HOTĂRÂRE nr. 717 din 13 iulie 2011privind transmiterea imobilului "Arenele Traian" din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 29 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, înregistrat la poziţia cu numărul M.F. 25872, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea este obligat să menţină destinaţia actuală a imobilului "Arenele Traian" şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de educaţie fizică şi sport. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilului transmis Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu destinaţia acestuia. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 2 nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 4Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul transferat şi să menţină imobilul la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.  +  Articolul 5 (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia. (3) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice a acestuia, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilului. (5) După preluarea imobilului, în termen de 30 de zile, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea va proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilului preluat.  +  Articolul 6La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 iulie 2011.Nr. 717.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "Arenele Traian", care îşi completează parametrii tehnici din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 9*
  Nr. M.F. Denumirea imobilului Adresa Administratorul Descrierea tehnică la 25 octombrie 2010
  25872 Arenele Traian Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autorita- tea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea - două terenuri de handbal două terenuri de baschet, un teren de tenis, tribună cu 5.000 de locuri în suprafaţă de 3.960 mý - construcţie cu 4 vestia- re în suprafaţă de 192mý două grupuri sanitare, în suprafaţă de 81 mý, res- pectiv 79 mý - instalaţie de nocturnă Total suprafaţă: 11.730,19 mý, din care suprafaţă construită: 4.312 mý
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "Arenele Traian" care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
  *Font 9*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Valoarea de inven- tar Locul unde este situ- at imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobi- lul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobi- lului
  25872 8.26.02 2.466.142 Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, mu- nicipiul Râmnicu Vâlcea, ju- deţul Vâlcea Statul român, Ministerul Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea şi în administra- rea Consi- liului Local al Munici- piului Râmnicu Vâlcea - două terenuri de handbal, două tere- nuri de baschet, un teren de tenis, tribună cu 5.000 de locuri, toate în suprafaţă de 3.960 mý - construcţie cu 4 vestiare în suprafaţă de 192 mý, grupuri sanitare, în suprafa- ţă de 81 mý, respec- tiv 79 mý - instalaţie de noc- turnă Total suprafaţă: 11.730,19 mý, din care suprafaţă cons- truită: 4.312 mý
  --------