HOTĂRÂRE nr. 570 din 1 iunie 2011privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 14 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti, se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 1 iunie 2011.Nr. 570.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Sănătăţii,prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase"Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti
  *Font 9*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Denumirea Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (lei)
  Descrierea tehnică Număr de paturi Carte funciară
  1. 121592 8.25.01 Pavilion VI Suprafaţă construită = 1.288 mý Suprafaţă desfăşurată = 1.288 mý Parter, zidărie portantă 30 C.F. nr. 95094 554.364,11
  2. 121609 8.25.01 Bloc alimentar Suprafaţă construită = 612 mý Suprafaţă desfăşurată = 612 mý Parter, zidărie portantă .... C.F. nr. 95094 546.894,50
  -------