HOTĂRÂRE nr. 615 din 16 iunie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 615.  +  Anexa 1 Sucursala Regionala de Căi Ferate BucureştiCENTRALIZATORULbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului afectatede lucrările de modernizare a liniilor cf 300 şi 800, componenteale coridorului IV paneuropean, în anii 2007-2008LINII INTEROPERABILE:Linia de circulaţie L 800 - Bucureşti-Constanţa, între staţiile Bucureşti N. şi FunduleaLinia de circulaţie L 300 - Bucureşti-Braşov, între staţiile Bucureşti N. şi Câmpina
    Nr. crt.Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ Anul PIFValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăîn administrare/ concesiuneconcesionat/ închiriat/ titlu gratuit
    0123456789101112
      147766 parţial                      
    1. TOTAL Linia 300 parţial147766 parţial8.10_Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, linii interoperabileLungimea totală a liniilor cf = 271,718 km din care: - lungime linii cf duble (desfăşurată) = 210,609 km; - lungime linii cf simple = 61,109 km;  - nr. aparate cf echivalente = 230 buc.;  - lungimi linii electrificate = 271,718 kmRegionala CFR BucureştiRegionala CFR Bucureşti199843.198.715,98Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    2. TOTAL Linia 800 parţial147766 parţial8.10_Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, linii interoperabileLungimea totală a liniilor cf = 89,068 km din care:  - lungime linii cf duble (desfăşurată) = 75,360 km;  - lungime linii cf simple = 13,708 km;  - nr. aparate cf echivalente = 105 buc.;  - lungimi linii electrificate = 78,110 kmRegionala CFR BucureştiRegionala CFR Bucureşti199836.078.296,05Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    TOTAL (L 300 + L 800) parţial147766 parţial8.10_Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, linii interoperabileLungimea totală a liniilor cf = 360,786 km din care: - lungime linii cf duble (desfăşurată) = 285,969 km;  - lungimi linii cf simple = 74,817 km;  - nr. aparate cf echivalente = 335 buc.;  - lungimi linii electrificate = 349,828 kmRegionalele CFR Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaRegionala CFR Bucureşti199879.277.012,03Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
      147772 parţial                      
    1. TOTAL Linia 300 parţial147772 parţial8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare, linii interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi de subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă; cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură)Regionala CFR BucureştiRegionala CFR Bucureşti19985.395.358,28Legea nr. 219, Hotărârea Guvernului nr. 581/98concesionatconcesionatimobil
    2. TOTAL Linia 800 parţial147772 parţial8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare, linii interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă; cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură)Regionala CFR BucureştiRegionala CFR Bucureşti19986.664.720,27Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    TOTAL (L 300 + L 800) parţial147772 parţial8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare, linii interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteza; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă; cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură)Regionalele CFR Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaRegionala CFR Bucureşti199812.060.078,55Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
      147768 parţial                      
    TOTAL (L 300 + L 800) parţial147768 parţial8.10_Poduri, podeţe, viaducte, tuneluri şi alte lucrări de artă, linii interoperabilePoduri, podeţe, viaducte, tuneluri şi alte lucrări de artă; nr. podeţe = 5 buc.Regionalele CFR Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaRegionala CFR Bucureşti1998556.113,05Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
      121317 parţial                      
    TOTAL parţial121317 parţial8.10_Triajul de reţea Ploieşti Triaj, linii interoperabileEchipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră, clădiriRegionalele CFR Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaRegionala CFR Bucureşti19981.581,35Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
   +  Anexa 2 Sucursala Regionala de Căi Ferate CraiovaDATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe de pe raza de activitatea Sucursalei Regionala de Căi Ferate Craiova,aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,care trec din domeniul public al acestuia în domeniul privat alstatului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.CORIDORUL IV PANEUROPEANGrupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr.Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăîn administrare/ concesiuneconcesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
      Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabile
    1147780 parţial8.10-Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabileSchimbătorul 7 CalafatRegionalele CFR Timişoara, Braşov, BucureştiJudeţul Dolj, staţia CF Calafat1936792Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesionat   imobil
    28.10-Schimbătorul nr. 101 CalafatJudeţul Dolj, staţia CF Calafat1936792concesionat   imobil
    38.10-Linia 1 Golenţi  Linie neelectrificată = 812 mJudeţul Dolj, HM Golenţi19364.872concesionat   imobil
    48.10-Linia 3 Golenţi Linie neelectrificată = 694 mJudeţul Dolj, HM Golenţi19364.164concesionat   imobil
    58.10-Linia 7 Golenţi  Linie neelectrificată = 75 mJudeţul Dolj, HM Golenţi19361.069concesionat   imobil
