HOTĂRÂRE nr. 753 din 27 iulie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 3 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 4, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Gherla îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 iulie 2011.Nr. 753.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiJustiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Gherla care trece din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
    Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
    Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 4 Penitenciarul Gherla Parţial din imobilul cu nr. M.F. 36037 Spaţii detenţie: Corp gardă Suprafaţa construită - 54,60 mý Valoarea - 13.856,95 lei
    ---------------