INSTRUCŢIUNI nr. 4 din 16 iunie 2011privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 18 iulie 2011     +  Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte cadrul juridic aplicabil înregistrării, respectiv radierii valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.  +  Articolul 2 (1) Sunt înregistrate obligatoriu la C.N.V.M. următoarele valori mobiliare şi instrumente financiare: a) valori mobiliare ce urmează a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; b) valori mobiliare tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, conform regulilor de funcţionare a acestuia, aprobate de C.N.V.M., cu excepţia valorilor mobiliare deja admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care se vor tranzacţiona în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare fără acordul emitentului; c) titluri de stat ce urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; d) valori mobiliare care dau dreptul de a achiziţiona valori mobiliare de tipul celor precizate la lit. a), b) şi c) prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani; e) valori mobiliare care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din alt stat membru, dar pentru care România este stat membru de origine, în conformitate cu art. 122 alin. (1^1) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare; f) orice instrument financiar care urmează să fie admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/tranzacţionat în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, cu respectarea cerinţelor legale; g) valori mobiliare care au făcut obiectul unui prospect de ofertă publică de vânzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare. (2) Valorile mobiliare se radiază de la C.N.V.M. în următoarele cazuri: a) ca urmare a radierii societăţii emitente de la oficiul registrului comerţului; b) la expirarea duratei pentru care au fost emise sau la răscumpărarea integrală a valorilor mobiliare; c) valorile mobiliare sunt retrase de la tranzacţionare, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5). (3) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată atrage radierea lor de la C.N.V.M., cu excepţia cazului în care retragerea de la tranzacţionarea pe o piaţă reglementată este urmată de tranzacţionarea respectivelor valori mobiliare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (4) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare atrage radierea valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu excepţia cazului în care valorile mobiliare se vor tranzacţiona pe o piaţă reglementată, în condiţiile legii şi ale prezentei instrucţiuni. (5) În vederea protecţiei investitorilor se va menţine înregistrarea la C.N.V.M. pentru acţiunile care au fost retrase de la tranzacţionarea pe piaţa de capital, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. referitoare la retragerea de la tranzacţionare ca urmare a unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acţionarilor (AGEA) şi a îndeplinirii anumitor condiţii de retragere prevăzute expres în cadrul respectivelor reglementări, în condiţiile în care hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacţionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată. (6) Valorile mobiliare prevăzute la alin. (1) lit. g) care nu sunt tranzacţionate pe piaţa de capital vor fi înregistrate şi menţinute în evidenţele C.N.V.M. o perioadă de 2 ani. În acest termen, consiliul de administraţie al societăţii comerciale emitente are obligaţia de a convoca AGEA pentru a se pronunţa cu privire la întreprinderea demersurilor privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa de capital sau cu privire la renunţarea la admitere. Societatea comercială va transmite la C.N.V.M. convocatorul şi hotărârea AGEA, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea respectivului eveniment. (7) Acţiunile prevăzute la alin. (5) vor fi radiate din evidenţele C.N.V.M. în situaţia în care instanţele de judecată resping definitiv şi irevocabil cererea de anulare a hotărârii AGEA. În situaţia în care hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacţionare este anulată de instanţele de judecată printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă, societatea comercială are obligaţia de a iniţia, în termen de 30 de zile, demersurile necesare admiterii la tranzacţionarea pe piaţa de capital. Societatea comercială are obligaţia ca, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, să notifice C.N.V.M. cu privire la pronunţarea de către instanţele de judecată a unei hotărâri definitive şi irevocabile referitoare la anularea hotărârii AGEA. (8) Obligaţia de raportare încetează în momentul radierii valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu respectarea prevederilor alin. (9). (9) Prin excepţie de la obligaţiile de raportare stabilite prin Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru entităţile ale căror valori mobiliare sunt înregistrate la C.N.V.M., entităţile care au emis valorile mobiliare prevăzute la alin. (1) lit. g) şi care nu sunt tranzacţionate pe piaţa de capital au obligaţia ca, pe perioada menţinerii la C.N.V.M. în conformitate cu alin. (6), să pună la dispoziţia publicului şi să transmită la C.N.V.M., în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul anual prevăzut la art. 112^1 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Până la data radierii din evidenţele C.N.V.M., instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) lit. g) şi alin. (5) vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la un depozitar central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu respectivele instrumente financiare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni. (11) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile în cazul în care entitatea respectivă nu a emis alte valori mobiliare tranzacţionate pe piaţa de capital.  +  Articolul 3 (1) Pe perioada menţinerii în evidenţele C.N.V.M., entităţile care au emis valorile mobiliare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) datorează tariful prevăzut la pct. 6.5 din anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare, care se aplică corespunzător. (2) În situaţia în care entităţile prevăzute la alin. (1) au emis şi alte valori mobiliare care sunt înregistrate la C.N.V.M. şi tranzacţionate pe piaţa de capital, acestea vor plăti corespunzător doar tariful de menţinere la C.N.V.M. a valorilor mobiliare tranzacţionate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni şi până la data modificării reglementărilor C.N.V.M. referitoare la înregistrarea în evidenţele C.N.V.M. şi radierea valorilor mobiliare se suspendă aplicarea prevederilor art. 100 alin. (3), art. 104 şi 106 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 5Încălcarea prevederilor prezentei instrucţiuni constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------