NORME METODOLOGICE din 25 mai 2011privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 august 2011   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentele norme metodologice reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual.  +  Articolul 2 (1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, a sistemelor de irigaţii sau de desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu. (2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii şi a calculului tarifelor pentru irigaţii sunt următoarele: a) reflectarea cheltuielilor efective realizate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţia, sau de alţi furnizori de apă pentru irigaţii pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de irigaţii; b) calcularea tarifelor pentru serviciile de irigaţii pe baza datelor şi a parametrilor de funcţionare specifici fiecărei amenajări de irigaţii sau părţi de amenajare autonomă funcţional şi fiecărei trepte de pompare din cadrul acestora, precum şi fiecărui canal de distribuţie prin care se livrează apă pentru irigaţii la punctele de livrare a apei pentru irigaţii; c) luarea în considerare la calculul tarifelor pentru serviciile de irigaţii numai a cheltuielilor estimate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile elementelor de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele de prestări de servicii în vigoare şi numai în măsura în care aceste cheltuieli sunt efectuate pentru asigurarea unei funcţionări sigure a infrastructurii şi au fost însuşite de reprezentanţii beneficiarilor constituiţi în consilii de unitate de administrare; d) distribuirea cheltuielilor, indiferent de natura lor, necesar a fi efectuate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii comune care deserveşte mai multe puncte de livrare a apei pentru irigaţii, pe aceste puncte de livrare, proporţional cu suprafaţa contractată pentru cheltuielile de întreţinere şi reparaţii şi cu volumul de apă livrat pentru cheltuielile de exploatare; e) includerea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii şi a celor de exploatare necesar a fi efectuate exclusiv pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui punct de livrare a apei pentru irigaţii, numai în tarifele aferente acelui punct de livrare.  +  Articolul 3Termenii folosiţi au înţelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cel prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Tarifele pentru serviciile de irigaţii  +  Secţiunea 1 Structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 4Tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi tariful sezonier cuprind în structura lor toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de irigaţii, specifice fiecăruia dintre aceste tarife, după cum urmează: a) tariful anual include cheltuielile estimate pentru sezonul de irigaţii, conform prevederilor legale, pentru:- paza şi protecţia infrastructurii de irigaţii;- consumul de energie electrică tehnologică;- efectuarea epuismentelor pe bază de deviz;- întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii principale de irigaţii, aflate în administrarea Administraţiei, începând de la sursă sau priză şi până la punctele de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful anual cuprinde şi cheltuielile Administraţiei cu salarizarea personalului şi cele administrative de funcţionare a sediului sucursalei, inclusiv cele ale unităţii de administrare, care răspunde de administrarea amenajării de irigaţii. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful anual se adaugă şi costul serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; b) tariful de livrare a apei pentru irigaţii include, după caz, cheltuielile cu probele tehnologice, costul serviciului de prelevare a apei din sursă, care include şi costul apei şi costurile de transport al apei pentru irigaţii de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii sau, după caz, până la hidrant, prin intermediul infrastructurii de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport cuprind cheltuielile administrative, cheltuielile cu salarizarea personalului, cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei, precum şi alte asemenea cheltuieli ale unităţii de administrare, ale sediilor sucursale şi ale sediului central. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful anual se adaugă şi costul serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; c) tariful sezonier include cheltuielile prevăzute la lit. b), cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la lit. a), precum şi cele administrative şi orice alte cheltuieli suplimentare necesare livrării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul sezonier.  +  Articolul 5Tarifele pentru serviciile de irigaţii au următoarea structură generală: a) cheltuielile directe ale Administraţiei; b) cheltuielile indirecte, compuse din cheltuieli de regie ale unităţilor de administrare, ale sucursalelor teritoriale şi ale sediului central ale Administraţiei; c) profitul Administraţiei; d) cheltuielile de executare a lucrărilor de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, precum şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii contractate cu terţii furnizori.  +  Articolul 6 (1) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de irigaţii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului până la predarea acesteia către organizaţii sau federaţii, aflată în administrarea Administraţiei. (2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii se contractează cu terţii furnizori pe fiecare element de infrastructură aflat în administrarea Administraţiei. Stabilirea volumului de lucrări de întreţinere şi reparaţii se face pe bază de antemăsurători. (3) Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza cărora se întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element de infrastructură este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare se întocmesc norme specifice activităţilor de îmbunătăţiri funciare de către unităţile de administrare ale Administraţiei, cu avizul consiliilor de unitate de administrare, se avizează de sucursalele teritoriale şi se aprobă de consiliul de administraţie al Administraţiei. (5) Structura tarifului anual pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei de irigaţii, este cea prevăzută în anexa nr. 3. Detalierea structurii cheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii de la rândul C din anexa nr. 3 este prevăzută în anexa nr. 3a). În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, la tariful anual se adaugă valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii ce se execută de terţii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 3b). Detalierea structurii cheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii de la rândul C din anexa nr. 3b) este prevăzută în anexa nr. 3c).  +  Articolul 7 (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi cheltuielile cu probele tehnologice, costul de prelevare a apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public al statului, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport cuprind cheltuielile administrative, cheltuielile cu salarizarea personalului şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile care se acoperă din tariful anual. (2) Structura tarifului de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, este cea prevăzută în anexa nr. 4. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii se adaugă valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, realizată cu terţii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 4a).  +  Articolul 8Tariful sezonier reprezintă valoarea serviciului de prelevare a apei din sursă, de pompare, de transport şi de distribuţie la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi, după caz, în situaţia în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, costul serviciilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, precum şi valoarea aferentă a cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură. Structura tarifului sezonier este prevăzută în anexa nr. 7.  +  Secţiunea a 2-a Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 9 (1) Tariful anual şi tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează cu respectarea regulilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare. (2) Tariful sezonier se calculează conform regulilor instituite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10 (1) Metodologia de calcul al tarifelor anuale pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale este cea prevăzută în anexa nr. 5. (2) Tariful anual se calculează prin parcurgerea următoarelor etape: a) se determină necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru fiecare dintre elementele de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale; b) se stabileşte, pe bază de antemăsurători, volumul de lucrări de întreţinere şi reparaţii în funcţie de suprafeţele contractate deservite de fiecare element de infrastructură menţionat la lit. a); c) se estimează costurile totale de întreţinere şi reparaţii pe fiecare element de infrastructură, corespunzătoare volumului de lucrări stabilit conform lit. b); d) se centralizează suprafaţa de teren cuprinsă în contractele multianuale, exprimată în hectare, care este deservită de fiecare dintre elementele de infrastructură menţionate la lit. a); e) se calculează costurile unitare de întreţinere şi reparaţii, exprimate în lei la hectar, care intră în compunerea tarifelor pentru diferitele puncte de livrare a apei pentru irigaţii, prin împărţirea valorilor obţinute potrivit