HOTĂRÂRE nr. 646 din 22 iunie 2011privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 1 iulie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, şi al art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) gestionarea contribuţiei financiare elveţiene - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, efectuare a plăţilor, certificare, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la Programul de cooperare elveţiano-român; b) contribuţia financiară elveţiană - contribuţia financiară acordată de Elveţia prin Programul de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse; c) Acord-cadru - reprezintă Acordul-cadru dintre Consiliul Federal Elveţian, denumit în continuare partea elveţiană, şi Guvernul României, denumit în continuare partea română, privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse; d) Acordul privind Fondul de asistenţă tehnică - Acordul dintre Consiliul Federal Elveţian, reprezentat de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, şi Guvernul României, reprezentat de către Ministerul Finanţelor Publice, privind implementarea Fondului pentru asistenţă tehnică; e) Fondul pentru asistenţă tehnică - fondul înfiinţat pentru finanţarea sarcinilor îndeplinite de autorităţile române, adiţional şi exclusiv pentru implementarea contribuţiei; f) Unitate naţională de coordonare pentru contribuţia financiară elveţiană - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu coordonarea asistenţei financiare elveţiene destinate României, denumită în continuare UNC; g) Acord de delegare - înseamnă un acord între UNC şi organismul intermediar, respectiv UNC şi Autoritatea de plată pentru a delega sarcini de la UNC către organismul intermediar, respectiv de la UNC către Autoritatea de plată pentru implementarea proiectelor; h) organism intermediar - orice persoană juridică de drept public desemnată de UNC, care acţionează sub responsabilitatea UNC sau care îndeplineşte sarcini în numele UNC pentru implementarea proiectelor în cadrul contribuţiei financiare elveţiene; i) Autoritatea de plată pentru contribuţia financiară elveţianăunitatea stabilită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care asigură, pentru partea română, controlul financiar corespunzător Programului de cooperare elveţiano-român.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie, definit ca personal de specialitate potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) are atribuţii specifice domeniului gestionării contribuţiei financiare elveţiene, prevăzute în Acordul-cadru, precum şi în acordurile de delegare încheiate între UNC şi organismele intermediare, respectiv între UNC şi Autoritatea de plată, cuprinse în fişa postului; b) este încadrat în următoarele structuri:1. UNC;2. organisme intermediare pentru contribuţia financiară elveţiană;3. Autoritatea de plată pentru contribuţia financiară elveţiană; c) a obţinut avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcţii asimilate acestora şi nici personalului încadrat la cabinetele demnitarilor.  +  Articolul 4 (1) Salariile de bază ale personalului care îndeplineşte cumulativ criteriile prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) se majorează cu 25 de clase de salarizare suplimentare faţă de cele prevăzute de lege, în urma evaluării performanţelor individuale realizate în condiţiile art. 10 alin. (4), începând cu data avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Finanţelor Publice care avizează personalul ce are ca obiect de activitate gestionarea contribuţiei financiare elveţiene. (3) Avizul se acordă de către ministrul finanţelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat responsabil de coordonarea contribuţiei financiare elveţiene. (4) Numărul total al posturilor alocate structurilor menţionate la art. 2 se stabileşte în conformitate cu prevederile Acordului privind Fondul de asistenţă tehnică. (5) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de UNC, având responsabilitatea finală a implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, efectuează distribuirea numărului de posturi în cadrul structurilor menţionate la art. 2 lit. b). (6) Ministerul Finanţelor Publice revizuieşte periodic numărul posturilor distribuite în cadrul structurilor menţionate la art. 2 lit. b), în baza prevederilor Acordului privind Fondul de asistenţă tehnică şi în baza volumului de activitate din cadrul acestor structuri.  +  Articolul 5Instituţiile în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 solicită avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru personalul care are ca obiect de activitate gestionarea contribuţiei financiare elveţiene, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului aprobat în condiţiile art. 6; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice aferent structurii pentru se care solicită avizul; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de numire/încadrare pe posturi cu atribuţii în gestionarea contribuţiei financiare elveţiene a personalului pentru care se solicită avizarea, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate potrivit legii, care să cuprindă toate atribuţiile; f) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; g) Acordul de delegare, în cazul structurilor menţionate la art. 2 lit. b) pct. 2 şi 3.  +  Articolul 6 (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz. (2) Procedura de avizare, precum şi modelul privind cererea de solicitare a avizului se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) După evaluarea performanţelor individuale ale personalului prevăzut la art. 2, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, numărul de clase de salarizare poate fi menţinut, majorat, diminuat sau neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul calificativului "foarte bine", majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare suplimentare; b) în cazul calificativului "bine", respectiv al calificativului la nivelul standardului de performanţă stabilit postului, majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare suplimentare; c) în cazul calificativelor "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu se aplică majorare salarială. (2) Calificativul obţinut în urma evaluării performanţelor individuale se menţionează în cererea de solicitare a avizului, întocmită potrivit modelului aprobat în condiţiile art. 6.  +  Articolul 8 (1) Structurile al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri vor comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, organizare şi/sau funcţionare, împreună cu documentele constatatoare conform prevederilor art. 5. (2) Pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, în sensul menţinerii, retragerii sau modificării avizului acordat iniţial. (3) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Finanţelor Publice, personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2.  +  Articolul 9 (1) În situaţiile în care Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2, în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul finanţelor publice va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Finanţelor Publice să fie recuperate.  +  Articolul 10 (1) Majorarea se acordă personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 lit. b), în conformitate cu prevederile Acordului-cadru, ale Acordului privind Fondul de asistenţă tehnică, respectiv ale acordurilor de delegare, pe răspunderea fiecărui ordonator de credite în cadrul căruia este organizată respectiva structură. (2) Numărul de posturi distribuit în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 lit. b), în temeiul art. 4 alin. (6), va fi comunicat de către Ministerul Finanţelor Publice acestor structuri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Orice revizuire efectuată cu privire la numărul posturilor alocate structurilor prevăzute la art. 2, în temeiul art. 4 alin. (6), va fi comunicată de Ministerul Finanţelor Publice, urmând ca aceste structuri să întreprindă măsurile necesare pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 5. (4) În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri are loc evaluarea performanţelor individuale, potrivit criteriilor stabilite, în vederea acordării majorării salariale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 646.----------