ORDIN nr. 3 din 3 iunie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 iunie 2011  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.______ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) Prevederile prezentului ordin se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ, denumite în continuare instituţii de credit, care fac obiectul supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile reglementărilor emise de Banca Naţională a României privind supravegherea prudenţială la nivel individual a instituţiilor de credit, în vigoare la data raportării. (3) Prevederile prezentului ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la alin. (2), începând cu exerciţiul financiar al anului 2012.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin. (3) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.  +  Articolul 3Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 şi 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 3 iunie 2011.Nr. 3.  +  Anexa Norme metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE1. (1) Instituţiile de credit au obligaţia, potrivit legii, să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual, la termenele şi în forma stabilite prin prezentele norme metodologice. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară a instituţiei de credit, a sucursalelor şi a celorlalte sedii secundare ale acesteia, pe bază individuală. (3) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei de credit (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinătate.  +  Capitolul II DISPOZIŢII REFERITOARE LA MODELELE ŞI REGULILE DE ÎNTOCMIRE ŞI TRANSMITERE/DEPUNERE A SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL  +  Secţiunea 1 Structura şi periodicitatea transmiterii situaţiilor financiare FINREP la nivel individual2. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească situaţii financiare FINREP la nivel individual care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a instituţiilor de credit pentru respectiva perioadă de timp.3. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cuprind două seturi de informaţii, respectiv informaţii de bază şi informaţii, altele decât cele de bază. Instituţiile de credit depun/ transmit situaţiile financiare FINREP la nivel individual lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, structura şi periodicitatea de raportare a acestora fiind următoarele: a) Informaţii de bază: (1) FIN 1 - Bilanţul - lunar (2) FIN 2 - Contul de profit sau pierdere - lunar b) Informaţii, altele decât cele de bază, care furnizează informaţii suplimentare şi detalieri ale indicatorilor din informaţiile de bază: (1) FIN 3 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării - trimestrial (2) FIN 4 - Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire [informaţii cantitative cuprinzând valoarea contabilă şi valoarea noţionalului] - trimestrial (3) FIN 5 - Clasificarea activelor financiare - lunar, având următoarea structură:A - Clasificarea depozitelor la vedere şi a echivalentelor de numerarB - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionăriiC - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereD - Active financiare disponibile în vederea vânzăriiE - Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă (4) FIN 6 - Clasificarea creditelor şi creanţelor - lunar, având următoarea structură:A - Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produsB - Clasificarea creditelor şi creanţelor după colaterale şi garanţii (5) FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante - lunar (6) FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere: informaţii privind riscul de credit - trimestrial (7) FIN 9 - Informaţii privind riscul de credit şi deprecierile, având următoarea structură:A - Informaţii generale referitoare la depreciere - lunarB - Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii - lunarC - Colaterale deţinute care pot fi vândute sau redate în garanţie - semestrialD - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute - semestrialE - Executări de garanţii - valoarea cumulată [imobilizări corporale] - semestrial (8) FIN 10 - Datorii financiare - lunar, având următoarea structură:A - Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse şi în funcţie de contrapartidăB - Datorii subordonate (9) FIN 11 - Informaţii privind valoarea justă, având următoarea structură:A - Informaţii privind valoarea justă a instrumentelor financiare - semestrialB - Informaţii privind valoarea justă a instrumentelor financiare: Împrumuturi şi creanţe, precum şi datorii financiare la cost amortizat - lunar (10) FIN 13 - Imobilizări corporale şi necorporale:valoarea contabilă - anual (11) FIN 14 - Provizioane - trimestrial (12) FIN 16 - Planuri de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilor - anual, având următoarea structură:A - Componente ale activelor şi datoriilor planului de beneficii determinateB - Modificări ale obligaţiilor privind beneficiile determinateC - Elemente [legate de cheltuielile cu personalul] (13) FIN 17 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente - lunar (14) FIN 19 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane - trimestrial (15) FIN 20 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere - lunar, având următoarea structurăA - Venituri şi cheltuieli cu dobânzileB - Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoare justă prin profit sau pierdereC - Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionăriiD - Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoare justă prin profit sau pierdereE - Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperireF - Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vânzareG - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (16) FIN 22 - Situaţia modificărilor în capitalurile proprii - trimestrial (17) FIN 24 - Sume de plată către părţile afiliate şi sume de încasat de la acestea - anual (18) FIN 40 - Alte informaţii - lunar, având următoarea structură:A - Active la valoarea brutăB - Depozite atrase de la clientela nebancarăC - Rezerve pentru riscuri bancareD - Alte active şi datorii contingenteE - Număr de clienţi  +  Secţiunea 2 Reguli generale de întocmire4. (1) Prezentele norme metodologice conţin referinţe la prevederile IFRS, la prevederile Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit, transpus e în reglementările emise de Banca Naţională a României privind supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit (denumită în continuare CRD), sau la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare) (BCE/2008/32), denumit în continuare Regulamentul BCE , după caz. (2) La întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de cred it, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.5. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual sunt întocmite în monedă naţională - LEU. Elementele exprimate în devize sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.6. În cadrul formularelor, textul inclus între paranteze drepte reprezintă clarificări ale elementului respectiv.7. În general, indicatorii sunt prezentaţi în formulare ca valori pozitive, cu excepţia indicatorilor care trebuie prezentaţi ca valori negative (cu semnul "-").8. În scopul întocmirii situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, instituţiile de credit vor utiliza o singură metodă în ceea ce priveşte data recunoaşterii în bilanţ a activelor financiare, respectiv data decontării (data la care activul este efectiv livrat).9. Pentru raportarea instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi a instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se va utiliza convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi din dividende, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente.10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data raportării, inclusiv.11. (1) În cadrul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, anumite elemente sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcţie de calitatea contrapartidei directe): bănci centrale; administraţii generale; instituţii de credit; alte instituţii financiare; societăţi nefinanciare; gospodăriile populaţiei. Legătura dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudenţiale emise de Banca Naţională a României şi clasele de alocare pe sectoare economice din situaţiile financiare FINREP la nivel individual este cea prevăzută la pct. 8 alin.(7) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele InterNaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. (2) În vederea încadrării pe clase de sectoare economice a elementelor prevăzute de situaţiile financiare FINREP la nivel individual, instituţiile de credit aplică şi prevederile pct. 8 alin.(1) - (6) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2011.12. (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligaţia să întocmească atât situaţii financiare FINREP la nivel individual care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară cât şi situaţii financiare FINREP la nivel individual care privesc operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit. (2) La întocmirea de către casele centrale ale cooperativelor de credit a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit, situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de organizaţiile cooperatiste de credit componente ale reţelei, care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, vor fi combinate element cu element, prin însumarea elementelor similare de activ, datorii şi capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli, după eliminarea în prealabil a elementelor aferente operaţiunilor efectuate între organizaţiile cooperatiste de credit componente ale respectivei reţele cooperatiste de credit.13. (1) Prezentarea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.În antetul situaţiilor figurează următoarele informaţii: a) denumirea instituţiei de credit; b) data pentru care se întocmesc situaţiile; c) după caz, identificarea tabelului (o situaţie poate avea unul sau mai multe tabele). (2) Liniile situaţiilor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut de Reglementările contabile. (3) Coloanele situaţiilor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi. (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, instituţiile de credit trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.14. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se depun, într-un exemplar, la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele prevăzute în prezentele norme metodologice. Situaţiile financiare FINREP la nivel individual cu termen de depunere trimestrial, semestrial sau anual vor fi însoţite de o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice semnată de către persoanele autorizate. (2) În adresa de înaintare a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual către Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, semnată de persoanele autorizate, se va preciza că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele modele şi norme metodologice, precum şi lista formularelor ce se depun. (3) La Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit vor depune numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă urmare operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.15. Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc situaţii financiare FINREP la nivel individual pentru perioadele încauză, urmând să depună la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a instituţiei de credit:- denumirea completă (conform certificatului de înregistrare);- adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului instituţiei de credit;- numărul de înregistrare la registrul comerţului;- codul unic de înregistrare;- capitalul social.  +  Secţiunea 3 Termenele de transmitere /depunere16. (1) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite de către instituţiile de credit, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare se transmit/depun la Banca Naţională a României, la următoarele termene:- cel mult 20 zile calendaristice de la sfârşitul lunii/trimestrului/semestrului pentru care se raportează, pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual, cu termen de transmitere/depunere lunar/trimestrial/semestrial;- în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţiile financiare, pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual, cu termen de transmitere/depunere anual. (2) Toate situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie vor fi auditate . (3) Pentru situaţiile financiare FINREP la nivel individual cu termen de transmitere/depunere lunar, trimestrial sau semestrial, întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, care înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, instituţiile de credit vor retransmite/depune respectivele situaţii financiare FINREP la nivel individual în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, împreuna cu situaţiile financiare anuale publicabile. (4) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere/depunere a situaţiilor financiare FINREP la nivel individual este o zi nelucrătoare, situaţiile financiare se vor transmite/depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Capitolul III REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE FINREP LA NIVEL INDIVIDUAL ŞI MODELELE ACESTORA  +  Secţiunea 1 Informaţii de bază17. FIN 1 - Bilanţul (1) FIN 1 este situaţia financiară care conţine informaţii de bază privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiei de credit. La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) instrumentele financiare vor fi prezentate pe categorii de instrumente financiare, respectiv se are în vedere abordarea de portofoliu; b) instrumentele financiare sunt prezentate pe categorii de active şi datorii financiare, cu o defalcare suplimentară în funcţie de tipul de instrument; c) poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine aflate în circulaţie şi folosite în mod obişnuit pentru a face plăţi; d) poziţia "Capital social rambursabil la cerere" include părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit, care nu îndeplinesc criteriile IFRIC 2 pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Entitatea emitentă nu poate clasifica acest tip de părţi sociale în funcţie de alte criterii decât cele prevăzute de IFRIC 2; e) în cadrul componentei de capitaluri proprii a instrumentelor financiare sunt cuprinse toate obligaţiile contractuale, inclusiv cele care provin dintr-un instrument derivat, care vor avea sau pot avea ca rezultat livrarea viitoare a instrumentelor de capitaluri proprii ale emitentului, împreună cu componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente nederivate) emise de entitate; f) poziţia "Rezerve" include rezultatul reportat (rezerve legale, rezerve statutare etc.), împreună cu alte rezerve, câştiguri şi pierderi actuariale, recunoscute direct în capitalul propriu şi pierderile cumulate; g) poziţia "Acţiuni proprii" are în vedere toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capitaluri proprii, în sensul IAS 32.33, care au fost răscumpărate de către entitatea emitentă; h) poziţiile "Alte active" şi "Alte datorii" includ activele şi datoriile care, datorită naturii lor, nu pot fi prezentate într-unul din celelalte poziţii de bilanţ (de exemplu, stocurile). (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 1 - Bilanţul
                                                                        - lei -
   
  ACTIV Cod Poziţie Valoare contabilă
  A B 1
  Numerar şi echivalente de numerar 010
  - Numerar 011
  - Depozite la vedere şi echivalente de numerar 012
  Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 020
  - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 021
  - Instrumente de capitaluri proprii 022
  - Instrumente de datorie 023
  - Credite şi creanţe 024
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 030
  - Instrumente de capitaluri proprii 031
  - Instrumente de datorie 032
  - Credite şi creanţe 033
  Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
  - Instrumente de capitaluri proprii 041
  - Instrumente de datorie 042
  - Credite şi creanţe 043
  Împrumuturi şi creanţe 050
  - Instrumente de datorie 051
  - Credite şi creanţe 052
  Investiţii păstrate până la scadenţă 060
  - Instrumente de datorie 061
  - Credite şi creanţe 062
  Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 070
  - Acoperirea valorii juste 071
  - Acoperirea fluxurilor de trezorerie 072
  - Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 073
  - Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 074
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valori juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 080
  Imobilizări corporale 090
  - Imobilizări corporale 091
  - Investiţii imobiliare 092
  Imobilizări necorporale 100
  - Fond comercial 101
  - Alte imobilizări necorporale 102
  Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 110
  Creanţe privind impozitele 120
  - Creanţe privind impozitul curent 121
  - Creanţe privind impozitul amânat 122
  Alte active 130
  Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 140
  TOTAL ACTIV 150
                                                                        - lei -
   
  DATORII Cod Poziţie Valoare contabilă
  A B 1
  Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 200
  -Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 201
  - Poziţii scurte 202
  - Depozite 203
  - Datorii constituite prin titluri 204
  - Alte datorii financiare 205
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 210
  - Depozite 211
  - Datorii constituite prin titluri 212
  - Alte datorii financiare 213
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 220
  - Depozite 221
  - Datorii constituite prin titluri 222
  - Alte datorii financiare 223
  Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 230
  - Acoperirea valorii juste 231
  - Acoperirea fluxurilor de trezorerie 232
  - Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 233
  - Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 234
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 240
  Provizioane 250
  - Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 251
  - Restructurare 252
  - Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 253
  - Angajamente de creditare şi garanţii 254
  - Alte provizioane 255
  Datorii privind impozitele 260
  - Datorii privind impozitul curent 261
  - Datorii privind impozitul amânat 262
  Alte datorii 270
  Capital social rambursabil la cerere 280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
  TOTAL DATORII 300
