HOTĂRÂRE nr. 821 din 10 august 2011privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 22 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Sentinţei civile nr. 28 din 7 februarie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3.550 din 26 septembrie 2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.  +  Articolul 2La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 821.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scoate din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretuluişi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, ca urmare aconstatării în instanţă a dreptului de proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Valoarea de inventar (lei) Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. 25767 8.26.02 83.028 Sala de sport nr. 2 Str. Bocşei nr. 2, municipiul Timişoara, judeţul Timiş Sală de joc 40x20 m, cu tribună de 500 de locuri şi anexă (4 vestiare). Suprafaţa totală: 990 mý
  -----------