lit. c) la suprafaţa de teren deservită de fiecare element de infrastructură, stabilită conform lit. d), care se repartizează pe suprafeţele contractate deservite de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în contractele multianuale, şi deservite de acel element de infrastructură; f) se calculează valoarea tarifului anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, exprimat în lei la hectar, prin însumarea costurilor unitare, determinate conform lit. e), aferente fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, conform relaţiei de calcul:     T(Aijk) = t(Priza) + t(CA0) + t(SPA) + Σ i = n t(CAi) + Σ i = n t(SRPi-1) + t(Cdij),                                          i=1 i=1în care:T(Aijk) = tariful anual pentru punctul de livrare a apei pentru irigaţii k, situat pe treapta de pompare i şi pe canalul de distribuţie j, exprimat în lei/ha, suprafaţa de teren de referinţă fiind cea prevăzută în contractele multianuale;t(Priza) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale prizei, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;t(CA0) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale canalului de transport, situat pe treapta 6, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;t(SPA) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de pompare de alimentare, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;t(CAi) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale tronsonului canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;t(SRPi-1) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de repompare care alimentează tronsonul canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;t(Cdij) = cota-parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale canalului de distribuţie j, situat pe treapta de pompare i, pe care este situat punctul de livrare a apei pentru irigaţii, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;n = numărul treptelor de pompare din cadrul amenajării de irigaţii. (3) În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la alt punct din cadrul amenajării interioare, aflată în administrarea Administraţiei, valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii se calculează conform relaţiei de calcul:     V(Sijk) = T(Aijk) + VPL(ijk),în care:V(Sijk) = valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată;VPL(ijk) = valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare, aflată în administrarea Administraţiei, exprimată în lei/ha de suprafaţă contractată.  +  Articolul 11Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6, cu parcurgerea următoarelor etape: a) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de transport de la priza cu alimentare gravitaţională până la prima staţie de pompare de bază/alimentare, pe baza costului serviciului de prelevare a apei din sursă, a randamentului de transport al canalului, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor cu personalul necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de transport; b) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare dintre staţia de pompare de bază/alimentare şi prima staţie de repompare, pe baza costului de livrare a apei determinat la lit. a), a randamentului de transport al canalului de aducţiune, a costului energiei electrice şi puterii electrice necesare pompării apei, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de aducţiune; c) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii situate pe următoarele trepte de pompare, alimentate direct din canalele de aducţiune situate între două staţii de repompare sau după ultima staţie de repompare, pe baza aceloraşi elemente de cost şi randamente de transport ca cele prevăzute la lit. b), adaptate corespunzător. Pentru fiecare treaptă de pompare, costul de prelevare a apei este egal cu costul de livrare a apei, calculat pentru canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare anterioară; d) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport sau de aducţiune situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare în reţeaua de canale de transport şi aducţiune, obţinută pe fiecare treaptă de pompare conform metodologiei prevăzute la lit. a)-c), a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului aferente costului de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport şi de aducţiune situate pe fiecare treaptă de pompare; e) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de fiecare canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare, pe baza cuantumului tarifului de livrare a apei la priza canalului de distribuţie, a randamentului de transport al canalului de distribuţie şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de distribuţie; f) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de canalele de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare, prin adăugarea la valoarea costului de livrare a apei, calculat conform lit. e), pentru canalele de distribuţie, a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului, aferente cheltuielilor Administraţiei de exploatare a acelui canal de distribuţie.  +  Articolul 12Pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii, care nu sunt în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii ori în folosinţa unei federaţii la care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt un punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, la valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculat pentru respectivul punct de livrare, se adaugă şi valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii.  +  Articolul 13 (1) Valoarea tarifului sezonier se calculează astfel:     T(S) = T(L) + T'(L) + ([T(A) + T'(A)] x S)/V + [T"(A) x S(cs)]/V(cs),în care:T(S) = valoarea tarifului sezonier, exprimată în lei/1.000 mc;T(L) = valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculată în mod similar cu cea pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii, prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/1.000 mc;T'(L) = valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, exprimată în lei/1.000 mc;T(A) = valoarea tarifului anual calculată similar cu cea pentru punctul de livrare a apei de irigaţii prevăzut în contractele multianuale, exprimată în lei/ha;T'(A) = valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei, exprimată în lei/ha;V = volumul de apă solicitat potrivit contractului multianual, exprimat în mii mc, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, V = 1;S = suprafaţa contractată pentru irigaţii potrivit contractului multianual, exprimată în ha, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, S = 1;T"(A) = valoarea totală a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru reţeaua interioară şi hidranţii alimentaţi cu apă prin punctele de livrare a apei pentru irigaţii, care nu sunt prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/ha, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la alt un punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în administrarea Administraţiei;S(cs) = suprafaţa contractată pentru irigaţii, potrivit contractului sezonier, exprimată în ha;V(cs) = volumul de apă solicitat potrivit contractului sezonier, exprimat în mii mc. (2) În cazul contractelor sezoniere, rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este de 10%. (3) Conform condiţiilor stabilite prin contractul sezonier, volumul de apă solicitat va fi de minimum o normă de udare pentru fiecare cultură, iar plata contravalorii serviciilor de irigaţii se va efectua anterior livrării apei.  +  Articolul 14În cazul în care, pe parcursul executării contractului multianual sau sezonier, încetează livrarea apei pentru irigaţii datorită unor catastrofe naturale, inundaţii, cutremure, revolte, tulburări de masă sau orice alte situaţii ori cauze care sunt independente de voinţa părţilor care invocă existenţa unei situaţii de forţă majoră sau din motive tehnice ori ca urmare a efectelor unor acte normative sau a înţelegerii părţilor, Administraţia va solicita beneficiarului plata serviciului în limita cantităţii de apă livrate până la survenirea cazului de încetare a prestării acestui serviciu.  +  Capitolul III Dispoziţii procedurale  +  Articolul 15 (1) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, unităţile de administrare ale Administraţiei, în baza prezentelor norme metodologice şi în funcţie de parametrii şi datele specifice ale amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajare pe care le administrează, calculează valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii pentru anul următor sau reactualizează cuantumul tarifelor valabile pentru anul în curs. (2) Consiliile de unitate de administrare supraveghează aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de irigaţii cu parametrii specifici fiecărei amenajări de irigaţii şi avizează necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cuantumul calculat sau reactualizat al tarifelor. După executarea lucrărilor, consiliile de unitate de administrare avizează recepţia acestora. (3) Tarifele astfel calculate se transmit unităţii centrale a Administraţiei până la data de 10 august a fiecărui an. (4) În situaţia în care consiliul de unitate de administrare constată neconcordanţe ce nu se pot soluţiona la nivelul unităţii de administrare, înaintează propuneri consiliului de sucursală. În baza acestor propuneri, consiliul de sucursală formulează recomandări şi observaţii asupra valorii tarifelor, pe care le înaintează conducerii sucursalei sau, în caz de nerezolvare, consiliului de administraţie al Administraţiei. (5) Până la data de 15 august a fiecărui an, directorul general al Administraţiei supune aprobării consiliului de administraţie valoarea tarifelor calculate şi structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii, care le aprobă în termen de 5 zile de la data primirii propunerii.  +  Articolul 16 (1) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat conform art. 64 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor. După avizarea de către consiliile de unitate de administrare şi aprobarea de către consiliul de administraţie al Administraţiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare. Tarifele pentru serviciile de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din sistemele de irigaţii din administrarea Administraţiei, care nu au fost transmise organizaţiilor şi federaţiilor, nu sunt cuprinse în contractele multianuale. (2) În cazul în care consiliul de administraţie al Administraţiei nu aprobă tarifele pentru sezonul de irigaţii al anului următor şi astfel nu se îndeplineşte obligaţia de publicare a cuantumului tarifelor în termenul prevăzut la alin. (1), rămân valabile tarifele practicate de Administraţie pentru sezonul de irigaţii al anului curent.  +  Articolul 17 (1) Pentru sezonul de irigaţii al anului următor, Administraţia livrează apă pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în condiţiile prevăzute la art. 56 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractul multianual cu organizaţia/federaţia nou-înfiinţată se încheie pentru o durată de 3 ani, după care poate fi prelungit cu acordul părţilor succesiv pe durate de 5 ani. Pentru organizaţiile care au contract multianual, acesta poate fi prelungit cu acordul părţilor pe perioade de 5 ani prin act adiţional sau prin încheierea unui nou contract. (3) Contractul multianual sau actul adiţional pentru sezonul de irigaţii al anului următor se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea sau comunicarea tarifelor calculate, dar nu mai târziu de 15 septembrie anul curent. În cazul în care tarifele se reactualizează în cursul sezonului de irigaţii, actul adiţional la contractul multianual se încheie în termen de 5 zile lucrătoare. (4) Contractele prevăzute la art. 56 lit. b) şi c) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele adiţionale la acestea se pot încheia în sezonul de irigaţii în curs până la data de 31 martie a anului curent.  +  Articolul 18 (1) Beneficiarii plătesc avansul la tariful anual aferent fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, în cuantum de 20%, iar diferenţa în tranşe lunare. Prin tranşe lunare se înţelege contravaloarea prestaţiei efectuate în luna anterioară. În cazul în care beneficiarul nu plăteşte avansul la tariful anual sau tranşa lunară contractul se suspendă până la achitarea restanţelor. Contractul multianual se poate rezilia în condiţiile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de punere în funcţiune a unei amenajări de irigaţii ca urmare a neplăţii integrale de către beneficiari a cuantumului tarifului anual, Administraţia restituie beneficiarilor diferenţa dintre sumele plătite şi cheltuielile Administraţiei pentru asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de irigaţii, epuismentul şi consumul de energie electrică, lucrările executate, asigurarea utilităţilor, impozitele şi taxele prevăzute de lege. Diferenţa poate fi compensată cu celelalte obligaţii existente ale beneficiarilor faţă de Administraţie. De asemenea, se restituie sumele pentru contravaloarea lucrărilor neexecutate sau nerecepţionate prevăzute a fi finanţate din tariful anual. (3) După finalizarea şi recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, ale căror costuri estimate au stat la baza calculării tarifului anual, Administraţia determină gradul de realizare a lucrărilor şi activităţilor programate, iar în cazul în care acestea nu au fost executate integral, sumele suplimentare achitate pentru tariful anual de organizaţii şi federaţii, precum şi de ceilalţi beneficiari se restituie sau, în cazul organizaţiilor şi federaţiilor, se pot şi compensa cu plata contribuţiei proprii la tariful de livrare a apei pentru irigaţii. Sumele neutilizate pentru asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de irigaţii, pentru energia tehnologică, precum şi pentru efectuarea epuismentelor se stabilesc şi se restituie după încheierea sezonului de irigaţii. (4) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor reactualiza tarifele anuale de livrare şi tarifele de prestaţii de servicii, publicate, cu modificarea corespunzătoare a contractelor sau a actelor adiţionale existente.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Administraţia, prin sucursalele teritoriale, încheie cu terţi executanţi contractele pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, pe baza volumelor de lucrări de întreţinere şi reparaţii necesare pentru fiecare element de infrastructură din cadrul amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajare din administrarea acesteia şi a costurilor de întreţinere şi reparaţii estimate de Administraţie. Contractele ce urmează să se încheie de sucursale se aprobă de consiliul de administraţie al Administraţiei. Lucrările necesare de întreţinere şi reparaţii şi volumele de lucrări determinate pentru fiecare element de infrastructură se stabilesc de subunităţile Administraţiei, cu avizul consiliilor de unitate de administrare sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor. (2) Valoarea prestaţiilor contractate nu va depăşi suma cuantumurilor tarifelor anuale prevăzute în contractele încheiate de Administraţie cu beneficiarii din amenajarea sau partea de amenajare care poate funcţiona autonom.  +  Articolul 20Până la transmiterea la cerere, fără plată, a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, exploatarea acestei infrastructuri se va realiza de terţi executanţi, prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu Administraţia, în condiţiile legii.  +  Articolul 21 (1) Stabilirea anuală a cuantumului tarifelor pentru serviciile de irigaţii se realizează pe baza indicilor specifici de evoluţie a preţurilor şi tarifelor, a ratei inflaţiei la nivel naţional, precum şi a cheltuielilor cu salariile personalului Administraţiei. (2) În cazul în care între data stabilirii tarifelor şi cea de început a sezonului de irigaţii apar modificări semnificative ale cererii de servicii de irigaţii şi ale principalelor categorii de cheltuieli, respectiv cheltuielile salariale, materiale, cu combustibilul şi energia electrică, precum şi modificări legislative, care conduc la o majorare sau o reducere a cuantumului total al tarifelor anuale şi de livrare a apei pentru irigaţii, acestea se vor ajusta în termen de 30 de zile de la data apariţiei circumstanţelor ce determină necesitatea acestor modificări. Tarifele reactualizate se aprobă de consiliul de administraţie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 22Prezentele norme metodologice se vor completa cu prevederi referitoare la modul de calcul şi de plată a tarifelor de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile.  +  Articolul 23Anexele nr. 1, 2, 3, 3a), 3b), 3c), 4, 4a), 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceÎnţelesul unor termeni în sensul normelor metodologiceElement de infrastructură de irigaţii - acea parte distinctă din infrastructura principală de irigaţii reprezentând priza, staţia de pompare de alimentare, staţiile de repompare, canalele de transport şi distribuţie sau tronsoane ale acestora şi construcţiile hidrotehnice aferente, precum şi acea parte din infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii reprezentând staţiile de pompare de punere sub presiune, reţeaua de conducte subterane sau canalele/jgheaburile distribuitoare de sector.Infrastructura principală de irigaţii - lucrările, construcţiile, utilajele şi echipamentele care asigură prelevarea apei din sursă, pomparea, transportul şi distribuţia apei pentru irigaţii la punctele de livrare a apei pentru irigaţii.Infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii - lucrările, construcţiile, utilajele şi echipamentele care asigură prelevarea apei din canalele de aducţiune sau distribuţie a apei, pomparea şi distribuţia apei pentru irigaţii de la punctele de livrare a apei pentru irigaţii la hidrant sau vanetă.Norma de udare - volumul de apă pe unitatea de suprafaţă, care se administrează unei culturi la o singură udare.Suprafaţa contractată - suprafaţa de teren pentru irigarea căreia s-a încheiat un contract multianual sau sezonier cu Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare sau un contract de prestări de servicii de irigaţii cu un alt furnizor de apă pentru irigaţii.Treapta de pompare - suprafaţa de teren clar delimitată din cadrul unei amenajări de irigaţii, care poate fi alimentată cu apă pentru irigaţii de o staţie de pompare de alimentare sau o staţie de repompare şi pe care distribuirea apei către punctele de livrare a apei pentru irigaţii se realizează gravitaţional din canalele de transport de aducţiune şi de distribuţie a apei.Volumul brut de apă - volumul de apă prelevat din sursă sau volumul de apă preluat dintr-un canal de transport, aducţiune şi distribuţie care cuprinde volumul net de apă ce urmează a fi livrat la diferitele puncte de livrare, volumul de apă care se pierde prin infiltraţie şi evaporaţie pe parcursul transportului şi distribuţiei apei către diferitele puncte de livrare şi volumul de umplere a reţelei de canale.Volumul net de apă - volumul de apă care se livrează la punctele de livrare a apei pentru irigaţii şi care se preia şi se pompează prin aceste puncte.  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTAlucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza cărorase întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element deinfrastructură din cadrul amenajărilor de irigaţii sau părţilorde amenajări de utilitate publică aflate în administrareaAdministraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor FunciareI. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a elementelor de infrastructură principală de irigaţii, cuprinse între priză şi punctul de livrare a apei pentru irigaţii - staţie de pompare de punere sub presiune, vanetă sau canal de distribuţie -, din cadrul amenajărilor de irigaţii ce se pot executa în funcţie de necesităţi