                                                                        - lei -
   
  CAPITALURI PROPRII Cod Poziţie Valoare contabilă
  A B 1
  Capital social 400
  - Capital vărsat 401
  - Capital subscris nevărsat 402
  Prime de capital 410
  Alte capitaluri proprii 420
  - Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 421
  - Alte instrumente de capitaluri proprii 422
  Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 430
  - Imobilizărilor corporale 431
  - Imobilizărilor necorporale 432
  - Conversiei valutare 433
  - Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] 434
  - Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 435
  - Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 436
  - Altor elemente 437
  Rezerve 440
  Acţiuni proprii (-) 450
  TOTAL CAPITALURI PROPRII 460
  TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 500
           PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
        Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele
          şi ştampila instituţiei şi semnătura
                de credit
  18. FIN 2 - Contul de profit sau pierdere (1) FIN 2 este situaţia financiară care conţine informaţii de bază privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări: a) veniturile şi cheltuielile din operaţiuni continue sunt raportate în contul de profit sau pierdere separat de activităţile întrerupte. Elementele de venituri sau cheltuieli din operaţiunile continue sunt prezentate după natură. Principalele poziţii sunt defalcate în părţi componente, cu referire la categoriile de instrumente financiare din bilanţ; b) câştigurile sau pierderile aferente activelor şi datoriilor financiare sunt prezentate în secţiunea principală a contului de profit sau pierdere, pe bază netă; c) veniturile sau cheltuielile din activităţi întrerupte sunt prezentate ca o unică sumă netă; d) veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi instrumentelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, vor fi raportate drept câştiguri sau pierderi nete aferente acestor categorii de instrumente, prin utilizarea "convenţiei preţului murdar". Poziţiile "Venituri din dobânzi. Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" şi "Cheltuieli cu dobânzi le. Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii" includ sumele aferente acestor instrumente derivate clasificate în categoria "contabilitate de acoperire", care acoperă riscul ratei dobânzii. Ele trebuie să fie raportate ca venituri şi cheltuieli din dobânzi, deoarece corectează veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente elementelor acoperite de care acestea sunt legate; e) poziţia "Venituri din dobânzi - alte active" include sumele reprezentând venituri din dobânzi ce nu au fost prezentate în alte posturi, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului şi echivalentelor de numerar şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, câştigul aşteptat aferent activelor utilizate în cadrul planurilor de beneficii determinate post-angajare etc; f) poziţia "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include sumele reprezentând cheltuieli cu dobânzile ce nu au fost prezentate în alte posturi, cum ar fi cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, creşteri ale valorii contabile a unui provizion care reflectă trecerea timpului, cheltuielile cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate post-angajare etc.; g) veniturile din dividende aferente activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere vor fi raportate sub forma "Câştigurilor/pierderilor nete privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării" şi/sau "câştigurilor/pierderilor nete privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"; h) poziţia "Deprecierea activelor financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea)" include pierderi din deprecieri decurgând din aplicarea regulilor din IAS 39.66. (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
                                                                        - lei -
   
  DENUMIRE INDICATOR Cod Poziţie Valoare contabilă
  A B 1
  OPERAŢIUNI CONTINUE X X
  Venituri din dobânzi 010
  Active financiare disponibile în vederea vânzării 011
  Împrumuturi şi creanţe 012
  Investiţii păstrate până la scadenţă 013
  Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 014
  Alte active 015
  Cheltuieli cu dobânzile 020
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 021
  Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 022
  Alte datorii 023
  Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere 030
  Venituri din dividende, din care: 040
  Venituri din taxe şi comisioane 050
  Cheltuieli cu taxe şi comisioane 060
  Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 070
  Active financiare disponibile în vederea vânzării 071
  Împrumuturi şi creanţe 072
  Investiţii păstrate până la scadenţă 073
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 074
  Altele 075
  Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 080
  Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 090
  Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net 100
  Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)]- net 110
  Câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net 120
  Alte venituri din exploatare 130
  Alte cheltuieli de exploatare 140
  Cheltuieli administrative 150
  Cheltuieli cu angajaţii 151
  Cheltuieli generale şi administrative 152
  Amortizarea 160
  Imobilizări corporale 161
  Investiţii imobiliare 162
  Alte imobilizări necorporale 163
  (Provizioane) reluări de provizioane 170
  Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 180
  Active financiare evaluate la cost [instrumente de capi- taluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea] 181
  Active financiare disponibile în vederea vânzării 182
  Împrumuturi şi creanţe 183
  Investiţii păstrate până la scadenţă 184
  Deprecierea activelor nefinanciare 190
  Imobilizări corporale 191
  Investiţii imobiliare 192
  Fond comercial 193
  Alte imobilizări necorporale 194
  Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 195
  Altele 196
  Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere 200
  Profitul sau pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 210
  Total profit sau pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare 220
  Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue 221
  Total profit sau pierdere din operaţiuni continue după impozitare 230
  Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 240
  Total profit sau pierdere aferent/ă exerciţiului 250
            PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
        Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele
         şi ştampila insituţiei de şi semnătura
                  credit
   +  Secţiunea a 2-a Informaţii, altele decât cele de bază19. FIN 3 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării (1) La întocmirea situaţiei FIN 3 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) raportarea valorii contabile şi valorii noţionalului în cazul instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate în funcţie de tipul de risc de bază şi de tipul pieţei, respectiv pieţe la buna înţelegere (OTC) versus pieţe organizate. Instrumentele derivate de risc de credit sunt defalcate în funcţie de tipul de produs; b) detalierea instrumentelor derivate în următoarele 6 categorii de risc:(b1) pe rata dobânzii: Instrumentele derivate pe rata dobânzii sunt contractele legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzilor sau la un alt contract de rată a dobânzii (de exemplu, o opţiune existentă într-un contract futures de a cumpăra un bilet de trezorerie).Această categorie este limitată la acele contracte ale căror părţi sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, această categorie exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute (de exemplu, swap-uri încrucişate şi opţiuni valutare), precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care urmează să fie raportate ca şi contracte pe curs de schimb.Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură monedă, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (incluzând caps, floors, collars, corridors), swaptions pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii.(b2) pe instrumente de capitaluri proprii: Instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a căror rentabilitate sau parte a rentabilităţii este legată de preţul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preţurilor instrumentelor de capitaluri proprii.(b3) pe curs de schimb: Aceste instrumente derivate includ acele contracte care implică schimbul de monede pe piaţa la termen sau o expunere pe cotaţia aurului. Acestea includ operaţiunile ferme de schimb la termen, contracte swap de trezorerie, contracte swap financiar de valute, futures pe curs de schimb, opţiuni pe curs de schimb, swaptions pe curs de schimb şi warrante pe curs de schimb. Instrumentele derivate pe cursul de schimb includ toate contractele care implică expunerea la cel puţin o valută, indiferent dacă este vorba de expunerea la ratele de dobândă aferente acestora sau de expunerea la evoluţia cursurilor de schimb. Contractele pe aur includ toate contractele care implică expunerea pe cotaţiile acestuia.(b4) pe riscul de credit: Instrumentele derivate pe riscul de credit reprezintă contracte în care valoarea la scadenţă este legată în primul rând de măsura credibilităţii aferente unui anumit credit de referinţă. Contractele prevăd un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre acestea este determinată de performanţa creditului de referinţă. Valoarea la scadenţă depinde de o serie de evenimente, cum ar fi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, reducerea rating-ului sau o modificare stipulată a marjei de credit aferente activului de referinţă.(b5) pe mărfuri: Aceste instrumente derivate reprezintă contracte a căror rentabilitate sau parte a rentabilităţii este legată de preţul unei mărfi sau de valoarea indicelui aferentă unei mărfi cum ar fi un metal preţios (altul decât aurul), petrolul sau produsele agricole.(b6) pe altele: Aceste instrumente derivate sunt orice alte contracte derivate care nu implică o expunere pe cursul de schimb, pe rata dobânzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe mărfuri sau pe riscul de credit (ex. derivative climatice sau peasigurări). c) atunci când un instrument derivat este influenţat de mai mult decât un tip de risc, instrumentul trebuie alocat celui mai sensibil tip de risc; în cazul în care, din motive practice, instituţiile raportoare au îndoieli cu privire la clasificarea corectă a instrumentelor derivate cu expunere multiplă, acestea ar trebui să aloce aceste instrumente în conformitate cu următoarea ordine de prioritate:(c1) Mărfuri: Toate tranzacţiile cu instrumente derivate care implică o marfă sau expunerea la un indice de mărfuri, indiferent dacă acestea implică sau nu o expunere comună pe mărfuri şi pe orice altă categorie de risc (de exemplu, riscul de curs de schimb, de rată a dobânzii sau al instrumentelor de capitaluri proprii), trebuie raportate în această categorie.(c2) Instrumente de capitaluri proprii: Cu excepţia contractelor cu o expunere comună pe mărfuri şi instrumente de capitaluri proprii, care urmează să fie raportate ca instrumente derivate pe mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente derivate legate de performanţa instrumentelor de capitaluri proprii sau a indicilor de instrumente de capitaluri proprii trebuie raportate în această categorie. Aceasta înseamnă că instrumentele derivate pe instrumente de capitaluri proprii cu expunere la riscul de curs de schimb sau de rată a dobânzii trebuie incluse în această categorie.(c3) Curs de schimb: Această categorie va cuprinde toate tranzacţiile de instrumente derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile "Mărfuri" sau "Instrumente de capitaluri proprii"), cu expunere la cel puţin o valută, fie prin rata dobânzii, fie prin cursul de schimb. d) valoarea contabilă trebuie să fie raportată separat pentru instrumentele derivate cu valoare justă pozitivă ("Active"), respectiv pentru cele cu valoare justă negativă ("Datorii"); e) "Valoarea noţionalului" este valoarea nominală a tuturor contractelor încheiate, dar care nu au fost încă decontate la data raportării. În particular, următoarele reguli vor fi avute în vedere pentru determinarea valorii noţionalului:(e1) pentru contractele cu valoarea nominală sau valoarea noţionalului variabilă, baza de raportare va fi valoarea nominală sau valoarea noţionalului la data raportării;(e2) valoarea noţionalului care urmează să fie raportată pentru un contract derivat, cu o componentă de multiplicare, este suma noţională sau valoarea nominală efectivă din contract, rezultată în urma aplicării factorului de multiplicare;(e3) swap-uri: valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului pe care se bazează schimbul de dobânzi, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;(e4) contractele bazate pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii:- valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe mărfuri sau pe instrumente de capitaluri proprii este cantitatea (de exemplu, numărul de unităţi) a mărfii sau a instrumentelor de capitaluri proprii contractate pentru cumpărare sau vânzare, înmulţită cu preţul contractual al unei unităţi;- valoarea noţionalului care trebuie raportată pentru contractele pe mărfuri, cu schimburi multiple ale principalului, este cantitatea contractuală, înmulţită cu numărul schimburilor de principal rămase, potrivit contractului.(e5) instrumente derivate pe riscul de credit: valoarea contractului care urmează să fie raportată pentru instrumentele derivate pe riscul de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant. f) coloana "Valoarea noţionalului" pentru instrumentele derivate include, pentru fiecare element linie, suma valorilor noţionale ale tuturor contractelor în care entitatea raportoare este contraparte, indiferent dacă, având în vedere valorile lor juste, instrumentele derivate sunt considerate active sau datorii în bilanţ; nu sunt admise compensări între sumele noţionale; g) coloana "din care, vândute" se referă la acele elemente linie în care se raportează contractele de opţiuni (respectiv pentru "opţiunile OTC", "opţiunile pe pieţe organizate", "mărfuri" şi "altele") şi la instrumentele derivate pe riscul de credit şi include valorile noţionale (preţul de exercitare) ale acestor contracte în care contrapartidele (deţinătorii opţiunii) entităţii raportoare (emitentul opţiunii) au dreptul să exercite opţiunea; pentru elementele linie referitoare la instrumentele derivate pe riscul de credit, valorile noţionale ale contractelor în care entitatea raportoare (vânzătorul de protecţie) a vândut (dă) protecţie contrapartidelor sale (cumpărătorii de protecţie). h) datele privind instrumentele derivate deţinute în vederea tranzacţionării care se califică drept "operaţiuni de acoperire economică" sunt de asemenea raportate separat pe fiecare tip de risc (rândul "din care"). La această poziţie sunt:- incluse acele instrumente derivate contabilizate ca deţinute în vederea tranzacţionării, dar folosite ca instrumente de acoperire economică (şi nu contabilă) a activelor şi datoriilor care nu sunt incluse în portofoliile "deţinute în vederea tranzacţionării";- exceptate acele instrumente derivate deţinute în mod efectiv în vederea tranzacţionării, deci cu scopul principal al obţinerii de câştiguri proprii; i) valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor derivate deţinute în vederea tranzacţionării, care sunt tranzacţionate pe piaţa OTC, trebuie să fie raportate pe următoarele tipuri de contrapartide: instituţii de credit, alte instituţii financiare şi altele (toate celelalte tipuri de contrapartide); j) defalcarea pe contrapartide a instrumentelor derivate pe riscul de credit se referă la sectorul căruia îi este alocată contrapartida entităţii raportoare din contract (cumpărătorul sau vânzătorul de protecţie); k) instrumentele derivate incluse în instrumente hibride (combinate) care au fost separate de contractul gazdă trebuie să fie incluse în FIN 1 şi în FIN 3, în funcţie de natura instrumentului derivat; dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul ca întreg trebuie inclus în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării" sau "instrumente financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"; l) instrumentele derivate care nu au fost clasificate ca instrumente de acoperire eficace în conformitate cu IAS 39 trebuie incluse în categoria "deţinute în vederea tranzacţionării". Acest principiu se aplică chiar şi pentru instrumentele derivate, care sunt "deţinute pentru scopuri de acoperire", aşa cum este descris mai sus, sau sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil. (2) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 3 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării*Font 9*                                                                           - lei┌──────────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┐│ │ │ │ Valoarea │ Valoarea ││ După │ După instrument sau │Cod │ contabilă │ noţionalului ││tipul de │ după tipul de piaţă │pozi-├──────┬───────┤ din care: ││ risc │ │ţie │Active│Datorii├─────┬────────┤│ │ │ │ │ │Total│ vândute│├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ Rata │Opţiuni pe pieţe la buna │ │ │ │ │ ││dobânzii │înţelegere │ 010 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la │ │ │ │ │ ││ │buna înţelegere │ 020 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 030 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe │ │ │ │ │ ││ │organizate │ 040 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de │ │ │ │ │ ││ │acoperire economică │ 050 │ │ │ │ x │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Instru- │Opţiuni pe pieţe la buna │ │ │ │ │ ││mente de │înţelegere │ 110 │ │ │ │ ││capitaluri├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│proprii │Alte instrumente pe pieţe la │ │ │ │ │ ││ │buna înţelegere │ 120 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 130 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe │ │ │ │ │ ││ │organizate │ 140 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de acoperire│ │ │ │ │ ││ │economică │ 150 │ │ │ │ x │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Curs de │Opţiuni pe pieţe la buna │ │ │ │ │ ││schimb │înţelegere │ 210 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la │ │ │ │ │ ││ │buna înţelegere │ 220 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 230 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe │ │ │ │ │ ││ │organizate │ 240 │ │ │ │ x ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de │ │ │ │ │ ││ │acoperire economică │ 250 │ │ │ │ x │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Credit │Credit default swap │ 310 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Credit spread option │ 320 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Total return swap │ 330 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Altele │ 340 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de acoperire│ │ │ │ │ ││ │economică │ 350 │ │ │ │ x │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Mărfuri │Total │ 400 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de acoperire│ │ │ │ │ ││ │economică │ 410 │ │ │ │ x │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Altele │Total │ 500 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Din care: operaţiuni de acoperire│ │ │ │ │ ││ │economică │ 510 │ │ │ │ x │├──────────┴─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Total instrumente derivate deţinute în │ │ │ │ │ ││vederea tranzacţionării │ 600 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna │ │ │ │ │ ││înţelegere - instituţii de credit │ 610 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna înţelegere - alte │ │ │ │ │ ││instituţii financiare │ 620 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna înţelegere - altele │ 630 │ │ │ │ x │└────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────────┘        PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,    Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi  şi ştampila instituţiei de credit semnătura20. FIN 4 - Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire (1) La întocmirea situaţiei FIN 4 se vor avea în vedere precizările de la pct.19 al secţiunii a -2-a a capitolului III. (2) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 4 - Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire*Font 9*┌──────────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┐│ │ │ │ Valoarea │ Valoarea ││ După │ După instrument sau │Cod │ contabilă │ noţionalului ││tipul de │ după tipul de piaţă │pozi-├──────┬───────┤ din care: ││ risc │ │ţie │Active│Datorii├─────┬────────┤│ │ │ │ │ │Total│ vândute│├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Rata do- │Opţiuni pe pieţe la buna înţele- │ 011 │ │ │ │ ││bânzii │gere │ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 012 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 013 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 014 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Instrumen-│Opţiuni pe pieţe la buna înţele- │ │ │ │ │ ││te de ca- │gere 021 │ │ │ │ │ ││pitaluri ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│proprii │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 022 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 023 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 024 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Curs de │Opţiuni pe pieţe la buna │ │ │ │ │ ││schimb │înţelegere │ 031 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 032 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 033 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 034 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ Credit │Credit default swap │ 041 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Credit spread option │ 042 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Total return swap │ 043 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Altele │ 044 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Mărfuri │ │ 051 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Altele │ │ 061 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Acoperirea│ │ │ │ │ │ ││valorii │ │ │ │ │ │ ││juste │ │ 070 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Rata do- │Opţiuni pe pieţe la buna │ │ │ │ │ ││bânzii │înţelegere │ 071 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 072 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 073 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 074 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Instrumen-│Opţiuni pe pieţe la buna înţele- │ │ │ │ │ ││te de ca- │gere │ 081 │ │ │ │ ││pitaluri ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│proprii │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 082 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 083 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 084 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Curs de │Opţiuni pe pieţe la buna înţele- │ │ │ │ │ ││schimb │gere │ 091 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe la buna│ │ │ │ │ ││ │înţelegere │ 092 │ │ │ │ X ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Opţiuni pe pieţe organizate │ 093 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Alte instrumente pe pieţe organi-│ │ │ │ │ ││ │zate │ 094 │ │ │ │ X │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Credit │Credit default swap │ 101 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Credit spread option │ 102 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Total return swap │ 103 │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│ │Altele │ 104 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Mărfuri │ │ 110 │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Altele │ │ 120 │ │ │ │ │├──────────┴─────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Acoperirea fluxurilor de trezorerie │ 200 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Acoperirea valorii juste a unui portofoliu │ │ │ │ │ ││împotriva riscului de rată a dobânzii │ 300 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente│ │ │ │ │ ││unui portofoliu împotriva riscului de rată a│ │ │ │ │ ││dobânzii │ 400 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Total instrumente derivate de acoperire │ 500 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna înţelegere - insti- │ │ │ │ │ ││tuţii de credit │ 510 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna înţelegere - alte │ │ │ │ │ ││instituţii financiare │ 520 │ │ │ │ x │├────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────────┤│Din care: pieţe la buna înţelegere - altele │ 530 │ │ │ │ x │└────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────────┘           PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,       Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi    şi ştampila instituţiei de credit semnătura21. FIN 5 - Clasificarea activelor financiare (1) La întocmirea situaţiei FIN 5 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) instrumentele de datorie sunt instrumente deţinute de către entitatea raportoare, emise ca titluri, care nu sunt considerate credite în conformitate cu Regulamentul BCE. b) împrumuturile şi creanţele includ şi operaţiunile de leasing financiar.b1) FIN 5.D cuprinde o defalcare pe tipuri de instrumente a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, pentru care instituţiile de credit trebuie să indice valoarea justă a activelor depreciate şi respectiv a activelor nedepreciate, precum şi valoarea cumulată a pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere, aşa cum se prezintă aceasta la data de raportare;b2) FIN 5.E are ca scop o evaluare a calităţii generale a portofoliilor de împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă, defalcate în funcţie de tipul de instrument şi de tipul de contrapartidă, prin clasificarea lor în active nedepreciate şi depreciate. În plus, trebuie prezentate separat ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, ajustările specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare, precum şi ajustările colective pentru pierderi generate dar neidentificate:(b.2.1.) evaluarea colectivă a deprecierii se aplică activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum şi activelor financiare pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere individuală. Această abordare nu interzice unei entităţi să efectueze o evaluare individuală a deprecierii creditelor care nu sunt semnificative la nivel individual;(b.2.2.) valoarea "Ajustărilor colective pentru pierderi generate dar neidentificate" este valoarea pierderilor din depreciere determinată ca rezultat al procesului de evaluare colectivă a deprecierii creditelor semnificative nedepreciate la nivel în dividual şi a creditelor nesemnificative pentru care nu s-au constituit ajustări specifice pentru depreciere la nivel individual sau colectiv. (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRIIFIN 5 - Clasificarea activelor financiareFIN 5.A - Clasificarea depozitelor la vedere şi a echivalentelor de numerar
                                                                        - lei -
   
  Cod Poziţie Valoare contabilă
  A B 1
  Instrumente de capitaluri proprii 010
  Instrumente de datorie 020
  Bănci centrale 021
  Administraţii generale 022
  Instituţii de credit 023
  Alte instituţii financiare 024
  Societăţi 025
  Credite şi creanţe 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii generale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii financiare 034
  Societăţi 035
  Depozitele la vedere şi echivalente de numerar: TOTAL 040
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 5.B - Active fânare deţinute în vederea tranzacţionării
                                                                     - lei -
  Cod poziţie Valoare contabilă Valoarea modificării cumulate a valorilor juste atribuibilă modificărilor riscului de credit
  A B 1 2
  Instrumente de capitaluri proprii 010 X
  din care: la cost 011 X
  din care: Instituţii de credit 012 X
  din care: Alte instituţii financiare 013 X
  din care: Societăţi nefinanciare 014 X
  Instrumente de datorie 020
  Bănci centrale 021
  Administraţii generale 022
  Instituţii de credit 023
  Alte instituţii financiare 024
  Societăţi 025
  Credite şi creanţe 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii generale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii financiare 034
  Societăţi 035
  Retail 036
  Total active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 040
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 5.C - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
                                                                      - lei -
  Cod poziţie Valoare contabilă Valoarea modificării cumulate a valorilor juste atribuibilă modificărilor riscului de credit
  A B 1 2
  Instrumente de capitaluri proprii 010 X
  din care: la cost 011 X X
  din care: Instituţii de credit 012 X
  din care: Alte instituţii financiare 013 X
  din care: Societăţi nefinanciare 014 X
  Instrumente de datorie 020
  Bănci centrale 021
  Administraţii generale 022
  Instituţii de credit 023
  Alte instituţii financiare 024
  Societăţi 025
  Credite şi creanţe 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii generale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii financiare 034
  Societăţi nefinanciare. Societăţi 035
  Societăţi nefinanciare. Retail 036
  Gospodării ale populaţiei. Societăţi 037
  Gospodării ale populaţiei. Retail 038
  Total active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 040
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 5.D - Active financiare disponibile în vederea vânzării
                                                                         - lei -
  Cod poziţie Valoarea justă a activelor nedepre- ciate Valoarea justă a activelor depre- ciate Valoarea contabilă netă Depreciere cumulată [Ajustări pentru depreciere]
  A B 1 2 3 4
  Instrumente de capitaluri proprii 010
  din care: la cost 011
  din care: Instituţii de credit 012
  din care: Alte insti- tuţii financiare 013
  din care: Societăţi nefinanciare 014
  Instrumente de datorie 020
  Bănci centrale 021
  Administraţii generale 022
  Instituţii de credit 023
  Alte instituţii fi- nanciare 024
  Societăţi 025
  Credite şi creanţe 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii generale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii financiare 034
  Societăţi 035
  Retail 036
  Total active finan- ciare disponibile în vederea vânzării 040
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 5.E - Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă
  *Font 8*
                                                                                                  - lei -
  Cod poziţie Active nedepre- ciate Active depreci- ate [valoare contabilă brută] Ajustări specifice pentru depre- cieri identifi- cate la nivel în- dividual Ajustări specifice pentru de- precieri identifica- te la nive- lul grupu- rilor de active financiare Ajustări colective pentru pierderi generate dar neiden- tificate Valoare contabilă
  A B 1 2 3 4 5 6
  Instrumente de datorie 010
  Bănci centrale 011
  Administraţii generale 012
  Instituţii de credit 013
  Alte instituţii finan- ciare 014
  Societăţi 015
  Credite şi creanţe 020
  Bănci centrale 021
  Administraţii generale 022
  Instituţii de credit 023
  Alte instituţii finan- ciare 024
  Societăţi nefinancia- re. Societăţi 025
  Societăţi nefinancia- re. Retail 026
  Gospodării ale popula- ţiei. Societăţi 027
  Gospodării ale popula- ţiei. Retail 028
  Total împrumuturi şi creanţe 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii generale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii finan- ciare 034
  Societăţi 035
  Retail 036
  Total investiţii păs- trate până la scadenţă 040
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  22. FIN 6 - Clasificarea creditelor şi creanţelor (1) La întocmirea situaţiei FIN 6 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) prezentarea creditelor şi creanţelor se face pe tipuri de produse, la valoarea contabilă (adică suma rezultată după deducerea ajustărilor pentru depreciere); b) semnificaţia tipurilor de credite şi creanţe este următoarea:b1) poziţia "La vedere (la cerere) şi cu preaviz (cont curent)" include soldurile de primit la cerere, cu preaviz, precum alte solduri similare (de exemplu, credite care sunt depozite la vedere pentru împrumutat), indiferent de forma lor juridică. Acest post include, de asemenea, sumele reprezentând "descoperit de cont", care reprezintă soldurile debitoare ale conturilor curente;b2) poziţia "Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)" include credite bazate în mod formal pe garanţii imobiliare;b3) poziţia "Alte credite colateralizate" include credite bazate în mod formal pe garanţii, altele decât "credite imobiliare colateralizate", "contracte de leasing financiar" şi "credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo" (de exemplu, depuneri de titluri de valoare, numerar sau alte garanţii);b4) poziţia "Creanţe comerciale" include credite acordate altor debitori pe bază de efecte de comerţ sau alte documente care dau dreptul de a primi veniturile din tranzacţiile de vânzare de bunuri sau prestare de servicii. Acest post include toate operaţiunile de factoring (atât cu recurs cât şi fără recurs);b5) poziţia "Leasing financiar" include valoarea contabilă a creanţelor din leasing financiar astfel cum sunt definite în IAS 17;b6) poziţia "Credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo" include finanţările acordate în schimbul titlurilor de valoare cumpărate în cadrul acordurilor de răscumpărare sau împrumutate în cadrul acordurilor de împrumut de titluri;b7) poziţia "Credite de consum" include "creditul pentru consum" (credite acordate în principal pentru nevoi personale) care nu sunt colateralizate, precum şi credite acordate "gospodăriilor", "societăţilor nefinanciare", şi "altor instituţii financiare" prin utilizarea cardurilor de debit cu facilitate de descoperit de cont sau a cardurilor de credit (Regulament BCE);b8) poziţia "Alte credite la termen" include soldurile debitoare în cadrul tranzacţiilor negarantate, cu scadenţe sau termene contractuale fixe care nu sunt incluse în alte posturi; această categorie include, de asemenea, depozitele interbancare, indiferent dacă sunt transferabile sau nu, alte ajutoare financiare pe perioadă determinată, "credite subordonate" (credite care prevăd un drept de creanţă auxiliar asupra instituţiei emitente, care poate fi exercitat numai după satisfacerea tuturor cererilor de rang superior) şi "finanţările de proiecte" (credite care sunt recuperate numai din veniturile proiectelor finanţate);b9) poziţia "Altele" include creanţe care nu pot fi clasificate drept "credite" în conformitate cu regulamentul BCE, cum ar fi sumele brute de primit în ceea ce priveşte elementele în curs de clarificare (de exemplu, fonduri aflate în aşteptarea plasamentului, transferului sau decontării) şi elementele în tranzit (de exemplu cecuri şi alte forme de plată care au fost remise spre încasare);b10) poziţia "Credit pentru consum colateralizat" include "credite pentru consum", aşa cum au fost definite mai sus, care sunt garantate. c) FIN 6.B cuprinde informaţii cu privire la partea din valoarea contabilă a creditelor şi creanţelor incluse în FIN 6.A, care este acoperită prin garanţii reale (imobiliare şi/sau alte active) sau prin garanţii financiare, iar la întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele:c1) colateralul/garanţia maximă care poate fi luată în considerare în comparaţie cu valoarea netă contabilă a creditelor şi creanţelor din FIN 6.A, urmează regula potrivit căreia suma valorilor garanţiei financiare şi/sau a colateralului avută în vedere pentru determinarea valorilor înscrise în coloanele aferente ale FIN 6.B nu poate depăşi valoarea contabilă a creditului în cauză; pentru acest scop, valorile contabile calculate separat nu trebuie să fie cumulate;c2) la poziţia "Credite ipotecare (credite imobiliare colateralizate)", "Rezidenţial" include gajurile pe proprietăţi rezidenţiale şi "Comercial" gajuri pe proprietăţi comerciale, în ambele cazuri astfel cum sunt definite în CRD;c3) la poziţia "Alte credite colateralizate", "Numerar" se referă la depozite colaterale şi gajuri pe titluri de datorie emise de către entitatea raportoare, iar "Altele" se referă la gajuri pe valori mobiliare sau alte active;c4) poziţia "Garanţii financiare" include contracte care impun emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a compensa pierderile deţinătorului survenite din cauza faptului că un anumit debitor nu reuşeşte să facă plata la termen în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie;c5) pentru creditele şi creanţele care sunt garantate cu mai mult de un tip de colateral sau garanţie, valoarea maximă a colateralului/garanţiei care poate fi luată în considerare trebuie să fie repartizată între diferitele coloane din FIN 6.B conform calităţii colateralului, începând cu acela care are cea mai ridicată calitate. d) informaţiile cu privire la contrapartide se referă la contrapartida creditului, nu la contrapartida colateralului. (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 6 - Clasificarea creditelor şi creanţelorFIN 6.A - Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produs
