ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 16 iunie 2011pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011  Având în vedere situaţia economică actuală a României, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, concomitent cu reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi faptul că în ultimii 3 ani subvenţiile anuale au reprezentat pentru transportul călătorilor cu metroul circa 75% din necesarul fundamentat, iar pentru transportul călătorilor pe calea ferată au reprezentat circa 64% din necesarul fundamentat,ţinând cont de faptul că în urma creşterii cheltuielilor la componentele de bază strict necesare întreţinerii şi reparaţiilor materialului rulant s-au înregistrat datorii restante la plată care au crescut an de an şi care la finele anului 2010 au ajuns la suma de circa 136 milioane lei la transportul călătorilor cu metroul şi la circa 550 milioane lei la transportul călătorilor pe calea ferată,ţinând cont de faptul că la societăţile din domeniul feroviar, în conformitate cu obiectul de activitate, la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., care desfăşoară activităţi de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în scopul satisfacerii interesului public, social şi de protecţie civilă, şi la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care prestează serviciul public de transport feroviar de călători, tarifele sunt stabilite cu avizul Oficiului Concurenţei, actualmente cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, ajustarea tarifelor acestor societăţi putându-se efectua numai în funcţie de indicele preţurilor de consum,neadoptarea acestor măsuri ar conduce la creşterea pronunţată a arieratelor referitoare la serviciul de transport feroviar public de călători şi cu metroul, cu efecte directe în accentuarea blocajului economic.Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ privind o nouă politică tarifară care să conducă la degrevarea bugetului de stat şi în egală măsură să permită continuarea efectuării serviciului de transport public de călători pe calea ferată şi cu metroul,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IPoziţia "Transport de călători pe calea ferată deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)" şi poziţia "Transport urban de călători cu metroul" din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul II(1) Tarifele de călătorie cu metroul şi de transport feroviar de călători vor fi ajustate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.(2) Ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar va avea în vedere următoarele criterii:a) raportul dintre subvenţia necesară la nivelul prestaţiilor cu caracter de serviciu public şi subvenţia alocată;b) evoluţia preţurilor la materiile prime, materiale, piese de schimb, în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică;c) evoluţia preţurilor la energie electrică şi combustibili, atât motorină, cât şi uleiuri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 57.------