HOTĂRÂRE nr. 504 din 21 iulie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate;b^2) aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii modificările referitoare la structura şi componenţa nominală a secţiilor instanţei;".2. La articolul 22 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) desemnează, ţinând seama de specializarea judecătorului şi de natura problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul legii, judecătorul care va susţine în faţa completului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie recursul în interesul legii promovat de colegiul de conducere al curţii de apel;".3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b^1), criteriul principal care va fi avut în vedere de colegiul de conducere constă în solicitarea expresă a unor judecători, iar în lipsa unor astfel de solicitări, a acordului celor în cauză. (2) În situaţia în care niciun judecător nu solicită repartizarea la altă secţie şi nici nu este de acord cu schimbarea specializării, vor fi avute în vedere, cu prioritate, în măsura posibilului, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, în cadrul acestui criteriu, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea. (3) În situaţia în care aceste criterii nu sunt funcţionale, vor fi avute în vedere, în ordine ierarhică, următoarele criterii de selecţie: a) experienţa profesională anterioară în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte mutarea; b) absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv; c) pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, susţinere de referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie; d) vechimea judecătorului în cadrul secţiei de la care urmează să fie mutat. (4) În cazul aplicării criteriului prevăzut la alin. (3) lit. d), va fi avut în vedere judecătorul cu vechimea cea mai mică în cadrul secţiei de la care urmează să fie mutat. (5) La solicitarea judecătorului ce urmează a fi repartizat la altă secţie, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum două luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii."4. La articolul 26 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) trimite, în cazurile prevăzute de lege, pe cale administrativă, cererile sau plângerile greşit îndreptate şi le restituie pe cele care nu întrunesc condiţiile legale."5. La articolul 26^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Judecătorii menţionaţi la alin. (2) vor coordona activitatea grefierului documentarist, în sensul de a se ataşa hotărârile contrare din cadrul instanţei şi de a se identifica sau solicita decizii relevante altor instanţe, din raza aceleiaşi curţi de apel şi a altora, privind probleme de drept care ar putea face obiectul recursului în interesul legii."6. După articolul 29 se introduce un nou paragraf, paragraful 3^1, care va conţine articolul 29^1, cu următorul cuprins:"§ 3^1. Judecătorul delegat pentru măsurile privind unificarea practiciiArt. 29^1. - Judecătorii delegaţi pentru măsurile privind unificarea practicii sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi au următoarele atribuţii: a) întocmesc lunar un referat privind problemele de drept rezolvate neunitar, ivite în soluţionarea cauzelor de către judecătorii propriei instanţe; b) la tribunale şi curţi de apel, centralizează lunar problemele de practică neunitară sesizate de instanţele inferioare; c) întocmesc trimestrial o notă în care sunt incluse toate problemele înaintate de instanţele inferioare şi cele sesizate în practica propriei instanţe, care sunt dezbătute trimestrial, în întâlnirile organizate conform art. 26^2 şi întocmesc minuta în care se consemnează opiniile exprimate la aceste întâlniri şi argumentele expuse, precizând, dacă este cazul, decizia majorităţii judecătorilor de a fi sesizat colegiul de conducere al curţii de apel pentru promovarea recursului în interesul legii; d) selectează şi ataşează hotărârile relevante puse la dispoziţie de către grefierul documentarist, atât dintre hotărârile contrare ale propriei instanţe, dacă este cazul, cât şi dintre cele identificate în practica altor instanţe, din raza a diferite curţi de apel, privind problema de drept soluţionată neunitar; e) la curţile de apel, întocmesc propunerea de promovare a recursului în interesul legii de către colegiul de conducere al curţii de apel."7. La articolul 52 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) coordonează şi supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat la instanţele la care există secţii;".8. La articolul 53 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:"v) coordonează şi supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat la judecătoriile la care nu există secţii;".9. La articolul 54 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon, telegraf, prin poştă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la dosar."10. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice comunică Tribunalului Bucureşti copii de pe hotărârile judecătoreşti privind constituirea, modificarea şi dizolvarea federaţiilor, confederaţiilor şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, precum şi copii de pe înscrisurile referitoare la denumirea şi sediul organizaţiei sindicale constituite prin asociere, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii."11. La articolul 61, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) identifică sau solicită deciziile relevante ale propriei instanţe şi ale altora, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe şi propune deciziile relevante ale instanţei la care funcţionează, care pot fi trimise altor instanţe, la solicitarea acestora; g) identifică doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe."12. La articolul 62 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) realizează arhivarea electronică a dosarelor, în măsura în care este posibil."13. La articolul 67 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi de Biroul de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de utilizare;".14. La articolul 67 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii electronice pentru instanţe şi persoanele autorizate din instanţe, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, asigură iniţierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice şi sesizează de îndată conducerea instanţei dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii."15. La articolul 87, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Serviciul de registratură primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei."16. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, număr din aplicaţia ECRIS şi dată certă."17. La articolul 93, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Dovezile de îndeplinire a procedurilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf, fax, poştă electronică ori prin alte mijloace de comunicare, primite de grefierul de şedinţă sau de persoana care le-a transmis, se depun la dosar în formă scrisă, imediat ce au fost recepţionate."18. La articolul 99, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se va realiza de către completul învestit aleatoriu cu soluţionarea cauzei. În cazul în care acest complet a fost desfiinţat sau membrii acestuia nu mai funcţionează în cadrul instanţei, dosarul se va repartiza aleatoriu. Aceeaşi rezolvare se va da cererilor de îndreptare a erorilor materiale şi cererilor de completare sau lămurire a hotărârii."19. Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 100. - Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei."20. La articolul 159, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În timpul vacanţei judecătoreşti vor fi judecate cauzele pentru care legea prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecăţii."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 21 iulie 2011.Nr. 504.-----------