HOTĂRÂRE nr. 2.247 din 29 iulie 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011    În temeiul art. 17 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor privind atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator."3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu."4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Mediatorul autorizat care desfăşoară activitate de mediere este înscris în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege, după ce face dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, avizată de Consiliu, conform obligaţiei prevăzute la art. 23 din Lege, şi a înscrierii într-o asociaţie profesională, conform obligaţiei prevăzute la art. 24 din Lege."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. (2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt mediatori autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor; b) dispun de cunoştinţe teoretice suplimentare formării iniţiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare iniţială a mediatorului, dintre care cel puţin 40 de ore de formare în mediere; c) au o experienţă practică de minimum 2 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor; d) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă; e) au achitată la zi taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor. (3) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului."6. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Secţiunea 1 Drepturile mediatorului care desfăşoară activitate de mediereArt. 52^1. - Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, în condiţiile de publicitate stabilite în regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevăzute în anexa nr. 7.Art. 52^2. - Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu părţile, în raport cu natura şi obiectul conflictului supus medierii, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.Art. 52^3. - (1) Mediatorul are dreptul să stabilească şi să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de Lege. (2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, îndrumând părţile să aleagă un alt mediator. (3) Mediatorul are dreptul să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de natură să influenţeze medierea. (4) Mediatorul are dreptul de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu. (5) Mediatorul are dreptul de a se înscrie într-o asociaţie profesională internaţională din domeniul medierii. (6) Mediatorul are dreptul de a se înscrie în asociaţii profesionale ale mediatorilor, pe domenii de specialitate. (7) Mediatorul are dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile Consiliului ce vizează activitatea profesiei de mediator. (8) Mediatorul are dreptul de a angaja personal de specialitate în formele de exercitare a profesiei de mediator. (9) Mediatorul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere a profesiei, în condiţiile stabilite prin Lege şi regulament. (10) Mediatorul are dreptul de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu. (11) Mediatorul are dreptul de a-i fi reprezentate interesele prin asociaţia profesională a mediatorilor al cărei membru este.Art. 52^4. - Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, percheziţia fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală.Secţiunea a 2-a Obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediereArt. 52^5. - (1) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii. (2) Mediatorul are obligaţia să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.Art. 52^6. - (1) Mediatorul are obligaţia să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil. (2) Mediatorul este obligat să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii. (3) Mediatorul are obligaţia să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de cauză asupra acceptării mediatorului.Art. 52^7. - Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii: a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial; b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege; c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii; e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii; f) dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor.Art. 52^8. - Mediatorul are obligaţia să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi să asigure garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere.Art. 52^9. - Mediatorul are obligaţia să restituie onorariul achitat de părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.Art. 52^10. - Mediatorul are obligaţia să informeze instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege.Art. 52^11. - Mediatorul, prin formele de exercitare a profesiei de mediator, are obligaţia de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal.Art. 52^12. - Mediatorul mai are următoarele obligaţii: a) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator prevăzute în anexa nr. 7; b) să respecte prevederile Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, prevăzut în anexa nr. 8; c) să respecte hotărârile Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului, după caz; d) să anunţe Consiliului, în termen de maximum 3 zile, orice modificare survenită în datele de contact sau în forma de exercitare a profesiei de mediator; e) să achite taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor până la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează.Art. 52^13. - Mediatorul are obligaţia să îşi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin echivalentul a 20 de puncte profesionale anual.Art. 52^14. - Mediatorul are obligaţia să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii.Art. 52^15. - Mediatorul are obligaţia să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat.Art. 52^16. - (1) Mediatorul are obligaţia de a-şi viza anual legitimaţia de mediator. (2) Mediatorul are obligaţia de a se înscrie într-o asociaţie profesională a mediatorilor înainte de a solicita înscrierea în Tabloul mediatorilor.Secţiunea a 3-a Răspunderea mediatorilor care desfăşoară activitate de mediereArt. 52^17. - (1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri: a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate; b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege; c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict; d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii; e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale. (2) Constituie abatere disciplinară săvârşirea următoarelor fapte care aduc atingere probităţii profesionale: a) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^5 alin. (1) de a informa părţile şi de a da orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; b) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^5 alin. (2) de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; c) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^6 alin. (2) de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; d) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. a) de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; e) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. b) de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; f) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. c) de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; g) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. d) de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; h) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. e) de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; i) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^7 lit. f) de a refuza preluarea unui caz dacă nu are calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) din Lege, respectiv observaţie scrisă; j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 52^8 de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie şi de a asigura garanţiile prevăzute de Lege în cazul minorilor în cadrul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator, după caz; k) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^9 de a restitui onorariul achitat de către părţi în total sau în parte, după caz, dacă pe parcursul desfăşurării procesului de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; l) nerespectarea de către mediator a obligaţiei prevăzute la art. 52^10 de a informa instanţa de judecată sau organele de urmărire penală cu privire la rezultatul procedurii de mediere şi de a răspunde oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege, pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; m) nerespectarea de către mediator a regulilor de publicitate prevăzute la art. 52^12 lit. a), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; n) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională al mediatorilor, prevăzut la 52^12 lit. b), pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; o) nerespectarea de către mediator a hotărârilor Consiliului publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau afişate pe site-ul Consiliului [art. 52^12 lit. c)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; p) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a comunică Consiliului orice modificare a condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor, prevăzută la art. 12 din Lege, în termen de 3 zile [art. 52^12 lit. d)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; q) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a achita taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor până la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează [art. 52^12 lit. e)], pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observaţie scrisă sau amendă de la 50 lei la 500 lei, după caz; r) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, în condiţiile stabilite de Consiliu şi în limita a cel puţin 20 de puncte profesionale anual (art. 52^13), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz; s) nerespectarea de către mediator a obligaţiei de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu şi de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii (art. 52^14), pentru care se aplică una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observaţie scrisă, amendă de la 50 lei la 500 lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calităţii de mediator.Art. 52^18. - Repetarea abaterii disciplinare în termen de un an de la data aplicării unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă poate constitui temei pentru aplicarea unei sancţiuni mai grave."7. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament."8. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 şi 8, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 29 iulie 2011.Nr. 2.247.  +  Anexa 1(Anexa nr. 7 la regulament)REGULI 29/07/2011  +  Anexa 2(Anexa nr. 8 la regulament)COD DE ETICA 29/07/2011