HOTĂRÂRE nr. 381 din 6 iunie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 21 iunie 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12, 33 şi ale art. 106 lit. a) şi d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu, ordinea acestora şi componenţa nominală a fiecărei comisii vor fi stabilite în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după proba eliminatorie. În situaţia în care se stabilesc mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei."2. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii admişi au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor finale ale concursului, următoarele documente: a) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; b) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate; c) adeverinţe eliberate de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă; d) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.(1^2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt înregistrate la Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri.(1^3) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţii declaraţi admişi, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor transmiterea informaţiilor cu privire la domiciliile avute de candidaţi în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilă şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.(1^4) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri verifică documentele prevăzute la alin. (1^1) şi (1^3) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţii declaraţi admişi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(1^5) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror, care se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor admişi li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilă, precum şi faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal.(2^2) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării."  +  Articolul IIRegulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22^6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Candidaţii admişi la proba scrisă vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de către Biroul organizare concursuri din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală."2. La articolul 22^6, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii admişi au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor finale ale concursului, următoarele documente: a) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; b) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate; c) adeverinţe eliberate de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului grilă, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă; d) orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.(1^2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt înregistrate la Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri.(1^3) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţii declaraţi admişi, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor transmiterea informaţiilor cu privire la domiciliile avute de candidaţi în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilă şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.(1^4) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri verifică documentele prevăzute la alin. (1^1) şi (1^3) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţii declaraţi admişi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, va constitui obiect al verificării şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.(1^5) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror, care se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul 22^6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor admişi li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anteriori datei desfăşurării testului-grilă, precum şi faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal. (4) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării."  +  Articolul IIILa data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 privind procedura de verificare a îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi la concursul de admitere în magistratură.*)_________ Notă *) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 este publicată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 6 iunie 2011.Nr. 381.__________