    Nr. crt.Categoria de lucrări de întreţinere şi reparaţiiCod deviz
    123
    1.Lucrările de întreținere și reparații a prizei de apă a amenajării de irigații
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR03
    - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoaseII 05
    - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleuIR 01
    - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoaneIR 07
    - Reparaţii la peree degradate pe canaleIR 14
    - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţeIR 18
    - Reparat garduri piscicoleIR37
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
    2.Lucrările de întreținere și reparații ale canalului de transport a apei de la priză la stația de pompare de bază
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR 03
    - Întreţinere drumuri de exploatareII 01
    - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoaseII 05
    - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleuIR 01
    - Decolmatări canale de depuneriIR 05
    - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoaneIR 07
    - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducteIR 10
    - Reparaţii la jgheaburiIR 12
    - Reparaţii la peree degradate pe canaleIR 14
    - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropateIR 16
    - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţeIR 18
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO1*
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
    3.Lucrările de întreținere și reparații ale stației de pompare de bază — fixă sau plutitoare — sau ale stațiilor de repompare
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR03
    - întreţinere foraje alimentare cu apă pentru irigaţii1102
    - Repararea agregatelor de pompare de bază (SPB + SRP)IR 23
    - Repararea conductelor de aspiraţie şi refulare (SPB + SRP), inclusiv dispozitivele de protecţieIR 25
    - Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din staţiile de pompare - armături, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etanşări, site, grătare (SPB + SRP)IR 27
    - Reparaţii la clădiri şi anexe la SPB + SRPIR 20
    - Repararea bazinelor de aspiraţie, refulare (SPB + SRP)IR 29
    - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi instalaţii electronice, automatizări -  dispecerizări - comutaţie primară şi secundară, echipamente auxiliare etc. (SPB + SRP)IR 31
    - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune de (6-20 kV): celule, transformatoare, linii electrice (SPB + SRP)IR 33
    - Măsurători şi verificările PRAM - ISCIR - AMC (SPB + SPA)IR 35
    - Dezafectarea pe timp de iarnă a staţiilor de pompare fixe (SPB + SPA)IR 38
    - Trecerea staţiilor de pompare plutitoare în regim iernaticIR40
    - Reparaţii LEA şi PT din administrarea ANIFIR41
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO1*
    - Efectuarea epuismentelor cu agregate termice sau electrice în staţiile de bază şi de repompareIO4
    - Menţinerea sub tensiune a postului trafo şi iluminarea staţiilor de pompare pe perioada sezonului de irigaţiiIO5
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
    4.Lucrări de întreținere și reparații ale canalului de aducțiune a apei de la stația de pompare de bază la prima stație de repompare și de la prima stație de repompare până ultima stație de repompare sau la ultimul tronson al canalului de aducțiune
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR03
    - Întreţinere drumuri de exploatareII 01
    - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoaseII 05
    - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleuIR 01
    - Decolmatări canale de depuneriIR 05
    - Reparaţii la conducte îngropate, inclusive sifoaneIR 07
    - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducteIR 10
    - Reparaţii la jgheaburiIR 12
    - Reparaţii la peree degradate pe canaleIR14
    - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropateIR16
    - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţeIR 18
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO1*
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiIIO4
    5.Lucrările de întreținere și reparații ale canalelor de distribuție a apei de la canalul de transport și de aducțiune
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR 03
    - Întreţinere drumuri de exploatareII 01
    - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoaseII 05
    - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleuIR 01
    - Decolmatări canale de depuneriIR 05
    - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoaneIR 07
    - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducteIR 10
    - Reparaţii la jgheaburiIR12
    - Reparaţii la peree degradate pe canaleIR14
    - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropateIR 16
    - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţeIR 18
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO1*
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
    6.Lucrări de reparații ale sediilor administrative
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrativeIR 03
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO1*
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
  -----------*)Salarizarea personalului se va face la nivelul muncitorului necalificat în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.NOTĂ:Identificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare şi determinarea volumului acestor lucrări se realizează de unităţile de administrare ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare cu avizul consiliilor de unitate de administrare sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor.II. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a elementelor de infrastructură din amenajarea interioară de irigaţii, cuprinse între punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi hidrant, canal sau jgheab de sector, ce se pot executa în funcţie de necesităţi
    Nr. crt.Categoria de lucrări de întreţinere şi reparaţiiCod deviz
    123
    1.Lucrările de întreținere și reparații ale stațiilor de pompare de punere sub presiune
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători la reţeaua interioară şi staţiile de pompare (SPP)IR 04
    - Întreţinerea forajelor pentru irigaţiiII 02
    - Repararea agregatelor de pompare de bază (SPP)IR 24
    - Repararea conductelor de aspiraţie şi de refulare (SPP) inclusiv dispozitive de protecţieIR 26
    - Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din staţiile de pompare - armături, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etanşări, site, grătare (SPP)IR 28
    - Reparaţii la clădiri şi anexe la SPPIR 21
    - Repararea bazinelor de aspiraţie, refulare (SPP)IR30
    - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi instalaţii electronice, automatizări - dispecerizări - comutaţie primară şi secundară, echipamente auxiliare etc. (SPP)IR 32
    - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV), celule, transfomatoare, linii electrice (SPP)IR 34
    - Măsurători şi verificări PRAM - ISCIR - AMC (SPP)IR 36
    - Dezafectarea pe timp de iarnă a staţiilor de pompare fixe (SPP)IR 39
    - Repararea LEA şi PT din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor FunciareIR41
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO2**
    - Menţinerea sub tensiune a postului trafo şi iluminarea staţiilor de pompare pe perioada sezonului de irigaţiiIO5
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
    2.Lucrările de întreținere și reparații ale rețelei de distribuție formată din canale/jgheaburi sau conducte îngropate distribuitoare de sector (rețea interioară)
    - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători la reţeaua interioară şi staţiile de pompare (SPP)IR04
    - Întreţinere foraje alimentare cu apă pentru irigaţiiII 02
    - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoaseII 06
    - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleuIR 02
    - Decolmatări canale de depuneriIR 06
    - Reparaţii la conducte îngropate - PREMO, AZBO, P.V.C, metaliceIR 08
    - Reparaţii la hidranţiIR 09
    - Reparaţii la instalaţii de protecţie pe reţeaua de conducteIR 11
    - Reparaţii la jgheaburiIR 13
    - Reparaţii la peree degradate pe canaleIR 15
    - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţeaua de conducte îngropateIR 17
    - Reparaţii la construcţii hidrotehnice - stăvilare, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţeIR19
    - Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii pe perioada sezonului de irigaţiiIO2**
    - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţiiII04
  -------------- Notă **) Salarizarea personalului se va face la nivelul muncitorului necalificat în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă.
