HOTĂRÂRE nr. 624 din 16 iunie 2011privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0412 Slobozia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 28 iunie 2011  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia nr. M.F.P. 102.013 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiei situate în municipiul Slobozia, str. Prelungirea Ianache, judeţul Ialomiţa, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0412 Slobozia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 624.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denumi- rea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actuali- zată (lei) Tipul bunului
  102.013 8.29.10 45-358 Municipiul Slobozia, str. Prelungirea Ianache, judeţul Ialomiţa 1981 323.936,10 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - U.M. 0412 Slobozia, care se trece din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării
  Numar de înregistrare atribuit de M.F.P. Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Valoarea contabilă (lei)
  102.013 (parţial) Municipiul Slobozia, str. Prelungirea Ianache, judeţul Ialomiţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0412 Slobozia Pavilion 45-358-01 "magazie şi padoc animale" Suprafaţa construită = 280,00 mý Suprafaţă desfăşurată = 280,00 mý 23.311,80
  _________