HOTĂRÂRE nr. 1.394 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport(actualizată până la data 16 mai 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2011. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 mai 2011, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. c) şi m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 42-46 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista standardelor de cost pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport, finanţate, potrivit legii, din fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2-22.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011.  +  Articolul 2 (1) Standardele de cost elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii reprezintă documente de referinţă cu rol de ghidare pentru verificarea modalităţii de stabilire a costurilor lucrărilor de execuţie pentru obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii de transport, finanţate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinţă prezentate în standardele respective. (2) Standardele de cost constituie documente de referinţă cu rol de ghidare în analizarea şi verificarea ofertelor depuse de operatorii economici în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport.  +  Articolul 3Standardele de cost aprobate potrivit art. 1 se adresează: a) autorităţilor contractante, pentru verificarea ofertelor depuse de operatorii economici în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul infrastructurii de transport; b) operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării execuţiei lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul infrastructurii de transport; c) ordonatorilor de credite, pentru fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii şi a necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică.  +  Articolul 4Standardele de cost aprobate potrivit art. 1 se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în funcţie de evoluţia progresului tehnic şi al preţurilor resurselor specifice în domeniul infrastructurii în transporturi şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianup. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.394.  +  Anexa 1 LISTAstandardelor de cost pentru obiective deinvestiţii din domeniul infrastructurii de transport┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Denumirea standardului │ Indicativul │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Autostradă extraurbană în zonă de şes │SCOST-1/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Autostradă extraurbană în zonă de deal │SCOST-2/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Autostradă extraurbană în zonă de munte │SCOST-3/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Drum naţional nou clasă tehnică III │SCOST-4/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Reabilitare drum naţional clasa tehnică III │SCOST-5/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Reabilitare cale ferată coridor paneuropean │SCOST-6/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Reparaţie capitală linie cale ferată │SCOST-7/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Cheu maritim la 13,50 m │SCOST-8/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Cheu fluvial pereat │SCOST-9/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Punct de trecere a Dunării cu bacul │SCOST-10/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă şi număr de │ ││clasificare PCN65 │SCOST-11/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă şi număr de │ ││clasificare PCN100 │SCOST-12/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi │ ││prefabricate L = 12-24 m şi fundaţii indirecte │SCOST-13/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi │ ││prefabricate L = 24-40 m şi fundaţii indirecte │SCOST-14/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi │ ││prefabricate L = 12-24 m şi fundaţii directe │SCOST-15/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi │ ││prefabricate L = 24-40 m şi fundaţii directe │SCOST-16/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Poduri de cale ferată - grinzi metalice cu infrastructura de │ ││beton │SCOST-17/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Poduri de cale ferată - grinzi cu zăbrele cu calea jos - cuvă │ ││de balast │SCOST-18/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tunel rutier - două benzi │SCOST-19/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tunel rutier - două benzi + bandă de urgenţă │SCOST-20/MTI │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tunel de cale ferată - linie cale ferată dublă │SCOST-21/MTI │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011, potrivit pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 ─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ AUTOSTRADĂ EXTRAURBANĂ │        ŞI INFRASTRUCTURII │ ÎN ZONĂ DE ŞES │ Indicativ:                                 ├───────────────────────────┤ SCOST-1/MTI                                 │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în luna septembrie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în condiţiile descrise în cap. III.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrin autostradă se înţelege un drum public de interes naţional, de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranţa şi confortul utilizatorilor.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele condiţii:- relief - zonă de şes;- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distanţe de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înălţimea medie a terasamentelor este de 1 m;- evacuarea apelor:● apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri din beton de ciment;● apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează corpul drumului;- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB 2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);- banda de staţionare de urgenţă - are aceeaşi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;- banda mediană - este impermeabilizată;- traficul de calcul - se va considera un trafic excepţional (10 m.o.s. 11,5 tone);- elementele de siguranţă rutieră - semnalizare rutieră şi parapete metalice;- acostamentele - sunt realizate din umplutură de pământ;- taluzurile - sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- împrejmuiri - garduri cu h = 1,50 m.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podeţe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- tuneluri;- noduri rutiere şi intersecţii denivelate;- restabiliri de legături rutiere;- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întreţinere etc.);- lucrări pentru protecţia mediului;- monitorizarea şi telefonizarea.Pentru autostrăzi, conform prezentului standard, vor fi asigurate:● lăţime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;● lăţime bandă de staţionare de urgenţă - 2 x 2,50 m;● benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;● bandă mediană - 3,00 m;● acostamente - 2 x 0,50 m;● zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de││ │ performanţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului │ I ││transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor │ ││tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor │ ││publice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nivel de performanţă (conform NE 021-2003) │ N1 │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 85, din 2 februarie 2011, la pag. 4 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 5.968.400│ 3.802.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 15.968.400│ 3.802.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 3.313.380│ 788.900│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Lucrări drenaj │ 486.360│ 115.800│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Structură rutieră │ 10.038.000│ 2.390.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Parapete şi împrejmuiri │ 2.058.000│ 490.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Semnalizare rutieră │ 72.660│ 17.300│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘-----------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 3 ─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ AUTOSTRADĂ EXTRAURBANĂ │        ŞI INFRASTRUCTURII │ ÎN ZONĂ DE DEAL │ Indicativ:                                 ├───────────────────────────┤ SCOST-2/MTI                                 │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în luna septembrie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în condiţiile descrise în cap. III.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrin autostradă se înţelege un drum public de interes naţional, de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranţa şi confortul utilizatorilor.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele condiţii:- relief - zonă de deal;- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;- terasamentele rutiere:● rambleuri - sunt executate din pământuri aflate la distanţe de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înălţimea medie a terasamentelor este de 2,0 m;● debleuri - ≤ 3 m cu săpătură în teren tare;- evacuarea apelor:● rambleuri - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri din beton de ciment;● debleuri - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin rigole din beton de ciment; pentru drenarea structurii rutiere se realizează drenuri longitudinale cu cămine de vizitare la 60 m; la 5 m de la marginea taluzului de debleu sunt dispuse şanţuri de gardă din beton de ciment;● apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează corpul drumului;- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);- banda de staţionare de urgenţă - are aceeaşi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;- banda mediană - este impermeabilizată;- traficul de calcul - se va considera un trafic excepţional (10 m.o.s. 11,5 tone);- elementele de siguranţă rutieră - semnalizare rutieră şi parapete metalice;- acostamentele sunt realizate din umplutură de pământ;- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- împrejmuiri - garduri cu h = 1,50 m.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podeţe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- tuneluri;- noduri rutiere şi intersecţii denivelate;- restabiliri de legături rutiere;- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întreţinere etc.);- lucrări pentru protecţia mediului;- monitorizarea şi telefonizarea.Pentru autostrăzi, conform prezentului standard, vor fi asigurate:● lăţime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;● lăţime bandă de staţionare de urgenţă - 2 x 2,50 m;● benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;● bandă mediană - 3,00 m;● acostamente - 2 x 0,50 m;● zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de││ │ performanţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului │ I ││transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor │ ││tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor │ ││publice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nivel de performanţă (conform NE 021-2003) │ N1 │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 85, din 2 februarie 2011, la pag. 7 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale la 25 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 20.916.000│ 4.980.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 20.916.000│ 4.980.