HOTĂRÂRE nr. 663 din 29 iunie 2011privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Bunurile imobile prevăzute la art. 1 vor fi utilizate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru acostarea şi staţionarea navelor proprii, în vederea efectuării şi întreţinerii semnalizării costiere şi plutitoare şi executării de măsurători topohidrografice, pentru depozitarea unor materiale şi mijloace de semnalizare, precum şi pentru montarea unor mire hidrometrice clasice.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, în calitate de concesionar, se modifică în mod corespunzător, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Gheorghe Dobre,secretar generalMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 663.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile aparţinând domeniului public alstatului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale"Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi,care se dau în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
  *Font 8*
  Nr. crt Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumirea bunului Descrierea tehnică a bunului Locul unde se află bunul - adresa Valoa- rea de inven- tar a bunului (lei) Ordonatorul/ Administratorul bunului de la care se face trecerea bunului din domeniul public al statului (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administratorul bunului la care se face trecerea bunului din domeniul public al statului (CIF şi denumire)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 33906 8.18.02 debarcader fix Crişan estacadă de beton armat pe piloţi România, judeţul Tulcea, comuna Crişan 94.813 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi CIF 11776466 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi CIF R1644670
  2. 33907 8.18.02 debarcader fix Gorgova estacadă de beton armat pe piloţi România, judeţul Tulcea, satul Gorgova 118.676 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi CIF 11776466 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi CIF R1644670
  3. 33908 8.18.02 debarcader fix Maliuc estacadă de beton armat pe piloţi România, judeţul Tulcea, comuna Maliuc 128.402 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi CIF 11776466 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi CIF R1644670
  4. 33909 8.18.02 debarcader fix Baba- Rada estacadă de beton armat pe piloţi România, judeţul Tulcea, satul Baba-Rada 127.006 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi CIF 11776466 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi CIF R1644670
  5. 33910 8.18.02 debarcader fix Partizani estacadă de beton armat pe piloţi România, judeţul Tulcea, satul Partizani 119.288 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi CIF 11776466 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii/ Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi CIF R1644670
  -------