   +  Anexa 3 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului anual pentru executarea lucrărilor de întreţinereşi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii,de la sursă/priză până la punctul de livrare a apeipentru irigaţii, din cadrul unei amenajări de irigaţii saupărţi de amenajare de utilitate publică aflate în administrareaAdministraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei/ha)
    123
    A.Cheltuieli directe* — total (rd. 1 + rd. 2)  
    1.Cheltuieli de personal — numai pentru personalul care lucrează la întreținerea și repararea infrastructurii de irigații de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigații, total:
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de garantare  
    1.1.f.)Fond de risc şi accidente  
    1.1.g)Fond special de sănătate  
    1.1.h)Cheltuieli sociale  
    1.1.i)Fonduri speciale pentru persoanele cu handicap  
    1.1.j)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    B.Cheltuieli indirecte total:  1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 6% din total rd. A1  2. Regia sucursalelor - 3% din total rd. A1  3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1  
    C.Cheltuieli cu terţi prestatori** care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii  
    D.Profit*** = 3% x (rd. A1 + rd. B)  
    E.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D  
  -------------- Notă *) Cheltuielile directe ale unităţii de administrare se referă la:1. cheltuieli pentru determinarea prin măsurători a volumului de lucrări ce se contractează cu terţii prestatori;2. cheltuieli pentru supravegherea şi recepţia lucrărilor executate de terţi. Notă **) Valoarea contractului care se încheie cu terţii prestatori, stabilită conform legislaţiei în vigoare. Notă ***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte şi a cheltuielilor cu terţi prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii.NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigaţii şi se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 la normele metodologice.
   +  Anexa 3a) la normele metodologiceSTRUCTURAcheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrărilede întreţinere şi reparaţii prevăzute la rândul Cdin anexa nr. 3 la normele metodologice
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei)
    123
    A.Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)  
    1.Cheltuieli de personal — pentru personalul care execută lucrări de întreținere și reparații a infrastructurii principale de irigații, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigații
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de risc  
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    3.Cheltuieli cu utilajele de construcții, de mică mecanizare și mijloace de transport
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)  
    C.Profit = 3% x (rd. A + rd. B)  
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C  
   +  Anexa 3b) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructuriidin amenajarea interioară de irigaţii, de livrare a apeipentru irigaţii, din cadrul unei amenajări de irigaţii saupărţi de amenajare de utilitate publică aflate în administrareaAdministraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,ce se execută de terţii prestatori
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei/ha)
    A.Cheltuieli directe* - total (rd. 1 + rd. 2)  
    1.Cheltuieli de personal — numai pentru personalul care lucrează la întreținerea și repararea infrastructurii de irigații de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigații, total:
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de garantare  
    1.1.f)Fond de risc şi accidente  
    1.1.g)Fond special de sănătate  
    1.1.h)Cheltuieli sociale  
    1.1.i)Fonduri speciale pentru persoanele cu handicap  
    1.1.j)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    B.Cheltuieli indirecte total:  1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 6% din total rd. A1  2. Regia sucursalelor - 3% din total rd. A1  3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1  
    C.Cheltuieli cu terţi prestatori** care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii  
    D.Profit*** = 3% x (rd. A1 + rd. B)  
    E.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D  
  ------------- Notă *) Cheltuielile directe ale unităţii de administrare se referă la:1. cheltuieli pentru determinarea prin măsurători a volumului de lucrări ce se contractează cu terţii prestatori;2. cheltuieli pentru supravegherea şi recepţia lucrărilor executate de terţi. Notă **) Valoarea contractului care se încheie cu terţii prestatori, stabilită conform legislaţiei în vigoare. Notă ***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte şi a cheltuielilor cu terţi prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii.NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigaţii şi se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 5 la normele metodologice.
   +  Anexa 3c) la normele metodologiceSTRUCTURAcheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrărilede întreţinere şi reparaţii prevăzute la rândul Cdin anexa nr. 3b) la normele metodologice
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei)
    A.Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)  
    1.Cheltuieli de personal — pentru personalul prestatorului de servicii care execută lucrări de întreținere și reparații a infrastructurii din amenajarea interioară de irigații, aferentă unui punct de livrare a apei pentru irigații
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de risc  
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    3.Cheltuieli cu utilajele de construcţii, de mică mecanizare şi mijloace de transport  
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)  
    C.Profit = 3% x (rd. A + rd. B)  
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C  
   +  Anexa 4 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului de livrare a apei pentru irigaţii prininfrastructura principală de irigaţii, de la sursă/prizăpână la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, din cadrulunei amenajări de irigaţii sau părţi de amenajare de utilitatepublică aflate în administrarea Administraţiei Naţionalea Îmbunătăţirilor Funciare
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei/1.000 m3)
    123
    A.Cheltuieli directe* - total (rd. 1 + rd. 2)  
    1.Cheltuieli de personal — numai pentru personalul care lucrează la întreținerea și repararea infrastructurii de irigații de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigații, total:
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de garantare  
    1.1.f)Fond de risc şi accidente  
    1.1.g)Fond special de sănătate  
    1.1.h)Cheltuieli sociale  
    1.1.i)Fonduri speciale pentru persoanele cu handicap  
    1.1.j)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.3. Energie termică de pompare
    B.Cheltuieli indirecte total:  1. Regia unităţii de administrare, inclusiv a formaţiilor - 6% din total rd. A1  2. Regia sucursalelor - 3% din total rd. A1  3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1  
    C.Profit** 3% x (rd. A1 + rd. B)  
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C  
  -------------- Notă *) Cheltuielile directe ale unităţii de administrare se referă la cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigaţii. Notă **) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigaţii şi se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.
   +  Anexa 4a) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de exploatare a infrastructurii din amenajareainterioară de irigaţii, din cadrul unei amenajări sau părţide amenajare de irigaţii de utilitate publică aflate înadministrarea Administraţiei Naţionale a ÎmbunătăţirilorFunciare, ce se execută de terţii prestatori
    Nr. crt.Categorii de cheltuieliTotal  (lei/1.000 m3)
    123
    A.Cheltuieli directe* - total (rd. 1 + rd. 2)  
    1.Cheltuieli de personal — numai pentru personalul care lucrează la întreținerea și repararea infrastructurii de irigații de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigații, total:
    1.1.Cheltuieli cu munca vie, total, din care:  
    1.1.a)Salarii  
    1.1.b)CAS  
    1.1.c)Şomaj  
    1.1.d)CASS  
    1.1.e)Fond de garantare  
    1.1.f)Fond de risc şi accidente  
    1.1.g)Fond special de sănătate  
    1.1.h)Cheltuieli sociale  
    1.1.i)Fonduri speciale pentru persoanele cu handicap  
    1.1.j)Altele, conform reglementărilor în vigoare  
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)  
    2.2. Energie termică de pompare
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii % rd. A  
    C.Profit** 3% x (rd. A + rd. B)  
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C  
  -------------- Notă *) Cheltuielile directe ale prestatorului de servicii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii. Notă **) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor prestatorului de servicii.NOTE:1. Cheltuielile se determină pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.2. Cheltuielile cu energia electrică şi termică de pompare şi cele cu energia electrică tehnologică nu se iau în calcul când alimentarea cu apă se face gravitaţional.
