LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 16 decembrie 2010, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) achizițiile necesare organizării de către Parlamentul României a sesiunii Adunării Parlamentare a NATO din anul 2011.2. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIPrin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) ale art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului universitar 2010-2011 se pot scoate la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar, cu încadrarea în limita numărului de posturi vacante și a bugetelor instituțiilor de învățământ superior, după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 3 iunie 2011.Nr. 70.-------