HOTĂRÂRE nr. 783 din 3 august 2011pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 10 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 783.  +  Anexa INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara" Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Beneficiar: Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Amplasament: Secţiunea c.f. Coşlariu-Sighişoara se întinde de-a lungul a 3 judeţe, respectiv Mureş, de la km 299+399 la km 311+456, Sibiu, de la km 311+456 la km 362+170, şi Alba, de la km 362+170 la km 394+150. Indicatorii tehnico-economici:
    • Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)mii lei4.817.771*)
    (în preţuri la data de 7 iunie 2011, 1 euro = 4,1544 lei), din care:    
    - construcţii+montaj:   mii lei3.990.397
    • Eşalonarea investiţieiINV/C+Mmii lei  
    - anul IINVmii lei1.400.000
    C+Mmii lei1.200.000
    - anul IIINVmii lei1.400.000
    C+Mmii lei1.200.000
    - anul IIIINVmii lei1.200.000
    C+Mmii lei1.000.000
    - anul IVINVmii lei817.771
    C+Mmii lei590.397
    • Capacităţi:
    1. Reabilitarea/Modernizarea tronsonului de cale ferată dublă Coşlariu - Sighişoara, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, include:km89,50
    1.1.tuneluribuc.2
    1.2.poduri şi viaducte (noi şi reabilitate)buc.32
    1.3.podeţe (noi şi reabilitate)buc.108
    1.4.staţii c.f. - construcţii peroane, copertine, sistem de informare a publicului călător, instalaţii de supraveghere şi avertizare în caz de situaţii de urgenţă, dotări speciale pentru persoane cu dizabilităţi, instalaţii de iluminat exterior etc.nr.10
    1.5.puncte de oprire şi halte comerciale - construcţii peroane, instalaţii de iluminat exterior etc.nr.9
    2. Reabilitarea/Modernizarea instalaţiilor de electrificare, semnalizare, telecomunicaţii feroviare aferente tronsonului de cale ferată dublă Coslariu - Sighişoara:km89,50
    2.1.electrificare linii c.f. în linie curentă şi staţii c.f., instalaţii de protecţie în cale şi vecinătate.km89,50
    2.2.substaţii tracţiune electrică în staţiile c.f.buc.2
    2.3.instalaţii centralizare electronică în staţii c.f.buc.10
    2.4.instalaţii telecomunicaţii feroviare în linie curentă şi staţii c.f.km89,50
    3. Introducerea sistemului ERTMS/ETCS nivel 2 şi GSM-R pe tronsonul de cale ferată dublăkm89,50
    • Durata de realizare a investiţieiluni48
  ---------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscLa proiectarea şi dimensionarea obiectivului de investiţii se va avea în vedere încărcarea seismică corespunzătoare zonei seismice de tip II cu un coeficient seismic ă = 1,2 şi o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec., în conformitate cu Normativul P100/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.---------