ORDIN nr. 1.441 din 23 mai 2011privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 31 mai 2011  În temeiul prevederilor art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1La introducerea pe piaţă a unui echipament electric şi electronic, denumit în continuare EEE, producătorul definit la art. 3 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice este obligat să depună o garanţie financiară care acoperă costurile de finanţare a operaţiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a tuturor deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională.  +  Capitolul IIProducătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010.  +  Articolul 2 (1) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru înregistrarea în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice întocmit potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 constituie garanţia financiară valabilă pe durata de garantare stabilită pentru cantitatea de EEE estimată a fi introdusă pe piaţa naţională până la finalul anului calendaristic în una dintre formele de garanţie financiară prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 şi au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, dovada constituirii acesteia. (2) La data începerii exerciţiului financiar anual, dar nu mai târziu de 20 martie a fiecărui an, producătorii de EEE sunt obligaţi să constituie/să actualizeze garanţia financiară şi să transmită dovada constituirii/actualizării acesteia AFM şi ANPM, cu precizarea calculului detaliat al garanţiei financiare pentru fiecare an din cadrul perioadei de garantare, pentru fiecare categorie de EEE. (3) Modalitatea de calcul al garanţiei financiare pentru producătorii de EEE se realizează ca sumă a garanţiei pentru fiecare echipament utilizând formula de calcul prevăzută în anexa nr. 1. (4) Producătorii sunt obligaţi să asigure existenţa garanţiei financiare pe întreaga perioadă de garantare corespunzătoare unei anumite categorii de EEE, pentru fiecare EEE introdus pe piaţă. (5) La stabilirea şi declararea perioadei de garantare producătorul ţine cont de definiţia prevăzută la art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010. (6) La sfârşitul perioadei de garantare pentru o anumită categorie de EEE, producătorul trebuie să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare pentru întreaga cantitate de DEEE corespunzătoare EEE puse pe piaţă. (7) DEEE provenite de la produsele introduse pe piaţa naţională de către producători, pentru care au fost îndeplinite obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare, se includ în calcul la actualizarea anuală a garanţiei sau, după caz, producătorii solicită pentru acestea ANPM decizia de eliberare a garanţiei financiare constituite potrivit art. 2 alin. (1), utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 4 însoţit de declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de finanţare şi de situaţia centralizatoare privind EEE introduse pe piaţă şi DEEE gestionate, avizată de către ANPM. (8) La solicitarea eliberării garanţiei financiare sau, după caz, la sfârşitul perioadei de garantare sau la încetarea activităţii, fiecare producător are obligaţia să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control abilitate, la cerere, documentele care să demonstreze îndeplinirea obligaţiilor menţionate la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, ca, de exemplu, facturi, avize de expediţie, contracte, încheiate cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare/reciclare/valorificare/eliminare nepoluantă a DEEE. (9) În cazul încetării activităţii, producătorul este obligat să raporteze ANPM numărul şi cantitatea de EEE introduse pe piaţa naţională şi rămase negestionate la data încetării activităţii şi să declare pe propria răspundere corectitudinea datelor raportate. (10) În termen de 30 de zile de la primirea solicitări deciziei de eliberare a garanţiei financiare sau, după caz, la sfârşitul perioadei de garantare sau la încetarea activităţii producătorului, ANPM constată, pe baza documentelor justificative şi a raportărilor anuale, îndeplinirea obligaţiilor de finanţare a colectării, tratării, reciclării, valorificării şi eliminării nepoluante a DEEE şi emite decizia de eliberare a garanţiei financiare, iar în caz de neîndeplinire emite decizia de executare a garanţiei constituite, corespunzătoare numărului de EEE pentru care producătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile. (11) În termen de 5 zile de la emitere potrivit alin. (10), decizia este transmisă AFM. (12) AFM, pe baza deciziei transmise