HOTĂRÂRE nr. 700 din 6 iulie 2011privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 5 august 2011  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivului de investiţie "Sală de sport multifuncţională" - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", prin programul "Săli de sport", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 2 (1) Partea din imobil prevăzută la art. 1 se preia în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investiţiei "Sală de sport multifuncţională" - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în condiţiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003. (2) Darea în folosinţă gratuită se realizează condiţionat de efectuarea construcţiei menţionate la art. 1. (3) Darea în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. a suprafeţei prevăzute la art. 1 încetează la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 ori la data la care suprafaţa respectivă va înceta să mai fie utilizată potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în condiţiile prevăzute la art. 4 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.  +  Articolul 4După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., terenul şi obiectivul de investiţii trec în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", fiind predate pe bază de protocol, în condiţiile prevăzute la art. 12 din Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., în conformitate cu destinaţia acestora. (2) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 iulie 2011.Nr. 700.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil aflate în administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu",care se transmite din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia
  *Font 8*
  Nr. crt Nr. M.F. Cod de clasifi care Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. 34.202 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Spaţiu de siguranţă în jurul turnului de paraşutism. Suprafaţă totală 33.937 mý
  2. 34.203 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Drumuri şi alei de acces pentru sportivi şi public Suprafaţa 342 mý
  3. 34.214 - parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Drumuri şi suprafeţe betonate în suprafaţă de 2.231 mý şi spaţii verzi în suprafaţă de 7.290 mý
  4. 102.430- parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Teren cu zgură în suprafaţă de 690 mý
  5. 102.437- parţial 8.29.06 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti Spaţii verzi 7.868 mý
  ______