   +  Anexa 5 la normele metodologiceMETODOLOGIEde calcul al tarifului anual şi modul de repartizarea cheltuielilor pe punctele de livrare a apei pentruirigaţii prevăzute în contractele multianuale, din cadrulunei amenajări de irigaţii sau părţi de amenajare deutilitate publică aflate în administrareaAdministraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare
    Nr. crt.Elementul de infrastructurăVolumul de lucrări de întreţinere şi reparaţiiCosturi totale de întreţinere şi reparaţii  (lei)Suprafaţa de teren cuprinsă în contractele multianuale  (ha)Costuri unitare de întreţinere şi reparaţii  (lei/ha)(lei/ha)
    treapta 0treapta Itreapta IItreapta III...treapta n
    012345=3/467891011
    1PrizaV1AXaaaaa...a
      CA*1) luncăV2BXbbbbb...b
      CD*2) treapta 0V3CScd*3)cc       ...  
    2SPA4V4DYd   ddd...d
      CA treapta IV5EYe   eee...e
      CD treapta IV6FScdf   f        
    3SRP*5)1V7GZg     gg...g
      CA treapta IIV8HZh     hh...h
      CD treapta IIV9IScdi     ii...i
    4SRP2V10JWj       j...j
      CA treapta IIIV11KWk       k...k
      CD treapta IIIV12LScdl       l...l
      .................           ...
    N+1SRP n-1VxPScdp           p
      CA treapta nVyQScdq           q
      CD treapta nVzR6Scdr           r
  ---------------*1) Canal de aducţiune.*2) Canale de distribuţie.*3) Suprafaţa cuprinsă în contractele multianuale deservită de fiecare canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare.*4) Staţie de pompare de alimentare.*5) Staţie de repompare.*6) Costurile totale de întreţinere şi reparaţii diferenţiate pe fiecare element de infrastructură.
    Tariful anual la punctul de livrare     A0A1A2A3...*7)
    *8)TSPLmmmmmm   m
    Valoarea totală a serviciului de întreţinere şi reparaţii VSii*9)         TA0 + mTA1 + mTA2 +mTA3 + m...TAn + m
  -------------*7) Tarif anual pe trepte de pompare.*8) Valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii în amenajarea interioară, care se aplică numai în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în proprietatea sau, administrarea furnizorului de apă.*9) Valoarea totală a serviciului de întreţinere şi reparaţii.NOTE:Tariful anual pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale cuprinde cheltuielile pentru întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii de la sursă/priză până la punctul de livrare, calculate conform anexei nr. 3 la normele metodologice, la care, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă, se adaugă cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, calculate conform anexei nr. 3a) la normele metodologice.Tariful anual se calculează pentru fiecare amenajare de irigaţii şi diferenţiat pentru fiecare punct de livrare a apei de irigaţii.Calculul tarifului anual se realizează prin utilizarea bazei de date existente la nivelul fiecărei amenajări de irigaţii şi a modului de repartizare a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii pe fiecare punct de livrare a apei de irigaţii, după cum urmează:1. se structurează baza de date existente, astfel: a) lista amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajări declarate de utilitate publică; b) lista punctelor de livrare a apei de irigaţii din cadrul amenajării de irigaţii sau părţii de amenajare, pe fiecare treaptă de pompare din cadrul amenajării; c) inventarul fizic al staţiilor de pompare cu parametrii tehnici specifici pentru fiecare staţie de pompare: puterea instalată, debitul instalat şi înălţimea de pompare; d) inventarul fizic al canalelor de transport, aducţiune şi distribuţie din fiecare amenajare sau parte de amenajare, cu elementele constructive ale acestora; e) lista lucrărilor specifice de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de irigaţii, conform anexei nr. 2 la normele metodologice; f) anexele la contractul colectiv de muncă privind clasele de salarizare şi sporurile legale cuvenite personalului de exploatare;2. se prelucrează datele necesare pentru obţinerea: a) stabilirii suprafeţelor cuprinse în contractele multianuale încheiate cu beneficiarii, la fiecare punct de livrare a apei de irigaţii, pe fiecare canal de transport, aducţiune şi distribuţie şi pe fiecare treaptă de pompare; b) constatării stării tehnice reale a amenajării de irigaţii care va funcţiona pentru asigurarea derulării contractelor, pe fiecare treaptă de pompare; c) întocmirii devizelor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de irigaţii sau părţilor de amenajări, pe fiecare treaptă de pompare şi element de infrastructură;3. se repartizează cheltuielile de întreţinere şi reparaţii pe punctele de livrare a apei de irigaţii care au suprafeţe contractate, astfel: a) lucrările de întreţinere şi reparaţii se evaluează pe bază de antemăsurători şi devize de lucrări întocmite în conformitate cu indicatoarele de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu se regăsesc în indicatoarele de deviz la întocmirea devizelor se vor folosi normele locale specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare; b) repartizarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii pe puncte de livrare a apei de irigaţii va respecta următoarele principii:- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unei staţii de pompare de punere sub presiune şi ale reţelei de distribuţie aferente se repartizează în totalitate pe suprafaţa contractată din cadrul suprafeţei deservite de acel punct de livrare a apei de irigaţii;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unui canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare se repartizează numai pe punctele de livrare a apei pentru irigaţii situate pe acel canal, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unui canal de aducţiune sau tronson al acestuia situat pe o treaptă de pompare se repartizează pe punctele de livrare a apei de irigaţii situate pe acea treaptă, precum şi pe toate treptele următoare, alimentate de canalul de aducţiune sau de un tronson al acestuia, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale prizelor, canalului de transport, staţiilor de bază de alimentare sau staţiilor de repompare se repartizează pe punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de acestea, indiferent de treapta pe care sunt situate, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de funcţionare a sediilor unităţilor de administrare şi ale formaţiilor se repartizează pe punctele de livrare a apei de irigaţii prevăzute în contractele multianuale, proporţional cu suprafeţele contractate, indiferent de amenajarea şi treapta pe care este situat sediul, în interiorul sau în afara perimetrului amenajării de irigaţii sau părţii de amenajare.