  *Font 8*
                                                                                                 - lei -
  Tipuri de credite şi creanţe Cod po- ziţie Bănci centra- le Adminis- traţii generale Institu- ţii de credit Alte în- stituţii finan- ciare Socie- tăţi ne- finan- ciare. Socie- tăţi Societăţi nefinan- ciare. Retail Gospodă- rii ale populaţi- ei. Societăţi Gospodă- rii ale populaţi ei. Retail
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  La vedere [la cere- re] şi cu preaviz [cont curent] 010
  Credite ipotecare [credite imobiliare colateralizate] 020 X
  Alte credite colate- ralizate 030 X
  Creanţe comerciale 040 X
  Leasing financiar 050 X
  Credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo 060
  Credite de consum 070 X X X
  Alte credite la termen 080
  Altele 090
  Total credite şi creanţe 100
  din care: credite pentru consum cola- teralizate 110 X X X X X X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 6.B - Clasificarea creditelor şi creanţelor după colaterale şi garanţii
                                                                    - lei -
  Garanţii şi colate- rale Cod po- ziţie Credite ipoteca- re [credite imo- biliare colate- ralizate] Alte credite colateralizate Garanţii finan- ciare
  Rezi- denţial Comer- cial Numerar Altele
  A B 1 2 3 4 5
  Credite şi creanţe 100
  din care: Alte ins- tituţii financiare 110
  din care: Societăţi nefinanciare. Societăţi 120
  din care: Societăţi nefinanciare. Retail 130
  din care: Gospodării ale populaţiei. Societăţi 140
  din care: Gospodării ale populaţiei. Retail 150
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  23. FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante (1) La întocmirea situaţiei FIN 7 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) această situaţie prezintă o analiză a maturităţii activelor care sunt restante la data de raportare, dar nu sunt depreciate şi se referă la activele financiare incluse în categoriile: disponibile în vederea vânzării, împrumuturi şi creanţe, precum şi păstrate până la scadenţă; b) activele sunt considerate restante atunci când contrapartida nu reuşeşte să efectueze o plată la termenul prevăzut în contract. Valorile unor astfel de active trebuie raportate şi defalcate în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată. Analiza activelor restante nu trebuie să includă niciun activ depreciat, având în vedere că valoarea contabilă a activelor depreciate trebuie să fie prezentată separat de activele restante; c) coloana "Ajustări de valoare cumulate înregistrate direct în contul de profit sau pierdere (anulări cumulate)" include sumele principalului şi dobânzii ale oricăror instrumente de datorie şi credite şi creanţe depreciate pe care entitatea raportoare nu le mai recunoaşte, independent de portofoliul în care au fost incluse. Aceste sume trebuie să fie raportate până când toate drepturile entităţii au fost stinse (prin expirarea termenului de prescriere, ştergere de datorie sau din alte cauze) sau până la recuperare. Pentru instrumentele de capitaluri proprii, această coloană include valoarea din cost care a fost anulată în condiţiile în care există cel puţin o posibilitate de recuperare. Anulările includ atât reducerile în valoarea contabilă a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere, cât şi reducerile valorilor înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contrapartidă cu activele financiare depreciate;. d) Elementul "Credite şi creanţe" are două defalcări - în funcţie de contrapartidă şi în funcţie de tipul de produs. (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante
                           
    - lei -
      Cod poziţieActive financiare restante, dar nedepreciateValoarea contabilă netă a activelor depreciateAjustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individualAjustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiareAjustări colective pentru pierderi generate dar neidentificateGaranţii şi alte îmbunătăţiri ale ratingului de credit aferente activelor depreciate şi restanteAjustări de valoare cumulate înregistrate direct în contul de profit sau pierdere (anulări cumulate)
    ≤ 90 zile> 90 zile ≤ 180 zile> 180 zile ≤ 1 an> 1 an
    AB12345678910
    Instrumente de capitaluri proprii010XXXX   XXXX  
    din care: la cost011XXXX   XXXX  
    din care: Instituţii de credit012XXXX   XXXX  
    din care: Alte instituţii financiare013XXXX   XXXX  
    din care: Societăţi nefinanciare014XXXX   XXXX  
    Instrumente de datorie020                    
    Bănci centrale021                 X  
    Administraţii generale022                 X  
    Instituţii de credit023                 X  
    Alte instituţii financiare024                 X  
    Societăţi025                 X  
    Credite şi creanţe030                    
    Bănci centrale031                    
    Administraţii generale032                    
    Instituţii de credit033                    
    Alte instituţii financiare034                    
    Societăţi nefinanciare. Societăţi035                    
    Societăţi nefinanciare. Retail036                    
    Gospodării ale populaţiei. Societăţi037                    
    Gospodării ale populaţiei. Retail038                    
    După produs:  
    La vedere [la cerere] şi cu preaviz [cont curent]041               XXX
    Credite ipotecare (Credite imobiliare colateralizate)042               XXX
    Alte credite colateralizate043               XXX
    Creanţe comerciale044               XXX
    Leasing financiar045               XXX
    Credite acordate în cadrul operaţiunilor reverse repo046               XXX
    Credite de consum047               XXX
    Alte credite la termen048               XXX
    Altele049               XXX
    Total050                    
    Garanţii ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ060XXXXXXXX   X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,       Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi    şi ştampila instituţiei de credit semnătura24. FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: informaţii privind riscul de credit (1) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 8 - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere: informaţii privind riscul de credit
  *Font 8*
                                                                                                  - lei -
  Cod poziţie Expunerea maximă la riscul de credit Valoarea cu care orice ins trumente derivate de risc de credit diminuea- ză expune rea maxi- mă la ris cul de credit Valoarea totală a modifică- rilor va- lorii jus te atri- buibile modifică- rilor ris cului de credit Valoarea modificări- lor valorii juste a ori căror ins- trumente de rivate de risc de cre dit sau ins trumente similare Valoarea modificării valorii jus te, înregis trată în cursul peri oadei, atri buibilă mo- dificărilor riscului de credit al activului financiar Valoare to- tală a modi- ficărilor valorii jus- te a orică- ror instru- mente deri- vate de risc de cre- dit, înregis trată de la momentul desemnării
  A B 1 2 3 4 5 6
  Instrumente de datorie 010
  Credite şi creanţe 020
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  25. FIN 9 - Informaţii privind riscul de credit şi deprecierile (1) Situaţia FIN 9 cuprinde inclusiv informaţii privind acordurile de răscumpărare. Criteriile de raportare a informaţiilor privind operaţiunile repo şi reverse repo vor avea în vedere următoarele: a) Acordurile de răscumpărare ("repo") cuprind tranzacţiile în care entitatea raportoare primeşte numerar în schimbul activelor financiare vândute la un preţ dat, însoţite de un angajament de răscumpărare a aceloraşi active (sau a unor active identic e) la un preţ fixat, la o dată viitoare specificată. Sumele primite de către entitatea raportoare în schimbul activelor financiare transferate către o terţă parte ("cumpărătorului temporar") urmează să fie clasificate ca "acorduri de răscumpărare" în cazul în care există un angajament pentru a inversa operaţiunea, şi nu doar o opţiune de a face acest lucru; b) următoarele variante de operaţiuni de tip repo sunt toate clasificate ca "acorduri de răscumpărare":b1) sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub formă de împrumuturi de titluri garantate cu numerar; şib2) sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub forma unui acord de vânzare/răscumpărare. c) informaţiile privind acordurile de răscumpărare ce implică deţinerea de colateral (depus de către o altă parte), care ar putea fi redat în garanţie de către entitatea raportoare în cadrul unei operaţiuni "repo", precum şi colateralul deţinut în cadrul unei operaţiuni "reverse repo" care ar putea fi vândut, sunt prezentate în tabelul FIN 9.C; d) poziţia "Executări de garanţii [imobilizări corporale]" din tabelul FIN 9.E se referă la valoarea cumulată, la sfârşitul perioadei de raportare, a activelor executate, care nu sunt clasificate ca fiind "Imobilizări corporale". (2) Periodicitate: Tabelul A - lunar; Tabelul B - lunar; Tabelul C - semestrial; Tabelul D - semestrial; Tabelul E - semestrial.FIN 9 - Informaţii privind riscul de credit şi deprecierileFIN 9.A: Informaţii generale referitoare la depreciere
                                                                         - lei -
  Cod poziţie Creşteri Perioada curentă Reluări Total Valoarea cu- mulată a deprecierii
  A B 1 2 3 4
  Deprecierea aferentă activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010 X X
  - Active financiare evaluate la cost (ins- trumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea) 011 X X X
  - Active financiare disponibile în vederea vânzării 012 X X
  - Împrumuturi şi creanţe 013 X X
  - Investiţii păstrate până la scadenţă 014 X X
  Deprecierea aferentă activelor nefinanciare 020 X
  - Imobilizări corporale 021 X
  - Investiţii imobiliare 022 X
  - Fond comercial 023 X X
  - Alte imobilizări necorporale 024 X
  - Titluri de partici- pare deţinute în fili- ale, în entităţi asociate şi în enti- tăţi controlate în comun 025 X
  - Altele 026 X
  Total 030 X
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare depreciate 040 X X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 9.B: Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii
  *Font 7*
  Cod po- ziţie Sold iniţial Anulări de ajus- tări pt. depreci- ere Majorări ale ajus tărilor pentru depreci ere pt. pier- deri pro babile estima- te în cursul perioa- dei Diminu- ări ale ajustă- rilor pentru depreci- ere pt. pierderi probabi- le, es- timate în cursul perioa- dei Alte ajus- tări*1) Transfe- ruri în- tre con- turile de ajus- tări pt. depre- ciere Sold final Sume re- cuperate înregis- trate direct în contul de profil sau pier- dere Ajustări de valoa- re înre- gistrate direct în contul de profit sau pier- dere
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Instrumente de capi- taluri proprii 010 X X X X X X X X
  Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual 020
  Instrumente de datorie 030
  Bănci centrale 031
  Administraţii gene- rale 032
  Instituţii de credit 033
  Alte instituţii financiare 034
  Societăţi 035
  Credite şi creanţe 040
  Bănci centrale 041
  Administraţii gene- rale 042
  Instituţii de credit 043
  Alte instituţii financiare 044
  Societăţi nefinan- ciare. Societăţi 045
  Societăţi nefinan- ciare. Retail 046
  Gospodării ale popu- laţiei. Societăţi 047
  Gospodării ale popu- laţiei. Retail 048
  Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la ni- velul grupurilor de active financiare 050
  Instrumente de dato- rie 060
  - Bănci centrale 061
  - Administraţii generale 062
  - Instituţii de credit 063
  - Alte instituţii financiare 064
  - Societăţi 065
  Credite şi creanţe 070
  - Bănci centrale 071
  - Administraţii generale 072
  - Instituţii de credit 073
  - Alte instituţii financiare 074
  - Societăţi nefinan- ciare. Societăţi 075
  - Societăţi nefinan- ciare. Retail 076
  - Gospodării ale populaţiei. Societăţi 077
  - Gospodării ale populaţiei. Retail 078
  Ajustări colective pentru pierderi ge- nerate dar neidenti- ficate aferente activelor financiare 080
  - Instrumente de datorie 081 X X
  - Credite şi creanţe 082 X X
  Total 090
  ---------
      *1) Ex. Diferenţe de curs valutar, combinări de întreprinderi, achiziţii şi cedări de filiale etc.
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 9.C. Colaterale deţinute care pot fi vândute sau redate în garanţie
  *Font 9*
                                                                                      - lei -
  Cod poziţie Valoarea justă a colatera- lelor de- ţinute Valoarea justă a colatera- lelor vândute Din care: colatera- le obţi- nute în cadrul o- peraţiuni lor rever se, repo care au fost vândute Valoarea justă a co- lateralelor redate în garanţie Din care: colaterale redate în garanţie în cadrul unei operaţiuni repo
  A B 1 2 3 4 5a
  Active financiare 010
  - Instrumente de capi- taluri proprii 011
  - Instrumente de datorie 012
  - Credite şi creanţe 013
  Active nefinanciare 020
  ---------
      *1) Atunci când se permite vânzarea sau redarea în garanţie a colateralului în absenţa
  situaţiilor de neîndeplinire a obligaţiilor de către proprietarul colateralului
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 9.D - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute
                                         - lei -
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Active imobilizate deţinute în vederea vânzării 010
  Imobilizări corporale 020
  Investiţii imobiliare 030
  Instrumente de capita- luri proprii şi de datorie 040
  Numerar 050
  Altele 060
  Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 9.E - Executări de garanţii - valoarea cumulată [imobilizări corporale]
                                        - lei -
  Cod poziţie Valoarea cumulată
  A B 1
  Executări de garanţii [imobilizări corporale] 010
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  26. FIN 10 - Datorii financiare (1) La întocmirea situaţiei FIN 10 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) semnificaţia poziţiei "Depozite" este cea prevăzută de definiţia din Regulamentul BCE;a1) depozitele de economii reglementate trebuie să fie clasificate în conformitate cu Regulamentul BCE (a se vedea Anexa II, Partea 2, elementele 9.2. şi 9.3.) şi distribuite în conformitate cu defalcarea în funcţie de contrapartidă;a2) depozitele de economii la vedere netransferabile, care, deşi din punct de vedere legal sunt rambursabile la cerere, sunt supuse unor sancţiuni şi restricţii semnificative şi au caracteristici care sunt asemănătoare depozitelor la vedere, sunt clasificate ca depozite rambursabile după notificare. b) poziţia "Datorii constituite prin titluri" se referă la instrumente de datorie emise ca titluri de valoare de către entitatea raportoare, care nu sunt depozite în conformitate cu Regulamentul BCE. Acest post include:b1) "Certificate de depozite",b2) "Carnete şi librete de economii" (inclusiv atunci când sunt dematerializate),b3) "Obligaţiuni" (convertibile şi neconvertibile),b4) "Altele". c) poziţia "Alte datorii financiare" include toate datoriile financiare din aria de aplicabilitate a IAS 39, altele decât instrumentele derivate, poziţii scurte, depozite şi datorii constituite prin titluri, respectiv, garanţii financiare, angajamente de creditare, dividende de plătit şi sume de plătit cu privire la elementele în curs de clarificare, elementele în tranzit şi decontările ulterioare ale tranzacţiilor cu titluri de valoare şi de schimb valutar; d) pentru poziţia "Datoriile subordonate" se vor avea în vedere următoarele:d1) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";d2) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite". (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 10 - Datorii financiareFIN 10.A: Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse şi în funcţie de contrapartidă
  *Font 9*
                                                                                      - lei -
  Cod poziţie Valoarea contabilă Deţinute în valoa- rea tran- zacţionă- rii Valoarea mo- Desemnate ca fiind evaluate la valoa- rea justă prin pro- fit sau pierdere Valoarea de La cost amorti- zat dificării cumulate a valorii juste atri- buibilă mo- dificării riscului de credit rambursare la scadenţa stabilită contractual
  A B 1 2 3 4 5
  Instrumente derivate 100 X X X
  Poziţii scurte 200 X X X X
  - Instrumente de capi- taluri proprii 210 X X X X
  - Instrumente de datorie 220 X X X X
  - Credite şi creanţe 230 X X X X
  Depozite 300
  Bănci centrale 310 X X
  - Conturi curente / Depozite la vedere 311 X X
  - Depozite la termen 312 X X
  - Depozite rambursa- bile după notificare 313 X X
  - Acorduri de răscumpărare 314 X X
  Administraţii generale 320 X X
  - Conturi curente / depozite la vedere 321 X X
  - Depozite la termen 322 X X
  - Depozite rambursa- bile după notificare 323 X X
  - Acorduri de răscum- părare 324 X X
  Instituţii de credit 330 X X
  - Conturi curente / depozite la vedere 331 X X
  - Depozite la termen 332 X X
  - Depozite rambursabi- le după notificare 333 X X
  - Acorduri de răscum- părare 334 X X
  Alte instituţii financiare 340 X X
  - Conturi curente / depozite la vedere 341 X X
  - Depozite la termen 342 X X
  - Depozite rambursa- bile după notificare 343 X X
  - Acorduri de răscumpărare 344 X X
  Societăţi nefinanciare 350 X X
  - Conturi curente / depozite la vedere 351 X X
  - Depozite la termen 352 X X
  - Depozite rambursa- bile după notificare 353 X X
  - Acorduri de răscumpărare 354 X X
  Gospodării ale populaţiei 360 X X
  - Conturi curente / depozite la vedere 361 X X
  - Depozite la termen 362 X X
  - Depozite rambursa- bile după notificare 363 X X
  - Acorduri de răscumpărare 364 X X
  Datorii constituite prin titluri 400
  - Certificate de depozite 410 X X
  - Carnete şi librete de economii 420 X X
  - Obligaţiuni 430 X X
  - Convertibile 431 X X
  - Neconvertibile 432 X X
  - Altele 440 X X
  Alte datorii financiare 500
  Total 600
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 10.B - Datorii subordonate
                                                       - lei -
  Cod Poziţie Desemnate ca fiind eva- luate la valoarea justă prin profit sau pierdere La cost amortizat
  A B 1 2
  Depozite 100
  Datorii constituite prin titluri 200
  Total 300