    68.10-Schimbătorul 10 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    78.10-Schimbătorul 5 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    88.10-Schimbătorul 7 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    98.10-Schimbătorul 3 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    108.10-Schimbătorul 1 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    118.10-Schimbătorul 8 GolenţiJudeţul Dolj, HM Golenţi1936693concesionat   imobil
    128.10-Linia 29 Craiova  linii cf electrificate = 125 mJudeţul Dolj, staţia Craiova1948934concesionat   imobil
    138.10-Linia 31 Craiova  linii cf electrificate = 171 mJudeţul Dolj, staţia Craiova19481.278concesionat   imobil
    148.10-Diagonala 52-40/46 Craiova linii cf electrificate = 76 mJudeţul Dolj, staţia Craiova1948568concesionat   imobil
    158.10-Diagonala 71/77-83 Craiova linii cf electrificate = 74 mJudeţul Dolj, staţia Craiova1948553concesionat   imobil
    168.10-Diagonala 66-70/72 Craiova linii cf electrificate = 10 mJudeţul Dolj, staţia Craiova194875concesionat   imobil
    178.10-Schimbătorul 52 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948536concesionat   imobil
    188.10-Schimbătorul 83 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948536concesionat   imobil
    198.10-Schimbătorul 66 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948536concesionat   imobil
    208.10-Schimbătorul 33 Craiova  aparat de cale =1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948536concesionat   imobil
    218.10-T.D.J. 71/77 Craiova aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova1948804concesionat   imobil
    228.10-T.D.J. 70/72 Craiova aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova1948804concesionat   imobil
    238.10-T.D.J. 40/46 Craiova  aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova1948804concesionat   imobil
    248.10-Diagonala 121-125 Craiova linii cf electrificate = 7 mJudeţul Dolj, staţia Craiova194860concesionat   imobil
    258.10-Diagonala 113-1 15 Craiova linii cf electrificate = 11mJudeţul Dolj, staţia Craiova194895concesionat   imobil
    268.10-Diagonala 39/41-51/55 Craiova linii cf electrificate = 14 mJudeţul Dolj, staţia Craiova1948120concesionat   imobil
    278.10-Diagonala 113-109/111 Craiova  linii cf electrificate = 13 mJudeţul Dolj, staţia Craiova1948112concesionat   imobil
    288.10-Diagonala 115-119/123 Craiova linii cf electrificate = 10 mJudeţul Dolj, staţia Craiova194886concesionat   imobil
    298.10-Diagonala 117-121 Craiova linii cf electrificate = 10 mJudeţul Dolj, staţia Craiova194886concesionat   imobil
    308.10-Schimbătorul 113 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948816concesionat   imobil
    318.10-Schimbătorul 125 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948816concesionat   imobil
    328.10-T.D.J. 51/55 Craiova aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova19481.224concesionat   imobil
    338.10-T.D.J. 109/111 Craiova  aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova19481.224concesionat   imobil
    348.10-Bretea 115-117-119/123-121 Craiova aparat de cale = 7 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova19483.709concesionat   imobil
    358.10-Bretea 27-25/31-37/45-39/41 Craiova aparat de cale = 11 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova19483.709concesionat   imobil
    368.10-Diagonala 19-33 Craiova  linii cf electrificate = 5 mJudeţul Dolj, staţia Craiova194843concesionat   imobil
    378.10-Schimbătorul 19 Craiova  aparat de cale = 1 buc.Judeţul Dolj, staţia Craiova1948816concesionat   imobil
    388.10-Bretea 49-47/53-57/65-59/67 Craiova  aparat de cale = 11 buc. echivalatJudeţul Dolj, staţia Craiova19483.709concesionat   imobil
    398.10-Schimbător 60 Drobeta-Turnu Severin aparat de cale = 1 buc.Judeţul Mehedinţi, staţia CF Drobeta-Turnu Severin18756.786concesionat   imobil
    408.10-T.D.J. nr. 62/64 Drobeta-Turnu Severin aparat de cale = 3 buc. echivalatJudeţul Mehedinţi, staţia CF Drobeta-T urnu Severin18753.393concesionat   imobil
    418.10-Diagonala 62/64-60 Drobeta-Turnu Severin linii cf electrificate = 40 mJudeţul Mehedinţi, staţia CF Drobeta-Turnu Severin1984100.750concesionat   imobil
          TOTAL nr. M.F. 147780 parţialLungimea totală a liniilor cf = 2,147 km, nr. aparate de cale = 63 buc., din care linii cf electrificate = 0,566 km       151.365        
      Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile
    1147786 parţial8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electronice şi tehnică de calcul, instalaţii CED = 1 buc.Regionalele CFR Timişoara, Braşov, BucureştiJudeţul Dolj, staţia cf Craiova19741.342Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesionat   imobil
          TOTAL nr. MF 147786 parţialAnsamblul de echipamente mecanice, electronice şi tehnică de calcul, instalaţii CED = 1 buc.       1.342        
      Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile
    1147788 parţial8.10-Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabileClădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 şi în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2006, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 2 buc.Regionalele CFR Timişoara, Braşov, BucureştiJudeţul Dolj, satul Golenţi, HM Golenţi19637.700Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesionat   imobil
          TOTAL nr. MF 147788 parţialClădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 şi în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 589/2006, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice = 2 buc.       7.700        