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 7.602.000│ 1.810.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Lucrări drenaj │ 989.100│ 235.500│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Structură rutieră │ 10.038.000│ 2.390.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Parapete şi împrejmuiri │ 2.205.000│ 525.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Semnalizare rutieră │ 81.900│ 19.500│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘--------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 4 ─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ AUTOSTRADĂ EXTRAURBANĂ │        ŞI INFRASTRUCTURII │ ÎN ZONĂ DE MUNTE │ Indicativ:                                 ├───────────────────────────┤ SCOST-3/MTI                                 │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în luna septembrie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru realizarea unui kilometru de autostradă în condiţiile descrise în cap. III.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrin autostradă se înţelege un drum public de interes naţional, de mare capacitate şi viteză, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzut cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi bandă de staţionare de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai prin locuri special amenajate, denumite noduri rutiere. Posedă dotări speciale pentru siguranţa şi confortul utilizatorilor.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele condiţii:- relief - zonă de munte;- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;- terasamentele rutiere:● rambleuri - sunt executate din pământuri aflate la distanţe de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înălţimea medie a terasamentelor este de 3,0 m;● debleuri - ≤ 6 m cu săpătură în teren foarte tare;- evacuarea apelor:● rambleuri - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri din beton de ciment;● debleuri - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin rigole din beton de ciment; pentru drenarea structurii rutiere se realizează drenuri longitudinale cu cămine de vizitare la 60 m; la 5 m de la marginea taluzului de debleu sunt dispuse şanţuri de gardă din beton de ciment;● banda mediană - apele de suprafaţă sunt colectate prin rigole din beton de ciment, iar drenarea structurii rutiere se face prin dren longitudinal cu cămine de vizitare la 60 m;● apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează corpul drumului;- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);- banda de staţionare de urgenţă - are aceeaşi structură rutieră cu cea din partea carosabilă;- banda mediană - este impermeabilizată;- traficul de calcul - se va considera un trafic excepţional (10 m.o.s. 11,5 tone);- elementele de siguranţă rutieră - semnalizare rutieră şi parapete metalice;- acostamentele sunt realizate din umplutură de pământ;- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- împrejmuiri - garduri cu h = 1,80 m.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podeţe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- tuneluri;- noduri rutiere şi intersecţii denivelate;- restabiliri de legături rutiere;- alte dotări ale drumului (iluminat, panouri antiorbire, parcări, centre de întreţinere etc.);- lucrări pentru protecţia mediului;- monitorizarea şi telefonizarea.Pentru autostrăzi, conform prezentului standard, vor fi asigurate:● lăţime parte carosabilă - 2 x 7,50 m;● lăţime bandă de staţionare de urgenţă - 2 x 2,50 m;● benzi de ghidare - 4 x 0,50 m;● bandă mediană - 3,00 m;● acostamente - 2 x 0,50 m;● zonă pentru amplasarea parapetului - 2 x 0,75 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de││ │ performanţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului │ I ││transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor │ ││tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor │ ││publice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nivel de performanţă (conform NE 021-2003) │ N1 │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 85, din 2 februarie 2011, la pag. 10 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidentele de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 25.166.400│ 5.992.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 25.166.400│ 5.992.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 10.794.000│ 2.570.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Lucrări drenaj │ 1.623.300│ 386.500│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Structură rutieră │ 10.038.000│ 2.390.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Parapete şi împrejmuiri │ 2.608.200│ 621.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Semnalizare rutieră │ 102.900│ 24.500│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 5 ─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ DRUM NAŢIONAL NOU │        ŞI INFRASTRUCTURII │ CLASĂ TEHNICĂ III │ Indicativ:                                 ├───────────────────────────┤ SCOST-4/MTI                                 │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în luna septembrie 2010;Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru realizarea unui kilometru de drum nou în condiţiile descrise în cap. III.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală- Drum naţional nou - clasă tehnică III - obiectiv de interes strategic naţional, care asigură şi facilitează legătura dintre principalele localităţi, între acestea şi centre economice dezvoltate, sau are rol de variantă de ocolire pentru scoaterea traficului greu şi de tranzit din localităţi.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare următoarele condiţii:- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distanţe de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înălţimea medie a terasamentelor este de 1 m.- evacuarea apelor:- apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri din beton de ciment;- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează corpul drumului;- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură);- traficul de calcul - se va considera un trafic foarte greu (3 m.o.s. 11,5 tone);- elementele de siguranţă rutieră ── semnalizare rutieră şi parapete metalice (tip semigreu);- acostamentele (cu excepţia benzii de încadrare) sunt consolidate cu piatră spartă;- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podeţe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- tuneluri;- intersecţii la nivel sau denivelate;- alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întreţinere etc.).Pentru drumurile de clasă tehnică III vor fi asigurate:● lăţime parte carosabilă - 2 x 3,5 m;● lăţime acostament - 2 x 1,5 m (din care 0,75 m banda de încadrare cu aceeaşi structură rutieră ca a căii de circulaţie).III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de││ │ performanţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului │ III ││transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor │ ││tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor │ ││publice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nivel de performanţă (conform NE 021-2003) │N1 - drumuri ││ │naţionale ││ │europene ││ │N2 - drumuri ││ │naţionale ││ │principale şi ││ │secundare │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 85, din 2 februarie 2011, la pag. 13 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile actualizate la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale la 25 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 5.341.560│ 1.271.800│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 5.341.560│ 1.271.800│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 1.638.672│ 390.160│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Lucrări drenaj │ 486.360│ 115.800│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Structură rutieră │ 2.694.510│ 641.550│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Parapete şi împrejmuiri │ 479.682│ 114.240│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Semnalizare rutieră │ 42.336│ 10.080│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘--------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 6 ─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ REABILITARE DRUM NAŢIONAL │        ŞI INFRASTRUCTURII │ CLASĂ TEHNICĂ III │ Indicativ:                                 ├───────────────────────────┤ SCOST-5/MTI                                 │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza de studiu de fezabilitate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în luna septembrie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura rutieră defineşte costul estimat pentru reabilitarea unui kilometru de drum în condiţiile descrise în cap. III.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de intervenţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăLucrări de reabilitare - orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare ale construcţiilor existente, inclusiv ale instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luându-se în considerare următoarele condiţii:- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul patului drumului prin realizarea unui strat de formă;- terasamentele rutiere - sunt executate din pământuri aflate la distanţe de maximum 25 km, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice. Înălţimea medie a terasamentelor este de 1 m;- evacuarea apelor:- apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri din beton de ciment;- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează corpul drumului;- structura rutieră - este alcătuită din următoarele straturi: strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de bază din mixtură asfaltică tip AB2; îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită din două straturi (strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură, preparat cu bitum modificat);- traficul de calcul - se va considera un trafic foarte greu ( 3 m.o.s. 11,5 tone);- elementele de siguranţă rutieră - semnalizare rutieră şi parapete metalice (tip semigreu);- acostamentele (cu excepţia benzii de încadrare) sunt consolidate cu piatră spartă;- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- ranforsarea structurii rutiere existente - se consideră următoarea alcătuire: strat de bază din mixtură asfaltică, îmbrăcăminte bituminoasă (strat uzură şi strat de legătură);- element pentru întârzierea transmiterii fisurilor - amplasat la rostul dintre structura rutieră existentă şi structură rutieră nouă pentru extinderea platformei.