HOTĂRÂRE nr. 789 din 3 august 2011privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 10 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 789.  +  Anexa METODOLOGIEde evaluare în scopul clasificării universităţilorşi ierarhizării programelor de studii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) La procesul de clasificare participă toate universităţile acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, de stat, particulare şi confesionale. (2) La procesul de ierarhizare participă toate programele de studii universitare de licenţă şi master, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din universităţile acreditate sau autorizate provizoriu, de stat, particulare şi confesionale.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea realizată în baza prezentei metodologii se realizează de către organismul stabilit, după caz, potrivit prevederilor art. 193 alin. (5) şi (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, denumit în continuare organism de evaluare. (2) Selecţia organismului internaţional prevăzut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, respectiv a organismului internaţional sau a agenţiei de asigurare a calităţii din străinătate prevăzut/prevăzute la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS. (3) Consorţiul prevăzut la art. 193 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Evaluarea în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii se realizează pe baza unora dintre următoarele criterii: a) predarea şi învăţarea; b) cercetarea ştiinţifică; c) creaţia artistică, în cazul universităţilor de arte; d) relaţia universităţii cu mediul extern; e) capacitatea instituţională. (2) Evaluarea în scopul clasificării universităţilor utilizează cel puţin criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b). (3) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii utilizează cel puţin criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). (4) Fiecărui criteriu îi este asociat un set de standarde de referinţă, iar fiecărui standard îi este asociat un set de indicatori. (5) Standardele şi indicatorii utilizaţi în scopul clasificării universităţilor pot fi distincţi faţă de cei utilizaţi în scopul ierarhizării programelor de studii.  +  Capitolul II Evaluarea în scopul clasificării universităţilor  +  Articolul 4Evaluarea în scopul clasificării universităţilor are următoarele componente: a) evaluarea pe baza unor date şi informaţii structurate pe criteriile prevăzute la art. 3, pe standarde şi pe indicatori, denumită în continuare evaluarea primară; b) evaluarea prin vizite realizate în universităţi de către echipe de experţi evaluatori, denumită în continuare evaluarea instituţională.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea primară se realizează anual, pentru toate universităţile supuse evaluării, înaintea începerii anului universitar, iar rezultatul acestei evaluări este valabil pe durata anului universitar următor evaluării. (2) Evaluarea instituţională se realizează, pentru fiecare universitate, odată la maximum 4 ani, iar rezultatul acestei evaluări este valabil până la următoarea evaluare instituţională.  +  Articolul 6 (1) Categoria în care se clasifică o universitate, dintre cele prevăzute la art. 193 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, este cea care corespunde celei mai scăzute intensităţi a activităţii de cercetare ştiinţifică şi/sau de creaţie artistică rezultate fie din evaluarea primară, fie din cea instituţională, în cazul în care aceasta din urmă evaluare a avut loc. (2) Rezultatele clasificării universităţilor, astfel cum acestea au fost stabilite de organismul de evaluare prevăzut la art. 2 alin. (1), se constată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, înainte de începutul fiecărui an universitar.  +  Articolul 7 (1) Evaluarea primară se realizează prin desfăşurarea următoarelor activităţi: a) constituirea de către MECTS a unei baze de date cuprinzând datele şi informaţiile relevante, structurate pe criterii, standarde şi indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universităţile supuse evaluării; b) verificarea datelor şi informaţiilor furnizate de universităţi, cu respectarea prevederilor art. 192 alin. (1)-(3) din Legea nr. 1/2011; această verificare are caracter continuu, iar MECTS poate decide depunctarea universităţilor care au raportat date false; c) prelucrarea datelor şi informaţiilor colectate, în conformitate cu aplicarea unor formule de calcul şi statistice propuse de organismul de evaluare şi aprobate prin ordin de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Rezultatele evaluării primare se publică anual, pentru toate universităţile supuse evaluării.  +  Articolul 8 (1) Evaluarea instituţională se realizează prin desfăşurarea următoarelor activităţi: a) asumarea de către universitate a unei misiuni instituţionale specifice de educaţie universitară, cercetare ştiinţifică şi/sau creaţie artistică, care încadrează universitatea în una dintre categoriile prevăzute la art. 193 alin. (4) din Legea nr. 1/2011; b) realizarea de către universitate a unui raport sintetic de autoevaluare care analizează dimensiunile prevăzute la alin. (4) şi alin. (5) lit. b)-m); c) vizitarea universităţii de către echipe de experţi evaluatori, selectaţi de către organismul de evaluare prevăzut la art. 2 alin. (1), în vederea validării sau invalidării externe a îndeplinirii misiunii instituţionale asumate de universităţi şi a corespondenţei acesteia cu rezultatele evaluării primare şi cu situaţia reală a universităţii. (2) Rezultatele evaluării instituţionale se publică, pentru fiecare universitate evaluată instituţional, la finalizarea fiecărei evaluări instituţionale a unei universităţi. (3) Echipele de experţi evaluatori sunt constituite din persoane care îndeplinesc criterii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (4) Echipele de experţi evaluatori vizitează universităţile evaluate şi identifică punctele tari şi punctele slabe cu privire la diferitele dimensiuni ale activităţii universităţilor. (5) Evaluarea instituţională are vedere cel puţin următoarele aspecte: a) criteriile, standardele şi indicatorii pe baza cărora se realizează evaluarea primară; b) măsura în care universitatea îşi îndeplineşte misiunea şi obiectivele organizaţionale asumate; c) calitatea şi rezultatele activităţii de predare/învăţare şi de cercetare; d) calitatea resursei umane; e) politicile referitoare la recrutarea, evaluarea şi formarea personalului didactic şi de cercetare:(i) standardele universităţii pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, stabilite potrivit art. 1 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011;(îi) măsura în care sunt implicaţi experţi externi în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor, potrivit art. 23 din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011;(iii) metodologia de evaluare periodică a personalului, măsura în care sunt implicaţi experţi externi în evaluarea periodică a personalului şi standardele minime ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare prevăzute în contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare, potrivit art. 303 din Legea nr. 1/2011;(iv) procesele decizionale în urma cărora se scot la concurs posturile didactice şi de cercetare, conform art. 213, 295 şi 301 din Legea nr. 1/2011;(v) formarea profesională continuă a personalului, în special referitoare la competenţele didactice; f) strategia universităţii privitoare la asigurarea şi creşterea calităţii activităţilor de predare şi cercetare:(i) existenţa acestei strategii;(îi) măsura în care această strategie este implementată şi eficienţa implementării acesteia;(iii) organizarea sistemului de asigurare a calităţii;(iv) responsabilităţile structurilor universităţii şi personalului pentru asigurarea calităţii;(v) modalităţile de monitorizare şi revizuire a sistemului de asigurare a calităţii; g) sistemele de aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii şi a conţinutului acestora:(i) existenţa unor proceduri interne de aprobare a programelor de studii de către un organism care nu include personalul care predă în cadrul acestor programe;(îi) evaluarea şi monitorizarea periodică a programelor de studii de către specialişti externi, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţilor, studenţilor şi de către alte entităţi relevante, organizată de către universitate;(iii) participarea studenţilor în activităţile de asigurare a calităţii programelor de studii; h) procedurile de evaluare şi notare a studenţilor; i) alte modalităţi prin care universitatea îşi duce la îndeplinire finalităţile asumate, respectiv:(i) procesele decizionale şi administrative;(îi) alocarea resurselor;(iii) structura internă; j) resursele informaţionale disponibile pentru procesul de predare/învăţare: biblioteci, acces online la reviste ştiinţifice, programe de tutorat; k) infrastructura de cercetare/de creaţie artistică în cazul universităţilor de arte; l) sistemele informaţionale utilizate