   +  Anexa 6 la normele metodologiceMETODOLOGIAde calcul al tarifului de livrare a apei pe fiecare punctde livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractelemultianuale, din cadrul unei amenajări de irigaţii saupărţi de amenajare de utilitate publică aflate înadministrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor FunciareTabelul de mai jos prezintă calculul costului total al livrării unui volum net de 1.000 mc de apă la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de anumite tronsoane ale canalului de transport, aducţiune sau diferitele canale de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare din cadrul unei amenajări de irigaţii sau părţi de amenajare.În calculul costului total intră următoarele categorii de cheltuieli: a) costul serviciului de prelevare a 1.000 mc de apă din sursă (A); b) costul volumului brut de apă prelevat din sursă (B); c) costul energiei electrice şi puterii electrice consumate pentru pomparea prin staţia de pompare de bază/alimentare şi prin staţiile de repompare (C); d) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare (E); e) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de transport şi de aducţiune (F); f) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de distribuţie, în cazul punctelor de livrare a apei pentru irigaţii alimentate din canalele de distribuţie (F).Calculul tarifului de livrare a apei din reţeaua de aducţiune şi transport
    Nr. crt.SpecificaţieBaza de calculCost  (lei)
    treapta 0
    1.Costul serviciului de prelevare a apei din sursă- preţul de achiziţie a apei la sursă (A0) [lei/1.000 m3]  - randamentul canalului de transport determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate (η0)  - volumul de apă brut ce se va prelua (V0) [mii m3] = 1.000 m3/η0  
    - costul apei prelevate din sursă B0 = A0 x V0B0
    2.Costul energiei electrice- nu este cazulC0 = 0
    3.Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare- nu este cazulE0 = 0
    4.Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează canalul de transport- împărţirea canalului de transport pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive  - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na0)  - durata de exploatare a canalului de transport, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T0) [ore]  - numărul de ore om (agenţi hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de transport Na0 x T0 [ore]  - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie  = CMVa0 [lei/oră]  - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare  CMVa0 x Na0 x T0 = Fsa0 [lei]  - volumul de apă brut necesar a se preleva din sursă, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la toate punctele de livrare din amenajare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de transport, aducţiune şi distribuţie (V0 - sursă) [mii m3]  - cheltuieli de personal Fa0 = Fsa0A/0 [lei/1.000 m3]Fa0
    5.Total cheltuieli directe pe treapta 0 (T0 = B0 + C0 + E0 + Fa0)T0
  treapta 1
  1. Costul apei - costul apei prelevate din treapta 0 (A1 = T0) [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(1)] - volumul de apă brut ce se va pompa (V1) [mii mc] = 1.000 mc/[eta(1)] - costul apei B1 = A1 x V1 B1
  2. Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce1) [kwh] şi (Cp1) [kw] pentru pomparea volumului V1 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe1) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Pp1) [lei/kw] - costul energiei şi al puterii electrice
  C1= Ce1 x Pe1 + Cp1 x Pp1 C1
  3. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (P1) [kw] - numărul de electromecanici/schimb în funcţie de puterea instalată, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Ne1) - durata de exploatare a staţiei de pompare, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (T1) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Ne1 x nr. schimb x T1 - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVe1 (lei/oră) - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVe1 x Ne1 x nr. schimb x T1 = Fse1 (lei) - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V1) [mii mc] - cheltuieli de personal Fe1 = Fse1/V1 [lei/1.000 mc] Fe1
  4. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na1) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T1) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Na1 x T1 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa1 [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVa1 x Na1 x T1 = Fsa1 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi treptele superioare corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V1) [mii mc] - cheltuieli de personal Fa1 = Fsa1/V1 [lei/1.000 mc] Fa1
  5. Total cheltuieli directe pe treapta 1 (T1 = B1 + C1 + Fe1 + Fa1) T1
  treapta 2
  1. Costul apei - costul apei prelevate din treapta I (A2 = T1) [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(2)] - volumul de apă brut ce se va pompa (V2) [mii mc] = 1.000 mc/[eta(2)]
  - costul apei B2 = A2 x V2 B2
  2. Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce2) [kwh] şi (Cp2) [kw] pentru pomparea volumului V2 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe2) [leikwh] şi al puterii electrice (Pp2) [lei/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C2 = Ce2 x Pe2 + Cp2 x Pp2 C2
  3. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (P2) [kw] - numărul de electromecanici/schimb în funcţie de puterea instalată, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat Ne2 - durata de exploatare a staţiei de pompare, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (T2) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Ne2 x nr. schimb x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri + cheltuieli oră cu munca vie (CMVe2) [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVe2 x Ne2 x nr. schimb x T2 = Fse2 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de aducţiune, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V2) [mii mc] - cheltuieli de personal Fe2 = Fse2A/2 [lei/1.000 mc] Fe2
  4. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na2) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (T2) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Na2 x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa2 [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVa2 x Na2 x T2 = Fsa2 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de aducţiune, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V2) [mii mc] - cheltuieli de personal Fa2 = Fsa2/V2 [lei/1.000 mc] Fa2
  5. Total cheltuieli directe pe treapta 2 (T2 = B2 + C2 + Fe2 + Fa2) T2
  treapta n
  1. Costul apei - costul apei prelevate din treapta n-1 (An = Tn-1) [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(n)] - volumul de apă brut ce se va pompa (Vn) [mii mc] = 1.000 mc/eta(n)
  - costul apei Bn = An x Vn Bn
  2. Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Cen) [kwh] şi al puterii (Cpn) [kw] pentru pomparea volumului Vn la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pen) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Ppn) [lei/kw] - costul energiei Cn = Cen x Pen + Cpn x Ppn Cn
  3. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (Pn) [kw] - numărul de electromecanici/schimb în funcţie de puterea instalată, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nen) - durata de exploatare a staţiei de pompare, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni (Tn) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Nen x nr. schimb x Tn - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVen (lei/oră) - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVen x Nen x nr. schimb x Tn = Fsen (lei) - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (Vn) [mii mc] - cheltuieli de personal Fen = Fsen/Vn [lei/1.000 mc] Fen
  4. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nan) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (Tn) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidrotehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Nan x Tn [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVan [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVan x Nan x Tn = Fsan [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi treptele superioare corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (Vn) [mii mc] - cheltuieli de personal Fan = Fsan/Vn [lei/1.000 mc] Fan
  5. Total cheltuieli directe pe treapta n (Tn - Bn + Cn + Fen + Fan) Tn
  Cheltuielile care se adaugă numai o singură dată la fiecare din treptele de pompare*)
  6. Cheltuieli indirecte, aferente activităţilor de la rd. 3 + rd. 4: - 6% pentru regie unitate de administrare a amenajării, inclusiv formaţii - 3% pentru regie sucursală - 1% pentru regie sediu central a(1..n)
  7. Profit = 3% din rd. 3 + rd. 4 + rd. 6, pe fiecare treaptă de pompare b(1..n)
  8. Tarif de livrare la punctele de livrare alimentate direct din reţeaua de transport şi aducţiune [T(1...n) = rd. 5 + rd. 6 + rd. 7] T(1..n)
