ORDIN nr. 186 din 29 iulie 2011pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi a anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 august 2011    Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.688 din 28 iulie 2011,luând în considerare Infograma cu nr. 7.188 din 22 iulie 2011, comunicată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către Reprezentanţa permanentă a României la Uniunea Europeană,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 29 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 2, solicitanţii trebuie să depună cererea de solicitare a primei pe exploataţie, aferentă fiecărei exploataţii deţinute, la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 15 iulie-31 august 2011, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:".2. În anexa nr. 1 "Cerere de solicitare a primei pe exploataţia de bovine pentru anul 2011", la capitolul III, prima liniuţă a punctului 2 se abrogă.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "31 august 2011" se înlocuieşte cu sintagma "15 septembrie 2011", iar sintagma "30 septembrie 2011" se înlocuieşte cu sintagma "14 octombrie 2011".  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 29 iulie 2011.Nr. 186.________