ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2011pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 29 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma "licenţă de transport aerian" se înlocuieşte cu sintagma "licenţă de operare".2. La articolul 3, punctul 3.30 se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigură, direct sau prin delegare de competenţă şi desemnarea unor organisme tehnice specializate - instituţii publice sau operatori economici care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii -, elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor specifice, supervizarea siguranţei zborului, certificarea agenţilor aeronautici civili, a personalului aeronautic civil şi a tehnicii aeronautice, avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă, inspecţia de siguranţă a zborului, investigarea tehnică a incidentelor şi accidentelor în domeniul aviaţiei civile, elaborarea, punerea în aplicare şi supravegherea respectării reglementărilor în domeniul securităţii aeronautice."4. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Transportatorii aerieni români pot efectua transporturi aeriene publice pe rute interne sau internaţionale, prin curse regulate sau neregulate, numai în condiţiile deţinerii unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate şi a unei licenţe de operare, eliberată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 august 2011.Nr. 19.____________