potrivit alin. (11), în caz de neîndeplinire, execută garanţia financiară constituită, corespunzătoare numărului de EEE pentru care producătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile. (13) AFM execută garanţia financiară constituită de către producătorul individual după cum urmează: a) în cazul în care producătorul îşi încetează activitatea înainte de terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piaţa naţională şi rămase negestionate, pentru care a constituit garanţia; b) în cazul în care producătorul, la sfârşitul perioadei de garantare, nu îşi îndeplineşte obligaţia de finanţare a colectării, tratării, reciclării, valorificării şi eliminării nepoluante a deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională, pentru produsele introduse pe piaţa naţională pentru care a constituit garanţia şi rămase negestionate pentru fiecare categorie de DEEE; c) în cazul în care producătorul îşi încetează activitatea şi nu îşi îndeplineşte obligaţia de raportare prevăzută la alin. (9). (14) În cazul în care AFM constată că garanţia constituită este diferită de valoarea reală a garanţiei calculate pentru cantitatea de EEE introdusă pe piaţa naţională, AFM solicită completarea sumei garantate sau, după caz, decide deblocarea diferenţei de garanţie.  +  Articolul 3Producătorii sunt obligaţi, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an, să raporteze ANPM perioada de garantare stabilită pentru fiecare categorie de EEE.  +  Capitolul III Organizaţiile colective  +  Articolul 4 (1) De la data începerii exerciţiului financiar anual, dar nu mai târziu de 20 martie a fiecărui an, organizaţiile colective sunt obligate să constituie şi să depună garanţia financiară prevăzută la art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 pentru provizioanele constituite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, valabilă pe perioada de garantare stabilită, şi să transmită AFM şi ANPM dovada constituirii acestei garanţii. (2) Valoarea provizioanelor constituite potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 se calculează de către fiecare organizaţie colectivă, pentru cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională de producătorii de EEE care au aderat la organizaţia colectivă a căror activitate a încetat şi care nu au fost gestionate până la sfârşitul perioadei de garantare. (3) La stabilirea şi declararea perioadei de garantare organizaţia colectivă ţine cont de definiţia prevăzută la art. 3 lit. p) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010. (4) Modalitatea de calcul al garanţiei prevăzute la alin. (1) se realizează ca sumă a garanţiei pentru fiecare echipament utilizând formula de calcul prevăzută în anexa nr. 2. (5) Dacă pentru DEEE provenite de la produsele introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă care şi-au încetat activitatea au fost îndeplinite obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare, organizaţiile colective solicită pentru acestea ANPM decizia de eliberare a garanţiei financiare stabilite potrivit alin. (1), utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5. (6) Organizaţiile colective care preiau responsabilităţile de colectare, tratare, reciclare, valorificare a DEEE ale unui producător aflat sub contract până la acel moment cu o altă organizaţie colectivă sunt obligate să preia şi responsabilităţile pentru cantităţile de EEE introduse pe piaţă de producătorii respectivi şi care sunt în interiorul perioadei de garantare declarate. (7) În cazul în care organizaţia colectivă îşi încetează activitatea în mod voluntar sau intră în insolvenţă, aceasta este obligată să comunice această situaţie ANPM şi AFM, moment în care AFM execută garanţia constituită potrivit alin. (1). (8) În cazul în care unei organizaţii colective i se anulează licenţa de operare potrivit art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, ANPM este obligată să comunice acest lucru AFM, moment în care AFM execută garanţia constituită potrivit alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Organizaţiile colective sunt obligate să transmită anual ANPM, până la 25 ianuarie a fiecărui an, lista actualizată a producătorilor de EEE pentru care au preluat responsabilităţile privind gestionarea DEEE, costurile unitare de gestionare corespunzătoare anului anterior, precum şi perioadele de garantare pentru fiecare categorie de EEE potrivit anexei nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 la data când EEE respective sunt introduse pe piaţa naţională. (2) Organizaţiile colective sunt obligate să ţină evidenţa îndeplinirii obligaţiilor