în administrarea universităţii, inclusiv în culegerea datelor şi informaţiilor utilizate în evaluarea primară; m) strategia de dezvoltare organizaţională. (6) Procedura de realizare a evaluării instituţionale se propune de către organismul de evaluare şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii universitare  +  Articolul 9Programele de studii universitare sunt stabilite potrivit art. 137 din Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 10 (1) Ierarhizarea programelor de studii universitare de licenţă şi master se realizează prin poziţionarea universităţii care le organizează în domeniul de ierarhizare în care se încadrează respectivele programe de studii universitare. (2) Programele de studii sunt plasate, în funcţie de poziţia universităţii care le organizează în domeniul de ierarhizare în care se încadrează acestea, în 5 categorii: A, B, C, D şi E, astfel încât A reprezintă categoria celor mai performante programe, iar E categoria celor mai puţin performante.  +  Articolul 11 (1) Lista domeniilor de ierarhizare se propune de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Un program de studii universitare se încadrează într-un singur domeniu de ierarhizare. (3) Încadrarea unui program de studii într-un anumit domeniu de ierarhizare se face de către universitatea care organizează respectivul program. În cazul unei încadrări necorespunzătoare, organismul de evaluare poate modifica această încadrare.  +  Articolul 12Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii universitare se realizează prin desfăşurarea următoarelor activităţi: a) constituirea de către MECTS a unei baze de date cuprinzând datele şi informaţiile relevante, structurate pe criterii, standarde şi indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de universităţile supuse evaluării; b) verificarea datelor şi informaţiilor furnizate de universităţi, inclusiv a modului în care acestea au încadrat programele de studii în domenii de ierarhizare, cu respectarea prevederilor art. 192 alin. (1)-(3) din Legea nr. 1/2011; c) prelucrarea datelor şi informaţiilor colectate, în conformitate cu aplicarea unor formule de calcul şi/sau statistice propuse de organismul de evaluare şi aprobate prin ordin de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 13 (1) Evaluarea în scopul ierarhizării programelor de studii universitare se realizează anual. (2) Rezultatele evaluării în scopul ierarhizării programelor de studii universitare se publică înaintea începerii anului universitar şi sunt valabile pe durata anului universitar următor evaluării.  +  Articolul 14Sunt considerate programe de excelenţă, în sensul art. 193 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, programele de studii universitare de licenţă şi master plasate în categoria A.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prima evaluare în scopul ierarhizării programelor de studii şi clasificării universităţilor, care este realizată de către organismul internaţional sau agenţia din străinătate prevăzut/prevăzută la art. 193 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, este constituită din: a) evaluările primare din cadrul evaluării în scopul clasificării universităţilor şi evaluările în scopul ierarhizării programelor de studii ale căror rezultate sunt valabile pentru anii universitari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015; b) prima evaluare instituţională din cadrul evaluării în scopul clasificării universităţilor a fiecărei universităţi supuse evaluării, realizată în primii 4 ani ulterior intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Articolul 16Următoarele informaţii sunt considerate informaţii de interes public şi se publică pe un site web administrat de MECTS: a) datele şi informaţiile utilizate pentru realizarea evaluărilor, structurate pe criterii, standarde şi indicatori; b) indicatorii şi indicii rezultaţi prin prelucrarea datelor şi informaţiilor prevăzute la lit. a); c) formulele de calcul şi/sau statistice utilizate în prelucrarea datelor şi informaţiilor prevăzute la lit. a); d) rapoartele sintetice de autoevaluare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b); e) componenţa nominală a echipelor de experţi evaluatori prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c); f) rezultatele evaluărilor.  +  Articolul 17Organismul de evaluare, angajaţii acestuia şi experţii evaluatori au obligaţia de a sesiza MECTS în cazul în care constată existenţa unor date false în cadrul rapoartelor furnizate de universităţi.---------