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de poduri, pasaje, viaducte, podeţe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- tuneluri;- intersecţii la nivel sau denivelate;- alte dotări ale drumului (iluminat, parcări, centre de întreţinere etc.).Pentru drumurile de clasă tehnică III vor fi asigurate:● lăţime parte carosabilă - 2 x 3,5 m;● lăţime acostament - 2 x 1,5 m (din care 0,75 m banda de încadrare cu structură rutieră echivalentă ca portanţă cu structura rutieră ca a căii de circulaţie).III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de││ │ performanţă │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Clasă tehnică (conform Ordinului ministrului │ III ││transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor │ ││tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor │ ││publice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Nivel de performanţă (conform NE 021-2003) │N1 - drumuri ││ │naţionale ││ │europene ││ │N2 - drumuri ││ │naţionale ││ │principale şi ││ │secundare │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală---------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 85, din 2 februarie 2011, la pag. 16 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale la 25 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 3.136.140│ 746.700│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 3.136.140│ 746.700│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 361.746│ 86.130│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Lucrări drenaj │ 486.360│ 115.800│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Structură rutieră │ 2.026.374│ 482.470│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Parapete │ 219.324│ 52.220│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Semnalizare rutieră │ 42.336│ 10.080│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 7 ───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ REABILITARE CALE FERATĂ │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │ CORIDOR PANEUROPEAN │ SCOST-6/MTI                               ├─────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura feroviară defineşte costul estimat pentru reabilitarea unui kilometru de cale ferată de pe coridor paneuropean în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Reabilitare cale ferată coridor paneuropean" a fost întocmit pentru proiectele de investiţii prioritare care sunt incluse în programul de guvernare şi în strategia pe termen mediu a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. de modernizare a secţiunilor de cale ferată (c.f.), cu scopul de a creşte procentul de circulaţie pe tronsoane, cu viteza maximă de 160 km/h a trenurilor de călători şi 120 km/h a trenurilor de marfă, conform cerinţelor standardelor AGC şi AGTC la care Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. este parte semnatară.III.2. Date tehniceLa baza prezentului standard de cost s-au luat în considerare următoarele elemente tehnice:- terenul de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul terenului prin realizarea unui strat de formă; pentru asigurarea funcţiei de separare şi a portanţei platformei căii, s-au utilizat un geotextil de separaţie şi o geogrilă de ranforsare;- traseul liniei c.f. - axarea liniei în profil longitudinal şi orizontal, mărirea razelor curbelor pe terasamentele existente pentru sporirea vitezei, asigurarea dimensiunilor profilelor transversale tip;- terasamentele - sunt executate din pământuri aflate în zona liniei, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice;- evacuarea apelor - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin şanţuri monolite din beton;- substratul căii - este alcătuit din piatră spartă în amestec cu agregate naturale;- suprastructura - este alcătuită din: prism nou de piatră spartă, suprastructură nouă tip 60, traverse de beton noi, material mărunt de cale nou pentru prindere elastică, realizarea căii fără joante prin sudarea joantelor din linia curentă;- taluzurile - sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- lăţime platformă c.f. - 3,60 m;- elementele de siguranţă feroviară - reabilitarea instalaţiilor de semnalizare şi a reţelelor de cabluri pentru încadrarea lor în cerinţele impuse de coridoarele c.f., prin înlocuirea celor uzate şi a celor afectate;- linia de contact - se aduce la parametrii corespunzători de funcţionare pentru circulaţia trenurilor cu viteze sporite.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrări de artă (viaducte, poduri, podeţe, tunele, pasaje etc.);- lucrări de consolidare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice şi de apărări;- aparate de cale;- instalaţii şi echipamente provizorii;- utilaje tehnologice;- drumuri tehnologice;- alte dotări.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │"B" - deosebită, modelul 1 de ││ │asigurare a calităţii (conform ││ │Hotărârii Guvernului nr. 766/1997│ │pentru aprobarea unor regulamente││ │privind calitatea în construcţii,││ │cu modificările şi completările ││ │ulterioare) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Clasa de risc 1A (conform Ordinului │ ││ministrului transporturilor nr. 290/2000 │ ││privind admiterea tehnică a produselor │ ││şi/sau serviciilor destinate utilizării în │ ││activităţile de construire, modernizare, │ ││întreţinere şi de reparare a infrastructurii│ ││feroviare şi a materialului rulant, pentru │ ││transportul feroviar şi cu metroul, cu │ ││modificările ulterioare) │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 19 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 55 km.IV.1. Cost unitarTabel (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ 9.156.000│ 2.180.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 9.156.000│ 2.180.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură şi terasamente c.f. │ 8.065.720│ 1.920.410│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Instalaţii CED, BLA, TTR │ 875.863│ 208.539│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Protecţie instalaţii cale ferată şi vecinătate │ 58.768│ 13.992│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Linie de contact │ 155.648│ 37.059│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5 %; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10 %.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 8 ───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ REPARAŢIE CAPITALĂ │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │ LINIE CALE FERATĂ │ SCOST-7/MTI                               ├─────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010.Standardul de cost pentru infrastructura feroviară defineşte costul estimat pentru reparaţia capitală a unui kilometru de cale ferată în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Reparaţie capitală linie cale ferată" a fost întocmit pentru asigurarea R.N.F. al căii (regimului normal de funcţionare) şi readucerea acesteia la parametrii iniţiali, pe liniile principale feroviare (linie dublă electrificată).III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundaţie - capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire. Se va lua în considerare numai o îmbunătăţire a capacităţii portante la nivelul terenului prin realizarea unui strat de formă; pentru asigurarea funcţiei de separare şi a portanţei platformei căii s-au utilizat un geotextil de separaţie şi o geogrilă de ranforsare;- traseul liniei cale ferată (c.f.) - axarea liniei în profil longitudinal şi orizontal, asigurarea dimensiunilor profilelor transversale tip;- terasamentele - sunt executate din pământuri aflate în zona liniei fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice; tăierea, completarea şi nivelarea banchetelor căii;- evacuarea apelor - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin curăţarea şanţurilor existente şi executarea de şanţuri noi din beton;- stratul de repartiţie al căii - este alcătuit din agregate naturale;- suprastructura - este alcătuită din: prism nou de piatră spartă, refacere linie c.f. cu şină refolosită tip 60, cu înlocuirea a 50% din şină, înlocuirea a 50% a traverselor de beton existente cu traverse noi de beton, înlocuirea a 70% din materialul mărunt de cale, realizarea căii fără joante prin sudarea joantelor din linia curentă;- taluzurile sunt îmbrăcate cu pământ vegetal;- lăţime platformă c.f. - 3,30 m;- elementele de siguranţă feroviară - aducerea instalaţiilor de semnalizare şi a reţelelor de cabluri în parametri normali de funcţionare şi protejarea lor pe timpul lucrărilor la linie.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de artă (viaducte, poduri, pasaje, podeţe, tuneluri, treceri la nivel cu calea ferată);- lucrări de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- aparate de cale;- utilaje tehnologice;- drumuri tehnologice;- dotări.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │"B" - deosebită, modelul 1 de ││ │asigurare a calităţii (conform ││ │Hotărârii Guvernului nr. 766/1997│ │pentru aprobarea unor regulamente││ │privind calitatea în construcţii,││ │cu modificările şi completările ││ │ulterioare) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│Clasa de risc 1A (conform Ordinului │ ││ministrului transporturilor nr. 290/2000 │ ││privind admiterea tehnică a produselor │ ││şi/sau serviciilor destinate utilizării în │ ││activităţile de construire, modernizare, │ ││întreţinere şi de reparare a infrastructurii│ ││feroviare şi a materialului rulant, pentru │ ││transportul feroviar şi cu metroul, cu │ ││modificările ulterioare) │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuniSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 21 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare, conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport de materiale la 55 km.Tabel (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/1 km │euro*)/1 km │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar reparaţie capitală │ │ ││linie de cale ferată, din care: │ 4.998.000│ 1.190.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 4.998.000│ 1.190.000│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură şi terasamente C.F. │ 4.448.260│ 1.035.300│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Instalaţii CED, BLA, TTR │ 432.696│ 126.832│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Protecţie instalaţii cale ferată şi vecinătate │ 32.080│ 7.638│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Linie de contact │ 84.964│ 20.230│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 9 ───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │CHEU MARITIM LA -13,50 m │ SCOST-8/MTI                               ├─────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010;Standardul de cost pentru infrastructura portuară maritimă defineşte costul estimat pentru realizarea unui metru liniar de cheu maritim la -13,50 m în condiţiile normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea: a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă; b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generală- Standardul de cost "Cheu maritim la -13.50 m" a fost întocmit pentru realizarea unui cheu în Portul Constanţa Nord, pentru acostarea şi operarea navelor maritime. Lungimea cheului a fost de 140 m.III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundaţie - îl reprezintă fundul mării, care în amplasamentul studiat este alcătuit la suprafaţă din depuneri de mâluri nisipoase peste un strat de argilă suficient de consistentă, care în profunzime devine calcaroasă;- terasamente - săpăturile sunt executate în terenul natural; în situaţia de faţă, nu sunt necesare lucrări de umpluturi;- structura cheului - cheul este de greutate, cu parament vertical, realizat din blocuri prefabricate din beton de 100 t/buc., aşezate suprapus, iar la partea superioară este prevăzut un coronament din beton armat.Între structura de beton şi terenul de fundare s-a prevăzut un pat din piatră brută de 10-50 kg/buc., având grosimea medie de 3,00 m.Zidul de cheu se va realiza în pile de 5,50 m lungime, cu rosturi de 5 cm între ele.Coronamentul va lega superior câte 6 pile din blocuri, având 1,90 m înălţime şi 3,55 m lăţime.