  --------- Notă *) Cheltuielile indirecte şi profitul se adaugă o singură dată la suma cheltuielilor directe care, împreună, compun tariful de livrare a apei pentru irigaţii pe o anumită treaptă de pompare prin infrastructura principală de irigaţii, la care, după caz, se adaugă valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, până la preluarea acesteia la cerere, fără plată, de către organizaţii sau federaţii.Valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de nepreluat de organizaţii sau federaţii, pentru livrarea apei de irigaţii de la punctul de livrare până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă (domeniul privat al statului).Calculul tarifului de livrare a apei din reţeaua de distribuţie
  *Font 8*
  Nr. crt Specificaţie Baza de calcul Cost (lei)
  9. Costul apei ce se va prelua din canalele de transport şi aducţiune - costul de achiziţie a apei din canalul de transport sau aducţiune [G = T(1...n)] [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de distribuţie determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(d)] - volumul de apă brut ce se va prelua din canalul de transport şi aducţiune (Vd) [mii mc] = 1.000 mc/eta(d)
  - costul apei preluate din canalul de transport sau aducţiune H = G x Vd H
  10. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de distribuţie - împărţirea canalelor de distribuţie pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalelor, conform Normativului de personal din C.C.M, negociat (Nad) - durata de exploatare a canalelor de distribuţie, conform contractelor de livrare a apei, este de 4-7 luni - (Td) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Nad x Td [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVad [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVad x Nad x Td [ore] = Fsad [lei] - volumul de apă brut necesar a se preleva din canalele de transport sau aducţiune, calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare şi de pe canalul de distribuţie corectat cu randamentul de transport al canalului de distribuţie (Vd) [mii mc] - cheltuieli de personal Fad = Fsad/Vd [lei/1.000 mc] Fad
  11. Total cheltuieli directe până la punctul de livrare situat pe canalul de distribuţie (Td = H + Fad) Td
  12. Cheltuieli indirecte, având ca bază de calcul cheltuielile de personal de la rd. 10: - 6% pentru regie unitate de administrare a amenajării, inclusiv formaţii - 3% pentru regie sucursală - 1% pentru regie sediu central a(d)
  13. Profit = 3% din rd. 10 + rd. 12 b(d)
  14. Tarif de livrare la punctele de livrare alimentate prin reţeaua de distribuţie (Td = rd. 11 + rd. 12 + rd. 13) T(d)
  Valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară nepreluată de organizaţii sau federaţii, pentru livrarea apei de irigaţii de la punctul de livrare până la hidrant ori până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflată în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă (domeniul privat al statului)
  *Font 8*
  a) - cu reţea interioară alimentată prin pompare
  1. Costul apei - costul apei ce se va pompa cu SPP din treapta de pompare n [T(1...n)] [lei/1.000 mc] - volumul de apă contractat ce se va pompa cu SPP [V(Spp)] [mii mc] = 1.000 mc
  - costul apei B(SPP) = V(SPP) x T(1...n) B(SPP)
  2. Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic [Ce(Spp)] [kwh] şi [Cp(Spp)] [kw] pentru pomparea volumului VsPP la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice [Pe(SPP)] [lei/kwh] şi al puterii electrice [Pp(spp)] [lei/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C(SPP) = Ce(SPP) x Pe(SPP) + Cp(SPP) x Pp(SPP) C(SPP)
  3. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare de punere sub presiune [P(SPP)] [kw] - numărul de electromecanici/schimb în funcţie de puterea instalată, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Ne(SPP)] - durata de exploatare a staţiei de pompare, conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea SPP Ne(Spp) x nr. schimb x T(SPP) - salariul orar mediu calculat pentru electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie CMVe(SPP) [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVespp x Nespp x nr. schimb x T(SPP) = Fse(Spp) [lei] - volumul de apă contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aducţiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fe(Spp) = Fse(SPP)/V(SPP) [lei/1.000 mc] F(SPP)
  4. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua interioară - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea reţelei interioare, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Na(SPP)] - durata de exploatare a reţelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (agenţi hidrotehnici) necesar pentru exploatarea reţelei interioare Na(SPP) x T(SPP) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agenţii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa(SPP) [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(SPP) x Na(SPP) x T(SPP) = Fsa(SPP) [lei] - volumul de apă contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aducţiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fa(SPP) = Fsa(SPP)/V(SPP) [lei/1.000 mc] Fa(SPP)
  5. Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(SPP) = B(SPP) + C(SPP) + D(SPP) + Fe(SPP)Fa(SPP)] T(SPP)
  b) cu reţea interioară alimentată gravitaţional
  1. Costul apei - costul apei ce se va prelua gravitaţional din treapta de pompare n [T(1....n)] [lei/1.000 mc] - volumul de apă contractat ce se va prelua gravitaţional [V(G)] [mii mc] = 1.000 mc
  - costul apei B(G) = V(G) x T(1....n) B(G)
  2. Costul energiei şi puterii electrice - nu este cazul C(g)=0
  3. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - nu este cazul Fe(G)=0
  4. Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua interioară - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea reţelei interioare, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [N3(G)] - durata de exploatare a reţelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(G)] [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro) necesar pentru exploatarea reţelei interioare Na(G) x T(G) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agenţii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa(G) (lei/oră) - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(G) x Na(G) x T(G) = Fsa(G) (lei) - volumul de apă contractat necesar a se prelua gravitaţional din canalul de transport, aducţiune şi distribuţie [V(G)] [mii mc] - cheltuieli de personal Fa(G) = Fsa(G)/V(G) [lei/1.000 mc] Fa(G)
  5. Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(G) = B(G) + D(G) + Fa(G)] T(G)
   +  Anexa 7 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului sezonier stabilit potrivit contractelor sezoniereîncheiate cu beneficiarii din cadrul unei amenajări de irigaţiisau părţi de amenajare de utilitate publică aflate înadministrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare
  *Font 8*
  Nr. crt Categorii de cheltuieli Total (lei/ 1.000 mc)
  1. Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii principale de irigaţii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în tariful anual, calculate conform anexei nr. 3 la normele metodologice*) T(A)
  2. Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, de la punctul de livrare a apei pentru irigaţii până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă, calculate conform anexei nr. 3b) la normele metodologice**) T'(A)
  3. Cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigaţii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în tariful de livrare a apei pentru irigaţii, calculate conform anexei nr. 4 la normele metodologice T(l)
  4. Cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, pentru livrarea apei pentru irigaţii de la punctul de livrare până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă, calculate conform anexei nr. 4a) la normele metodologice T'(L)
  5. Cheltuielile suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigaţii până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă, la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul sezonier***) T"(a)
  TOTAL TARIF
  -------- Notă *) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei de irigaţii, cuprinse în tariful anual, din lei/ha în lei/1.000 mc, se face astfel:[T(A) x S]/V(C) = lei/1.000 mc,unde:T(A) - tariful anual [lei/ha];S - suprafaţa contractată potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apă contractat [mii mc]. Notă **) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii în cazul infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, de la punctul de livrare a apei de irigaţii până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în proprietatea sau administrarea furnizorului de apă, din lei/ha în lei/1.000 mc, se face astfel:[T'(A) x S]/V(C) = lei/1.000 mc,unde:T'(A) - cheltuielile de întreţinere şi reparaţii [lei/ha];S - suprafaţa contractată potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apă contractat [mii mc]. Notă ***) Transformarea cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigaţii până la hidrant sau până la un alt punct din cadrul amenajării interioare de irigaţii, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul sezonier, se face astfel:[T"(A) x S(CS)]/V(CS) = lei/1.000 mc,unde:T"(A) - cheltuielile suplimentare [lei/ha];S(CS) - suprafaţa contractată potrivit contractului sezonier [ha];V(CS) - volumul de apă contractat potrivit contractului sezonier [mii mc].NOTĂ:În cazul contractelor sezoniere, rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este de 10%.-------------