HOTĂRÂRE nr. 847 din 24 august 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 31 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. ?2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud, situată în Municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia. (3) - După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Aiud îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 24 august 2011.Nr. 847.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Penitenciarului Aiud,care trece din domeniul public al statului în domeniul privatal acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
    Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile imobilului care trece în domeniul privat al statului
    Judeţul Alba, municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7-9 Penitenciarul Aiud Nr. M.F. 155678 - Sală aşteptare PC 1 Suprafaţa construită = 118,34 mý Valoarea = 58.644 lei
    ________