În coronament sunt realizate goluri pentru canale şi cămine de utilităţi şi sunt înglobate accesorii pentru operarea la cheu în condiţii de siguranţă (bolarzi de 1.000 KN şi amortizori din cauciuc).Pentru a reduce împingerea umpluturilor din spate pe zidul de cheu s-a prevăzut execuţia prismului descărcător ce se va realiza din piatră brută sortată de 10-150 kg/buc.Partea superioară a prismului şi taluzul acestuia sunt prevăzute cu filtru invers din piatră brută nesortată până la 500 kg/buc.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │C - construcţie de ││ │importanţă normală │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│În conformitate cu "Codul de proiectare │ ││seismică", indicativ P 100-1/2006, pentru │ ││calculele privind acţiunea cutremurelor sunt │ ││adoptate următoarele valori: │ ││- acceleraţia terenului pentru cutremure având │ ││intervalul mediu de recurenţă IMR de 100 ani: │ ││ ag = 0,16 g; │ ││- perioada de colţ Tc = 0,7 sec. │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 23 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 6,2% şi, respectiv, 10%;- pentru distanţa de transport:● transport semifabricate: 10 km;● transport piatră brută şi piatră spartă de la carieră: 43 km.IV.1. Cost unitarTabel IV. 1(valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/ml │ euro*)/ml │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar, din care: │ 90.090│ 21.450│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 90.090│ 21.450│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Pat fundare cheu │ 12.281│ 2.924│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Zid cheu │ 28.682│ 6.829│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Coronament cheu │ 12.092│ 2.879│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Prism descărcător │ 37.035│ 8.818│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul ale amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.  +  Anexa 10 ───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │ CHEU FLUVIAL PEREAT │ SCOST-9/MTI                               ├─────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizat la 1 ianuarie 2010;Standardul de cost pentru infrastructura fluvială defineşte costul estimat pentru realizarea unui metru liniar de cheu pereat în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea: a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă; b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Cheu fluvial pereat" a fost întocmit pentru realizarea unui cheu fluvial la Dunăre, cu o lungime de 90,00 m având ca obiect de activitate descărcarea-încărcarea de agregate de balastieră de diferite sorturi şi greutăţi. Cheul este alcătuit dintr-un pereu de dale din beton sprijinit la bază pe o casetă prefabricată din beton înglobată într-un prism din anrocamente aşezate pe o saltea flexibilă mixtă din două straturi.III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundaţie - malul fluviului Dunărea, cu o capacitate portantă scăzută care necesită fundarea pe saltele de fascine cu filtru din geotextil;- terasamente - săpături/umpluturi ce sunt executate în/din pământuri aflate (în general) în zona malului, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice;- variaţia anuală a nivelului Dunării, reprezentând diferenţa de nivel dintre "ape mici" şi "ape mari": 6-7 m;- structura cheului - cheu pereat ce se întinde pe o lungime de 90,00 m şi constă într-un pereu din dale prefabricate de beton armat sprijinit la bază pe casete prefabricate ce sunt înglobate într-un prism de anrocamente. Casetele se vor umple cu piatră brută. Prismul realizat din anrocamente/piatră brută va fi aşezat la uscat pe un filtru din geotextil, cu rol de separare şi prevenire a afuierilor pe o saltea mixtă din geosintetic (bistrat cu rol de filtrare şi rezistenţă prevăzut cu bride) şi caroiaj de fascine la apă. Acesta are panta de 1:1,5 către apă şi de 1:1 către uscat.Încastrarea (închiderea) în mal va fi realizată prin întoarcerea prismului de piatră brută sub forma sfertului de con, păstrându-se pe această zonă atât salteaua mixtă, cât şi casetele prefabricate. La partea superioară dalele au fost înlocuite cu o manta din blocuri de piatră brută aşezate pe un filtru din geotextil. Separarea dintre pereul din dale prefabricate şi sferturile de con, pentru închidere în mal, se va realiza cu două grinzi din beton.Pentru încărcarea agregatelor se va ancora la cheul proiectat un ponton de tip greu/barjă pe care se vor amplasa un buncăr şi o bandă transportoare. Descărcarea se va face cu macaraua sau excavatorul. Rigidizarea pontonului (la mal) se va realiza cu ajutorul a două perechi de scondri şi a legăturilor la două binte de 20 tf.Pe platforma de la coronamentul cheului se va mai aşeza un buncăr în care se vor descărca cu ajutorul unei benzi transportoare agregate de carieră. Din acest loc tot cu o bandă transportoare se va încărca şi barja.La coronament se va executa o platformă rutieră din macadam şi balast.Accesul pietonal de la mal înspre/dinspre pontonul plutitor se va realiza cu o pasarelă metalică cu L = 24,00 m.- traficul de calcul - 1 milion tone/an;- elementele de siguranţă fluvială - semnalizare;- taluzurile - îmbrăcate în dale la partea dinspre apă şi piatră brută la închiderile în mal.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- pontonul metalic;- paserela metalică;- barja de transport anrocamente;- buncăre, excavatoare şi benzi rulante;- racorduri electrice şi de apă-canal;- împrejmuire;- dragaje de întreţinere;- alte dotări iluminat, parcări, centre de întreţinere etc.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │C - construcţie de ││ │importanţă normală │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Clasă tehnică conform STAS 4273-83 │ III │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 26 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 6,2% şi, respectiv, 10%;- pentru distanţa de transport:● transport semifabricate la 2 km;● transport beton la 2 km;● transport pământ la 2 km.IV.1. Cost unitarTabel IV.1 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/ml │ euro*)/ml │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar, din care: │ 37.220│ 8.861│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 37.220│ 8.861│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Terasamente │ 3.110│ 740│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Amenajare cheu pereat (protecţie mal, │ │ ││ accesorii de cheu) │ 32.530│ 7.745│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Platformă macadam │ 1.580│ 376│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitol de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivul de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 11 ───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ PUNCT DE TRECERE │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │ A DUNĂRII CU BACUL │ SCOST-10/MTI                               ├─────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010;Standardul de cost pentru punctul de trecere a Dunării cu bacul defineşte costul estimat pentru realizarea unui punct de trecere a Dunării cu bacul în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare), lucrările necesare fiind executate pe un singur mal al Dunării, lungime front de acostare = 100 m.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea: a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă; b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Punct de trecere a Dunării cu bacul" a fost întocmit pentru realizarea lucrărilor necesare pe un singur mal, pentru un punct de traversare a Dunării cu bacul, pentru autovehicule uşoare şi călători. Aceste lucrări constau în: protecţia malului (pe un front în lungime de 100 m), realizarea ancastramentelor de ape mari şi ape mici şi a rampelor de acces la acestea (4 buc.), realizarea platformelor, realizarea rigolei pentru scurgerea apei pluviale şi a separatorului de grăsimi, realizarea şi montarea accesoriilor de cheu.III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundaţie - malul fluviului Dunărea, cu o capacitate portantă scăzută, care necesită fundarea pe saltele de fascine cu filtru din geotextil;- variaţia anuală a nivelului Dunării, reprezentând diferenţa de nivel dintre "ape mici" şi "ape mari": 6-7 m;- terasamente - săpăturile/umpluturile sunt executate în/din material local aflat în zona malului, fără lucrări de îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-mecanice;- dragaje - 1.880 mc - sunt executate pentru profilarea secţiunii albiei, în vederea realizării protecţiei de mal;- protecţia malului Dunării - lungimea totală a frontului este de 100,00 m. Protecţia se realizează cu prism din anrocamente, panta 1:1,5, între cotele -11,00 şi -5,00 (etiaj local Dunăre), sub care se aşează salteaua mixtă din geosintetic rigidizată cu fascine. Lăţimea la coronament a prismului de anrocamente este de 3,50 m. Între cota -5,00 şi cota +3,00, malul se protejează cu manta din anrocamente executată pe taluzul natural sau pe umplutura din piatră brută, grosime 1,20 m, panta 1:1,5 aşezată pe filtru din geosintetic mixt. Bancheta de la cota +3,00 are lăţimea de 2,50 m. În continuare, până la cota platformei, taluzul se protejează cu manta din anrocamente, panta 1:1,5, grosime 1,20 m, aşezată pe strat de balast şi filtru din geosintetic, care se sprijină la bază pe casete din beton armat umplute cu piatră brută;- taluzuri - lucrarea de protecţie a malului se închide în taluzul natural amonte şi aval de zona protejată;- rampele de acces la ancastramentele din beton armat - sunt în număr de 4 buc., câte două pentru ape mari şi, respectiv, ape mici, care se desprind din drumul existent. Rampele au un sistem rutier alcătuit dintr-un strat de beton şi două straturi-suport din piatră spartă şi balast. Lăţimea totală a unei rampe este de 6,00 m, din care 1,00 m trotuar cu îmbrăcăminte din pavele de beton prefabricat şi borduri din granit pe ambele părţi ale trotuarului. Pantele longitudinale generale se înscriu între 0,2% şi 5%. Taluzurile rampelor sunt pereate cu pereu zidit din piatră brută. S-a prevăzut un zid cornier din beton armat, h = 1,40 m, L = 65 m, de-a lungul zonei de racord între drumul existent şi rampele de acces la ancastramente;- platforma generală - în suprafaţă de circa 2.500 mý, are îmbrăcămintea realizată din următoarele straturi: macadam, piatră spartă şi balast şi este aşezată pe o umplutură din pământ sau deşeuri de carieră. Spre uscat, platforma are o pantă ascendentă de cca 0,5%, putând evacua gravitaţional apele pluviale. Spre apă, platforma este delimitată în lungul malului Dunării de o alee de acces pietonal, lăţime 2,90 m, cu îmbrăcăminte din pavele de beton prefabricat aşezate pe strat de balast şi strat de nisip şi prevăzută cu bordură perimetrală din beton simplu prefabricat, la limita dinspre apă. Spre uscat, taluzurile de racordare între platformă şi terenul natural sunt pereate cu pereu zidit din piatră brută;- evacuarea apelor - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate în Dunăre printr-o rigolă cu secţiune dreptunghiulară pavată cu beton. La capătul aval, rigola se descarcă într-un separator de grăsimi, din care apa fără impurităţi se scurge în Dunăre prin intermediul unei ţevi metalice D = 500 mm, L = 3,00 m, i = 1%;- accesorii de cheu - pentru fixarea pontonului la mal se realizează locaşuri de scondri din beton armat (4 buc.), în care se montează 2 scondri metalici de cca 20-25 cm grosime şi cca 20,00 m lungime. Pentru legarea pontonului la mal s-au prevăzut binte din beton armat prefabricat. Scările de acces la banchetă se realizează din granit;- traficul de calcul - punctul de trecere a Dunării asigură traversarea Dunării pentru călători şi autovehicule uşoare ≤20 t, respectiv convoaie de autocamioane A10 şi A13;- elementele de siguranţă fluvială - semnalizare.