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  27. FIN 11 - Informaţii privind valoarea justă (1) La întocmirea situaţiei FIN 11 se vor avea în vedere că situaţiile FIN 11.A şi FIN 11.B cuprind informaţii cu privire la valoarea justă a instrumentelor financiare, folosind ierarhia prevăzută în IFRS 7.27A. (2) Periodicitate: Tabelul A - semestrial; Tabelul B - lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 11 - Informaţii privind valoarea justăFIN 11.A Informaţii privind valoarea justă a instrumentelor financiare
  *Font 7*
                                                                                                                 - lei -
  Cod pozi- ţie Valoarea justă Ierarhia valorii juste IFRS 7.27B (a) Câştiguri şi pierderi nerealizate ale perio- dei IFRS 7.27B(d) Câştiguri şi pierderi brute [înainte de impozitare] nerealizate [cumulate]
  Nivel 2 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  ACTIVE
  Active financiare de- ţinute în vederea tranzacţionării 100 X
  Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 110 X
  Instrumente de capita- luri proprii 120 X
  Instrumente de datorie 130 X
  Credite şi creanţe 140 X X
  Active financiare de- semnate ca fiind eva- luate la valoarea justă prin profit sau pierdere 200 X
  Instrumente de capita- luri proprii 210 X
  Instrumente de datorie 220 X
  Credite şi creanţe 230 X X
  Active financiare dis- ponibile în vederea vânzării 300 X X X
  Instrumente de capita- luri proprii 310 X X X
  Instrumente de datorie 320 X X X
  Credite şi creanţe 330 X X X X
  Investiţii păstrate până la scadenţă 400 X X X X X
  Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 500 X
  DATORII
  Datorii financiare de- ţinute în vederea tranzacţionării 600 X
  Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 610 X
  Poziţii scurte 620 X
  Depozite 630 X X
  Datorii constituite prin titluri 640 X
  Alte datorii finan- ciare 650 X X
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 700 X
  Depozite 710 X X
  Datorii constituite prin titluri 720 X
  Alte datorii financia- re 730 X X
  Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 800 X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 11.B Informaţii privind valoarea justă a instrumentelor financiare: Împrumuturi şi creanţe, precum şi datorii financiare la cost amortizat
                                                              - lei -
  Cod poziţie Valoarea justă Ierarhia valorii juste IFRS 7.27B (a)
  Nivel 2 Nivel 3
  A B 1 2 3
  ACTIVE
  Împrumuturi şi creanţe 100
  DATORII
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 200
  Depozite 210
  Datorii constituite prin titluri 220
  Alte datorii financiare 230
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  28. FIN 13 - Imobilizări corporale şi necorporale (1) Situaţia FIN 13 prezintă valoarea "Imobilizărilor corporale", "Investiţiilor imobiliare" şi "Altor imobilizări necorporale" din FIN 1, defalcate în conformitate cu criteriile utilizate pentru evaluarea acestora. (2) Periodicitate: anualDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRIIFIN 13 - Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă
                                        - lei -
  Cod poziţie Valoarea contabilă
  A B 1
  Imobilizări corporale 010
  Modelul reevaluării 011
  Modelul costului 012
  Investiţii imobiliare 020
  Modelul valorii juste 021
  Modelul costului 022
  Alte imobilizări necorporale 030
  Modelul reevaluării 031
  Modelul costului 032
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  29. FIN 14 - Provizioane (1) Situaţia FIN 14 prezintă reconcilierea între valoarea contabilă a postului "Provizioane" din FIN 1 la începutul şi sfârşitul perioadei, defalcată pe tipuri de modificări. La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele: a) coloana "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor" este defalcată în următoarele două poziţii:a1) coloana "Pensii şi alte obligaţii pentru beneficii acordate după pensionare" cuprinde datoria privind beneficiul determinat al entităţii raportoare astfel cum este definită în IAS 19.54;a2) poziţia "Alte beneficii ale angajaţilor" cuprinde valoarea recunoscută ca datorie pentru următoarele categorii:(a.2.1.) beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor, în conformitate cu IAS 19.10, atunci când există o incertitudine cu privire la suma care trebuie plătită (în cazul în care nu există incertitudine, cheltuiala acumulată este inclusă în "Alte provizioane");(a.2.2.) planuri de contribuţii determinate, în conformitate cu IAS 19.44. (a);(a.2.3.) alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor, în conformitate cu IAS 19.128; şi(a.2.4.) beneficii pentru terminarea contractului de muncă, în conformitate cu IAS 19.133. (2) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 14 - Provizioane
  *Font 7*
                                                                                                      - lei -
  Cod pozi- ţie Provizioane pentru beneficiile anga- jaţilor Pensii şi alte o- bligaţii pentru beneficii acordate după pen- sionare Restruc- turare Alte be- neficii ale an- gajaţilor Cauze le- gale în curs de Angajamente de credita- re şi ga- soluţiona- re şi li- tigii pri- vind impo- zitele Alte pro- vizioane ranţii Total
  A B 1 2 3 4 5 6 7
  Sold iniţial [valoare contabilă la începutul perioadei] 100
  Provizioane suplimen- tare, inclusiv creş- teri ale provizioane- lor existente 110
  Valori utilizate 120
  Valori neutilizate şi reluate în timpul perioadei 130
  Creşterea valorii ac- tualizate [ca efect al trecerii timpului] şi efectul oricărei modi- ficări a ratei de ac- tualizare 140
  Alte modificări 150
  Sold final [valoare contabilă la sfârşitul perioadei] 200
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  30. FIN 16 - Planurile de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilor (1) Situaţia FIN 16 prezintă informaţii cumulate despre toate planurile de beneficii determinate ale entităţii raportoare. Când există mai mult decât un plan de beneficii determinate, datele care urmează să fie raportate în aceste tabele sunt reprezentate de valoarea totală a tuturor planurilor, nu de valorile separate pentru fiecare plan. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Tabelul 16A "Componentele activelor şi datoriilor planului de beneficii determinate" prezintă reconcilierea valorii actualizate cumulate a tuturor obligaţiilor privind beneficiile determinate şi a valorii juste a activelor planului legate de acestea, cu activele şi datoriile recunoscute în bilanţ [IAS 19.120A. (f)]; b) Poziţia "Active privind beneficiile determinate, total" include, în cazul unui excedent, sumele excedentare care ar trebui să fie recunoscute în bilanţ deoarece acestea nu sunt afectate de limitele stabilite în IAS 19.58. (b). Valoarea acestei poziţii şi valoarea recunoscută la poziţia "Valoarea justă a oricărui drept la rambursare, recunoscut ca activ" sunt incluse în poziţia "Alte active" din FIN 1; c) Valoarea poziţiei "Pensii şi alte obligaţii pentru beneficii acordate după pensionare" este suma inclusă pentru această datorie la poziţia "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor", în FIN 1. Reconcilierea între valoarea sa contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei este prezentată în FIN 14; d) Tabelul 16B "Modificări ale obligaţiilor privind beneficiile determinate" prezintă reconcilierea soldurilor de deschidere şi închidere ale valorii actualizate cumulate a tuturor obligaţiilor privind beneficiile determinate ale entităţii raportoare, cu reflectarea separată a efectelor din decursul perioadei atribuibile diferitelor elemente enumerate în IAS 19.120A.(c); e) Valoarea poziţiei "Obligaţii privind planul de beneficii determinate [sold de închidere]" este suma valorilor poziţiilor "Valoarea actualizată a obligaţiilor privind beneficiile determinate, finanţate integral sau parţial" şi "Valoarea actualizată a obligaţiilor determinate integral nefinanţate" din tabelul 16A. f) În tabelul 16C, se aplică următoarele definiţii: i) Poziţia "Pensii şi cheltuieli similare" include valoarea recunoscută în cursul perioadei drept cheltuieli de personal pentru orice obligaţii privind beneficiile post-angajare (atât planuri de contribuţii determinate, cât şi planuri de beneficii determinate) şi contribuţiile la fondurile de asigurări sociale în conformitate cu IAS 19.îi) Poziţia "Plăţi pe bază de acţiuni" include suma recunoscută în cursul perioadei drept cheltuieli de personal pentru plăţile pe bază de acţiuni, în conformitate cu IFRS 2. (2) Periodicitate: anualDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 16 - Planurile de beneficii determinate şi beneficiile angajaţilorTabel A - Componente ale activelor şi datoriilor planului de beneficii determinate
                                           lei
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Valoarea actualizată a obligaţiilor privind beneficiile determina- te finanţate integral sau parţial 100
  Valoarea justă, active privind planul de be- neficii determinate 200
  Instrumente de capita- luri proprii 210
  Instrumente de datorie 220
  Proprietăţi 230
  Alte active 240
  Din care: Instrumente financiare emise de entitate 201
  Valoarea actualizată a obligaţiilor privind beneficiile determina- te integral nefinan- ţate 300
  Câştiguri actuariale nerecunoscute 400
  (Pierderi) actuariale nerecunoscute 500
  Costul serviciilor an- terioare nerecunoscut 600
  Sume nerecunoscute ca activ, datorită limi- telor paragrafului 58(b)din IAS 19 700
  Active privind benefi- ciile determinate, total 800
  Valoarea obligaţiei din pensii şi alte beneficii post pensionare 900
  Valoarea justă a ori- cărui drept de rambur- sare recunoscut ca activ 1000
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  Tabel B - Modificări ale obligaţiilor privind beneficiile determinate
                                           lei
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Obligaţii privind be- neficiile determinate [sold iniţial] 100
  Costul serviciului curent 110
  Cheltuiala cu dobânda 120
  Contribuţii plătite de participanţii la plan 130
  Câştiguri şi pierderi actuariale, total 140
  Creşteri (diminuări) din diferenţe de curs valutar 150
  Beneficii plătite 150
  Costul serviciilor an- terioare, total 160
  Creşteri (diminuări) rezultate din combi- nări de întreprinderi (divizări) 170
  Alte creşteri (diminuări) 180
  Obligaţii privind be- neficiile determinate [sold final] 200
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  Tabel C Elemente [legate de cheltuielile cu personalul]
                                           lei
  Cod poziţie Perioada curentă
  A B 1
  Pensii şi cheltuieli similare 100
  Plăţi pe bază de acţiuni 200
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  31. FIN 17 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente (1) Situaţia FIN 17 cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, precum şi alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile. La întocmirea situaţiei se vor avea în vedere următoarele precizări: a) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamentele ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii prestabilite; cu excepţia celor care sunt instrumente derivate deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea altui instrument financiar; b) "Garanţiile financiare" reprezintă contractele care respectă definiţia din IAS 39.9 şi IFRS 4A pentru contractele de garanţii financiare; c) "Alte angajamente" cuprinde elementele din CRD care nu sunt incluse în categoriile precedente; d) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile din cauza unor evenimente similare celor descrise în CRD; e) "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă la riscul de credit a entităţii raportoare, fără a se lua în considerare vreun colateral deţinut sau alte ameliorări ale condiţiilor creditului [a se vedea IFRS 7.36(a)]. În principal, trebuie utilizate următoarele criterii:e1) pentru garanţii financiare, valoarea noţională este valoarea maximă pe care entitatea ar putea fi nevoită să o plătească dacă garanţia ar fi executată; şie2) pentru angajamentele de creditare, valoarea noţională este valoarea totală pe care entitatea s-a angajat să o acorde drept credit. Aceste valori noţionale sunt valorile expunerii în scopul aplicării CRD (înaintea aplicării ponderii de risc). (2) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 17 - Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente
                                        - lei -
  Cod poziţie Valoarea noţională
  A B 1
  Angajamente de credi- tare
  Date 110
  - Bănci centrale 111
  - Administraţii gene- rale 112
  - Instituţii de credit 113
  - Alte instituţii fi- nanciare 114
  - Societăţi 115
  - Retail 116
  Din care: îndoielnice 117
  Primite 120
  - Bănci centrale 121
  - Administraţii generale 122
  - Instituţii de credit 123
  - Alte instituţii financiare 124
  - Societăţi nefinan- ciare 125
  - Gospodării ale popu- laţiei 126
  Garanţii financiare
  Garanţii date 210
  - Bănci centrale 211
  - Administraţii gene- rale 212
  - Instituţii de credit 213
  - Alte instituţii fi- nanciare 214
  - Societăţi 215
  - Retail 216
  Din care: îndoielnice 217
  Garanţii primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul de credit) 220
  - Bănci centrale 221
  - Administraţii gene- rale 222
  - Instituţii de credit 223
  - Alte instituţii fi- nanciare 224
  - Societăţi 225
  - Retail 226
  Alte angajamente
  Date 310
  - Bănci centrale 311
  - Administraţii generale 312
  - Instituţii de credit 313
  - Alte instituţii financiare 314
  - Societăţi 315
  - Retail 316
  Din care: îndoielnice 317
  Primite 320
  - Bănci centrale 321
  - Administraţii generale 322
  - Instituţii de credit 323
  - Alte instituţii financiare 324
  - Societăţi nefinan- ciare 325
  - Gospodării ale populaţiei 326
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  32. FIN 19 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane (1) Situaţia FIN 19 prezintă o defalcare, după tip, a veniturilor şi cheltuielilor din taxe şi comisioane generate de activităţile bilanţiere şi extrabilanţiere. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări: a) acest formular include veniturile şi cheltuielile din taxe şi comisioane, altele decât: i) acele sume incluse în calculul dobânzii efective aferente instrumentelor financiare şi îi) acele sume rezultate din instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere. Prin urmare, costurile de tranzacţie direct atribuibile achiziţiei sau emiterii instrumentelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere nu sunt incluse în această situaţie; acestea sunt incluse în valoarea iniţială de achiziţie sau de emisiune a acestor instrumente şi sunt amortizate în contul de profit şi pierdere pe durata lor de viaţă reziduală folosind rata efectivă a dobânzii; b) costurile de tranzacţie direct atribuibile achiziţiei sau emiterii instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt incluse în FIN 2 [ca parte a postului "Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute pentru tranzacţionare, net" şi "Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere, net"], cu defalcarea corespunzătoare în FIN 20. Acestea nu sunt incluse în valoarea iniţială de achiziţie sau de emisiune a acestor instrumente, ci sunt recunoscute imediat în contul de profit şi pierdere; c) se vor avea în vedere definiţiile furnizate mai sus pentru situaţia FIN 17, precum şi cele ce urmează: i) "Titluri. Emise" - taxe şi comisioane primite pentru implicarea în iniţierea sau emiterea titlurilor care nu sunt iniţiate sau emise de entitatea raportoare.îi) "Titluri. Ordine de transfer" - taxe şi comisioane generate de recepţia, transmiterea şi executarea în numele clienţilor a ordinelor de cumpărare sau vânzare de titluri.îi) "Titluri. Altele" - taxe şi comisioane realizate de entitatea raportoare în urma furnizării altor servicii referitoare la titlurile care nu sunt iniţiate sau emise de către aceasta.iii) "Compensare şi decontare" - venituri (cheltuieli) din taxe şi comisioane generate de (suportate de) entitatea raportoare atunci când participă la facilităţile de compensare şi decontare cu contrapartida. iv) "Finanţare structurată" - taxe şi comisioane primite pentru implicarea în iniţierea sau emiterea instrumentelor financiare altele decât titluri care nu sunt create sau emise de entitatea raportoare. v) "Taxe de administrare din activităţi de securitizare" include venituri din taxe şi comisioane generate de entitatea raportoare care furnizează servicii de administrare a creditului, pe partea de venituri, şi cheltuieli cu taxe şi comisioane în sarcina entităţii raportoare, solicitate de furnizorii de servicii de administrare a creditului, pe partea de cheltuieli. vi) "Altele" include restul veniturilor (cheltuielilor) din taxe şi comisioane generate de (suportate de) entitatea raportoare, cum ar fi cele derivate din "alte angajamente" din FIN 17, din servicii de schimb valutar (de exemplu, schimbul bancnote lor şi monedelor străine) sau din furnizarea (primirea) altor consultaţii sau servicii. (2) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN19 - Venituri şi cheltuieli cu taxe şi comisioane
  Cod poziţie Venituri şi chel- tuieli ale peri- oadei curente
  A B 1
  Venituri din taxe şi comisioane 100
  Valori mobiliare 110
  Emisiune 111
  Ordine de transfer 112
  Altele 113
  Compensare şi decon- tare 120
  Administrarea active- lor 130
  Custodie [pe tipuri de clienţi] 140
  Organisme de plasament colectiv 141
  Alţi clienţi institu- ţionali 142
  Alţii 143
  Servicii de adminis- traţie centrală pentru clienţii instituţio- nali 150
  Tranzacţii fiduciare 160
  Servicii de plăţi 170
  Resursele clienţilor distribuite dar nead- ministrate [pe tipuri de produse] 180
  Investiţii colective 181
  Produse de asigurare 182
  Altele 183
  Finanţare structurată 190
  Comisioane de adminis- trare din activităţi de securitizare 200
  Angajamente de finan- ţare date 210
  Garanţii date 220
  Altele 230
  Cheltuieli cu taxe şi comisioane 300
  Compensare şi decontare 310
  Custodie 320
  Comisioane de adminis- trare pentru activi- tăţi de securitizare 330
  Angajamente de finan- ţare primite 340
  Garanţii primite 350
  Altele 360
