ORDIN nr. 1.318 din 24 iunie 2011privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 12 iulie 2011  În baza:- Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;- Notei de fundamentare a Direcţiei generale pentru sport nr. 468 din 24 iunie 2011;- Notei de fundamentare a Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor nr. 263 din 4 mai 2011, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumit în continuare Protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, precum şi federaţiile sportive naţionale, ca părţi ale Protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.  +  Articolul 3În vederea încheierii Protocolului se ataşează copiile conforme cu originalul ale următoarelor documente: a) acreditarea pentru specializarea "Sport şi performanţă motrică" a instituţiilor de învăţământ superior, eliberată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; b) certificatul de identitate sportivă a federaţiilor sportive naţionale, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 4În vederea încheierii Protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învăţământ superior acreditate/ autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce îi revin fiecărei părţi semnatare.  +  Articolul 5Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabileşte şi actualizează trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor, care devine parte integrantă şi obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizată de acestea.  +  Articolul 6Federaţiile sportive naţionale, pe baza reglementărilor sportive interne şi internaţionale, stabilesc şi actualizează componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor, în conformitate cu certificatul de identitate sportivă eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, care devine parte integrantă şi obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de instituţia de învăţământ superior semnatară.  +  Articolul 7Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţia publică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea şi arhivarea protocoalelor pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.  +  Articolul 8Cererile instituţiilor de învăţământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport se depun la Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, care verifică întrunirea condiţiilor legale, pregăteşte documentaţia aferentă şi înaintează protocoalele, însoţite de notele de fundamentare, spre semnare preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 9Protocoalele se încheie individual de către Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret cu fiecare instituţie de învăţământ superior solicitantă şi, respectiv, cu fiecare federaţie sportivă naţională corespunzătoare ramurii de sport vizate.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Sport şi Tineret,Doina Ofelia MelinteBucureşti, 24 iunie 2011.Nr. 1.318.  +  Anexa - Model -PROTOCOLpentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport  +  Articolul IPărţileAutoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, reprezentată legal prin doamna ........., în calitate de preşedinte,Federaţia ..........(se completează cu numele federaţiei semnatare)..........,instituţia de învăţământ superior cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport ..........(se completează cu denumirea instituţiei de învăţământ superior semnatare).........,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului,convin să încheie prezentul protocol pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumită în continuare Protocol, în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în următoarele condiţii:  +  Articolul IIObiectul protocoluluiObiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formării şi atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport.  +  Articolul IIIDurata protocoluluiPrezentul protocol se încheie pentru cursurile de licenţă (şi/sau masterat) promoţia 20.....-20..... şi intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părţile.  +  Articolul IVObligaţiile părţilor1. Obligaţii comune:În vederea încheierii Protocolului, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, federaţiile sportive naţionale şi instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, se vor consulta în privinţa stabilirii obligaţiilor ce îi revin fiecărei părţi semnatare.2. Obligaţiile Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret: a) stabileşte şi actualizează, la propunerea Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, trunchiul comun al programei de studiu pentru formarea antrenorilor; b) eliberează, prin Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, carnetele de antrenor absolvenţilor cursurilor de licenţă (şi/sau masterat) ale ............(se completează cu denumirea instituţiei de învăţământ superior semnatare).........., promoţia 20.....-20......3. Obligaţiile Federaţiei Sportive Naţionale ............(se completează cu numele federaţiei semnatare)..........: a) stabileşte şi actualizează, pe baza reglementărilor sportive interne şi internaţionale, componenta de specialitate în ramura de sport a programei de studiu pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport; b) sprijină şi monitorizează derularea activităţilor practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.4. Obligaţiile .............(se completează cu denumirea instituţiei de învăţământ superior semnatare).........: a) respectă prin programa de studiu pentru cursurile de licenţă şi/sau masterat ............(se va completa, după caz, în funcţie de solicitarea facultăţii respective)....................., la specializarea "Sport şi performanţă motrică", trunchiul comun şi componenta de specialitate în ramura de sport stabilite la data semnării astfel:- Programa de studiu - trunchiul comun, conform Standardului de pregătire profesională pentru calificarea de antrenor, cu materiile de studiu şi numărul de ore aferent:
  Nr. crt. DISCIPLINE DE STUDIU - TRUNCHIUL COMUN PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR Nr. de ore
  1. Teoria şi metodica antrenamentului sportiv 76
  2. Istoria sportului 18
  3. Pedagogia sportului 30
  4. Anatomie 20
  5. Biomecanică 14
  6. Fiziologie generală 14
  7. Igienă - nutriţie 20
  8. Dopajul în sport - prevenire şi combatere 16
  9. Studiu pe calculator 16
  10. Limbi străine 20
  11. Ergofiziologie 20
  12. Sociologia sportului 16
  13. Psihologia sportului 20
  14. Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv 20
  15. Legislaţia sportului 10
  16. Marketing sportiv 14
  17. Management sportiv 16
  18. Masaj sportiv - Recuperare - Refacere 20
  19. Practica în unităţi sportive 320
  Total ore: 700
  - Componenta de specialitate a programei de studiu, conform reglementărilor sportive interne şi internaţionale pentru calificarea de antrenor în ramura de sport ..........:
  Nr. crt. COMPONENTA DE SPECIALITATE A PROGRAMEI DE STUDIU PENTRU RAMURA DE SPORT Nr. de ore
  1.
  2.
  3.
  Total ore: 136
  b) introduce în foaia matricolă a absolvenţilor disciplinele de studiu sus-menţionate şi numărul de ore/credite aferent acestora, precum şi denumirea ramurii de sport .......... ca specializare; c) asigură predarea cursurilor de specializare în ramura de sport prin cadre didactice care să aibă şi calificarea de antrenor în ramura de sport respectivă.
   +  Articolul VModificarea protocolului1. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin act adiţional semnat de toate părţile, la iniţiativa oricăreia dintre acestea.2. Partea care are iniţiativa modificării şi/completării protocolului va transmite celorlalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.  +  Articolul VIDispoziţii finale1. Părţile se angajează să aplice în mod unitar şi cu bună-credinţă prezentul protocol.2. Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor asumate.3. Soluţionarea amiabilă precedă în mod obligatoriu orice procedură jurisdicţională.Încheiat astăzi, ............, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.             PĂRŢILE SEMNATARE Semnătura şi ştampila      Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret ....................        Federaţia Sportivă Naţională ....................     .....................................    (se completează cu denumirea conform C.I.S.)      Instituţia de învăţământ superior ....................     ......................................     (se completează cu denumirea instituţiei solicitante)--------------