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- paserela;- pontonul de acostare;- racorduri electrice şi de apă-canal;- împrejmuire;- dragaje de întreţinere;- alte dotări: iluminat, cabină de poartă etc.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ C - construcţie de importanţă normală │├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Clasă tehnică conform STAS 4273-83 │ Grupa I, categoria 4, clasa de ││ │ importanţă IV │└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 29 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 6,2% şi, respectiv, 10%;- pentru distanţa de transport:● transport semifabricate la 2 km;● transport beton la 1 km;● transport pământ la 1 km.IV.1. Cost unitar/buc.Tabel IV.1 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/buc. │ euro*)/buc.│┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar, din care: │ 2.317.750│ 551.845│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 2.317.750│ 551.845│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Amenajare mal (protecţie mal, dragaje, alee de acces│ │ ││pietonal, bordură perimetrală, accesorii de cheu) │ 1.305.930│ 310.935│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Platformă macadam (platformă, pereu zidit de │ │ ││piatră brută) │ 240.820│ 57.340│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Rampe (platformă drum, trotuare, borduri, pereu │ │ ││zidit de piatră brută, zid cornier, rigolă, │ │ ││separator grăsimi) │ 771.000│ 183.570│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 12 ───────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │PISTA DE DECOLARE-ATERIZARE │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │CU STRUCTURĂ RIGIDĂ ŞI NUMĂR│ SCOST-11/MTI                               │ DE CLASIFICARE PCN 65 │                               ├────────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010;Prezentul standard de cost pentru infrastructura rutieră aeroportuară defineşte costul estimat pentru realizarea a 100 metri de pistă nouă în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite, în vederea: a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă; b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă şi număr de clasificare PCN 65" a fost întocmit în scopul preluării traficului de pasageri şi marfă cu aeronave de categorie maximă C.III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundare - capacitate portantă corespunzătoare având modulul de reacţie al terenului de fundare K(0)=50 MN/mc şi care nu implică alte lucrări de îmbunătăţire;- evacuarea apelor - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin guri de scurgere sau rigole din beton de ciment;- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează structura pistei;- structura rutieră - structura rutieră nouă a pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de polietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 5,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact şi de contracţie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilataţie. În rosturile de dilataţie şi în cele de contracţie sunt prevăzute gujoane. În rosturile de contact sunt prevăzute ancore;- traficul de calcul - se va considera un trafic pentru gama completă de avioane de clasa A, B şi C (conform prescripţiilor ICAO şi AACR).În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de canalizare pluvială sau drenaje de ape subterane;- lucrări de consolidare teren de fundare;- lucrări hidrotehnice;- lucrări la banda de siguranţă a pistei;- alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, marcaje şi inscripţionări etc.).Pentru pistele de decolare-aterizare ce se vor executa urmând instrucţiunile din prezentul standard vor fi asigurate:- lăţime portantă pistă - 45 m;- număr de clasificare PCN - 65;- structură rutieră rigidă (îmbrăcăminte dale din beton de ciment).III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de performanţă│├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria pistei (conform RACR-AD-PETA/2008) │ 4C │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Număr de clasificare al pistei PCN │ ││(conform reglementărilor de aviaţie civilă) │ 65 │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală tip--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport: transport materiale la 20 km.IV.1. Cost unitarTabel (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/100 m │euro*)/100 m│┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 1.642.500│ 391.071│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 1.642.500│ 391.071│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Balast + geotextile fundaţie │ 295.650│ 70.393│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Balast stabilizat │ 279.225│ 66.482│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Beton BcR5 │ 936.225│ 222.910│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Rosturi │ 131.400│ 31.286│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. I - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. II - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. III - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. V - Alte cheltuieli;- cap. VI - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar datorată, în special, altor condiţii decât cele normale definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 13 ───────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │PISTA DE DECOLARE-ATERIZARE │ Indicativ:     ŞI INFRASTRUCTURII │CU STRUCTURĂ RIGIDĂ ŞI NUMĂR│ SCOST-12/MTI                               │ DE CLASIFICARE PCN 100 │                               ├────────────────────────────┤                               │ STANDARD DE COST │───────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate la 1 ianuarie 2010.Prezentul standard de cost pentru infrastructura rutieră aeroportuară defineşte costul estimat pentru realizarea a 100 metri de pistă nouă în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea: a) fundamentării necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă; b) fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) analizei ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăStandardul de cost "Pista de decolare-aterizare cu structură rigidă şi număr de clasificare PCN 100" a fost întocmit în scopul preluării traficului de pasageri şi marfă cu aeronave de categorie maximă D.III.2. Date tehniceCondiţiile normale care au stat la baza realizării prezentului standard de cost sunt următoarele:- teren de fundare - capacitate portantă corespunzătoare având modulul de reacţie al terenului de fundare K(0)=50 MN/mc şi care nu implică alte lucrări de îmbunătăţire;- evacuarea apelor - apele de suprafaţă sunt colectate şi evacuate prin guri de scurgere sau rigole din beton de ciment;- apele subterane - se consideră că nivelul apelor subterane nu influenţează structura pistei;- structura rutieră - structura rutieră nouă a pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de polietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 5,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact şi de contracţie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilataţie. În rosturile de dilataţie şi în cele de contracţie sunt prevăzute gujoane. În rosturile de contact sunt prevăzute ancore;- structura rutieră nouă a acostamentelor pistei este alcătuită din următoarele straturi: geotextil, strat inferior de fundaţie (balast); strat superior de fundaţie (piatră spartă sau agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici rutieri); strat de nisip, folie de polietilenă, strat (dală) de beton de ciment. Îmbrăcămintea de beton de ciment este alcătuită geometric din dale cu dimensiunea în plan de 5,00 m x 3,50 m şi 5,00 m x 4,00 m, între acestea fiind executate rosturi de contact şi de contracţie. Din 50 în 50 m sunt prevăzute rosturi de dilataţie;- traficul de calcul - se va considera un trafic pentru gama completă de avioane de clasa A, B, C şi D (conform prescripţiilor ICAO şi AACR).În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de canalizare pluvială sau drenaje de ape subterane;- lucrări de consolidare a terenului de fundare;- lucrări hidrotehnice;- lucrări la banda de siguranţă a pistei;- alte dotări ale pistei de decolare-aterizare (iluminat, balizaj, marcaje şi inscripţionări etc.)Pentru pistele de decolare-aterizare ce se vor executa urmând instrucţiunile din prezentul standard vor fi asigurate:- lăţime portantă pistă - 45,00 m;- lăţime acostamente - 2 x 7,50 m;- număr de clasificare PCN - 100;- structură rutieră rigidă (îmbrăcăminte dale din beton de ciment).III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Denumirea │Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria pistei (conform RACR-AD-PETA/2008) │ 4D │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Număr de clasificare a pistei PCN │ ││(conform reglementărilor de aviaţie civilă) │ 100 │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversală tip--------------NOTĂ(CTCE)Reprezentarea grafică se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, la pagina 33 (a se vedea imaginea asociată).  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăPrecizareLa stabilirea costului total s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:● C.A.S., C.A.S.S., ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare;● pentru accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport: transport materiale la 20 km.IV.1. Cost unitarTabel (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ COST UNITAR │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/100 m │euro*)/100 m│┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar lucrări de drumuri,│ │ ││din care: │ 2.341.500│ 557.500│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 2.341.500│ 557.500│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Balast + geotextile fundaţie │ 421.470│ 100.350│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Balast stabilizat │ 398.055│ 94.775│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Beton BcR5 │ 1.334.655│ 317.775│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Rosturi │ 187.320│ 44.600│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general pe capitole de cheltuieli prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar datorată, în special altor condiţii decât cele normale definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.  +  Anexa 14 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ │   TRANSPORTURILOR │cu suprastructură din grinzi prefabricate│ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ L = 12-24 m şi fundaţii indirecte │SCOST-13/MTI                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;2. costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în septembrie 2010.Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineşte costul estimat pentru execuţia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate şi fundaţii indirecte în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă - structuri prevăzute la intersecţia autostrăzii cu alte căi de comunicaţie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole, se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulaţie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare şi prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele condiţii:Infrastructură- Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloţi foraţi de diametru mare ('d6 1,08 m 'f7 'd6 1,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizaţi cu radier din beton armat, realizaţi în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire.- Elevaţii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici şi aparate de reazem din neopren.Suprastructură- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m 'f7 24,00 m, placă de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protecţie pentru hidroizolaţie, hidroizolaţie din materiale performante, dispozitive etanşe de acoperire a rosturilor de dilataţie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere şi sistemul de evacuare şi conducere spre zona de colectare, borduri.Elemente de siguranţă rutieră - parapete metalice tip greu.Racordări cu terasamentul - plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de rampe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- mutări, protejări de instalaţii;- alte dotări (iluminat, telefonie etc.).Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de şes şi deal:- lăţime parte carosabilă 2 x 12 m;- fără trotuare.Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lăţime a părţii carosabile de 2 x 11 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Clasa de încărcare │ E │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitar                                               Tabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/mý │euro*)/mý │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: │ 5.166│ 1.277│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 5.166│ 1.277│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructura │ 2.083│ 495│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructura │ 1.945│ 462│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Cale, parapet │ 504│ 120│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Racordări cu terasamentele │ 634│ 150│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘--------------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 14 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 15 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ │   TRANSPORTURILOR │cu suprastructură din grinzi prefabricate│ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ L = 24-40 m şi fundaţii indirecte │SCOST-14/MTI                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;2. costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în septembrie 2010.Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineşte costul estimat pentru execuţia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate şi fundaţii indirecte în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă - structuri prevăzute la intersecţia autostrăzii cu alte căi de comunicaţie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulaţie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare şi prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele condiţii:Infrastructura- Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloţi foraţi de diametru mare ('d6 1,08 m 'f7 'd6 1,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizaţi cu radier din beton armat, realizaţi în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire.- Elevaţii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici şi aparate de reazem din neopren.Suprastructură- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m 'f7 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protecţie pentru hidroizolaţie, hidroizolaţie din materiale performante, dispozitive etanşe de acoperire a rosturilor de dilataţie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere şi sistemul de evacuare şi conducere spre zona de colectare, borduri.- Elemente de siguranţă rutieră -parapete metalice tip greu.- Racordări cu terasamentul - plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de rampe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- mutări, protejări de instalaţii;- alte dotări (iluminat, telefonie etc.).Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de şes şi deal:- lăţime parte carosabilă: 2 x 12 m;- fără trotuare.Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lăţime a părţii carosabile de 2 x 11 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Clasa de încărcare │ E │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitar                                               Tabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/mý │euro*)/mý │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: │ 4.578│ 1.087│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 4.578│ 1.087│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructură │ 1.512│ 359│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură │ 1.970│ 468│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Cale, parapet │ 504│ 120│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Racordări cu terasamentele │ 592│ 140│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘------------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 15 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 16 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ │   TRANSPORTURILOR │cu suprastructură din grinzi prefabricate│ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ L = 12-24 m şi fundaţii directe │SCOST-15/MTI                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;2. costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în septembrie 2010.Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineşte costul estimat pentru execuţia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate şi fundaţii indirecte în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă - structuri prevăzute la intersecţia autostrăzii cu alte căi de comunicaţie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulaţie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare şi prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele condiţii:Infrastructura- Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire.- Elevaţii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici şi aparate de reazem din neopren.Suprastructura- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m 'f7 24,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protecţie pentru hidroizolaţie, hidroizolaţie din materiale performante, dispozitive etanşe de acoperire a rosturilor de dilataţie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere şi sistemul de evacuare şi conducere spre zona de colectare, borduri.- Elemente de siguranţă rutieră - parapete metalice tip greu.- Racordări cu terasamentul - plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de rampe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- mutări, protejări de instalaţii;- alte dotări (iluminat, telefonie etc.).Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de şes şi deal:- lăţime parte carosabilă: 2 x 12 m;- fără trotuare.Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura lăţimea părţii carosabile de 2 x 11 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Clasa de încărcare │ E │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitar                                               Tabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/mý │euro*)/mý │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: │ 4.746│ 1.127│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 4.746│ 1.127│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructură │ 1.693│ 402│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură │ 1.932│ 459│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Cale, parapet │ 504│ 120│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Racordări cu terasamentele │ 617│ 146│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘----------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 16 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 17 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ │   TRANSPORTURILOR │cu suprastructură din grinzi prefabricate│ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ L = 24-40 m şi fundaţii directe │SCOST-16/MTI                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază, s-au avut în vedere:1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;2. costul investiţiei de bază rezultat din listele cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în septembrie 2010;Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineşte costul estimat pentru execuţia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate şi fundaţii indirecte în condiţii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performanţă nu sunt luaţi în considerare).  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPasaje/Viaducte/Poduri pe autostradă - structuri prevăzute la intersecţia autostrăzii cu alte căi de comunicaţie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulaţie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare şi prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele condiţii:Infrastructura- Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire.- Elevaţii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici şi aparate de reazem din neopren.Suprastructura- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m 'f7 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, şi strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protecţie pentru hidroizolaţie, hidroizolaţie din materiale performante, dispozitive etanşe de acoperire a rosturilor de dilataţie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere şi sistemul de evacuare şi conducere spre zona de colectare, borduri.- Elemente de siguranţă rutieră - parapete metalice tip greu.- Racordări cu terasamentul - plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- lucrările de rampe;- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice;- mutări, protejări de instalaţii;- alte dotări (iluminat, telefonie etc.).Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de şes şi deal:- lăţime parte carosabilă: 2 x 12 m;- fără trotuare.Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lăţime a părţii carosabile de 2 x 11 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Clasa de încărcare │ E │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţă de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitar                                               Tabel IV.2 (valori de referinţă)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ lei/mý │euro*)/mý │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care: │ 4.368│ 1.038│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 4.368│ 1.038│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructură │ 1.348│ 320│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură │ 1.949│ 463│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Cale, parapet │ 504│ 120│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Racordări cu terasamentele │ 567│ 135│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi se propune menţinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 17 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 5 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 18 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ PODURI DE CALE FERATĂ │   TRANSPORTURILOR │ g.m.i.b. │ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ (grinzi metalice cu infrastructura │SCOST-17/MTI                     │ de beton) │                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005-2010;2. costurile investiţiei de bază rezultate din listele de cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în decembrie 2010.Standardul de cost pentru poduri defineşte costul mediu estimat pentru execuţia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructura alcătuită din grinzi metalice înglobate în beton cu calea în prismă de piatră spartă şi cu infrastructura realizată cu fundaţii directe în condiţii normale privind calitatea terenului de fundaţii.