HOTĂRÂRE nr. 564 din 1 iunie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 24.849, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."2. La articolul 7, alineatele (4), (5), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi pentru unităţile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central şi pe unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (5) Structura organizatorică a direcţiilor, inclusiv serviciile, birourile şi alte compartimente funcţionale, organizate în directa subordine a vicepreşedintelui, şi numărul posturilor din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi structura organizatorică a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a Municipiului Bucureşti, a birourilor vamale de frontieră şi de interior şi a punctelor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, şi numărul posturilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare..................................................................... (9) Directorii şi directorii adjuncţi din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor se numesc în funcţie, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (10) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi ai Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a Municipiului Bucureşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor."3. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Şefii birourilor vamale sunt numiţi prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii."4. La articolul 7, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) Persoanele cu funcţii de conducere din aparatul central, precum şi cele din structura teritorială a Autorităţii Naţionale a Vămilor, altele decât cele prevăzute la alin. (9), (10) şi (10^1), se numesc în funcţie de către vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii."5. La articolul 8, alineatele (4), (5), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Gărzii Financiare se pot constitui servicii, birouri şi compartimente, iar la nivelul secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti se pot constitui divizii, servicii, birouri şi compartimente, iar numărul posturilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.092. Repartizarea numărului de posturi pe Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general................................................................ (7) Persoanele cu funcţii de conducere din cadrul Comisariatului General, cu excepţia şefilor de serviciu şi birou care sunt numiţi, potrivit legii, prin decizie a comisarului general, se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, la propunerea comisarului general. (8) Comisarii şefi de secţie, comisarii şefi de secţie adjuncţi ai secţiilor judeţene şi Secţiei Municipiului Bucureşti se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, la propunerea comisarului general."6. La articolul 8, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) Personalul cu funcţii de conducere din cadrul secţiilor judeţene şi al Secţiei Municipiului Bucureşti, altul decât cel prevăzut la alin. (8), se numeşte în funcţie de către comisarul general, în condiţiile legii."7. La articolul 10, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se numesc în funcţie de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii. (6) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu excepţia persoanelor cu funcţii publice de conducere specifice de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi ai administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum şi şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi, cu excepţia şefilor de administraţie adjuncţi - trezorerie şi contabilitate publică -, din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."8. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Şefii de administraţie ai administraţiilor finanţelor publice orăşeneşti şi comunale se numesc în funcţie prin decizie a directorului executiv, cu avizul de specialitate al Direcţiei generale de organizare şi resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) prin decizie a directorului executiv, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie. Prin excepţie, pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul ministrului finanţelor publice."11. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.12. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifică şi va avea următorul cuprins:"****) Autoturismele sunt destinate activităţii de inspecţie fiscală la nivelul fiecărei direcţii generale şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin decizie a directorului executiv."  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, respectiv la propunerea comisarului general, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de lege.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Emil BocBucureşti, 1 iunie 2011.Nr. 564.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)Numărul maxim de posturi = 29.100STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală *Font 8*                                                ┌─────────────────────────────────┐                                                │ MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE │                                                └───────────────────┬─────────────┘         ┌──────────┐ |         │ CABINET │ ┌────────────────────┐----------------┘         │PREŞEDINTE├─────────┤ PREŞEDINTE ├────────────────────────────────────────────────────┐         └──────────┘ │ │ │                              └────────┬───────────┘ │                                       │ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │ CORPUL DE CONTROL*) │ ├──┤DIRECŢIA VERIFICĂRI FISCALE │ │       │ ├───────┤ │ │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ ├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │       │ AUDIT PUBLIC INTERN ├───────┤ │ INFORMAŢII FISCALE │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │INFORMAŢII CLASIFICATE ├───────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │ │       │ **) │ ├──┤ │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │                                       │ ┌────────────────────────────┐ │                                       │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │                                       ├──┤ SOLUŢIONARE A │ │                                       │ │ CONTESTAŢIILOR │ │                                       │ └────────────────────────────┘ │                                       │┌---------------------------------------------------------------┤     ┌─────────────────────────────────┼┼─────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───────┴┴───┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴───┐ │ │VICEPRE-│ │ VICEPRE- │ │VICEPRE-│ │SECRETAR│ │COMISAR│ │ │ŞEDINŢE ├--------------------┤ ŞEDINŢE ├-------------┤ŞEDINŢE ├------------┤GENERAL ├--┤GENERAL│ │ └───┬────┘ └─┬────┬─┬───┘ └─┬──┬─┬─┘ └──────┬─┘ └───┬───┘ │     │ │ │ | | │ │ │ │ │     │ ┌──────┴┐ │ | ┌─────────────┐ | │ │ ┌───────┐ │ ┌─────┴────┐ │     │ │CABINET│ │ └--┤ DIRECŢIA ├--┘ │ │ │CABINET│ │ │ GARDA │ │     │ │VICEPRE│ │ │ GENERALĂ DE │ │ └───┤VICEPRE│ │ │FINANCIARĂ│ │     │ │ŞEDINŢE│ │ │ADMINISTRARE │ │ │ŞEDINŢE│ │ │***), │ │     │ └───────┘ │ │ A MARILOR │ │ └───────┘ │ │COMISARIAT│ │ ┌───┴───────┐ │ │CONTRIBUABILI│ │ ┌─────────────────┐ │ │ GENERAL │ │ │AUTORITATEA│ │ └─────────────┘ │ │ DIRECŢIA DE │ │ └────┬─────┘ │ │NAŢIONALĂ A├--┐ │ ┌─────────────────┐ │ │ COMUNICARE, ├──┤ | │ │VĂMILOR***)│ | │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ RELAŢII PUBLICE │ │ | │ └───────────┘ | │ │ DE TEHNOLOGIA ├───┤ │ ŞI MASS-MEDIA │ │ | │                | │ │ INFORMAŢIEI │ │ └─────────────────┘ │ | │                | │ └─────────────────┘ │ │ | │                | ┌──────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────┴──────┐ │                | │DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ DIRECŢIA DE │ │ │ SECŢII │ │          ┌-----┴----┐ │GENERALĂ │ │ │PROCEDURI PENTRU ├───┤ │ COOPERARE ├──┤ │JUDEŢENE ŞI │ │          |DIRECŢII | │ DE ├─┤ │ ADMINISTRAREA │ │ │ INTERNAŢIONALĂ │ │ │ SECŢIA │ │          |REGIONALE | │CONTROL │ │ │ VENITURILOR │ │ └─────────────────┘ │ │MUNICIPIULUI│ │          | PENTRU | │FINANCIAR │ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ │ BUCUREŞTI │ │          |ACCIZE ŞI | └──────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ └────────────┘ │          |OPERAŢIUNI| ┌──────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DE ORGANIZARE ŞI ├──┤ │          | VAMALE | │DIRECŢIA │ │ │DE REGLEMENTARE A├───┤ │RESURSE UMANE │ │ │        ┌-┴----------┴┐ │GENERALĂ │ │ │COLECTĂRII CREAN-│ │ └─────────────────┘ │ │       ┌┴------------┐| │COORDONARE├─┘ │ŢELOR BUGETARE │ │ ┌─────────────────┐ │ │      ┌┴------------┐|| │INSPECŢIE │ └─────────────────┘ │ │DIRECŢIA GENERALĂ├──┘ │      | Direcţii ||| │FISCALĂ │ ┌─────────────────┐ │ │ ECONOMICĂ │ │      | judeţene ||| └─────────┬┘ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ └───────────────┬─┘ ┌┘      | pt. accize ||┘┌─────────┐ │ │DE PLANIFICARE │ │ ┌────────────┐ │ ┌------------┴┐      |şi operaţiuni|┘ │DIRECŢIA │ │ │STRATEGICĂ ŞI ├───┤ │DIRECŢIA DE │ │ ┌┴------------┐|      | vamale, | │PREŢURI │ │ │MONITORIZARE A │ │ │BUGET ŞI ├─┤ ├------------┐||      |puncte vamale| │ DE │ │ │REALIZĂRII CREAN-│ │ │CONTABILI- │ │ | Direcţiile |||      |birouri | │TRANSFER-├─┤ │ŢELOR BUGETARE │ │ │TATE INTERNĂ│ │ |generale ale|||      |vamale | │ANALIZĂ │ │ └─────────────────┘ │ └────────────┘ │ |finanţelor |||      └-------------┘ │DE RISC │ │ ┌──────────────────┐ │ ┌────────────┐ │ |publice jude||┘                       └─────────┘ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DIRECŢIA DE │ │ |ţene şi a ||                       ┌─────────┐ │ │ DE METODOLOGII │ │ │INVESTIŢII, │ │ |municipiului||                       │UNITATEA │ │ │FISCALE, ÎNDRUMARE├───┘ │ACHIZIŢII ├─┘ |Bucureşti şi|┘                       │ DE │ │ │ ŞI ASISTENŢĂ A │ │PUBLICE ŞI │ |unităţile |                       │INVESTI- ├─┤ │ CONTRIBUABILILOR │ │ SERVICII │ |subordonate |                       │ GAŢII │ │ └──────────────────┘ │ INTERNE │ |acestora |                       │FISCALE*)│ │ └────────────┘ └------------┘                       └─────────┘ │                       ┌─────────┐ │                       │DIRECŢIA │ │                       │PROCEDURI│ │                       │ÎNDRUMARE│ │                       │METODOLO-│ │                       │GICĂ ŞI ├─┘                       │MONITORI-│                       │ZARE │                       │PENTRU │                       │INSPECŢIA│                       │FISCALĂ │                       └─────────┘__________ Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie. Notă **) Funcţionează la nivel de serviciu. Notă ***) Se organizează şi funcţionează pe bază de hotărâre a Guvernului.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)Numărul maxim de posturi aferent aparatului propriuşi unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală                                                                                      Numărul maxim                                                                                       de posturi  1. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii şi administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti 24.849*)  2. Garda Financiară 1.092  3. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi cabinetul acestuia 3.159__________ Notă *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 2 vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.----