   +  Anexa 3 Sucursala Regionala de Căi Ferate BraşovDATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe de pe raza de activitatea Sucursalei Regionala de Căi Ferate Braşov, aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructuriişi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R."- S.A., care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia şi în administrarea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.CORIDORUL IV PANEUROPEAN
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea mijlocului fixDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăîn administrare/ în concesiuneconcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147816 parţial8.10._Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabileLinie cf curentă Azuga-Predeal fir I, km 141+000-142+450, L = 1.450 m; şină tip 65 pe traverse de beton T17, T26 fir I, km 141+000-142+450, L = 1.450 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 fir I Azuga-Predeal, km 141+000-142+450194086.222Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/98 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiune   imobil
    2Linie cf curentă Azuga-Predeal fir II, km 141+000-142+450, L = 1.450 m; şină tip 65 pe traverse de beton T17, T26 fir II, km 141+000-142+450, L = 1.450 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 fir II Azuga-Predeal, km 141+000-142+450188286.222   concesiune   imobil
          TOTAL Nr. M.F. 147816 parţialLungimea totală a liniilor cf = 2,9 km, din care linii cf electrificate = 2,9 km       172.444        
    1147818 parţial8.10._Poduri, tuneluri, viaducte, alte lucrări artă interoperabilePodeţ km 141+231, beton + bolţari de piatră, deschidere 2,40 m, L = 11,5 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 141+231188213Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 HAGA96/2007 Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiune   imobil
    2   Podeţ km 141+600, piatră, bolţari, moloane, deschidere 1,3 m, L = 23,80 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 141+60018825.835concesiune   imobil
    3   Podeţ km 141+799, piatră şi beton armat, deschidere 1,1 m, L = 30,60 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 141+799188212concesiune   imobil
    4   Podeţ km 141+989, piatră şi beton armat, deschidere 1,60 m, L = 18,20 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 141+989188216concesiune   imobil
    5   Podeţ km 142+171, piatră, bolţari, moloane, deschidere 0,9 m, L = 17,65 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 142+171188216concesiune   imobil
    6   Podeţ km 142+208, beton armat şi piatră, deschidere 0,9 m, L = 11,11 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 142+208188210concesiuneconcesiuneimobil
    7   Podeţ km 142+329, beton armat şi piatră, deschidere 1,20 m, L = 14,03 mRegionala CF BucureştiDistrictul 1 Predeal, Linia 300 Azuga-Predeal, km 142+329188211concesiune   imobil
        TOTAL Nr. M.F. 147818 parţialNr. podeţe = 7 buc.       5.913        
    1147822 parţial8.10._Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileLinie contact Predeal-Malu Ursului, fir I+fir II, km 141+000-142+480, L = 3,8 km desfăşuraţiRegionala CF BucureştiDistrictul SCB 2 Braşov Călători, Linia 300 Azuga-Predeal188242.337Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006 Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiune   imobil
          TOTAL Nr. M.F. 147822 parţialLinie contact, L = 3,8 km desfăşuraţi       42.337      
   +  Anexa 4 Sucursala Regionala de Căi Ferate ConstanţaCENTRALIZATORULbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statuluiafectate de lucrările de modernizare a Liniei CF 800,componentă a Coridorului IV paneuropean, în anii 2008 şi 2009
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiuneconcesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuit
    147852 parţial8.10_Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabileLungimea totală a liniilor c.f. = 190,957 km; nr. de aparate de cale echivalente = 290; lungime linii cf simple = 45,322 km; lungime linii cf duble (desfăşurată) = 145,635 km; lungime linii cf electrificate = 174,756 kmSucursalele Regionale CF Galaţi şi BucureştiSucursala Regionala CF Constanţa1998101.256.347,97Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionate   imobile
    147853 parţial8.10_Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale neinteroperabileLungimea totală a liniilor cf = 0,405 km; nr. de aparate de cale echivalente = 0; lungime linii cf simple = 0 km; lungime linii cf duble (desfăşurată) = 0,405 km; lungime linii cf electrificate = 0 kmSucursalele Regionale CF Galaţi şi BucureştiSucursala Regionala CF Constanţa1998677.198,98Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionate   imobile
    147854 parţial8.10_Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabilePoduri, podeţe, tuneluri, viaducte, pasaje inferioare, camere pentru conducte şi cabluri; nr. de poduri = 2; nr. de podeţe = 2; nr. de pasaje inferioare = 0 (tip şi structură de rezistenţă a lucrărilor de artă)Sucursalele Regionale CF Galaţi şi BucureştiSucursala Regionala CF Constanţa19983.521.318,33Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionate   imobile
    147858 parţial8.10_Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturile de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea (tip şi structură)Sucursalele Regionale CF Galaţi şi BucureştiSucursala Regionala CF Constanţa199817.887.577,74Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionate   imobile
    147860 parţial8.10_Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabileInstalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publiceSucursalele Regionale CF Galaţi şi BucureştiSucursala Regionala CF Constanţa199816.390,08Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionate   imobile
  --------