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPoduri/Viaducte/Pasaje pentru calea ferată - structuri care susţin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicaţie, drumuri, conducte şi alte construcţii asemenea.Structurile de rezistenţă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/0 şi zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare structuri de poduri de cale ferată dublă realizate în următoarele condiţii:Infrastructura- fundaţii directe blocuri de beton simplu pentru pile şi culei realizate în teren de fundare care nu impune lucrări de îmbunătăţire a calităţii acestuia;- elevaţii - corpurile pilelor şi culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de siguranţă, aparate de reazem din şină de cale ferată.Suprastructura- grinzi metalice înglobate în beton cu deschideri între 10,00 m şi 18,00 m cu calea în prismă de piatră spartă;- calea realizată cu şine prinse pe traverse din beton precomprimat pozate în prismă de piatră spartă, şapă de beton armat pentru protecţia hidroizolaţiei, hidroizolaţie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilataţie etc.;- elemente pentru asigurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contraşine şi capete de contraşine);- racordarea cu terasamentul şi terenul înconjurător - sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- terasamentele de la capetele podului;- lucrări de consolidare a terenului şi de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului;- mutări şi protejări de instalaţii, cabluri de iluminat şi telefonie etc.;- montarea, demontarea şi chiria podeţelor şi podurilor provizorii;- operaţiunile de montare, lansare, ripare şi scările corespunzătoare;- studii topografice;- studii geotehnice;- exproprieri;- calea pe pod.Distanţa de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de reţinere a pietrei sparte din prisma căii - de minimum 2,20 m pentru a permite întreţinerea mecanizată a căii.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Convoiul de calcul │ LMC 71/SW/0 │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitar                                                   Tabel IV.2 (valori medii)*)                                                     ┌─────────────────────────┐                                                     │ Cost unitar │                                                     │ (exclusiv TVA) │                                                     ├────────────┬────────────┤                                                     │ euro**)/ml │ lei/ml │┌────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care: │ 36.500│ 153.665│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 36.500│ 153.665│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructură │ 15.650│ 65.887│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură │ 20.850│ 87.778│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘---------*) Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificaţie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obţinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variaţie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura, infrastructura şi înălţimea. Aceste variaţii nu se supun legilor de distribuţie statistică.Costul este orientativ şi poate fi menţinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.**) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 18 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 6 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 19 ─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────      MINISTERUL │ PODURI DE CALE FERATĂ │   TRANSPORTURILOR │ g.z.c.j. - c.b. │ Indicativ:  ŞI INFRASTRUCTURII │ (grinzi cu zăbrele cu calea jos cuvă │SCOST-18/MTI                     │ de balast) │                     ├─────────────────────────────────────────┤                     │ STANDARD DE COST │─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005-2010;2. costurile investiţiei de bază rezultate din listele de cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în decembrie 2010.Standardul de cost pentru poduri defineşte costul estimat pentru execuţia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructură metalică alcătuită din grinzi cu zăbrele cu calea jos cu calea în prismă de piatră spartă şi cu infrastructura realizată în condiţii în care nu se execută lucrări de îmbunătăţiri a calităţii terenului de fundaţie.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPoduri/Viaducte/Pasaje pentru calea ferată - structuri care susţin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicaţie cum sunt drumurile, conductele şi alte construcţii asemenea.Structurile de rezistenţă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/0 şi zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structuri de poduri de cale ferată dublă, realizate în următoarele condiţii:Infrastructura- fundaţii directe şi/sau indirecte, pentru pile şi culei, pe piloţi foraţi de diametru mare (Ø'4f 1,50 m), încastraţi în radiere de beton armat;- elevaţii - corpurile pilelor şi culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de siguranţă, aparate de reazem metalice tip CFR.Suprastructura- metalică, grinzi cu zăbrele cu calea jos cu deschideri între 35,00 m şi 60,00 m, cuvă pentru balast din beton armat pe antretoaze dese, structură compusă oţel-beton;- calea realizată cu şine prinse pe traverse din beton precomprimat, pozate în prismă de piatră spartă. Şapă de beton armat pentru protecţia hidroizolaţiei, hidroizolaţie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilataţie etc.;- elemente pentru asigurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contraşine şi capete de contraşine);- racordarea cu terasamentul şi terenul înconjurător - sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului.În prezentul standard de cost nu sunt incluse:- terasamentele de la capetele podului;- lucrări de consolidare a terenului şi de stabilizare a versanţilor şi taluzurilor;- lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului;- mutări şi protejări de instalaţii, cabluri de iluminat şi telefonie etc.;- montarea, demontarea şi chiria podeţelor şi podurilor provizorii;- operaţiunile de montare, lansare, ripare şi schelele corespunzătoare;- studii topografice;- studii geotehnice;- exproprieri;- calea de pe pod.Distanţa de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de reţinere a pietrei sparte din prisma căii - de minimum 2,20 m pentru a permite întreţinerea mecanizată a căii.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă│├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Convoiul de calcul │ LMC 71/SW/0 │├────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │ B - deosebită │└────────────────────────┴─────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- preţurile la nivelul lunii septembrie 2010 pentru materiale, utilaje şi transport;- salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010 pentru manoperă;- contribuţiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- cheltuielile indirecte şi profitul: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţa de transport:● transportul materialelor la 25 km.IV. 2. Cost unitar*Font 8*                                                                            Tabel IV.2 (valori medii)*)                                                   ┌───────────────────────────────────────────────────┐                                                   │ Cost unitar (exclusiv TVA) │                                                   ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤                                                   │ Fundaţii directe │ Fundaţii indirecte │                                                   ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤                                                   │ euro**)/ml │ lei/ml │ euro**)/ml │ lei/ml │┌──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Investiţie de bază - cost unitar │ │ │ │ ││Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care: │ 41.000│ 172.610│ 76.500│ 322.065│├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 41.000│ 172.610│ 76.500│ 322.065│├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Infrastructură │ 11.475│ 48.310│ 46.975│ 197.765│├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Suprastructură │ 29.525│ 124.300│ 29.525│ 124.300│└──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘------------* Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificaţie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obţinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variaţie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura şi, cu deschiderea şi înălţimea, infrastructura. Aceste variaţii nu se supun legilor de distribuţie statistică.Costul este orientativ şi poate fi menţinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în baza lucrărilor de acelaşi tip executate ulterior.** 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 19 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011, având conţinutul anexei 7 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 20 ─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ TUNEL RUTIER │      ŞI INFRASTRUCTURII │ - DOUĂ BENZI - │ Indicativ                             ├────────────────────────┤ SCOST-19/MTI                             │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. costurile unitare la obiective similare realizate în ţări europene în ultimii 10 ani;2. preţurile în lei actualizate în decembrie 2010.Standardul de cost pentru tuneluri defineşte costul mediu estimat pentru execuţia unui metru liniar de tunel rutier pentru două benzi de circulaţie.Există diferite căi de clasificare a pământurilor şi rocilor sub circumstanţe de construcţie specifice, cum ar fi execuţia unui tunel.Clasificarea solurilor şi rocilor pentru tuneluri a fost în general legată de descrierea comportării terenului în jurul golului tunelului.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTunelurile rutiere sunt construcţii subterane destinate creării unei legături între două puncte despărţite printr-un obstacol topografic (munte, curs de apă, oraş etc.) în scopul realizării unei posibilităţi de transport şi comunicaţie.