HOTĂRÂRE nr. 816 din 10 august 2011pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Măsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 30 de zile de data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 816.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)INSTITUŢIIcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. În subordine:1. Inspecţia Muncii (3.105 posturi)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (1.163 de posturi)B. În coordonare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - BucureştiC. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii Publice2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentruMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şiinstituţiile din subordine
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport -
  1. Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - activitate de moni torizare a proiectelor finanţate din împru- muturi acordate de Banca Mondială şi de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei - activitate de moni- torizare a programelor de interes naţional - activitate de inspecţie socială - autoturism - autoturism - microbuz - autoturism - cabinet ministru - 1 - cabinet secretar de stat - 2 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5*) - parc comun - 2 - parc comun - 1 - câte un autoturism la nive- lul fiecărui judeţ şi 6 auto- turisme la nivelul municipiului Bucureşti 200 200 200 150 200 200 150
  2. Organismele inter- mediare regionale pentru Programul ope- raţional sectorial "Dezvoltarea resur- selor umane" autoturism - câte două pentru fiecare organism 100
  3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale autoturism - aparat central - 3 - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 85 (câte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 3 pentru cea a municipiului Bucureşti) 150 100
  ---------- Notă *) Dintre care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".--------