HOTĂRÂRE nr. 644 din 22 iunie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 iunie 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.───────── Notă *) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică numai instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, potrivit legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 4Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Directorul ServiciuluiRomân de Informaţii,George-Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 644.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Serviciului Românde Informaţii, care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi demolării acestora
               
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică ce administrează imobilulConstrucţia din incinta imobilului propusă pentru desfiinţareCaracteristicile tehnice ale construcţieiNumărul de identificare atribuit de către Ministerul Finanţelor PubliceValoarea de inventar - lei -
    Municipiul Bacău, str. Alexandru Tolstoi nr. 2, judeţul BacăuServiciul Român de InformaţiiBufet (construcţia C2)Suprafaţa construită = 75 m2 Suprafaţa desfăşurată = 75 m2105.256 (parţial)8.283,42 lei
    Municipiul Bucureşti, str. Dinu Vintilă nr. 8-10, sectorul 2Garaj (construcţia C19)Suprafaţa construită = 480,46 m2  Suprafaţa desfăşurată = 480,46 m2105.936 (parţial)244.348,68 lei
  -------