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare structura unui tunel rutier, pentru două benzi de circulaţie, realizat în următoarele condiţii:- secţiunea transversală a tunelului este alcătuită din căptuşeala exterioară, căptuşeala interioară, hidroizolaţie intermediară, fundaţii şi radier boltă întoarsă;- fundaţiile şi radierul sunt alcătuite din beton armat;- picioarele drepte şi bolta sunt executate din beton armat;- căptuşeala interioară este din beton armat, iar căptuşeala exterioară este din beton torcretat şi plasă de sârmă;- galeria are lăţimea de 9,50 m între feţele pereţilor laterali;- sunt prevăzute două benzi de circulaţie cu lăţimea de 3,75 m fiecare şi două trotuare cu lăţimea de câte 1,00 m;- tunelul este executat în rocă dură, după clasificarea rocilor RMR, în clasa 2 (coeficientul de duritate f(rez) = 6'f78, coeficientul de pat K = 500-800 daN/cmý, coeziunea C = 100-200 daN/cmý).În prezentul standard nu sunt incluse:- portalurile şi instalarea şantierului;- refugii sau nişe;- accese;- puţuri de ventilaţie;- galerie de evacuare în caz de incendii, accidente etc.;- echipamente.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Clasa tehnică a drumului │Drumuri naţionale │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │B - deosebită │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii decembrie 2010;- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului II 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţă de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │ Cost unitar │                                                   │ (exclusiv TVA) │                                                   ├─────────────┬─────────────┤                                                   │ euro*)/ml │ lei/ml │┌──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││ Lucrări de tuneluri, din care: │ 19.000 │ 79.990 │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 19.000 │ 79.990 │└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘---------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi poate fi menţinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în conformitate cu evoluţia tehnologiilor în domeniu.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.● cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;● cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;● cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;● cap. 5 - Alte cheltuieli;● cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0 % din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 20 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 21 ─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ TUNEL RUTIER │      ŞI INFRASTRUCTURII │ - DOUĂ BENZI + BANDĂ DE URGENŢĂ │ Indicativ                             ├─────────────────────────────────┤ SCOST-20/MTI                             │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. costurile unitare la obiective similare realizate în ţări europene în ultimii 10 ani;2. preţurile în lei actualizate în decembrie 2010.Standardul de cost pentru tuneluri defineşte costul mediu estimat pentru execuţia unui metru liniar de tunel rutier pentru două benzi de circulaţie plus o bandă pentru opriri de urgenţă.Există diferite căi de clasificare a pământurilor şi rocilor sub circumstanţe de construcţie specifice, cum ar fi execuţia unui tunel.Clasificarea solurilor şi rocilor pentru tuneluri a fost în general legată de descrierea comportării terenului în jurul golului tunelului.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTunelurile rutiere sunt construcţii subterane destinate creării unei legături între două puncte despărţite printr-un obstacol topografic (munte, curs de apă, oraş etc.) în scopul realizării unei posibilităţi de transport şi comunicaţie.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare structura unui tunel rutier, pentru două benzi de circulaţie plus banda de urgenţă (o cale de autostradă), realizat în următoarele condiţii:- secţiunea transversală a tunelului este alcătuită din căptuşeala exterioară, căptuşeala interioară, hidroizolaţie intermediară, fundaţii şi radier boltă întoarsă;- fundaţiile şi radierul sunt alcătuite din beton armat;- picioarele drepte şi bolta sunt executate din beton armat;- căptuşeala interioară este din beton armat, iar căptuşeala exterioară este din beton torcretat şi plasă de sârmă;- galeria are lăţimea de 12,75 m între feţele pereţilor laterali;- sunt prevăzute două benzi de circulaţie cu lăţime de 3,75 m fiecare, o bandă de urgenţă cu lăţime de 3,50 m şi două trotuare având lăţimea de 1,00 m şi, respectiv, 0,75 m;- tunelul este executat în rocă dură, după clasificarea rocilor RMR, în clasa 2 (coeficientul de duritate f(rez) = 6'f78, coeficientul de pat K = 500-800 daN/cmý, coeziunea C = 100-200 daN/cmý).În prezentul standard nu sunt incluse:- portalurile şi instalarea şantierului;- refugii sau nişe;- accese;- puţuri de ventilaţie;- galerie de evacuare în caz de incendii, accidente etc.;- echipamente.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Clasa tehnică a drumului │Autostrăzi │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │B - deosebită │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii decembrie 2010;- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului II 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţă de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2.                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │ Cost unitar │                                                   │ (exclusiv TVA) │                                                   ├─────────────┬─────────────┤                                                   │ euro*)/ml │ lei/ml │┌──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││ Lucrări de tuneluri, din care: │ 27.500 │ 115.775 │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 27.500 │ 115.775 │└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘----------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi poate fi menţinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în conformitate cu evoluţia tehnologiilor în domeniu.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.● cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;● cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;● cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;● cap. 5 - Alte cheltuieli;● cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa 21 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011, având conţinutul anexei 3 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 22 ─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────  MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ TUNEL DE CALE FERATĂ │      ŞI INFRASTRUCTURII │ - LINIE CALE FERATĂ DUBLĂ - │ Indicativ                             ├─────────────────────────────────┤ SCOST-21/MTI                             │ STANDARD DE COST │─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────  +  Capitolul I PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:1. costurile unitare la obiective similare elaborate în perioada 2005-2010;2. costurile investiţiei de bază rezultate din listele de cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri actualizate în decembrie 2010.Standardul de cost pentru tuneluri defineşte costul mediu estimat pentru execuţia unui metru liniar de tunel pentru cale ferată dublă.Există diferite căi de clasificare a pământurilor şi rocilor sub circumstanţe de construcţie specifice, cum ar fi execuţia unui tunel.Clasificarea solurilor şi rocilor pentru tuneluri a fost în general legată de descrierea comportării terenului în jurul golului tunelului.  +  Capitolul II Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă, precum şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare şi a executării lucrărilor de construcţii.  +  Capitolul III Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăTunelurile pentru calea ferată sunt construcţii subterane destinate creării unei legături între două puncte despărţite printr-un obstacol topografic (munte, curs de apă, oraş etc.) în scopul realizării unei posibilităţi de transport şi comunicaţie.III.2. Date tehnicePrezentul standard a fost elaborat luând în considerare structura unui tunel de cale ferată dublă, realizat în următoarele condiţii:- secţiunea transversală a tunelului este alcătuită din căptuşeala exterioară, căptuşeala interioară, hidroizolaţie intermediară din folie PHD, fundaţii şi radier boltă întoarsă;- fundaţiile şi radierul sunt alcătuite din beton armat;- picioarele drepte şi bolta sunt executate din beton armat;- căptuşeala interioară este din beton armat, iar căptuşeala exterioară este din beton torcretat şi plasă de sârmă;- calea în tunel este realizată cu şină prinsă pe traverse din beton pozate în prismă de piatră spartă;- tunelul este executat în rocă, după clasificarea rocilor RMR, în clasa 2 (coeficientul de duritate f(rez) = 6'f78, coeficientul de pat K = 500-800 daN/cmc, coeziunea C = 100-200 daN/cmý).În prezentul standard nu sunt incluse:- portaluri;- refugii sau nise;- accese;- puţuri de ventilaţie;- galerie de evacuare în caz de incendii, accidente etc.Distanţa dintre axele căii este de 4,00 m.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Clasa/Nivelul de performanţă │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Convoiul de calcul │LMC 71/SW/0 │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Categoria de importanţă │B - deosebită │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Capitolul IV Cost investiţie de bazăIV.1. PrecizareLa stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii septembrie 2010;- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri, respectiv:● contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă şi boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: 10% şi, respectiv, 5%;- pentru distanţă de transport:● transport materiale la 25 km.IV.2. Cost unitarTabel IV.2                                                   ┌───────────────────────────┐                                                   │ Cost unitar │                                                   │ (exclusiv TVA) │                                                   ├─────────────┬─────────────┤                                                   │ euro*)/ml │ lei/ml │┌──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Investiţie de bază - cost unitar │ │ ││ Lucrări de tuneluri, din care: │ 20.000 │ 84.200 │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ Construcţii şi instalaţii (C + I): │ 20.000 │ 84.200 │└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘-------*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).Costul este orientativ şi poate fi menţinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preţurilor de consum publicat de către Institutul Naţional de Statistică sau în conformitate cu evoluţia tehnologiilor în domeniu.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, prevăzută în Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.● cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;● cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;● cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;● cap. 5 - Alte cheltuieli;● cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.2. Creşterea costului unitar de referinţă datorată, în special, altor condiţii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.----------Anexa nr. 22 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 452 din 4 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011, având conţinutul anexei 4 din acelaşi act normativ.-----------