pentru fiecare producător de EEE pentru care a preluat responsabilitatea. (3) Organizaţiile colective sunt obligate să transmită ANPM până la 20 martie a fiecărui an cantitatea de EEE, număr de unităţi şi tone, introduse pe piaţă în anul precedent pentru fiecare producător, cantitatea de DEEE, număr de unităţi şi tone, gestionate în anul precedent pentru fiecare producător, potrivit art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010. (4) Organizaţiile colective care preiau responsabilităţile de colectare, tratare, reciclare, valorificare a DEEE ale producătorilor aflaţi sub contract, până la acel moment, cu o altă organizaţie colectivă sunt obligate să transmită ANPM, până la 20 martie a fiecărui an, denumirea producătorilor preluaţi, data la care au preluat responsabilităţile acestora, precum şi cantitatea de EEE aflate în interiorul perioadei de garantare, număr de unităţi şi tone, pentru fiecare categorie de EEE potrivit anexei nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 pentru care au preluat responsabilităţile de colectare, tratare, reciclare, valorificare potrivit art. 4 alin. (6).  +  Capitolul IV Utilizarea garanţiei financiare  +  Articolul 6 (1) Sumele încasate de AFM ca urmare a executării garanţiilor financiare rămân la dispoziţia organizaţiilor colective şi sunt folosite pentru gestionarea DEEE rămase negestionate din cauzele menţionate la art. 2 alin. (13) şi art. 4 alin. (7) şi (8). (2) AFM autorizează utilizarea sumelor încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare pentru achitarea costurilor determinate de efectuarea operaţiunilor de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare, eliminare nepoluantă a DEEE menţionate la alin. (1). (3) O organizaţie colectivă poate solicita AFM, în baza declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de finanţare şi a situaţiei centralizatoare privind EEE pentru care au preluat obligaţiile de gestionare şi DEEE gestionate suplimentar, avizată de către ANPM, acoperirea cheltuielilor efectuate pentru gestionarea unui număr suplimentar de DEEE faţă de numărul de EEE pentru care au preluat responsabilitatea, la nivelul costurilor unitare practicate de către organizaţia solicitantă, dar nu mai mult decât valoarea garanţiei executate pentru EEE respective. (4) Organizaţiile colective au obligaţia să deţină şi să pună la dispoziţia organelor de control abilitate, la solicitarea acestora, documentele justificative, contracte/facturi cu operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau tratare/reciclare/valorificare/eliminare nepoluantă a DEEE sau oricare documente legale care demonstrează îndeplinirea obligaţiilor de finanţare a colectării, tratării, reciclării, valorificării şi eliminării finale a DEEE.  +  Capitolul V Obligaţii ale autorităţii competente  +  Articolul 7 (1) ANPM are obligaţia să stabilească şi să publice pe pagina proprie de internet până la 31 ianuarie a fiecărui an, potrivit modelului tabelar prevăzut în anexa nr. 3, valoarea unitară de gestionare de referinţă utilizată pentru calculul garanţiei financiare, pentru fiecare categorie de EEE cuprinsă în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, calculată ca valoare unitară de gestionare de referinţă stabilită pentru anul precedent, corectată cu procentajul anual mediu de creştere sau scădere al valorii costurilor de gestionare transmise anual de către organizaţiile colective. (2) Verificarea corectitudinii datelor raportate de către producători şi organizaţii colective potrivit art. 3 şi art. 5 alin. (1)-(3) se face de către organele de control abilitate potrivit legii.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 8 (1) Pentru anul 2011, valoarea unitară de gestionare de referinţă pentru calculul garanţiei financiare este valoarea medie a costurilor de gestionare transmise de către organizaţiile colective pentru anul 2010 pentru fiecare categorie de EEE cuprinsă în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, organizaţiile colective sunt obligate să transmită ANPM costurile unitare de gestionare corespunzătoare anului 2010. (3) ANPM are obligaţia să stabilească şi să publice pe propria pagină de internet, potrivit modelului tabelar prevăzut în anexa nr. 3, valoarea unitară de gestionare de referinţă a DEEE corespunzătoare anului 2010, în termen de 35 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (4) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, producătorii înregistraţi şi/sau aflaţi în procedură de înregistrare/reînregistrare care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu au încheiat contract de transfer de responsabilitate cu niciuna dintre organizaţiile colective autorizate au obligaţia de a constitui garanţia financiară conform art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 şi de a transmite ANPM şi AFM dovada constituirii acesteia.