ORDIN nr. 1.266 din 18 aprilie 2011privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • NR. 159 din 24 iunie 2011
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • NR. 1.266 din 18 aprilie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 19 iulie 2011  Având în vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului,în temeiul:- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1^1) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, cu modificările ulterioare;- art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate. (2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii. (3) În scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se face cumulativ: a) în baza autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii; b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate; c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberate, după caz, de acesta sau de către asociaţiile de pescari sportivi. (2) Pentru avizul prevăzut la alin. (1) nu se percepe tarif. (3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (4) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite care deţin autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile şi cu respectarea obligaţiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv. (5) La solicitarea asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor în vigoare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociaţii pe bază de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.  +  Articolul 3 (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevăzut la art. 2 alin. (1). (2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis şi eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective. (3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi asociaţiilor de pescari sportivi harta cu zonele în care este permis pescuitul sportiv/recreativ şi orice alte restricţii privind desfăşurarea acestei activităţi în perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislaţiei în vigoare. (4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi asociaţiile de pescari sportivi autorizate au obligaţia de a comunică persoanelor pentru care au eliberat/eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv informaţiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligaţiilor stabilite la alin. (3).  +  Articolul 4 (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat. (2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil. (3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.  +  Articolul 5 (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei, "Delta Dunării" este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011.  +  Articolul 6 (1) Pentru zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. (2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 7 (1) Pescuitul recreativ/sportiv în ariile naturale protejate se practică pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevăzut în anexa nr. 2 şi a regulamentului propriu stabilit de asociaţiile de pescari sportivi, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management şi/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii. (2) Asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să elaboreze regulamentul propriu cu respectarea măsurilor speciale pentru conservarea speciilor sălbatice şi habitatelor naturale sau utilizarea durabilă a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management şi/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate în arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practică numai în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.  +  Articolul 9Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, după caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza constatărilor personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, dacă sunt încălcate prevederile acestei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10Administratorul resursei acvatice vii are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbely  +  Anexa 1 Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv                                                          - faţă -
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV Data eliberării ................................ Numele .................................... Prenumele ................................. C.N.P. .................................... Eliberat de ............................... Seria ................... nr. .............
                                                            - verso -
  Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate în toate zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia zonelor strict protejate. Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfăşoară cu respectarea condiţiilor stabilite în Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv. Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se pedepseşte conform legii. Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage invalidarea acestuia.
  Descriere:Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, lăţime 7 cm.Seria .................. nr. ....................Acest permis este valabil până la data de ............. .
   +  Anexa 2 REGULAMENTde practicare a pescuitului recreativ/sportiv în ariile naturale protejate  +  Articolul 1Pescuitul oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia anuală a pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de management şi/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  +  Articolul 2Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  +  Articolul 3Asociaţiile de pescari sportivi autorizate în condiţiile legii să desfăşoare activitatea de pescuit sportiv în perimetrul ariilor naturale protejate au obligaţia:- să colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale protejate în vederea stabilirii condiţiilor şi restricţiilor privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv, a condiţiilor privind accesul şi a zonelor de campare în perimetrul ariei naturale protejate;- să elaboreze şi să actualizeze baza de date cu membrii asociaţiei;- să monitorizeze permisele de pescuit eliberate şi să raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numărul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate şi zonele pentru care au fost emise;- să afişeze în locuri vizibile la sediul asociaţiei şi pe teren regulamentul propriu de pescuit;- să popularizeze condiţiile de practicare a pescuitului sportiv şi restricţiile stabilite pentru zone, perioade, specii, precum şi organele abilitate pentru controlul activităţii de pescuit recreativ/sportiv;- să popularizeze condiţiile de acces şi zonele în care este permisă camparea, pentru a se evita producerea modificărilor în structura naturală a zonei, a zgomotelor care să perturbe liniştea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonă);- să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii de pescuit recreativ/sportiv, precum şi salubrizarea zonelor de pescuit;- să solicite sprijinul autorităţilor cu atribuţii de control în cazul semnalării actelor de braconaj şi al încălcării prevederilor planurilor şi/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;- să respecte orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum şi în domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.  +  Articolul 4 (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, asociaţiile de pescari sportivi pot propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor zone de protecţie piscicolă/zone de refacere biologică sau regiuni de cruţare şi programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate, cu avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate. (2) Acţiunile de populare cu material biologic în zonele de pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate conform reglementărilor în vigoare, se efectuează în prezenţa reprezentanţilor administratorului/custodelui ariei naturale protejate şi a administratorului resursei acvatice vii.  +  Articolul 5Deţinătorii de permise de pescuit recreativ/sportiv au următoarele obligaţii:- să respecte legislaţia privind desfăşurarea pescuitului recreativ/sportiv;- să respecte legislaţia de mediu şi prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate/setului de măsuri minime de conservare până la aprobarea planurilor de management şi a regulamentelor ariilor naturale protejate;- să se legitimeze şi să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;- pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", să deţină permis de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";- să păstreze curăţenia în zona de pescuit, iar depozitarea şi deversarea de deşeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă sunt strict interzise.  +  Articolul 6 (1) Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute în reglementările legale în vigoare. (2) Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. (3) Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (1) sau exemplarele de specii strict protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie. (4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.  +  Articolul 7Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare aprobate prin ordin al autorităţilor competente din domeniul pescuitului şi din domeniul protecţiei mediului.  +  Anexa 3 ZONEde pescuit recreativ/sportiv din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15-44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5-20; 30-43; 50-58; 65-83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)2. Braţul Sulina, pe ambele maluri3. Dunărea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Magearu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)4. Braţul Chilia, pe malul drept, braţul Tătaru pe ambele maluri, braţele Babina şi Cernofca pe malul stâng (mal drept zonă strict protejată)5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii8. Canalul Crişan-Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan-Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura12. Canalul Tătaru, între vărsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centură Sulina-Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri13. Canalul Sulina-Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri17. Dunăvăţ 3, Holbina 1 şi Holbina 218. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel şi Furtuna21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăţ şi capul Iancina22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legătură între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa23. Canalul Gura Portiţei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vărsare a gârlei27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lăţime de 50 m de la mal28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş29. Canalul Enisala, pe ambele maluri30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri---------