HOTĂRÂRE nr. 499 din 18 mai 2011privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor, a unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 62 din 31 martie 2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 104 din 10 mai 2011, cu destinaţia de sediu pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 mai 2011.Nr. 499.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statuluicare se transmite în administrarea Ministerului Sănătăţii,pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al autorităţii administrativ- teritoriale în domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar -lei- Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public
  Str. Sucevei, nr. 24, municipiul Oradea, judeţul Bihor Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 62 din 31 martie 2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 104 din 10 mai 2011 Statul român, în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor Suprafaţa construcţiei = 1.531 mý Suprafaţa terenului aferent = 3.560 mý Nr. topo: 3172/14, 3172/18, 3173 CF nr. 5503 (CF 151093), Oradea, Str. Sucevei nr. 24 şi CF nr. 5228 (CF 169775 şi CF 169776) Oradea, Str. Sucevei nr. 24 433.437,11 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  -----------