HOTĂRÂRE nr. 814 din 10 august 2011privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 175 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 13, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea asigurării unui spaţiu de depozitare adecvat pentru Serviciul Judeţean Braşov al Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 814.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public alstatului şi care se dă în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul dePoliţie al Judeţului Braşov
  *Font 7*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se trans- mite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea imobilului - lei - Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public
  Municipiul Braşov, Str. Turnului nr. 13, judeţul Braşov Statul român - domeniul public Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov Teren intravilan Suprafaţă: 3.056 mý Nr. cadastral: 118793, C.F. Braşov nr. 118793 Construcţii industriale şi edilitare: Nr. cadastral: 118793-C1, Suprafaţă: 533 mý Nr. cadastral: 118793-C2, Suprafaţă: 2320 mý 8.189.000 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  --------