HOTĂRÂRE nr. 555 din 25 mai 2011privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Mureş, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 111.963 şi nr. 112.071, precum şi actualizarea adresei imobilului înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 111.963, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 mai 2011.Nr. 555.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aparţinând domeniului public al statuluişi aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Mureş,a căror valoare de inventar se actualizeazăca urmare a reevaluării┌────────┬─────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │ Denumirea │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Tipul ││inventar│ şi adresa │ de ├─────────────────┬──────────────┤bunului││ M.F.P. │ │ inventar │ Baza legală a │ În │ ││ │ │actualiza-│ majorării │ administrare/│ ││ │ │tă │ valorii de │ concesiune │ ││ │ │ - lei - │ inventar │ │ │├────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ 111.963│Palat │43.905.083│Raport de │ În │Imobil ││ │administrativ, │ │evaluare │ administrare │ ││ │municipiul Târgu │ │imobiliară/Nota │ │ ││ │Mureş, str. Piaţa│ │contabilă nr. 911│ │ ││ │Victoriei nr. 1, │ │din 30 │ │ ││ │judeţul Mureş │ │septembrie 2010 │ │ │├────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ 112.071│Clădire, birouri,│ 3.699.771│Raport de │ În │Imobil ││ │garaj, municipiul│ │evaluare │ administrare │ ││ │Târgu Mureş, Str.│ │imobiliară/Nota │ │ ││ │Călăraşilor │ │contabilă nr. 911│ │ ││ │nr. 46, │ │din 30 │ │ ││ │judeţul Mureş │ │septembrie 2010 │ │ │└────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┘--------