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Producătorii de EEE se înregistrează în Registrul producătorilor de EEE prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010. (2) AFM şi ANPM vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 23 mai 2011.Nr. 1.441.  +  Anexa 1MODALITATEAde calcul al garanţiei financiareFormula de calcul al garanţiei financiare pentru producătorii individuali:G(T) = ΣG(Ti)G(T)= valoarea totală a garanţiei pentru echipamentele electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa naţională;G(Ti) = valoarea garanţiei pentru produsele din categoria i.G(Ti) = G(Ei) + G(Vi) - G(Ci)G(Ei) = garanţia pentru EEE estimate a fi introduse pe piaţa naţională din categoria i în anul în curs;G(Vi) = valoarea garanţiei pentru diferenţa dintre numărul de EEE estimat şi cel efectiv introdus pe piaţa naţională din categoria i pe parcursul anului;G(Ci) = valoarea garanţiei depuse corespunzătoare EEE care au fost colectate şi gestionate.G(Vi) = [N(V)- N(E)]*C(i)*(1+R/12)^12*PG(Ei)= N'(E)*C(i)'*(1+R/12)^12*PN(V) = numărul de EEE introduse pe piaţa naţională din categoria i;N(E) = numărul de EEE care au fost estimate a fi introduse în anul precedent pe piaţa naţională din categoria i;N'(E) = numărul de EEE estimat a fi introdus pe piaţa naţională în anul în curs din categoria i;C(i) = valoarea unitară de gestionare de referinţă stabilită pentru anul în care s-au introdus pe piaţă EEE;C(i)' = valoarea unitară de gestionare de referinţă stabilită pentru anul în care se estimează introducerea pe piaţă a EEE.Valoarea unitară de gestionare de referinţă este calculată ca valoare unitară de gestionare de referinţă stabilită pentru anul precedent pentru o categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente şi electronice, corectată cu procentajul anual mediu de creştere sau scădere al valorii costurilor de gestionare transmise anual de către organizaţiile colective pentru o categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010, şi se regăseşte pe lista publicată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pe pagina proprie de internet.R = rata ROBOR la lună exprimată procentual, cu 3 zecimale, plus 5% la data de 1 martie a anului în care s-au introdus pe piaţa EEE;R' = rata ROBOR la lună exprimată procentual, cu 3 zecimale, plus 5% la data de 1 martie a anului în care se estimează introducerea EEE pe piaţă;P = perioada de garantare a EEE stabilită de producător potrivit art. 2 alin. (5) din ordin.NOTĂ:Deşeurile de EEE colectate şi gestionate sting garanţiile în ordinea în care acestea au fost constituite.  +  Anexa 2MODALITATEAde calcul al garanţiei financiareFormula de calcul al garanţiei financiare pentru organizaţiile colective:G(T)= ΣN(i)*C(i)*(1+R/12)^12*PG(T) = valoarea totală a garanţiei pentru echipamentele electrice şi electronice (EEE) introduse pe piaţa naţională de producătorii de EEE care au aderat la organizaţia colectivă a căror activitate a încetat şi care nu au fost gestionate până la sfârşitul anului;N(i) = numărul de EEE din categoria i (i=1-10) introduse pe piaţa naţională de producătorii de EEE care au aderat la organizaţia colectivă a căror activitate a încetat şi care nu au fost gestionate până la sfârşitul anului;C(i) = valoarea unitară de gestionare stabilită pentru anul în care au fost introduse pe piaţă EEE.Valoarea unitară de gestionare reprezintă valoarea stabilită de către organizaţia colectivă respectivă pentru anul precedent pentru o categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi care se transmite anual Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;P = perioada de timp rămasă din perioada de garantare a EEE stabilită de organizaţia colectivă pentru categoria din care fac parte EEE introduse pe piaţa naţională de producătorii de EEE care au aderat la organizaţia colectivă a căror activitate a încetat şi care nu au fost gestionate până la sfârşitul anului;R = rata ROBOR la lună exprimată procentual, cu 3 zecimale, plus 5%.  +  Anexa 3MODEL TABELARde afişare a valorilor unitare de gestionare de referinţă pentru fiecare categorie de echipamente electrice şi electronice*)-------- Notă *) Pentru calcularea garanţiei financiare de către producătorii individuali se vor utiliza valorile unitare de gestionare de referinţă potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din ordin.