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  33. FIN 20 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (1) Situaţia FIN 20 este utilizată pentru raportarea categoriilor de câştiguri (sau venituri) şi pierderi (sau cheltuieli) aferente anumitor elemente din situaţia FIN 2. (2) La completarea situaţiei FIN 20 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) În tabelul 20A, defalcarea prezentată pentru "dobânzi" prezintă veniturile din dobânzi aferente activelor financiare (titluri de datorie şi credite şi creanţe) şi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor financiare (depozite, titluri de datorie emise şi alte datorii financiare). Sunt luate în considerare toate instrumentele din diversele portofolii, cu excepţia acelora incluse la posturile "Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire". b) În tabelul 20B, defalcarea instrumentelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere prezintă toate câştigurile şi pierderile recunoscute în contul de profit sau pierdere în momentul derecunoaşterii (câştiguri şi pierderi realizate); c) În tabelul 20C, postul "Câştiguri (pierderi) aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" din situaţia FIN 2 este defalcat după tipul de instrument şi după clasificarea instrumentelor derivate în funcţie de tipul de risc; d) Pentru completarea tabelului 20C, trebuie să fie aplicate următoarele reguli generale: i) fiecare element al defalcării reprezintă valoarea netă (câştiguri minus pierderi, realizate şi nerealizate) a instrumentelor financiare şi a instrumentelor derivate aferente;îi) câştigurile şi pierderile referitoare la "instrumentele derivate aferente", inclusiv instrumentele derivate încorporate, trebuie să fie prezentate în cadrul postului corespunzător riscului aferent; şiiii) câştigurile şi pierderile din diferenţe de curs valutar trebuie să fie incluse în cadrul postului în care sunt prezentate câştigurile şi pierderile rezultate din instrumentele convertite. e) Câştigurile şi pierderile aferente activelor şi datoriilor, altele decât instrumentele derivate, trebuie să fie incluse după cum urmează: i) Instrumente pe rata dobânzii: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea creditelor şi creanţelor, depozitelor şi titlurilor de datorie (deţinute sau emise);îi) Instrumente de capitaluri proprii: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea acţiunilor, părţilor în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi altor instrumente de capitaluri proprii;iii) Tranzacţii de schimb valutar: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţii pe cursul de schimb şi pe aur; iv) Instrumente pe riscul de credit: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea titlurilor indexate pe riscul de credit; v) Mărfuri: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea metalelor preţioase (altele decât aur) şi altor mărfuri; vi) Altele: includ câştigurile şi pierderile din tranzacţionarea instrumentelor financiare care nu pot fi clasificate în alte categorii. f) Tabelul 20E detaliază câştigurile şi pierderile aferente contabilităţii de acoperire; g) În tabelul 20G, postul "Alte venituri şi cheltuieli din exploatare - leasing operaţional" include, pentru coloana "venituri" câştigurile obţinute şi pentru coloana "cheltuieli" costurile suportate de entitatea raportoare în calitate de locator în cadrul activităţilor sale de leasing operaţional. Costurile aferente entităţii raportoare în calitate de locatar trebuie să fie incluse în cadrul postului "Cheltuieli generale şi administrative" din FIN 2. (3) Periodicitate: lunarDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 20 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdereFIN 20 A - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile
  Dobânzi Cod poziţie Venituri Cheltuieli
  A B 1 2
  Instrumente de datorie 020 X
  Bănci centrale 021 X
  Administraţii generale 022 X
  Instituţii de credit 023 X
  Alte instituţii financiare 024 X
  Societăţi 025 X
  Retail 026 X X
  Credite şi creanţe 030 X
  Bănci centrale 031 X
  Administraţii generale 032 X
  Instituţii de credit 033 X
  Alte instituţii financiare 034 X
  Societăţi nefinancia- re. Societăţi 035 X
  Societăţi nefinancia- re. Retail 036 X
  Gospodării ale popula- ţiei. Societăţi 037 X
  Gospodării ale popula- ţiei. Retail 038 X
  Depozite 040 X
  Bănci centrale 041 X
  Administraţii generale 042 X
  Instituţii de credit 043 X
  Alte instituţii financiare 044 X
  Societăţi nefinanciare 045 X
  Gospodării ale populaţiei 046 X
  Datorii constituite prin titluri 050 X
  Alte datorii financiare 060 X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 B - Câştiguri şi pierderi realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere Cod poziţie Câştiguri realizate Pierderi realizate
  A B 1 2
  Active financiare disponibi- le în vederea vânzării 010
  Împrumuturi şi creanţe 020
  Investiţii păstrate până la scadenţă 030
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat 040
  Altele 050
  Active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere : Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 C - Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării Cod poziţie Câştiguri Pierderi Net
  A B 1 2 3
  Instrumente de rată a dobânzii şi instrumente derivate legate de acestea 010 X X
  Instrumente de capitaluri proprii şi instrumente deri- vate legate de acestea 020 X X
  Tranzacţii valutare şi ins- trumente derivate legate de acestea 030 X X
  Instrumente de risc de cre- dit şi instrumente derivate legate de acestea 040 X X
  Mărfuri şi instrumente deri- vate legate de acestea 050 X X
  Altele 060 X X
  Active şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării: Total 100 X X
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 D - Câştiguri şi pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  Active şi datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere Cod poziţie Câştiguri Pierderi Modifica- rea valo- rii juste atribuibi- lă modifi- cărilor riscului de credit
  A B 1 2 3
  Active financiare clasifica- te la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere 010
  Datorii financiare clasifi- cate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere 020
  Active şi datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere: Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 E - Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire
  Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire Cod poziţie Câştiguri Pierderi
  A B 1 2
  Modificarea valorii juste a instrumentelor de acoperire [inclusiv operaţiuni întrerupte] 010
  Modificarea valorii juste a elementului acoperit atri- buibilă riscului acoperit 020
  Partea ineficientă din aco- perirea fluxurilor de trezo- rerie, recunoscută în profit sau pierdere 030
  Câştiguri şi pierderi din contabilitatea de acoperire: Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 F - Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării
  Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării Cod poziţie Câştiguri Pierderi
  A B 1 2
  Imobilizări corporale 010
  Investiţii imobiliare 020
  Imobilizări necorporale 030
  Alte active 040
  Câştiguri şi pierderi din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării: Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 20 G - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare
  Alte venituri şi cheltuieli de exploatare Cod poziţie Venituri Cheltuieli
  A B 1 2
  Active corporale evaluate utilizând modelul valorii juste 010
  Investiţii imobiliare 020
  Leasing operaţional 030
  Altele 040
  Alte venituri şi cheltuieli de exploatare: Total 100
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  34. FIN 22 - Situaţia modificărilor în capitalurile proprii (1) Situaţia FIN 22 prezintă reconcilierea între valoarea contabilă la începutul perioadei (soldul de deschidere) şi la sfârşitul perioadei (soldul de închidere) pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii (capital social, prime de capital, rezerve etc.). (2) Periodicitate: trimestrialDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 22 - Situaţia modificărilor în capitalurile proprii
  *Font 7*
                                                                                                                 - lei -
  Sursele modificării în capitalurile proprii Cod pozi- ţie Capital social Prime de capital Alte ca- pitaluri proprii Rezerve Rezerve din reevaluare şi alte di- ferenţe de evaluare (Acţiuni proprii (Dividende interimare Total
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8
  Sold iniţial [înaintea retratării] 010
  Efectele corecţiilor de erori recunoscute în conformitate cu IAS 8 020
  Efectele modificărilor politicilor contabile recunoscute în confor- mitate cu IAS 8 030
  Sold iniţial [anul curent] 040
  Emitere de acţiuni ordinare 050 X X X X
  Emitere de acţiuni preferenţiale 060 X X X X
  Emiterea altor instru- mente de capitaluri proprii [de ex. warante, opţiuni] 070 X X X X X
  Exercitarea/expirarea altor instrumente de capitaluri proprii [de ex. opţiuni, warante] 080 X X X
  Conversia datoriilor în capitaluri proprii 090 X X X X
  Reducerea capitalului 100 X X X
  Dividende 110 X
  Cumpărare de acţiuni proprii 120 X X X X X
  Vânzare/anulare de acţiuni proprii 130 X X X X X
  Reclasificarea instru- mentelor financiare din capitaluri proprii în datorii 140 X X X X
  Reclasificarea instru- mentelor financiare din datorii în capi- taluri proprii 150 X X X X
  Transferuri între componentele capitalu- rilor proprii 160 X X X
  Creşterea (diminuarea) capitalurilor proprii care rezultă din combinări de întreprinderi 170 X
  Plăţi pe bază de acţiuni 180 X X X
  Alte creşteri (diminu- ări) ale capitalurilor proprii 190 X X
  Total rezultat global al anului 200 X X X X X
  Sold final [an curent] 210
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  35. FIN 24 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate (1) La întocmirea situaţiei FIN 24 se va avea în vedere că includerea valorilor şi/sau tranzacţiilor referitoare la elementele bilanţiere, extrabilanţiere şi din contul de profit sau pierdere, în care contrapartida este o parte afiliată astfel cum este definită în IAS 24. (2) Periodicitate: anualDENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 24 Sume de plată către părţile afiliate şi sume de încasat de la acestea
  *Font 9*
                                                                                 - lei -
  Solduri la sfârşitul perioadei Cod poziţie Societa- tea - ma- mă şi so- cietăţi care de- ţin con- trolul asupra entităţii Filiale Entităţi asociate şi aso- cieri în partici- paţie Personalul cheie din conducerea entităţii sau socie- tăţii - mamă Alte părţi afiliate
  A B 1 2 3 4 5
  ACTIVE din care: 010
  Instrumente de capita- luri proprii 011
  Instrumente de datorie 012
  Credite şi creanţe 013
  din care: active fi- nanciare depreciate 014
  DATORII 020
  Din care:
  Depozite 021
  Datorii constituite prin titluri 022
  Angajamente de credi- tare, garanţii finan- ciare şi alte angaja- mente [valoarea noţională] 030
  Date 031
  Din care: Garanţii financiare şi angaja- mente de creditare îndoielnice 032
  Primite 033
  Instrumente derivate [valoarea noţională] 040
  Provizioane pentru datorii, garanţii şi angajamente îndoiel- nice 050
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  36. FIN 40 - Alte informaţii (1) La întocmirea situaţiei FIN 40 se vor avea în vedere următoarele precizări: a) Situaţia FIN 40 A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajutări de depreciere constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituţiilor de credit, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:- operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;- operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;- operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;- active imobilizate; şi- acţionari sau asociaţi. b) Creanţele restante nedepreciate şi creanţele depreciate sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ la poziţia "Creanţe restante nedepreciate" şi respectiv, "Creanţe depreciate". c) Creanţele ataşate şi sumele de amortizat reprezentând dobânzi de primit, calculate şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, mai puţin cele aferente creanţelor restante şi în doielnice, se înscriu pe lângă fiecare clasă, la poziţia "Creanţe ataşate şi sume de amortizat". d) Creanţele ataşate aferente creanţelor restante nedepreciate şi celor depreciate sunt prezentate în cadrul posturilor "Creanţe restante nedepreciate" şi respectiv, "Creanţe depreciate". e) Situaţia FIN 40 B prezintă informaţii privind depozitele atrase de la clientela nebancară, mai puţin depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile, Accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE. f) Datoriile ataşate şi sumele de amortizat reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat". g) Situaţia FIN 40 C prezintă aceste rezerve, detaliate pe următoarele categorii:- rezerva generală pentru riscul de credit constituită, până la finele exerciţiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit ;- rezerva generală pentru riscul de credit constituită din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor ;- fondul pentru riscuri bancare generale constituit pentru exerciţiile financiare 2004-2006 din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit. h) Situaţia FIN 40 D prezintă alte active şi datorii contingente. i) Situaţia FIN 40 E prezintă numărul de clienţi ai instituţiei de credit. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernul ui nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile instituţiei de credit. (2) Periodicitate: lunar.DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:DATA RAPORTĂRII:FIN 40 - Alte informaţiiFIN 40.A: Active la valoarea brută
                                                            - lei -
  Cod poziţie Amorti- zări şi ajustări pentru depreci- ere Active nete Active brute
  A B 1 2 3
  Operaţiuni de trezo- rerie şi operaţiuni interbancare 100
  - Casa şi alte valori 110
  - Casa 113
  - Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
  - Alte valori 119
  - Cont curent şi depo- zite la BNR 120
  - Conturi de corespon- dent la instituţii de credit (nostro) 130
  - Depozite la institu- ţii de credit 140
  - Credite acordate instituţiilor de credit 150
  - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut 160
  - Valori de recuperat 170
  - Operaţiuni între organizaţiile coopera- tiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele 180
  - Creanţe restante nedepreciate 190
  - creanţe restante nedepreciate 193
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 196
  - Creanţe depreciate 200
  - creanţe depreciate 203
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 206
  - Creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
  Operaţiuni cu clientela 300
  - Creanţe comerciale 310
  - Credite de trezorerie 320
  - Credite de consum şi vânzări în rate 330
  - Credite pentru fi- nanţarea operaţiunilor de comerţ exterior 340
  - Credite pentru fi- nanţarea stocurilor şi pentru echipamente 350
  - Credite pentru în- vestiţii imobiliare 360
  - Alte credite acor- date clientelei 370
  - Credite acordate instituţiilor financiare 380
  - Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut 390
  - Conturi curente debitoare 400
  - Valori de recuperat 410
  - Creanţe restante nedepreciate 420
  - creanţe restante nedepreciate 423
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 426
  - Creanţe depreciate 430
  - creanţe depreciate 433
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 436
  - Creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
  Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
  - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
  din care, credite şi creanţe 511
  - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
  din care, credite şi creanţe 521
  - Active financiare disponibile în vederea vânzării 530
  din care, credite şi creanţe 531
  - Investiţii păstrate până la scadenţă 540
  din care, credite şi creanţe 541
  - Instrumente de capi- taluri proprii evalua- te la cost 550
  - Instrumente derivate 560
  - Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri 570
  - Decontări intraban- care şi între organi- zaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele 580
  - Beneficii ale anga- jaţilor şi conturi asimilate 590
  - Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
  - Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
  - Debitori diverşi 620
  - Decontări din opera- ţiuni în asocieri în participaţie 630
  - Conturi de stocuri 640
  - Conturi de regulari- zare 650
  - Creanţe restante ne- depreciate 660
  - creanţe restante ne- depreciate 662
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
  - Creanţe depreciate 670
  - creanţe depreciate 672
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 675
  - Creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
  Active imobilizate 700
  - Credite subordonate 710
  - Titluri de partici- pare deţinute în fili- ale, în entităţi aso- ciate şi în entităţi controlate în comun 720
  - Dotări pentru unită- ţile proprii din străinătate 730
  - Imobilizări în curs, imobilizări necorpo- rale şi corporale 740
  - Creanţe din opera- ţiuni de leasing financiar 750
  - Creanţe restante nedepreciate 760
  - creanţe restante nedepreciate 762
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
  - Creanţe depreciate 770
  - creanţe depreciate 772
  - creanţe ataşate şi sume de amortizat 775
  - Creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
  Acţionari sau asociaţi (+/-)*) 800
  Total 900
  ---------
      *) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 40.B - Depozite atrase de la clientela nebancară
                                        - lei -
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Depozite atrase de la clientela nebancară 100
  Conturi curente 110
  Conturi de depozite 120
  - Depozite la vedere 121
  - Depozite la termen 122
  - Depozite colaterale 123
  - Depozite rambursa- bile după notificare 124
  Certificate de depozit carnete şi librete de economii 130
  - Certificate de depozit 131
  - Carnete şi librete de economii 132
  Datorii ataşate şi sume de amortizat 140
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 40.C - Rezerve pentru riscuri bancare
                                       - lei -
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Rezerve pentru riscuri bancare 100
  Rezerva generală pen- tru riscul de credit din profitul determi- nat înainte de deduce- rea impozitului pe profit 110
  Rezerva generală pen- tru riscul de credit din profitul determi- nat după deducerea impozitului pe profit 120
  Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale 130
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 40.D - Alte active şi datorii contingente
                                       - lei -
  Cod poziţie Valoare
  A B 1
  Alte active contingente 100
  Alte datorii contingente 200
