HOTĂRÂRE nr. 645 din 22 iunie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Galaţi, situată în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 252, judeţul Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Galaţi îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 645.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Galaţi, caretrece din domeniul public al statului în domeniul privatal acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şidemolării acesteia
    Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului
    Municipiul Galaţi, str. Traian nr. 252, judeţul Galaţi Penitenciarul Galaţi CUI 3127263 Secţia 1,2 - şcoală Cod de clasificaţie - 8.29.12 Suprafaţa construită -- 2.296 mý Valoarea contabilă - 1.274.773 lei Nr. M.F. - 26744
    --------