DECIZIE nr. 1.382 din 14 iulie 2011privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011    În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5, 8, 10 şi 27, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul ILa articolul 20 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile furnizate prin intermediul numerelor independente de locaţie vor asigura originarea şi/sau terminarea apelurilor la punctele terminale cărora le-au fost asignate aceste numere."  +  Articolul IIDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă.2. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) ANCOM verifică îndeplinirea cerinţelor legale privind transmiterea, forma şi conţinutul cererii. (3) În cazul în care ANCOM consideră că informaţiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informaţii suplimentare. (4) ANCOM analizează cererile privind resursele de numerotaţie pe baza principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii."3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În urma analizei unei cereri privind resursele de numerotaţie, pe baza informaţiilor furnizate în cuprinsul cererii şi a eventualelor informaţii suplimentare primite, ANCOM va decide acordarea LURN sau respingerea cererii."4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În situaţia în care aceleaşi resurse de numerotaţie fac obiectul mai multor solicitări, ANCOM examinează cererile de acordare a LURN în ordinea în care acestea au fost transmise."5. La articolul 15 alineatul (8), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) cedentul sau cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, stabilit de ANCOM, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia."6. La anexa nr. 2, la punctul II, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Tipul serviciilor:- servicii de telefonie destinate publicului;- alte servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce;- alte servicii de comunicaţii electronice care necesită resurse de numerotaţie."  +  Articolul IIIDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 500/2008 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 2 iulie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) RN sunt secvenţe de 5 cifre de forma 18xyz, unde x, y şi z pot lua valori cuprinse între 0 şi 9. Grupul xyz identifică reţeaua sau comutatorul din reţeaua publică de comunicaţii electronice prin care se oferă servicii prin intermediul unor resurse de numerotaţie ori reţeaua acceptoare sau un comutator din reţeaua acceptoare."2. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) RN se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului cărora li s-au alocat numere prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie. (2) Un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur număr de rutare. În cazul în care unui furnizor i s-au alocat prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie mai multe categorii de resurse de numerotaţie sau în cazul în care numărul de rutare identifică un comutator de reţea, acestuia i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5)."3. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind acordarea RN sunt următoarele: a) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau ISDN, cărora li s-au alocat numere geografice sau numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN; b) furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologie IP, precum şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat numere geografice sau numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza un singur RN; c) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice cărora le-au fost alocate resurse de numerotaţie din mai multe categorii de resurse de numerotaţie li se poate aloca fie un singur RN pentru toate categoriile de resurse de numerotaţie, fie câte un RN pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător."  +  Articolul IVLa articolul 16 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cu caracter tranzitoriu, numerele naţionale scurte 1951 şi 1958 pot fi utilizate în condiţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru o perioadă de 2 ani de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1)."  +  Articolul VLa articolul 10 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Procesul de portare a numărului va fi finalizat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât şi de furnizorul donor, cu excepţia următoarelor cazuri: a) abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung; b) conectarea/deconectarea abonatului implică realizarea unor operaţiuni complexe care necesită o perioadă mai mare de timp."  +  Articolul VIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar dispoziţiile art. V intră în vigoare la o dată stabilită prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Administrareşi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuBucureşti, 14 iulie 2011.Nr. 1.382.----------