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
  FIN 40 E - Numar de clienţi
  Cod poziţie Număr
  A B 1
  Număr clienţi, din care : 010
  - Persoane fizice 020
  - Persoane juridice 030
             PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ,
         Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi
      şi ştampila instituţiei de credit semnătura
   +  Capitolul IV CORESPONDENŢA*2) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT-----------*2) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010 .1. FIN 1 - Bilanţul
  Cod poziţie Plan de conturi ACTIV
  010 101+102+109+1111+1112 + ex3 .1113+ ex.1114 + ex.1115 ±ex.1171+ 121 + 1271+1311 +ex.1312+ ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411+ ex.1412 ± ex.1417 + 1521+ex.1522+1523+ex.1524± ex.1527 +ex. 1611±ex.1617± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193± ex. 201 ± ex.202 ±ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + 2511 (solduri debitoare) 4 ± 25171+ ex.2611 ± ex.2617 ±ex.281± ex.282- ex.291- ex.292 - ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303+ex.304+ ex.305+ex.333(solduri debitoare) + ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor)5 + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355+ ex.3571+ ex.371 +ex.375+ ex.378 ±ex.381±ex.382-ex.391- ex.392±ex.471±ex.481±ex.482-ex.493+508 (sold debitor)
  011 101 +102
  012 109+1111+1112 + ex.1113+ ex.1114 + ex.1115 ±ex.1171+121 + 1271+ 1311 +ex.1312+ ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411+ex.1412 ± ex.1417 + 1521+ex.1522+1523+ex.1524± ex.1527 +ex.1611±ex.1617± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193± ex. 201 ± ex.202 ± ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171+ ex.2611 ± ex.2617 ±ex.281± ex.282- ex.291- ex.292 - ex.293+ex.3011+ ex.3021 +ex.303+ex.304+ex.305+ ex.333(solduri debitoare)+ ex.3362+ ex.3371 +341 (sold debitor) + 3515 + 35192+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 +ex.355+ ex.3571+ ex.371 + ex.375+ex.378 ±ex.381±ex.382-ex.391-ex.392± ex.471±ex.481±ex.482-ex.493+ 508 (sold debitor)
  020 ex.3011+311(solduri debitoare) +ex.305 - ex.3912
  021 311(solduri debitoare)
  022 ex.30111 + ex.305 - ex.3912
  023 ex.30112
  024 ex.30113
  030 ex.3021
  031 ex.30211
  032 ex.30212
  033 ex.30213
  040 ex.303+ex.305- ex.3912
  041 ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  042 ex.3032 + ex.3037
  043 ex.3033 + ex.3037
  050 ex.1113+ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171+ex.1312+ex.1313+ ex.1314 ± ex.1317+ ex.1412 ±ex.1417+ex.1522+ex.1524 ± ex.1527+ ex.1611 ± ex.1617±ex.181 ± ex.182- ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434±ex.2437 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282- ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3032+ ex.3037 + ex.3041 +ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571+ ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381± ex.382- ex.39111-ex.392 +401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 -494
  051 ex.3032+ex.3037+ ex.3041+ex.3047- ex.39111
  052 ex.1113+ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171+ex.1312+ex.1313+ ex.1314 ± ex.1317+ ex.1412 ±ex.1417+ex.1522+ex.1524 ± ex.1527+ ex.1611 ± ex.1617± ex.181± ex.182- ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 +ex.2312± ex.2317 + ex.2432+ex.2434±ex.2437 + ex.2611+ex.2617 ± ex.281± ex.282- ex.291 - ex.292 - ex.293 +ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371+ ex.3521 (sold debitor) +ex. 3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 + ex.3571 ± ex.355 + ex.371 +ex.375+ ex.378 ± ex.381± ex.382-ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 - ex.494
  060 ex.304 - ex.3911
  061 ex.3041+ex.3047- ex.39111
  062 ex.3042 +ex.3047 - ex.39112
  070 312 (solduri debitoare) +313 (solduri debitoare) +314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare)
  071 312 (solduri debitoare)
  072 313 (solduri debitoare)
  073 314 (solduri debitoare)
  074 315 (solduri debitoare)
  080 316 (solduri debitoare)
  090 432+442-4612-49212-4923
  091 432+4421+4422+4423+4424 - 46121- 46122- 46123-46124-49212-49231- 49232- 49233- 49234
  092 4425 - 46125 - 49235
  100 431+441-4611-4922
  101 4411- 49221
  102 431+4419 - 4611- 49211- 49222
  110 411+412+413-491
  120 ex.3531 (sold debitor)
  121 ex.35311 (sold debitor)
  122 ex.35312 (sold debitor)
  130 3611+ex.3612+3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421
  140 ex.3612 +363 - ex.393
  DATORII
  200 3012 + 311(solduri creditoare)
  201 311 (solduri creditoare)
  202 30121
  203 30122
  204 30123
  205 30129
  210 3022
  211 30221
  212 30222
  213 30229
  220 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ±162 ± 232 ± 241 + 2511(solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ±262 ±321±322±325± 326+ 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 +341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 +3514+ 3516 + 3517+3518+ 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 +376 + 377 +3791 + 472 + 531 +532 ±537
  221 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 + ex.356 + 472+ 5312+ 5322 ± ex.537
  222 ±321 ± 322 ± 325 ± 326 +5311+ 5321± ex.537
  223 ±162 ±262 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + +341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 +3514+ 3516 + 3517+3518+ 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + ex.356+ 3572+376+ 377 +3791 + 508 (sold creditor)
  230 312 (solduri creditoare) +313 (solduri creditoare) +314 (solduri creditoare) +315 (solduri creditoare)
  231 312 (solduri creditoare)
  232 313 (solduri creditoare)
  233 314 (solduri creditoare)
  234 315 (solduri creditoare)
  240 316 (solduri creditoare)
  250 551+552+553+554+555+559
  251 552
  252 554
  253 553
  254 ex.551
  255 ex.551+555 + 559
  260 3531 (sold creditor)
  261 35311 (sold creditor)
  262 35312 (sold creditor)
  270 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) +3799 (solduri creditoare)
  CAPITALURI PROPRII
  400 501-504
  401 5012- ex.504
  402 5011- ex.504
  410 511
  420 502 + 525 + 527+529
  421 527
  422 502+525 +529
  430 516+521+522+523 +526 +524
  431 5162
  432 5161
  433 521
  434 523
  435 522
  436 526
  437 524
  440 512+513+514+517+519+581±591±592
  450 (-)503
  ----------*3) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.*4) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.*5) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.2. FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
  Cod poziţie Plan de conturi
  OPERAŢIUNI CONTINUE
  010 ex.7011+ ex.7012+ ex.7013+ ex.7014+ ex.7015+ ex.7017+ ex.7018 - ex.6617 + ex.7021 + ex.7022 + ex.7023 + ex.7024+ ex.7027 + ex.7028- ex.6627+ ex.70331+ex.70341 + ex.7037 + ex.7038 - ex.66327 + ex.7041+ ex.7048 - ex.66437+ ex.7051+ ex.7052+ ex.7058- ex.66447+7076
  011 ex.70331- ex.66327
  012 ex.7011+ ex.7012+ ex.7013+ ex.7014+ ex.7015+ ex.7017+ ex.7018- ex.6617 + ex.7021 + ex.7022 + ex.7023 + ex.7024+ ex.7027 + ex.7028- ex.6627+ ex.70331+ex.70341 + ex.7037 + ex.7038 - ex.66327 + ex.7041+ ex.7048 - ex.66437+ ex.7051+ ex.7052+ ex.7058- ex.66447
  013 ex.70341 - ex.66327
  014 7076
  020 6011+6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017+ 6022 + 6023 + 6024 + 6025+6026+ 6027+6036+ 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6076
  021 6011+6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017+6041 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 +6026 +6027+6036+ ex.6037 + 6051 + 6052
  022 6076
  040 70333 + ex.70351
  050 7019 +7029 +7039 +7049+7059+7069+70749+7071+7072+708
  060 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 +60749 + 6071+6072 + 608
  070 ex.70336 + ex.70342 +ex.70352 + ex.7036 + ex.7037- ex.6033 - ex.6034 - ex.6035 - ex.6037+(767 - 668)
  071 ex.70336+ex.70352 - ex.6033- ex.6035
  072 ex.70336 + ex.70342 +(767 - 668) - ex.6033-ex.6034
  073 ex.70342- ex.6034
  074 ex.7036 +ex.7037- ex.6037
  080 ex.70311+ex.70312+70741+70742+70743+70744+70745+70746+ ex.742 - ex.60311- ex.60312-60741-60742-60743-60744-60745-60746 - ex.6312
  090 ex.70321+ex.70322- ex.60321- ex.60322
  100 70747+70751+70752+70753-60747- 60751- 60752 - 60753
  110 7061- 6061
  120 ex. 70311+ex.70321+ ex.70336+ ex.70352 +746 +ex.749 - ex.60311- ex.60321- ex. 6033 - ex.6035 - ex.609 - 646
  130 7042 +ex.709+741+744+747+748+ex.749+781
  140 ex.609 +6311+ 633+641+644+647+ex.649+681
  150 6042 + 611+612+617+ 621+ 632 +634+635+641+ex.649
  151 611+612+617
  152 6042 + 621+ 632 + 634 + 635 + 641 + ex.649
  160 651+652
  161 ex.652
  162 ex.652
  163 651
  170 6651+6652+6653+6654+6655 +6659 -765
  180 6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + 6631 + 66321 + 66322 + 66323 + 66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 761 - 762 - 7631 - 7632 - 7643 - 7644
  181 66313
  182 ex.66311- ex.76311
  183 6611+ 6612 + 6613 +6621 + 6622 + 6623 + ex.66311 + ex.66312 + 66321+ 66322 + 66323 +66431+ 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443-761-762 -ex.7631-7632 - 7643 -7644
  184 ex.66312 - ex.76312
  190 6633+6641+6642-7633-7641-7642
  191 ex.66421+ex.66423 - ex.76421- ex.76423
  192 ex.66423- ex.76423
  193 ex.66422
  194 ex.66421+ ex.66422 - ex.76421-76422
  195 6641- 7641
  196 6633-7633
  200 ex.74997
  210 ex.74997- 633
  221 ex.691+ ex.692- ex.791
  3. FIN 3 - Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
  Cod poziţie Coloană Plan de conturi
  010 1 2 3 4 31112 (solduri debitoare) 31112 (solduri creditoare) 95112 ex.95112
  020 1 2 3 31113 (solduri debitoare) + 31111 (solduri debitoare) 31113 (solduri creditoare) + 31111 (solduri creditoare) 95113 + 95111
  030 1 2 3 4 31114 (solduri debitoare) 31114 (solduri creditoare) 95114 ex.95114
  040 1 2 3 31115 (solduri debitoare) 31115 (solduri creditoare) 95115
  050 1 2 3 ex.3111 (solduri debitoare) ex.3111 (solduri creditoare) ex.9511
  110 1 2 3 4 31121 (solduri debitoare) 31121 (solduri creditoare) 95121 ex.95121
  120 1 2 3 31122 (solduri debitoare) 31122 (solduri creditoare) 95122
  130 1 2 3 4 31123 (solduri debitoare) 31123 (solduri creditoare) 95123 ex.95123
  140 1 2 3 31124 (solduri debitoare) 31124 (solduri creditoare) 95124
  150 1 2 3 ex.3112 (solduri debitoare) ex.3112 (solduri creditoare) ex.9512
  210 1 2 3 4 31133 (solduri debitoare) 31133 (solduri creditoare) 95151 ex.95151
  220 1 2 3 31131 (solduri debitoare) + 31132 (solduri debitoare) + 31134 (solduri debitoare) 31131 (solduri creditoare) + 31132 (solduri creditoare) + 31134 (solduri creditoare) 95132 + 95133 + 95135 + 95142 + 95143 + 95145 + 95152
  230 1 2 3 4 31135 (solduri debitoare) 31135 (solduri creditoare) 95153 ex.95153
  240 1 2 3 31136 (solduri debitoare) 31136 (solduri creditoare) 95154
  250 1 2 3 ex.3113 (solduri debitoare) ex.3113 (solduri creditoare) ex.95132 + ex.95133 + ex.95135 + ex.95142 + ex.95143 + ex.95145 + ex.9515
  310 1 2 3 4 31141 (solduri debitoare) 31141 (solduri creditoare) 95161 ex.95161
  320 1 2 3 4 31142 (solduri debitoare) 31142 (solduri creditoare) 95162 ex.95162
  330 1 2 3 4 31143 (solduri debitoare) 31143 (solduri creditoare) 95163 ex.95163
  340 1 2 3 4 31144 (solduri debitoare) 31144 (solduri creditoare) 95164 ex.95164
  350 1 2 3 ex.3114 (solduri debitoare) ex.3114 (solduri creditoare) ex.9516
  400 1 2 3 4 3115 (solduri debitoare) 3115 (solduri creditoare) 9517 ex.9517
  410 1 2 3 ex.3115 (solduri debitoare) ex.3115 (solduri creditoare) ex.9517
  500 1 2 3 4 3116 (solduri debitoare) 3116 (solduri creditoare) 9518 ex.9518
  510 1 2 3 ex.3116 (solduri debitoare) ex.3116 (solduri creditoare) ex.9518
  600 1 2 3 311 (solduri debitoare) 311 (solduri creditoare) 9511 + 9512 + 95132 + 95133 + 95135 + 95142 + 95143 + 95145 + 9515 + 9516 + 9517 + 9518
  610 1 2 3 ex.31111 (solduri debitoare) + ex.31112 (solduri debitoare) + ex.31113 (solduri debitoare) + ex.31121 (solduri debitoa- re) + ex.31122 (solduri debitoare) + ex.31131 (solduri debi- toare) + ex.31132 (solduri debitoare) + ex.31133 (solduri debitoare) + ex.31134 (solduri debitoare) + ex.3114 (solduri debitoare) + ex.3115 (solduri debitoare) + ex.3116 (solduri debitoare) ex.31111 (solduri creditoare) + ex.31112 (solduri creditoa- re) + ex.31113 (solduri creditoare) + ex.31121 (solduri cre- ditoare) + ex.31122 (solduri creditoare) + ex.31131 (solduri creditoare) + ex.31132 (solduri creditoare) + ex.31133 (solduri creditoare) + ex.31134 (solduri creditoare) + ex.3114 (solduri creditoare) + ex.3115 (solduri creditoare) + ex.3116 (solduri creditoare) ex.95111 + ex.95112 + ex.95113 + ex.95121 + ex.95122 + ex.95132 + ex.95133 + ex.95135 + ex.95142 + ex.95143 + ex.95145 + ex.95151 + ex.95152 + ex.9516 + ex.9517 + ex.9518
  620 1 2 3 ex.31111 (solduri debitoare) + ex.31112 (solduri debitoare) + ex.31113 (solduri debitoare) + ex.31121 (solduri debitoa- re) + ex.31122 (solduri debitoare) + ex.31131 (solduri debitoare) + ex.31132 (solduri debitoare) + ex.31133 (sol- duri debitoare) + ex.31134 (solduri debitoare) + ex.3114 (solduri debitoare) + ex.3115 (solduri debitoare) + ex.3116 (solduri debitoare) ex.31111 (solduri creditoare) + ex.31112 (solduri creditoa- re) + ex.31113 (solduri creditoare) + ex.31121 (solduri cre- ditoare) + ex.31122 (solduri creditoare) + ex.31131 (solduri creditoare) + ex.31132 (solduri creditoare) + ex.31133 (sol- duri creditoare) + ex.31134 (solduri creditoare) + ex.3114 (solduri creditoare) + ex.3115 (solduri creditoare) + ex.3116 (solduri creditoare) ex.95111 + ex.95112 + ex.95113 + ex.95121 + ex.95122 + ex.95132 + ex.95133 + ex.95135 + ex.95142 + ex.95143 + ex.95145 + ex.95151 + ex.95152 + ex.9516 + ex.9517 + ex.9518
  630 1 2 3 ex.31111 (solduri debitoare) + ex.31112 (solduri debitoare) + ex.31113 (solduri debitoare) + ex.31121 (solduri debitoa- re) + ex.31122 (solduri debitoare) + ex.31131 (solduri debi- toare) + ex.31132 (solduri debitoare) + ex.31133 (solduri debitoare) + ex.31134 (solduri debitoare) + ex.3114 (solduri debitoare) + ex.3115 (solduri debitoare) + ex.3116 (solduri debitoare) ex.31111 (solduri creditoare) + ex.31112 (solduri creditoa- re) + ex.31113 (solduri creditoare) + ex.31121 (solduri cre- ditoare) + ex.31122 (solduri creditoare) + ex.31131 (solduri creditoare) + ex.31132 (solduri creditoare) + ex.31133 (sol- duri creditoare) + ex.31134 (solduri creditoare) + ex.3114 (solduri creditoare) + ex.3115 (solduri creditoare) + ex.3116 (solduri creditoare) ex.95111 + ex.95112 + ex.95113 + ex.95121 + ex.95122 + ex.95132 + ex.95133 + ex.95135 + ex.95142 + ex.95143 + ex.95145 + ex.95151 + ex.95152 + ex.9516 + ex.9517 + ex.9518
  4. FIN 4 Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire
  Cod poziţie Coloană Plan de conturi
  011 1 2 3 4 31212 (solduri debitoare) 31212 (solduri creditoare) 95212 ex.95212
  012 1 2 3 31211 (solduri debitoare) + 31213 (solduri debitoare) 31211 (solduri creditoare) + 31213 (solduri creditoare) 95211 + 95213
  013 1 2 3 4 31214 (solduri debitoare) 31214 (solduri creditoare) 95214 ex.95214
  014 1 2 3 31215 (solduri debitoare) 31215 (solduri creditoare) 95215
  021 1 2 3 4 31221 (solduri debitoare) 31221 (solduri creditoare) 95221 ex.95221
  022 1 2 3 31222 (solduri debitoare) 31222 (solduri creditoare) 95222
  023 1 2 3 4 31223 (solduri debitoare) 31223 (solduri creditoare) 95223 ex.95223
  024 1 2 3 31224 (solduri debitoare) 31224 (solduri creditoare) 95224
  031 1 2 3 4 31233 (solduri debitoare) 31233 (solduri creditoare) 95251 ex.95251
  032 1 2 3 31231 (solduri debitoare) + 31232 (solduri debitoare) + 31234 (solduri debitoare) 31231 (solduri creditoare) +31232 (solduri creditoare) + 31234 (solduri creditoare) 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 95252
  033 1 2 3 4 31235 (solduri debitoare) 31235 (solduri creditoare) 95253 ex.95253
  034 1 2 3 31236 (solduri debitoare) 31236 (solduri creditoare) 95254
  041 1 2 3 4 31241 (solduri debitoare) 31241 (solduri creditoare) 95261 ex.95261
  042 1 2 3 4 31242 (solduri debitoare) 31242 (solduri creditoare) 95262 ex.95262
  043 1 2 3 4 31243 (solduri debitoare) 31243 (solduri creditoare) 95263 ex.95263
  044 1 2 3 4 31244 (solduri debitoare) 31244 (solduri creditoare) 95264 ex.95264
  051 1 2 3 4 3125 (solduri debitoare) 3125 (solduri creditoare) 9527 ex.9527
  061 1 2 3 4 3126 (solduri debitoare) 3126 (solduri creditoare) 9528 ex. 9528
  070 1 2 3 312 (solduri debitoare) 312 (solduri creditoare) 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528
  071 1 2 3 4 31312 (solduri debitoare) 31312 (solduri creditoare) 95312 ex.95312
  072 1 2 3 31311 (solduri debitoare) + 31313 (solduri debitoare) 31311 (solduri creditoare) + 31313 (solduri creditoare) 95311 + 95313
  073 1 2 3 4 31314 (solduri debitoare) 31314 (solduri creditoare) 95314 ex.95314
  074 1 2 3 31315 (solduri debitoare) 31315 (solduri creditoare) 95315
  081 1 2 3 4 31321 (solduri debitoare) 31321 (solduri creditoare) 95321 ex.95321
  082 1 2 3 31322 (solduri debitoare) 31322 (solduri creditoare) 95322
  083 1 2 3 4 31323 (solduri debitoare) 31323 (solduri creditoare) 95323 ex.95323
  084 1 2 3 31324 (solduri debitoare) 31324 (solduri creditoare) 95324
  091 1 2 3 4 31333 (solduri debitoare) 31333 (solduri creditoare) 95351 ex.95351
  092 1 2 3 31331 (solduri debitoare) + 31332 (solduri debitoare) + 31334 (solduri debitoare) 31331 (solduri creditoare) + 31332 (solduri creditoare) + 31334 (solduri creditoare) 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 95352
  093 1 2 3 4 31335 (solduri debitoare) 31335 (solduri creditoare) 95353 ex.95353
  094 1 2 3 31336 (solduri debitoare) 31336 (solduri creditoare) 95354
  101 1 2 3 4 31341 (solduri debitoare) 31341 (solduri creditoare) 95361 ex.95361
  102 1 2 3 4 31342 (solduri debitoare) 31342 (solduri creditoare) 95362 ex.95362
  103 1 2 3 4 31343 (solduri debitoare) 31343 (solduri creditoare) 95363 ex.95363
  104 1 2 3 4 31344 (solduri debitoare) 31344 (solduri creditoare) 95364 ex.95364
  110 1 2 3 4 3135 (solduri debitoare) 3135 (solduri creditoare) 9537 ex.9537
  120 1 2 3 4 3136 (solduri debitoare) 3136 (solduri creditoare) 9538 ex.9538
  200 1 2 3 313 (solduri debitoare) 313 (solduri creditoare) 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538
  300 1 2 3 314 (solduri debitoare) 314 (solduri creditoare) 954
  400 1 2 3 315 (solduri debitoare) 315 (solduri creditoare) 955
  500 1 2 3 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare) 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528 + 9531 + 9532 + 95332 + 95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 + 9537 + 9538 + 954 + 955
