DECIZIE nr. 695 din 31 mai 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 2 august 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Mircea Albu în Dosarul nr. 1.557/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curţii că autorul excepţiei a transmis la dosar note scrise prin care solicită admiterea acesteia.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, apreciind că autorul tinde, prin criticile formulate, la modificarea normei, ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 15 iulie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 1.557/85/2010, Tribunalul Sibiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Mircea Albu într-o cauză având ca obiect soluţionarea contestaţiei introduse împotriva unei decizii de pensionare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că este discriminatorie instituirea unui număr minimum de 20 de ani de vechime efectivă în magistratură pentru a putea beneficia de pensie de serviciu. Precizează că, în ceea ce îl priveşte, ar fi îndreptăţit la pensie de serviciu, fiind judecător timp de 18 ani şi 3 luni şi apoi avocat timp de peste 20 de ani.Tribunalul Sibiu - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul arată că pensia de serviciu este un beneficiu acordat de legiuitor unor categorii profesionale, inclusiv magistraţilor, în virtutea rolului acestora în cadrul societăţii, al statutului lor, al nevoii de a asigura o independenţă reală a justiţiei. Condiţiile de acordare a acestui drept (vechimea necesară, vârsta) şi modul de calcul al pensiei se stabilesc de legiuitor, numai acesta fiind în măsură să aprecieze ce funcţii pot sau nu să fie incluse în calculul vechimii pentru beneficiul pensiei de serviciu. Consideră că autorul excepţiei pune o problemă de aplicare a legii la situaţia concretă şi de apreciere asupra încadrării titularului în ipoteza normei juridice, atribuţie care revine exclusiv instanţei de judecată. Precizează, totodată, că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat în mod constant că nu are competenţa de a se pronunţa asupra omisiunilor legiuitorului.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise transmise la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008. Textul de lege criticat are următoarea redactare:- Art. 82 alin. (1)-(5): "(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. (2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. (3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală în magistratură. (4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) şi (2) la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăşi. (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) în funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte dintr-o bază de calcul egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pe care o are un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, şi sporurile, în procent, avute la data eliberării din funcţie ori, după caz, cu salariul de bază brut lunar şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile."Autorul excepţiei invocă, în susţinerea acesteia, dispoziţiile art. 16 - "Egalitatea în drepturi" din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia este nemulţumit de soluţia legislativă instituită de textul de lege criticat în ce priveşte numărul de ani ce se constituie în vechime efectivă în magistratură şi în funcţie de care persoanele enumerate în cuprinsul acestuia pot beneficia de pensie de serviciu. Curtea reţine că susţinerea în sensul că este discriminatorie instituirea unui număr minim de 20 de ani de vechime efectivă în magistratură nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci o simplă afirmaţie, atâta vreme cât autorul excepţiei nu precizează prin comparaţie cu regimul juridic aplicabil cărei categorii sociale textele de lege criticate ar institui o inegalitate de natură să încalce dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie.Totodată, Curtea observă că autorul excepţiei prezintă aspecte de fapt, referitoare la situaţia sa personală, care însă nu pot fi apreciate de Curtea Constituţională în cadrul controlului de constituţionalitate, ci doar de instanţa învestită cu soluţionarea litigiului în cursul căruia a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate.Prin urmare, întrucât critica vizează, pe de o parte, modificarea textelor criticate şi, pe de altă parte, aplicarea acestora la o situaţie concretă, Curtea constată că, astfel motivată, excepţia este inadmisibilă, problemele învederate excedând competenţei sale de soluţionare.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Mircea Albu în Dosarul nr. 1.557/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 31 mai 2011.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu-------------