HOTĂRÂRE nr. 729 din 20 iulie 2011privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 27 iulie 2011    Ţinând seama de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, a unui imobil situat în judeţul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 36/2011, în vederea amenajării sediului pentru Poliţia Oraşului Pecica.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 iulie 2011.Nr. 729.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi care se dăîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad
    *Font 9*
    ┌────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┐│ Adresa │Persoana juridică│Persoana juridică│Caracteristicile│ Valoarea │ Număr de ││ imobilului │ de la care │ la care se │ tehnice ale │imobilului│înregistrare ││ │ se transmite │ transmite │ imobilului │- lei - │în inventarul││ │ imobilul │ imobilul │ │ │bunurilor din││ │ │ │ │ │ domeniul ││ │ │ │ │ │ public │├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┤│Localitatea │ Statul român │Ministerul │Teren: 791,0 mý │118.549,43│Ministerul ││Pecica, │ │Administraţiei şi│Clădire: │ │Finanţelor ││Str. 2 │ │Internelor, prin │405,0 mý │ │Publice ││nr. 137, │ │Inspectoratul de ├────────────────┤ │urmează să ││judeţul Arad│ │Poliţie al │Suprafaţa │ │atribuie nr. ││ │ │Judeţului Arad │construită = │ │de înregis- ││ │ │ │= 405,0 mý │ │trare în ││ │ │ ├────────────────┤ │inventarul ││ │ │ │CF: 300308 │ │bunurilor ││ │ │ │Nr. cadastral │ │aparţinând ││ │ │ │(top): 18 │ │domeniului ││ │ │ │ │ │public al ││ │ │ │ │ │statului. │└────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┘-------------