CONVENŢIE din 7 iunie 1968privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 5 iulie 2011    ----------- Notă *) Traducere.Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,având în vedere că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi,ţinând seama că relaţiile dintre statele membre, precum şi relaţiile dintre agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari ai acestora sunt tot mai mult bazate pe încredere reciprocă,luând în considere că suprimarea legalizării este de natură să consolideze legăturile dintre statele membre, prin crearea posibilităţii de a utiliza documentele străine în acelaşi mod ca şi documentele care provin de la autorităţile naţionale,convinse de necesitatea de suprimare a cerinţei legalizării documentelor întocmite de agenţii lor diplomatici şi funcţionarii consulari,au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1În sensul prezentei convenţii, legalizarea înseamnă numai acea formalitate care atestă autenticitatea semnăturii pe un document, calitatea în care persoana care a semnat un astfel de document a acţionat şi, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei aplicate pe un astfel de document.  +  Articolul 21. Prezenta convenţie se aplică documentelor întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari ai unei părţi contractante, care acţionează în calitatea lor oficială şi în exercitarea atribuţiilor lor pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează să îşi producă efectele: a) fie pe teritoriul altei părţi contractante; b) fie înaintea unor agenţi diplomatici şi funcţionari consulari ai altei părţi contractante, care îşi exercită atribuţiile pe teritoriul unui stat care nu este parte la prezenta convenţie.2. Prezenta convenţie se aplică, de asemenea, certificatelor oficiale, cum ar fi cele care probează înregistrarea unui document sau a faptului că acesta a existat la o anumită dată certă, precum şi autentificărilor de semnătură, efectuate de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari cu privire la documente, altele decât cele menţionate la alin. 1.  +  Articolul 3Părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii.  +  Articolul 41. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca autorităţile sale naţionale să nu procedeze la efectuarea de legalizări în cazurile în care prezenta convenţie suprimă cerinţa legalizării.2. Părţile contractante vor asigura condiţiile necesare pentru ca, în cazul în care acest lucru este necesar, să se procedeze la verificarea autenticităţii documentelor care fac obiectul prezentei convenţii. Astfel de verificări nu vor fi supuse niciunei taxe sau altor forme de plată şi vor fi efectuate cu celeritate.  +  Articolul 5În relaţiile dintre părţile contractante, prezenta convenţie va prevala în raport cu dispoziţiile oricărui alt tratat, altei convenţii sau altui acord care prevede ori va prevedea legalizarea semnăturii agenţilor diplomatici şi funcţionarilor consulari, calitatea în care aceştia au acţionat cu ocazia semnării unui document şi, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei aplicate pe document.  +  Articolul 61. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării sau acceptării. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depozitate la secretarul general al Consiliului Europei.2. Prezenta convenţie intră în vigoare în termen de 3 luni de la data depozitării celui de-al treilea instrument de ratificare sau acceptare.3. Pentru un stat semnatar care ratifică sau acceptă ulterior prezenta convenţie, aceasta va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare sau acceptare.  +  Articolul 71. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie.2. Aderarea se va realiza prin depunerea la secretarul general al Consiliului Europei a instrumentului de aderare, care va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data depunerii.  +  Articolul 81. Fiecare parte contractantă poate, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare ori aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile în care se aplică prezenta convenţie.2. Fiecare parte contractantă poate, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, efectuată cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, acceptare ori aderare sau la orice alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu ori teritorii stipulate în declaraţie şi pentru ale căror relaţii internaţionale este responsabilă sau în numele cărora este autorizată să acţioneze.3. Orice declaraţie efectuată în conformitate cu alineatul precedent poate fi retrasă, cu privire la orice teritoriu stipulat în respectiva declaraţie, în conformitate cu procedura stabilită la art. 9.  +  Articolul 91. Prezenta convenţie este încheiată pe durată nedeterminată.2. Fiecare parte contractantă, în ceea ce o priveşte, poate denunţa prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.3. Denunţarea va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data primirii de către secretarul general a respectivei notificări.  +  Articolul 10Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului şi orice alt stat care a aderat la prezenta convenţie cu privire la: a) orice semnare; b) orice depunere a unui instrument de ratificare, acceptare sau aderare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii; d) orice declaraţie primită în conformitate cu prevederile art. 8; e) orice notificare primită în conformitate cu prevederile art. 9, precum şi data la care denunţarea intră în vigoare.Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, au semnat prezenta convenţie.Încheiată la Londra la 7 iunie 1968, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depozitat în arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat semnatar sau acceptant al prezentei convenţii.---------