  Categoria de echipamente electrice şi electronice (conform anexei nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice Valoarea unitară de gestionare de referinţă (lei/bucată)
  1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
  2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
  3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii
  4. Echipamente de larg consum
  5. Echipamente de iluminat
  6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
  7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement
  8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)
  9. Instrumente de supraveghere şi control
  10. Distribuitoare automate
   +  Anexa 4MODELde formular de decizie de eliberare/executare a garanţiei financiare pentru care au fost îndeplinite/nu au fost îndeplinite obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională de către producătorii individuali
  1. Producătorul de echipamente elec- trice şi electronice
  Nr. de înregistrare la registrul comerţului
  CUI
  Nr. de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
  Nr. de înregistrare în Registrul producătorilor
  Denumirea producătorului:
  Sediul social:
  2. Banca/Societatea de asigurări
  Denumirea băncii/societăţii de asigurări
  Sediul:
  Contul bancar blocat Scrisoarea de garanţie nr. Asigurare nr.
  Data: Data:
  Ştampila şi semnătura (bancă/societate de asigurări) Ştampila şi semnătura (producător)
  3. Suma fondurilor retrase din contul blocat
  Suma în lei (în cifre şi litere)*)
  4. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 5. Administraţia Fondului pentru Mediu**)
  Sediul: Sediul:
  Telefon: Telefon:
  E-mail: E-mail:
  Data: Data:
  Ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei Ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei
  ------------ Notă *) Conform documentelor depuse şi anexate prezentului formular în vederea demonstrării cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Notă **) Se completează numai în situaţia executării garanţiei financiare.
   +  Anexa 5MODELde formular de decizie de eliberare/executare a garanţiei financiare pentru care au fost îndeplinite/nu au fost îndeplinite obligaţiile de finanţare a operaţiunilor de colectare, tratare, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională de către producătorii afiliaţi organizaţiilor colective
  1. Organizaţia colectivă
  Nr. de înregistrare la registrul comerţului
  CUI
  Nr. de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
  Nr. licenţei de operare
  Denumirea organizaţiei colective:
  Sediul social:
  2. Banca/Societatea de asigurări
  Denumirea băncii/societăţii de asigurări
  Sediul:
  Contul bancar blocat Scrisoarea de garanţie nr. Asigurare nr.
  Data: Data:
  Ştampila şi semnătura (bancă/societate de asigurări) Ştampila şi semnătura reprezentantului autorizat al organizaţiei colective
  3. Suma fondurilor retrase din contul blocat
  Suma în lei (în cifre şi litere)*)
  4. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 5. Administraţia Fondului pentru Mediu**)
  Sediul: Sediul:
  Telefon: Telefon:
  E-mail: E-mail:
  Data: Data:
  Ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei Ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei
  ---------- Notă *) Conform documentelor depuse şi anexate prezentului formular în vederea demonstrării cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare privind gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Notă **) Se completează numai în situaţia executării garanţiei financiare.--------