HOTĂRÂRE nr. 558 din 1 iunie 2011privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Ioan BalaureMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 1 iunie 2011.Nr. 558.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi înadministrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale -Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr de înre- gis- trare la M.E.F.
    Municipiul Iaşi, str. Prof. Mihai Costăchescu nr. 2, judeţul Iaşi Statul Român Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi Statul Român Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi Teren Suprafaţa = 343 mý Carte funciară nr. 129613 Număr de cadastru 19388 Valoarea de inventar = 9.367,50 lei 38991 (par- ţial)
    --------