevăzuţi la art. 9 din Lege.Art. 83^4. - (1) În scopul informării publice şi a mediatorilor, Consiliul ţine evidenţa asociaţiilor profesionale sub forma unui REAPM. (2) Înscrierea asociaţiilor profesionale în REAPM se face la cerere, prin decizie/hotărâre a preşedintelui Consiliului, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 83^3 alin. (1) lit. a)-g). (3) În cazul contestării deciziei preşedintelui de respingere a înscrierii, Consiliul adoptă o hotărâre privind soluţionarea contestaţiei. (4) Cererea de înscriere în REAPM va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul; c) hotărârea judecătorească de înfiinţare, precum şi hotărârile judecătoreşti ulterioare, dacă este cazul; d) certificatul fiscal; e) certificatul de înregistrare a persoanei juridice; f) lista membrilor asociaţiei profesionale. (5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun în copie, certificată pentru conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, prin semnătura reprezentantului legal al asociaţiei profesionale şi aplicarea ştampilei acesteia. (6) Decizia sau hotărârea privind înscrierea asociaţiei profesionale în REAPM se comunică solicitantului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii. În cazul în care hotărârea este de respingere a înscrierii, aceasta se motivează, se comunică solicitantului şi se publică pe site-ul Consiliului. (7) În cazul în care cererea de înscriere se aprobă, asociaţia profesională va fi înscrisă în REAPM în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei/hotărârii preşedintelui.Secţiunea a 2-a Asociaţiile profesionale specializateArt. 83^5. - (1) Mediatorii autorizaţi pot înfiinţa şi asociaţii specializate pe domenii de aplicare a medierii. (2) Asociaţiile înfiinţate de mediatori pe domenii de aplicare a medierii pot fi înscrise la cerere în REAPS.Art. 83^6. - Sunt asociaţii profesionale specializate pe domenii de aplicare a medierii acele persoane juridice care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înfiinţate cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 83^3 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f); b) denumirea, scopul, obiectivele asociaţiei precizează domeniile de aplicare a medierii pentru care membrii asociaţiei au interes profesional; c) membrii asociaţiei au o specializare recunoscută de Consiliu, în cazul în care pentru practica într-un anumit domeniu de aplicare a medierii Consiliul reglementează necesitatea specializării.Art. 83^7. - (1) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru numai într-o singură asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 83^3. (2) Un mediator autorizat poate avea calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6. (3) Un mediator autorizat poate avea concomitent calitatea de membru într-o asociaţie profesională, astfel cum aceasta este definită la art. 83^3, dar şi calitatea de membru în una sau mai multe asociaţii profesionale specializate, astfel cum acestea sunt definite la art. 83^6.Secţiunea a 3-a Organizarea de servicii de mediereArt. 83^8. - (1) Orice persoană juridică poate organiza servicii de mediere în colaborare cu formele de exercitare a profesiei de mediator doar după obţinerea unui aviz din partea Consiliului, prin care se certifică faptul că sunt respectate principiile de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate de către mediator, iar părţilor le este respectat dreptul de a decide cu privire la alegerea mediatorului şi a soluţiei privind disputa supusă medierii. (2) Serviciile de mediere pot fi organizate doar de persoanele juridice care au în obiectul de activitate organizarea sau oferirea unor astfel de servicii, denumite în continuare organizaţii din domeniul medierii. (3) În cazul unui serviciu de mediere organizat de o organizaţie din domeniul medierii, contractul de mediere se încheie exclusiv între mediator şi părţi, conform art. 45 şi 46 din Lege. (4) Cererea de avizare a modului de organizare a serviciului de mediere va fi însoţită de o descriere a modului de organizare a serviciului de mediere, în condiţiile legii. Comisia permanentă analizează cererea şi face o propunere argumentată Consiliului, care hotărăşte cu privire la admiterea sau respingerea cererii. (5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se publică pe portalul web al Consiliului. (6) Mediatorii autorizaţi pot colabora în vederea furnizării serviciului de mediere cu orice persoană juridică dintre cele menţionate la alin. (1), după obţinerea de către acesta a avizului prealabil emis de Consiliu.Art. 83^9. - (1) Organizaţiile care au în obiectul de activitate servicii de mediere pot fi înscrise la cerere în REODM, întocmit şi actualizat de Consiliu. (2) Cererea de înscriere în REODM se depune la Consiliu, însoţită de copii certificate pentru conformitate după următoarele documente: a) statutul şi actul de constituire din care rezultă că are în obiectul de activitate servicii de mediere sau, după caz, actul în baza căruia a fost înfiinţată; b) hotărârea judecătorească de înfiinţare, dacă este cazul; c) certificatul fiscal; d) o scurtă descriere a activităţii desfăşurate sau pe care intenţionează să o desfăşoare în domeniul medierii. (3) Organizaţiile care au solicitat şi au obţinut avizul Consiliului pentru organizarea serviciului de mediere vor fi incluse în REODM în maximum 15 zile de la adoptarea hotărârii de avizare."24. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperă cel puţin următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.; b) cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.; c) cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii; d) cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii; e) cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat; f) cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului; g) alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului."25. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament."26. După anexa nr. 8 se introduc două noi anexe, anexele nr. 9 şi 10, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, asociaţiile înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 1.374/2009 cu privire la înfiinţarea Registrului naţional al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi notificate cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 83^3 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, solicitându-se acestora să precizeze în scris, prin adresă depusă la Consiliul de mediere în termen de maximum 15 zile de la primirea notificării, dacă optează sau nu pentru menţinerea statutului de asociaţie profesională şi modificarea propriilor statute în sensul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi de regulamentul sus-menţionat pentru asociaţiile profesionale ale mediatorilor. (2) Consiliul de mediere va publică pe portalul web propriu răspunsurile asociaţiilor transmise conform alin. (1) şi va notifica mediatorii membri ai asociaţiilor care nu optează pentru menţinerea statutului de asociaţie profesională că au la dispoziţie maximum 6 luni pentru înscrierea într-o altă asociaţie profesională înscrisă în Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor. (3) La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri începe înscrierea în registrele prevăzute la art. 83^1 din regulamentul prevăzut la alin. (1).Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 6 august 2011.Nr. 2.450.  +  Anexa 1───────(Anexa nr. 9 la regulament)───────────────────────────COD DE ETICA 06/08/2011  +  Anexa 2───────(Anexa nr. 10 la regulament)────────────────────────────REGULAMENT 06/08/2011