  510 1 2 3 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoa- re) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debi- toare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (sol- duri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoa- re) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debi- toare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debi- toare) +ex.315 (solduri debitoare) ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoa- re) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri cre- ditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (sol- duri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri credi- toare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoa- re) + ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare) ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  520 1 2 3 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoa- re) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debi- toare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (sol- duri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoa- re) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debi- toare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debi- toare) + ex.315 (solduri debitoare) ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoa- re) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri cre- ditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (sol- duri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri credi- toare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (sol- duri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare) ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  530 1 2 3 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoa- re) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debi- toare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (sol- duri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoa- re) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debi- toare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debi- toare) + ex.315 (solduri debitoare) ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoa- re) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri cre- ditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (sol- duri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri credi- toare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoa- re) + ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare) ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
  5. FIN 5 - Clasificarea activelor financiareFIN 5.A - Clasificarea depozitelor la vedere şi a echivalentelor de numerar
  Cod poziţie Plan de conturi
  010 ex.30111 + ex.30211 + ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  020 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  021 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  022 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  023 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  024 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  025 ex.30112 + ex.30212 + ex3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  030 109 + 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411 + ex.1412 ± ex.1417 + 1521 + ex.1522 + 1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + 508 (sold debitor)
  031 ex.109 + 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1411 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1521 + ex.1522 + ex.1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392
  032 ex.109 + ex.1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1411 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1521 + ex.1522 + ex.1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.281± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493
  033 ex.109 + 121 + 1271 + ex.1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1411 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1521 + ex.1522 + ex.1523 + ex. 1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + ex.508 (sold debitor)
  034 ex.109 ± ex.201 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2431 + ex.2432 + ex.2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex.25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + ex.508 (sold debitor)
  035 ex.109 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2431 + ex.2432 + ex.2433 + ex.2434 ± ex.2437 + ex.2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debi- toare) + ex.3362 + ex.3371 + 3515 + 35192 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + ex.508 (sold debitor)
  040 109 + 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411 + ex.1412 ± ex.1417 + 1521 + ex.1522 +1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3011 + ex.3021 + ex.303 + ex.304 + ex.305 + ex.333(solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + 3515 + 35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.391 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 + 508 (sold debitor)
  FIN 5.B - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  Cod poziţie Coloana Plan de conturi
  010 1 ex.30111 + ex.305 - ex.3912
  011 1 ex.305 - ex.3912
  012 1 ex.30111 + ex.305 - ex.3912
  013 1 ex.30111 + ex.305 - ex.3912
  014 1 ex.30111 + ex.305 - ex.3912
  020 1 2 ex.30112 ex.30112
  021 1 2 ex.30112 ex.30112
  022 1 2 ex.30112 ex.30112
  023 1 2 ex.30112 ex.30112
  024 1 2 ex.30112 ex.30112
  025 1 2 ex.30112 ex.30112
  030 1 2 ex.30113 ex.30113
  031 1 2 ex.30113 ex.30113
  032 1 2 ex.30113 ex.30113
  033 1 2 ex.30113 ex.30113
  034 1 2 ex.30113 ex.30113
  035 1 2 ex.30113 ex.30113
  036 1 2 ex.30113 ex.30113
  040 1 2 ex.3011 + ex.305 - ex.3912 ex.3011 + ex.305 - ex.3912
  FIN 5.C - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  Cod poziţie Coloana Planul de conturi
  010 1 ex.30211
  012 1 ex.30211
  013 1 ex.30211
  014 1 ex.30211
  020 1 2 ex.30212 ex.30212
  021 1 2 ex.30212 ex.30212
  022 1 2 ex.30212 ex.30212
  023 1 2 ex.30212 ex.30212
  024 1 2 ex.30212 ex.30212
  025 1 2 ex.30212 ex.30212
  030 1 2 ex.30213 ex.30213
  031 1 2 ex.30213 ex.30213
  032 1 2 ex.30213 ex.30213
  033 1 2 ex.30213 ex.30213
  034 1 2 ex.30213 ex.30213
  035 1 2 ex.30213 ex.30213
  036 1 2 ex.30213 ex.30213
  037 1 2 ex.30213 ex.30213
  038 1 2 ex.30213 ex.30213
  040 1 2 ex.3021 ex.3021
  FIN 5.D - Active financiare disponibile în vederea vânzării
  Cod poziţie Coloana Plan de conturi
  010 1 2 3 4 ex.3031 + ex.305 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.3912
  011 1 2 3 4 ex.305 ex.305 - ex.3912 ex.305 - ex.3912 ex.3912
  012 1 2 3 4 ex.3031 + ex.305 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.3912
  013 1 2 3 4 ex.3031 + ex.305 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.3912
  014 1 2 3 4 ex.3031 + ex.305 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 ex.3031 + ex.305 - ex.3912 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.3912
  020 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  021 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  022 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  023 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  024 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  025 1 2 3 4 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 ex.3032 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  030 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  031 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  032 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  033 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  034 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  035 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  036 1 2 3 4 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 ex.3033 + ex.3037 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras)
  040 1 2 3 4 ex.303 + ex.305 ex.303 + ex.305 - ex.3912 ex.303 + ex.305 - ex.3912 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.3912
  FIN 5.E - Împrumuturi şi creanţe, precum şi investiţii păstrate până la scadenţă
  Cod poziţie Coloana Plan de conturi
  010 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  011 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  012 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  013 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  014 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  015 1 2 3 4 5 6 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.39111 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - ex.39111
  020 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.182 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.191 + ex.291 + ex.3921 + ex.4931 + 4941 ex.192 + ex.292 + ex.3922 + ex.4932 + 4942 ex.193 + ex.293 + ex.3923 + ex.4933 + 4943 ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 -ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481± ex.482- ex.493 - 494 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.291 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ± ex.201 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - ex.494
  025 1 2 3 4 5 6 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371+ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.291 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - ex.494
  026 1 2 3 4 5 6 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371+ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.291 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - ex.494
  027 1 2 3 4 5 6 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375+ex.378 ± ex.381 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.291 + ex.3921 + ex.4931 ex.292 + ex.3922 + ex.4932 ex.293 + ex.3923 + ex.4933 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493
  028 1 2 3 4 5 6 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375+ex.378 ± ex.381 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.282 ± ex.382 ± ex.482 ex.291 + ex.3921 + ex.4931 ex.292 + ex.3922 + ex.4932 ex.293 + ex.3923 + ex.4933 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3362 + ex.3371 ± ex.355 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493
  030 1 2 3 4 5 6 ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 + ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex. 3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 + ex.401 + ex.402 ± ex.407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.182 ± ex.282 + ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ± ex.382 ± ex.482 ex.191 + ex.291 + ex.39111 + ex.3921 + ex.4931 + 4941 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.192 + ex.292 + ex.39111 + ex.3922 + ex.4932 + 4942 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.193 + ex.293 + ex.39111 + ex.3923 + ex.4933 + 4943 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 + ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.201 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.206 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39111 - ex.392 + 401 + 402 ± 407 ± ex.471 ± ex.481 ± ex.482 - ex.493 - 494
  031 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  032 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  033 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  034 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  035 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  036 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  040 1 2 3 4 5 6 ex.304 ex.304 ex.3911 ex.3911 ex.3911 ex.304 - ex.3911
  FIN 6 - Clasificarea creditelor şi creanţelorFIN 6.A - Clasificarea creditelor şi creanţelor pe tipuri de produse
  Cod poziţie Plan de conturi
  010 109 + 1111 + 1112 + ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + 1411 + ex.1412 ± ex.1417 + 1521 + ex.1522 + 1523 + ex.1524 ± ex.1527 + ex.1611 ± ex.1617 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex. 201 ± ex.202 ± ex. 203 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.209 + 2311 + ex.2312 ± ex.2317 + 2431 + ex.2432 + 2433 + ex.2434 ± ex.2437 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 + ex.2611 ± ex.2617 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + 341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 + 508 (sold debitor)
  020 ex.1412 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± 206 + ex.2312± ex.2317 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112
  030 ex.1412 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112
  040 ± ex.201 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112
  050 ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112 ± 471 ± ex.481 ± ex.482 - 493
  060 ex.1522 + ex.1524 ± ex.1527 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 + ex.2432 + ex.2434 ± ex.2437 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112
  070 ± ex.202 ± ex.203 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112
  080 ex.1113 + ex.1114 + ex.1115 ± ex.1171 + ex.1312 + ex.1313 + ex.1314 ± ex.1317 + ex.1412 ± ex.1417 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.202 ± ex.204 ± ex.205 ± ex.209 + ex.2312 ± ex.2317 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.30113 + ex.30213 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112 + 401 + 402 ± 407 ± ex.481 ± ex.482 - 494
  090 ± ex.161 ± ex.181 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.261 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.333 (solduri debitoare) + ex.3362 + ex.3371 + ex.3515 + ex.35192 + ex.3521 (sold debitor) + ex.3522 (sold debitor) + ex.35262 + ex.3531 (sold debitor) + ex.35324 + ex.35328 (sold debitor) + ex.3533 (sold debitor) + ex.3534 + ex.3536 (sold debitor) + ex.3538 (sold debitor) + ex.35392 ± ex.355 + ex.3571 + ex.371 + ex.375 + ex.378 ± ex.381 ± ex.382 - ex.392
  100 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182 - 191 - 192 - 193 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 +2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 - 291 - 292 - 293 + 30113 + 30213 + 3033 + ex.3037 + 3042 + ex.3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 371 + 375+ 378 ± ex.381 ± ex.382 - 39112 - 392 + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 - 493 - 494 + 508(sold debitor)
  110 ± ex.203 ± ex.281 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293
  Notă : Corespondenţele prezentate pentru formularul 6A au caracter general, urmând ca pentru completarea fiecărei coloane să se aibă în vedere defalcarea pe contrapartideFIN 6. B Clasificarea creditelor şi creanţelor după colaterale / garanţii
  Cod poziţie Coloana Plan de conturi
  100 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  110 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  120 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  130 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  140 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  150 1 2 3 4 5 ex.9611 ex.9611 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.9612 + ex.9613 + ex.9619 ex.912 + ex.914
  FIN 7 - Informaţii referitoare la active depreciate şi restante
  Cod poziţie Coloana Plan de conturi
  010 5 ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  011 5 ex.305 - ex.3912
  012 5 ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  013 5 ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  014 5 ex.3031 + ex.305 - ex.3912
  020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  021 1 2 3 4 5 6 7 8 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111
  022 1 2 3 4 5 6 7 8 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111
  023 1 2 3 4 5 6 7 8 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111
  024 1 2 3 4 5 6 7 8 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111
  025 1 2 3 4 5 6 7 8 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 ex.3032 + ex.3037 + ex.3041 + ex.3047 - 39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111 valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39111
  030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± 182 - 191 - 192 - 193 ± 282 - 291 - 292 - 293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± 382 - 39112 - 392 ± 482 - 493 - 494 191 + 291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + 3921 + 4931 + 4941 192 + 292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + 3922 + 4932 + 4942 193 + 293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării extras) + ex.39112 +3923 + 4933 + 4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.181 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112 ± ex.382 - ex.392 ex.191 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 ex.192 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 ex.193 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  032 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.182 - ex.191- ex.192 - ex.193 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 - ex.494 ex.191 + ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.192 + ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.193 + ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 +ex.4933 + ex.4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 - ex.494 ex.191 + ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.192 + ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.193 + ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  034 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 - ex.494 ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  035 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 - ex.494 ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  036 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 - ex.494 ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 + ex.4941 ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 + ex.4942 ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 + ex.4943 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  037 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  038 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.481 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ± ex.482 - ex.493 ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 + ex.4931 ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922 + ex.4932 ex.293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3923 + ex.4933 ex.1323 + ex.2533 + ex.30122 + ex.30221 + ex.912 + ex.914 + ex.961
  041 1 2 3 4 5 6 7 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.381 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 - ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.382 - ex.39112 - ex.392 ex.191 + ex.291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3921 ex.192 + ex.292 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex.39112 + ex.3922
  042 1 2 3 4 5 6 7 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.181 ± ex.281 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 ± ex.182 - ex.191 - ex.192 - ex.193 ± ex.282 - ex.291 - ex.292 -ex.293 + ex.3033 + ex.3037 + ex.3042 + ex.3047 - ex.39112 ex.191 + ex.291 + valoarea cumul