HOTĂRÂRE nr. 656 din 29 iunie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1^1 va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, care este autoritatea naţională în domeniu ce asigură şi răspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale coordonează, la nivel naţional, activităţile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, a şefului Departamentului relaţia cu Parlamentul şi a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii."3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita numărului maxim de posturi în finanţare stabilit anual de ordonatorul principal de credite, pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Începând cu anul 2012, redimensionarea numărului maxim de posturi, pentru fiecare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proporţional cu volumul de activitate din anul precedent, la nivelul fiecărui serviciu public comunitar."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se organizează la sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (4) Comisiile de concurs se stabilesc prin dispoziţii ale directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi vor fi formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi ale Administraţiei Naţionale prevăzute este de 1.100, inclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale, dintre care aparatul propriu 152 de posturi, inclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale. (4) Statul de organizare al aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar statele de organizare ale structurilor subordonate fără personalitate juridică şi ale unităţilor teritoriale subordonate se aprobă de către preşedinte prin ordin, în limita numărului de posturi aprobat."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Structura organizatorică a Arhivelor Naţionale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în limita posturilor aprobate. (4) Numărul maxim de posturi pentru Arhivele Naţionale este de 729."2. Anexa "Structura organizatorică a Arhivelor Naţionale" se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la art. 4 alin. (3).  +  Articolul VÎncadrarea personalului în numărul de posturi finanţat în anul 2011 şi pe noile funcţii, stabilirea drepturilor salariale aferente, precum şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se fac cu respectarea termenelor şi a procedurilor legale, aplicabile fiecărei categorii de personal.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Gheorghe Emacu,secretar de statPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 iunie 2011.Nr. 656.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)a Ministerului Administraţiei şi InternelorI. Aparatul central (propriu)*Font 7*                                   ┌────────┐                                   │MINISTRU│ ┌───────────┐                                   └────────┘ │ CABINETUL │                                              │MINISTRULUI│   ┌───────────┐ ┌─────────┐ └───────────┘ ┌-------------------------┐   │CORPUL DE │ │ │ | CENTRUL NAŢIONAL DE |   │CONTROL AL │ │DIRECŢIA │ | CONDUCERE A ACŢIUNILOR |   │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ | DE ORDINE PUBLICĂ |   │(la nivel │ │AUDIT │ ├-------------------------┤   │direcţie │ │INTERN │ - - - - - - - |┌───────────────────────┐|   │generală) │ │ │ | COLEGIUL | |│ DIRECŢIA GENERALĂ │|   └───────────┘ └─────────┘ |MINISTERULUI | |│ MANAGEMENT OPERAŢIONAL│|   ┌───────────┐ - - - - - - - |└───────────────────────┘|   │ DIRECŢIA │ └-------------------------┘   │ GENERALĂ │   │ JURIDICĂ │   └───────────┘┌────────┐┌────────┐┌────────┐ ┌─────────────────────┐│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ ┌───────────────┐ │┌───────────────────┐││DE STAT ││DE STAT ││DE STAT │ ┌────────────────┐ │ŞEF DEPARTAMENT│ ││ŞEF DEPARTAMENT │││ ││ ││(Şef al │ │SECRETAR GENERAL│ │ RELAŢIA CU │ ││SCHENGEN, AFACERI │││ ││ ││Departa-│ └────────────────┘ │ PARLAMENTUL │ ││EUROPENE ŞI RELAŢII│││ ││ ││mentului│ └───────────────┘ ││INTERNAŢIONALE │││ ││ ││ordine │ │└───────────────────┘││ ││ ││şi sigu-│ │ ││ ││ ││ranţa │ │ ││ ││ ││publică)│ │┌───────────────────┐│└────────┘└────────┘└────────┘ ││DIRECŢIA GENERALĂ ││                    ┌───────────┐ ││AFACERI EUROPENE ││┌────────┐┌────────┐│ADJUNCT ŞEF│┌────────┐┌────────┐┌────────┐ ││ŞI RELAŢII │││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DEPARTAMENT││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ ││INTERNAŢIONALE │││GENERALĂ││GENERALĂ│└───────────┘│GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │ │└───────────────────┘││PENTRU ││PENTRU │ │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │ └─────────────────────┘│RELAŢII-││RELATIA │ └────────┘└────────┘└────────┘│LE CU ││CU COMU-│ ┌──────────┐ ┌──────────┐│INSTITU-││NITĂŢILE│ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ││ŢIILE ││LOCALE │ │GENERALĂ │ │GENERALĂ ││PREFEC- ││ │ │MANAGEMENT│ │FINANCIARĂ││TULUI ││ │ │RESURSE │ └──────────┘└────────┘└────────┘ │UMANE │          ┌────────┐ └──────────┘          │UNITATEA│ ┌───────────┐ ┌──────────┐          │CENTRALĂ│ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │          │PENTRU │ │GENERALĂ │ │GENERALĂ │          │REFORMA │ │PENTRU │ │LOGISTICĂ │          │ADMINIS-│ │COMUNICAŢII│ └──────────┘          │TRAŢIEI │ │ŞI │          │PUBLICE │ │TEHNOLOGIA │          │(la │ │INFORMAŢIEI│          │nivel │ └───────────┘          │direcţie│ ┌───────────┐ ┌──────────┐          └────────┘ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │          ┌────────┐ │MEDICALĂ │ │INFORMARE │          │DIRECŢIA│ └───────────┘ │ŞI RELAŢII│          │PENTRU │ │PUBLICE │          │DEZVOL- │ └──────────┘          │TAREA │ ┌─────────────────────┐          │CAPACI- │ │SECRETARIATUL GENERAL│          │TĂŢII │ │ (la nivel direcţie) │          │ADMINIS-│ └─────────────────────┘          │TRATIVE │          └────────┘          ┌────────┐          │DIRECŢIA│          │PENTRU │          │POLITICI│          │FISCALE │          │ ŞI │          │BUGETARE│          │LOCALE │          └────────┘II. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă2. Direcţia Generală Anticorupţie3. Unitatea de politici publice (la nivel direcţie)4. Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale (la nivel serviciu)5. Agenţia Naţională Antidrog (la nivel direcţie)6. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (la nivel direcţie)7. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară8. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici9. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale10. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice11. Instituţia prefectului (42)12. Direcţia Generală de Paşapoarte13. Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor14. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă15. Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date16. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)17. Oficiul Român pentru Imigrări18. Arhivele Naţionale19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"20. Institutul de Studii pentru Ordine Publică21. Poliţia Română22. Jandarmeria Română23. Poliţia de Frontieră Română24. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor25. Centrul Naţional SIS (la nivel direcţie)26. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor27. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti28. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structurile aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.  +  Anexa 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009)-------