REGULAMENT din 27 aprilie 2011de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii. Ca urmare a îndeplinirii prevederilor legale privind protecţia mărcilor, nicio altă persoană, cu excepţia Camerei, nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică de către membrii Camerei, persoane fizice active şi nonactive şi persoane juridice, precum şi de către orice alte persoane care solicită prestarea unor servicii ce intră în competenţele Camerei.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Camerei  +  Articolul 4 (1) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii şi prezentului regulament. (2) În vederea realizării acestor obiective, Camera exercită atribuţiile care i-au fost conferite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.  +  Articolul 5Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa Camerei, Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 6 (1) Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al Camerei, formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia. (2) Conferinţa Camerei, denumită în continuare Conferinţa, este ordinară şi extraordinară.  +  Articolul 7Conferinţa ordinară a Camerei se întruneşte o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent.  +  Articolul 8Conferinţa ordinară a Camerei are următoarele atribuţii: a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al Consiliului Camerei; b) dezbate şi aprobă situaţiile financiare anuale ale Camerei; c) dezbate raportul de audit al Comisiei de auditori statutari ai Camerei; d) aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat; e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor; f) aprobă normele de reprezentare la Conferinţă; g) alege şi revocă membrii Consiliului Camerei; h) alege şi revocă membrii Comisiei de auditori statutari; i) stabileşte obiectivele strategice ale Camerei; j) aprobă programul de activitate al Consiliului Camerei pe anul în curs; k) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea reprezentanţelor din ţară şi străinătate ale Camerei; l) decide asupra propunerilor de modificare şi completare a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; m) alte atribuţii, potrivit legii şi prezentului regulament, cu excepţia celor date în competenţa Consiliului Camerei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 9 (1) Convocarea Conferinţei ordinare se face de către Consiliul Camerei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii. (2) Anunţul privind convocarea se publică în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul Camerei şi cuprinde: locul, data de desfăşurare, ora, precum şi ordinea de zi a Conferinţei ordinare. (3) La Conferinţa ordinară participă membrii cu drept de vot, aleşi conform normelor de reprezentare aprobate de Cameră.  +  Articolul 10 (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor Camerei cu drept de vot, aleşi potrivit normelor de reprezentare, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. (2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), Conferinţa ordinară, întrunită la a doua convocare, de regulă în aceeaşi zi şi acelaşi loc, poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă de voturi. (3) Membrii Camerei cu drept de vot sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către Cameră la termenele stabilite prin hotărârile acesteia şi care au fost aleşi pentru participare la Conferinţa ordinară.  +  Articolul 11 (1) Conferinţa extraordinară a Camerei poate fi convocată la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Camerei, care adresează o cerere în acest sens, specificând în aceasta problemele propuse pentru a fi dezbătute. (2) Conferinţa extraordinară se întruneşte în termen de cel mult 45 de zile de la data convocării.  +  Articolul 12 (1) Conferinţa se deschide de către preşedintele Camerei sau un alt membru al Consiliului Camerei desemnat de acesta. În deschidere, Conferinţa alege prin vot deschis unul sau mai mulţi secretari, care verifică îndeplinirea condiţiilor legale de întrunire şi asigură consemnarea lucrărilor acesteia în procese-verbale. (2) După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi şi la adoptarea hotărârilor. (3) Conferinţa adoptă hotărâri prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei şi ai Comisiei de auditori statutari. (4) Procesul-verbal, semnat de preşedinte şi de secretarii lucrărilor Conferinţei, va constata: îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei, numărul membrilor prezenţi, hotărârile adoptate, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, iar la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în cadrul şedinţei. (5) Hotărârile Conferinţei sunt obligatorii pentru toţi membrii Camerei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13 (1) Consiliul Camerei este format din 11 membri, aleşi în cadrul Conferinţei pentru o perioadă de 3 ani, conform procedurilor aprobate de Cameră. Mandatul Consiliului Camerei poate fi reînnoit o singură dată. (2) Orice persoană fizică, membră a Camerei, poate fi aleasă în Consiliul Camerei, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: a) are capacitate deplină de exerciţiu; b) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii; c) nu deţine o funcţie în conducerea unui alt organism profesional naţional; d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră. (3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul şi conform modelului stabilite prin hotărâre a Consiliului acesteia, publicate în cel puţin două cotidiene de largă circulaţie şi pe site-ul Camerei. (4) Consiliul Camerei poate cere candidaţilor să dea o declaraţie privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (2). (5) Consiliul Camerei respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declaraţia prevăzută la alin. (4). (6) În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei pe baza unei declaraţii false sau incorecte, alegerea acestuia este nulă. Consiliul Camerei constată prin hotărâre nulitatea alegerii şi comunică această hotărâre persoanei respective.  +  Articolul 14 (1) Votul pentru alegerea Consiliului Camerei se exprimă pe bază de buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul Camerei. (2) Fiecare membru al Camerei, ales potrivit normelor de reprezentare, poate vota un număr de candidaţi dintre cei propuşi, care nu trebuie să depăşească numărul locurilor eligibile. (3) În vederea alegerii Consiliului Camerei, Conferinţa alege dintre membrii săi o comisie de vot, care are următoarele atribuţii: a) primirea buletinelor de vot şi distribuirea acestora; b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule; c) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute şi - pe acest temei - comunicarea candidaţilor care au fost aleşi; d) întocmirea unui proces-verbal scris cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinţei; e) predarea buletinelor de vot Registraturii Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu durata mandatului respectivului Consiliu ales; f) alte atribuţii stabilite de Conferinţă. (4) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate. În caz de egalitate de voturi, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi. În această situaţie, votul este secret şi se efectuează după prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatele votului plenului Conferinţei de către Comisia de vot. Votul final se va consemna în procesul-verbal privind alegerile. (5) Orice membru al Consiliului Camerei poate fi revocat prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la Conferinţa ordinară sau extraordinară. (6) Revocarea se face prin vot secret, procedura putând fi declanşată prin cerere scrisă, asumată de un număr de cel puţin 25% din numărul reprezentanţilor cu drept de vot prezenţi la Conferinţa respectivă. (7) În cazul vacantării unui loc prin revocare, se aplică prevederile art. 18 alin. (3).  +  Articolul 15 (1) Consiliul Camerei coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei şi are următoarele atribuţii: a) asigură executarea hotărârilor Conferinţei şi informează Conferinţa asupra modului de îndeplinire a acestora, conform legii; b) asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea eficientă a patrimoniului Camerei, potrivit legii; c) adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei; d) adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi cel al programului de activitate pentru exerciţiul în curs; e) adoptă şi prezintă spre analiză Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar raportul anual cu privire la activitatea Camerei, cu 30 de zile înainte de data Conferinţei; f) adoptă şi prezintă spre analiză Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar reglementările cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar, în vederea avizării sau aprobării acestora, conform legii; g) alege şi revocă membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei; h) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea, contractul colectiv de muncă, statul de funcţii şi politica de personal; i) aprobă acordarea titlurilor de "Preşedinte de onoare" şi "Auditor financiar de onoare" în condiţiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră şi aprobă componenţa Comitetului de excelenţă la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei; j) înfiinţează comitete de lucru pe domenii de activitate; k) stabileşte anual indemnizaţiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei şi ai Comisiei de auditori statutari; l) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru persoanele desemnate la art. 22-25 din prezentul regulament, după caz; m) desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta Camera pe lângă Ministerul Finanţelor Publice; n) desemnează un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta auditorii nonactivi; o) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Biroului permanent al Consiliului Camerei. (2) Consiliul Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Camerei emite hotărâri. (4) Hotărârile Consiliului Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16 (1) Consiliul Camerei se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin Registratura Camerei. (2) Şedinţele sunt conduse de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau de un vicepreşedinte desemnat de preşedintele Camerei sau de Biroul permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 17 (1) Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. (2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv. (3) Procesele-verbale ale tuturor şedinţelor se semnează de toţi membrii Consiliului Camerei prezenţi la şedinţă şi se păstrează la Registratura Camerei.  +  Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Camerei încetează de drept în una dintre următoarele situaţii: a) încetarea calităţii de membru al Camerei; b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective; c) absenţa nejustificată de la 4 şedinţe consecutive ale Consiliului Camerei; d) demisia; e) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de auditor financiar, care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului Camerei. (2) Constatarea producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului Camerei. (3) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă, conform procesului-verbal al comisiei de vot, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 19 (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei are în componenţa sa preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei. (2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei se face de către Consiliul Camerei, dintre membrii acestuia, în prima şedinţă ce urmează alegerii acestuia. (3) Biroul permanent al Consiliului Camerei se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (4) Şedinţele sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa acestuia de prim-vicepreşedinte sau de un alt membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei, desemnat de preşedinte. (5) Fiecare membru al Biroului permanent al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar, în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv. (6) Procesele-verbale ale tuturor şedinţelor se semnează de toţi membrii Biroului permanent al Consiliului Camerei prezenţi la şedinţă şi se păstrează la Registratura Camerei.  +  Articolul 20 (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei asigură conducerea curentă a Camerei şi exercită următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl înaintează spre dezbatere şi adoptare Consiliului Camerei, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv; b) supraveghează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; c) propune spre adoptare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei pe anul în curs; d) aprobă programele de activitate ale aparatului executiv; e) adoptă şi transmite spre informare Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar planul anual de inspecţie în ceea ce priveşte controlul de calitate în domeniul auditului statutar; f) aprobă programul deplasărilor în străinătate; g) angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei; h) propune spre aprobare Consiliului Camerei organigrama aparatului executiv al Camerei, normele privind activitatea acestuia şi politica de personal; i) aprobă, la propunerea directorului executiv, contractul colectiv de muncă la nivelul Camerei; j) monitorizează întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului public; k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau hotărâte de Consiliu, cu excepţia celor date în competenţa Conferinţei sau a Consiliului Camerei. (2) Biroul permanent al Consiliului Camerei poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei emite decizii.  +  Articolul 21 (1) Preşedintele ales de Consiliul Camerei este preşedintele Camerei, Consiliului şi Biroului permanent al Consiliului Camerei. (2) Preşedintele conduce lucrările Conferinţei, Consiliului Camerei şi Biroului permanent al Consiliului Camerei şi reprezintă Camera în justiţie şi în raporturile cu terţe persoane, autorităţi publice, organizaţii profesionale din alte ţări şi organisme internaţionale ale profesiei contabile, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor Camerei. (3) Camera este angajată din punct de vedere legal prin semnătura preşedintelui sau a unei persoane desemnate de acesta. (4) În calitate de reprezentant legal al Camerei, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei, ale Consiliului Camerei şi deciziile Biroului permanent al Consiliului Camerei. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine. (6) În cazul în care preşedintele se află într-o situaţie de incapacitate temporară a exercitării atribuţiilor sale, prim-vicepreşedintele preia, pe perioada incapacităţii respective, prerogativele preşedintelui.  +  Articolul 22 (1) În vederea recunoaşterii contribuţiei aduse la dezvoltarea profesiei de auditor financiar şi la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuită de lege Camerei, se instituie titlul onorific de "Preşedinte de onoare", care poate fi acordat persoanelor care şi-au încheiat mandatul de preşedinte al Camerei. (2) Titlul de "Preşedinte de onoare" se acordă prin hotărârea Consiliului Camerei, la propunerea Biroului permanent al Consiliului Camerei.  +  Articolul 23 (1) Preşedintele de onoare poate fi invitat la şedinţele Biroului Permanent al Consiliului Camerei şi ale Consiliului Camerei şi poate fi implicat în activităţi ale Camerei, potrivit hotărârilor Consiliului Camerei. (2) Mandatul preşedintelui de onoare este de 3 ani şi nu poate fi reînnoit.  +  Articolul 24 (1) În vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor strategice ale Camerei şi dezvoltarea profesiei de auditor financiar, se înfiinţează Comitetul de excelenţă, format din membrii Consiliului Camerei care şi-au încheiat mandatul şi s-au remarcat în mod deosebit prin contribuţia semnificativă la dezvoltarea şi evoluţia profesiei de auditor financiar şi prin prestigiul profesional dobândit. (2) Membrii Comitetului de excelenţă sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului Camerei. (3) Membrii Comitetului de excelenţă pot avea atribuţii în cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei şi pot fi consultaţi la analiza şi la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative în domeniul profesiei. (4) Membrii Comitetului de excelenţă pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului Camerei. (5) Activitatea Comitetului de excelenţă este reglementată prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Articolul 25 (1) Consiliul Camerei poate aproba înfiinţarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi: standarde de audit, standarde de contabilitate sau standarde de educaţie şi reglementare. (2) Comitetele de lucru pot fi permanente şi se constituie cu scopul analizării standardelor de lucru, elaborării de suporturi tehnice de lucru, acordării de consultanţă şi asistenţă de specialitate membrilor Camerei, aparatului executiv şi organismelor de conducere. Consiliul Camerei stabileşte prin hotărâre obiectivele fiecărui comitet în parte. (3) Comitetele de lucru sunt formate din specialişti, auditori financiari cu experienţă. În comitetele de lucru pot fi desemnaţi, cu acordul conducătorilor instituţiilor, reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor instituţii ori organizaţii care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului în care sunt desemnaţi. (4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnaţi de Consiliul Camerei, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop. (5) Comunicarea între comitetele de lucru şi Consiliul Camerei se realizează prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.  +  Articolul 26Persoanele prevăzute la art. 22-25 nu sunt remunerate pentru activitatea desfăşurată. În mod excepţional, în funcţie de complexitatea şi volumul misiunilor încredinţate, se pot acorda indemnizaţii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Articolul 27 (1) Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 membri, auditori financiari activi, membri ai Camerei, aleşi de Conferinţa ordinară. Membrii Comisiei de auditori statutari aleg dintre ei un preşedinte. (2) Mandatul comisiei de auditori statutari este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. (3) Orice membru al Comisiei de auditori statutari poate fi revocat prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la Conferinţa ordinară. (4) Revocarea se face prin vot secret, procedura putând fi declanşată prin cerere scrisă, asumată de un număr de cel puţin 25% din numărul reprezentanţilor cu drept de vot prezenţi la Conferinţa respectivă.  +  Articolul 28Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii: a) efectuează auditul situaţiilor financiare anuale ale Camerei; b) întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei, pe care le prezintă Conferinţei ordinare spre dezbatere; c) participă la şedinţele Consiliului Camerei, fără drept de vot.  +  Articolul 29Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei: a) membrii Consiliului Camerei sau personalul salariat şi colaborator al Camerei; b) asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 30Organizarea şi funcţionarea aparatului executiv se stabileşte prin regulament aprobat de Consiliul Camerei. Conducerea activităţii aparatului executiv se realizează de către directorul executiv.  +  Capitolul III Calitatea de membru al Camerei. Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 31 (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi şi persoane juridice (2) Este auditor financiar nonactiv persoana care a declarat această situaţie sau nu are dreptul să exercite profesia de auditor financiar deoarece se află în una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament; b) nu îndeplineşte condiţiile de obţinere a vizei anuale; c) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege; d) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială. (3) Schimbarea calităţii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va comunică în scris Camerei, de către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la modificarea situaţiei existente anterior.  +  Articolul 32Condiţiile de autorizare a auditorului financiar persoană fizică sunt următoarele: a) să fie licenţiată a unei facultăţi cu profil economic sau a unei alte facultăţi, caz în care trebuie să fi urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic. Diploma obţinută la absolvirea facultăţii, respectiv la finalizarea programului de pregătire suplimentară trebuie să fie recunoscută de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul educaţiei; b) să fi efectuat un stagiu de pregătire practică, conform normelor pentru desfăşurarea programului de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit financiar, emise de către Cameră; c) să fi promovat examenul de competenţă profesională organizat de către Cameră; d) să aibă o bună reputaţie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerinţelor Codului etic emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi adoptat de Cameră.  +  Articolul 33Examenul de competenţă profesională trebuie să certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica. Acesta se organizează de către Cameră, conform prevederilor Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 34Examenul de competenţă profesională verifică cunoştinţele teoretice şi practice ale candidaţilor şi constă în susţinerea de probe scrise la următoarele domenii: a) teoria şi principiile contabilităţii generale; b) cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate; c) Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS); d) analiza financiară; e) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; f) managementul riscului şi controlul intern; g) auditul şi aptitudinile profesionale; h) cerinţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul statutar şi la auditorii statutari; i) Standardele internaţionale de audit intern (ISA); j) etica profesională şi independenţa; k) alte domenii:- legea societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă;- legislaţia privind falimentul şi alte acte normative în domeniu;- legislaţia fiscală;- Codul civil şi Codul comercial;- legislaţia privind asigurările sociale şi Codul muncii;- tehnologia informaţiei şi sistemele computerizate;- economia financiară, generală şi de afaceri;- matematica şi statistica;- principiile de bază ale managementului financiar al întreprinderilor.  +  Articolul 35 (1) Camera poate acorda derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe bază de protocol încheiat cu instituţiile de învăţământ. (2) Aceste protocoale se încheie în conformitate cu normele privind stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări şi reglementarea criteriilor care stau la baza încheierii de protocoale pentru acordarea de excepţii, emise de Cameră şi avizate de organismul de supraveghere publică.  +  Articolul 36 (1) Atribuirea calităţii de membru al Camerei persoanelor admise la examenul de competenţă profesională se face la cererea acestora, pe baza declaraţiei pe propria răspundere privind exercitarea profesiei, a cazierului judiciar şi a documentelor care atestă achitarea obligaţiilor legale către Cameră. (2) Cererile depuse de candidaţii admişi sunt analizate de Consiliul Camerei conform condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament şi se aprobă sau se resping. (3) Prin aprobarea cererii, persoana respectivă devine membră a Camerei şi este înscrisă în Registrul public. (4) După aprobare, Camera eliberează solicitantului certificatul, carnetul şi parafa de auditor financiar, membru al Camerei, iar acesta semnează un angajament prin care se obligă să respecte dispoziţiile legii, ale prezentului regulament şi normele interne ale Camerei. (5) Consiliul poate respinge cererile numai în următoarele cazuri: a) se constată lipsa cazierului judiciar sau a documentului care atestă achitarea obligaţiilor faţă de Cameră, documente care se ataşează la cererea de atribuire a calităţii de membru; b) se constată că a trecut mai mult de un an de la data promovării examenului de competenţă profesională până la depunerea cererii de atribuire a calităţii de membru; c) alte situaţii expres prevăzute prin normele aprobate de Cameră.În aceste situaţii, Camera comunică în scris solicitantului hotărârea sa şi restituie acestuia jumătate din sumele achitate la depunerea cererii. (6) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adoptă norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 37 (1) Condiţiile de autorizare a persoanei juridice sunt următoarele: a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar în numele persoanei juridice trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 32; b) o majoritate a drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute art. 32 şi sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră; c) o majoritate a membrilor organelor de administrare sau de conducere ale persoanei juridice, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de persoane fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 32 şi sunt membri activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră; în cazul în care aceste structuri nu au mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 32; d) persoana juridică trebuie să aibă o bună reputaţie, respectiv un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerinţelor Codului etic emis de IFAC şi adoptat de Cameră. (2) Autorizarea persoanelor juridice se face la cererea acestora, de către Consiliul Camerei, pe baza unei documentaţii care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi achitarea obligaţiilor legale către Cameră. (3) În cazul aprobării cererii, persoana juridică respectivă devine membră a Camerei, este înscrisă în Registrul public şi i se eliberează autorizaţia de funcţionare în calitate de membru al Camerei. (4) Consiliul poate respinge cererile numai în următoarele cazuri: a) se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1); b) a fost solicitată completarea documentaţiei potrivit prezentului regulament şi normelor adoptate de Cameră, în cadrul unui termen stabilit în acest scop şi persoana juridică solicitantă nu a procedat la completarea documentaţiei în termenul acordat; c) alte situaţii expres prevăzute prin normele aprobate de Cameră. (5) În vederea aplicării unitare a prevederilor prezentului articol, Camera adoptă norme specifice aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 38 (1) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei pot dobândi calitatea de auditor financiar în România, potrivit prevederilor normelor emise de Cameră în acest sens, cu respectarea condiţiilor prevăzute în actele legislative ale Uniunii Europene aplicabile în materie. (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei, necesare dobândirii în România a calităţii de auditor financiar, se efectuează potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, pot solicita recunoaşterea calificării obţinute în vederea exercitării profesiei în România, după susţinerea testului de aptitudini organizat de Cameră în conformitate cu normele emise de Cameră în acest sens. (4) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza fie prin contactarea autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei, fie prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne (IMI), în condiţiile legii. (5) Înscrierea auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (3) în Registrul public se face în cel mult 30 de zile de la data susţinerii testului de aptitudini. (6) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul regulament pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile legale. (7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Camera, în calitate de autoritate competentă, elaborează norme specifice în acest domeniu, aprobate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 39 (1) Nu are calitatea de membru al Camerei persoana care: a) nu s-a înscris în evidenţele Camerei ca membru al acesteia în termen de un an de la absolvirea examenului de competenţă profesională şi a exercitat activităţi din sfera de competenţe a auditorului financiar; b) a omis să solicite înscrierea ca membru al Camerei în termen de un an de la data la care a fost declarată admisă la examenul de competenţă profesională sau de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Camerei cu privire la recunoaşterea calificării de auditor financiar pentru persoanele care au dobândit această calitate potrivit prevederilor altui stat, după caz.Hotărârea Camerei privind refuzul de înregistrare ca membru a unui auditor financiar aflat în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) poate fi contestată în condiţiile legii, la instanţa competentă. (2) Calitatea de membru al Camerei încetează în oricare dintre următoarele situaţii: a) condamnarea penală definitivă pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar care îl fac nedemn să exercite această calitate; b) excluderea din profesie dispusă ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prezentului regulament; c) decesul persoanei fizice, respectiv încetarea personalităţii juridice a persoanei juridice; d) persoana juridică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 37 din prezentul regulament. (3) Încetarea calităţii de membru al Camerei se constată prin hotărâre motivată a Consiliului Camerei şi are drept consecinţă radierea din Registrul public şi din evidenţele Camerei. (4) Camera comunică în scris persoanei în cauză hotărârea de constatare a încetării calităţii de membru al Camerei, hotărâre ce poate fi contestată, în condiţiile legii, la instanţa competentă.  +  Articolul 40 (1) Membrii Camerei, persoane fizice, au următoarele drepturi: a) să exercite profesia de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale; b) să folosească în exercitarea profesiei titlul de auditor financiar, prescurtat "AF"; c) să participe, ca urmare a desemnării în baza normelor de reprezentare, la conferinţele ordinare şi extraordinare ale Camerei; d) să îşi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferinţelor; e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale Camerei, conform prevederilor legale; f) să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţilor desfăşurate de Cameră. (2) Membrii Camerei, persoane juridice, au drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f). (3) În faţa organelor alese ale Camerei, punctele de vedere şi interesele persoanelor juridice sunt susţinute de către reprezentanţii legali ai acestora, care sunt membri ai Camerei şi care au drepturile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 41 (1) Membrii Camerei, persoane fizice şi persoane juridice, în exercitarea independentă a profesiei, aplică şi respectă: a) standardele de audit; b) Codul etic; c) normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, procedurile de control al calităţii activităţii de audit financiar, obligaţiile financiare privitoare la cotizaţii şi tarife, asigurarea pentru riscul profesional şi celelalte norme emise de Cameră; d) standardele de audit intern; e) alte reglementări aplicabile profesiei. (2) Membrii Camerei, persoane fizice şi persoane juridice, sunt obligaţi să se asigure pentru riscul profesional rezultat din exercitarea profesiei de auditor financiar.  +  Articolul 42 (1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea, notificări în legătură cu următoarele situaţii: a) schimbarea numelui, situaţie în care persoana în cauză va solicita în scris Camerei eliberarea unui nou certificat, carnet de auditor financiar membru al Camerei şi parafă; b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenţă; c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/acţionar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de audit financiar; d) orice alte date comunicate Camerei, care se referă la calitatea de membru al acesteia. (2) Odată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse şi documentele, în copie legalizată, care probează temeiul notificării, după caz.  +  Articolul 43Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au loc, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile şi ataşând toate documentele corespunzătoare, după cum urmează: a) aplicarea unor sancţiuni disciplinare de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză; b) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei respective pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; c) punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; d) orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a auditorului financiar.  +  Articolul 44 (1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea, următoarele situaţii: a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică, situaţie în care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizaţii; b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă; c) deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităţi; d) orice modificare în ceea ce priveşte statutul angajaţilor, asociaţilor/acţionarilor sau al administratorilor persoanei juridice; e) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei juridice; f) orice alte date comunicate Camerei, care se referă la calitatea de membru al acesteia. (2) Odată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse şi documentele, în copie, care probează temeiul notificării, după caz.  +  Articolul 45Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care s-au produs, notificări în legătură cu producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile şi ataşând toate documentele corespunzătoare, după cum urmează: a) demisia sau revocarea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui asociat/acţionar al persoanei juridice; b) aplicarea unor sancţiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză; c) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva unui asociat/acţionar sau administrator al persoanei juridice, pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; d) punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată a unui asociat/acţionar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar; e) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă.  +  Articolul 46 (1) Membrii Camerei, persoane fizice şi persoane juridice, pot solicita suspendarea activităţii pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani, din motive întemeiate, dovedite cu documente justificative, în conformitate cu normele aprobate de Consiliul Camerei. (2) Dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar poate fi suspendat prin hotărâre a Consiliului Camerei şi în situaţiile în care împotriva auditorului financiar s-a pus în mişcare acţiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar care îl fac nedemn să exercite această calitate, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), Camera face menţiune în Registrul public.  +  Articolul 47 (1) Membrii Camerei, persoane fizice şi persoane juridice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei, notifică în scris acest lucru Consiliului Camerei. (2) Consiliul Camerei va hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul public, în următoarele situaţii: a) existenţa unor obligaţii încă neexecutate ale auditorului financiar, persoană fizică sau persoană juridică, faţă de Cameră; b) existenţa unor măsuri sancţionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii; c) existenţa unor măsuri speciale de monitorizare a calităţii activităţii de audit financiar, adoptate în temeiul Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi al serviciilor conexe, emise de Cameră. (3) Hotărârea Consiliului Camerei prin care se ia act de renunţare se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face menţiunile corespunzătoare în Registrul public.  +  Articolul 48 (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotărâre a Consiliului Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, în oricare dintre următoarele situaţii: a) neachitarea cotizaţiilor şi tarifelor datorate, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Camerei, deşi auditorul a fost notificat despre aceste situaţii şi i s-a acordat un termen pentru conformare; b) în urma condamnării definitive a unui auditor financiar pentru infracţiuni economice; c) la cererea auditorului financiar sau a persoanei juridice, dacă are îndeplinite la zi obligaţiile faţă de Cameră. (2) Hotărârea se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face menţiunile corespunzătoare în Registrul public. (3) Hotărârea privind retragerea calităţii de membru al Camerei poate fi contestată în condiţiile legii, la instanţa competentă.  +  Articolul 49Orice auditor financiar care a renunţat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile de reatribuire a calităţii de membru al Camerei stabilite prin norme.  +  Capitolul IV Stagiarii în activitatea de audit financiar  +  Articolul 50Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic sau sunt licenţiate ale unei alte facultăţi, caz în care trebuie să fi urmat un program de pregătire suplimentară cu profil economic. Diploma obţinută la absolvirea facultăţii, respectiv în urma programului de pregătire suplimentară trebuie să fie recunoscută de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul educaţiei; b) au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani; c) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; d) respectă cerinţele Codului etic.  +  Articolul 51Camera adoptă norme pentru desfăşurarea programului de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit financiar, care constau în: a) condiţiile de acces şi admitere la stagiu; b) durata, organizarea şi desfăşurarea stagiului; c) atribuţiile îndrumătorilor de stagiu; d) modul de completare a Caietului de practică în activitatea de audit financiar; e) condiţiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau pentru reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu; f) alte obligaţii ale stagiarului, stabilite prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Articolul 52Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, în cadrul cabinetelor individuale sau al persoanelor juridice autorizate de Cameră.  +  Capitolul V Exercitarea profesiei de auditor financiar  +  Articolul 53 (1) Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Auditorul financiar poate să îşi exercite independent profesia numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este membru activ al Camerei; b) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 54Profesia de auditor financiar se exercită având la bază: a) viza anuală, respectiv autorizaţia pentru exercitarea profesiei; b) contractul de audit încheiat cu clientul; c) documentaţia privind respectarea cerinţelor prevăzute în standardele profesionale în domeniu.  +  Articolul 55 (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei trebuie să fie percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională. (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot să îşi exercite profesia în cazul în care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfăşura activităţi de audit financiar, audit intern, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe în situaţii care prejudiciază sau care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenţa ori reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul etic.  +  Articolul 56Auditorul financiar activ care la un anumit moment nu mai îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea profesiei va proceda conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 57 (1) În activitatea de monitorizare a aplicării normelor emise de Cameră, a prezentului regulament şi a altor prevederi legale, auditorii financiari activi au obligaţia să coopereze cu aceasta şi să depună diligenţele necesare prin care să se asigure că şi persoanele cu care sunt asociate în îndeplinirea activităţilor specifice profesiei de auditor financiar cooperează cu Camera. (2) Auditorii financiari activi au obligaţia să conducă evidenţa corectă a activităţii lor şi să prezinte Camerei toate datele şi informaţiile necesare acesteia pentru desfăşurarea în mod eficient a procesului de monitorizare. (3) Monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar, emise de Cameră, care prevăd - în principal - următoarele: a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia de a întocmi şi de a prezenta acesteia, până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual asupra activităţii desfăşurate în anul anterior; b) auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajaţi, administratori sau asociaţi/acţionari ai unei persoane juridice şi nu efectuează audit financiar în nume propriu, au obligaţia de a transmite Camerei, în acelaşi termen, o declaraţie în care vor specifică această situaţie; c) nedepunerea raportului ori a declaraţiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prezentului regulament; d) auditorii financiari şi persoanele juridice care efectuează auditul statutar al entităţilor de interes public publică pe website-ul propriu un raport anual privind transparenţa, în conformitate cu art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Camera verifică prin inspecţii realitatea şi conformitatea cu cerinţele legale a informaţiilor cuprinse în rapoartele înaintate Camerei de către auditorii financiari activi, membri ai acesteia. De asemenea, evaluează conţinutul celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditori sau persoanele juridice.  +  Articolul 58 (1) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de integritate în toate relaţiile profesionale, de afaceri şi personale. Integritatea implică onestitate, justeţe şi corectitudine şi nu trebuie să fie afectată de interese de natură familială sau personală. (2) Auditorii financiari activi sunt obligaţi să dea dovadă de obiectivitate în exercitarea profesiei, la evaluarea acestei cerinţe urmând a fi avute în vedere toate considerentele relevante pentru încheierea fiecărui angajament profesional. (3) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de independenţă în exercitarea profesiei. Prin independenţă se înţelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu clienţii şi nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu aceştia, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor financiar. Independenţa nu trebuie să fie afectată în niciun caz de interese de natură familială sau personală. (4) Auditorii financiari activi trebuie să accepte şi să desfăşoare doar activităţile pentru care sunt competenţi. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialişti şi din alte domenii. (5) Auditorii financiari activi trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională cu respectarea confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care operează; confidenţialitatea nu operează pentru solicitările exprese de informaţii, formulate de către organele competente, în temeiul unei dispoziţii legale exprese care le conferă acest drept. În condiţiile păstrării confidenţialităţii informaţiilor asupra clienţilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atribuţiei sale privind controlul calităţii auditului financiar.  +  Articolul 59Pentru asigurarea respectării principiilor etice fundamentale de desfăşurare a activităţii de audit financiar, auditorii financiari activi trebuie să se conformeze următoarelor reguli generale: a) să nu încheie contractul dacă în ultimii 2 ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau angajaţi ai clientului ori ai unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup; b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acţionariatul semnificativ al clientului ori al unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai auditorului financiar; c) să nu se implice direct sau indirect în desfăşurarea activităţii financiare a clientului, neavând dreptul să deţină acţiuni ori părţi sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, să încheie acte ori fapte de comerţ ori să fi beneficiat sau să beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu excepţia onorariilor prevăzute în contract; d) să nu presteze pentru acelaşi client servicii de audit financiar sau alte servicii de asigurare, în sensul dat acestor noţiuni de standardele internaţionale de audit şi asigurare, dacă desfăşoară activităţi de contabilitate, consultanţă, fiscalitate sau alte activităţi profesionale similare; e) să cuprindă în contractul de audit financiar încheiat cu clientul clauza de confidenţialitate şi eventualele condiţii speciale, adaptate de la caz la caz; f) să respecte recomandările Camerei referitoare la eventualele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelaşi client; g) să îşi organizeze propriile proceduri şi politici de control conform standardelor internaţionale de audit, pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a misiunilor de audit.  +  Capitolul VI Auditul intern  +  Articolul 60 (1) Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opţiunii acţionarilor/asociaţilor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5), organizează activitatea de audit intern potrivit normelor de audit intern elaborate şi aprobate de Cameră în conformitate cu standardele internaţionale de audit intern. (2) Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. (3) Activitatea de audit intern se exercită în cadrul entităţii economice de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia, cu respectarea prevederilor legale. Practicile de audit intern se diferenţiază în funcţie de scopul, mărimea, structura şi domeniul de activitate ale entităţii economice. (4) Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să aibă calitatea de auditor financiar. (5) La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entităţile publice.  +  Articolul 61 (1) Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internaţionale de audit intern, scopul acestora fiind: a) definirea principiilor de bază privind modul în care trebuie să se exercite auditul intern; b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea şi promovarea activităţilor de audit intern; c) stabilirea criteriilor de bază pentru evaluarea calităţii serviciilor de audit intern; d) evaluarea proceselor şi structurilor organizatorice din entitatea economică. (2) Normele elaborate de Cameră cuprind reguli de organizare, exercitare şi implementare în domeniul auditului intern, precum şi Codul de etică pentru profesia de auditor intern. (3) Regulile de exercitare se referă la natura activităţilor de audit intern şi stabilesc criterii de calitate pe baza cărora exercitarea acestor servicii poate fi evaluată. (4) Regulile de implementare se elaborează în funcţie de tipurile specifice de angajamente.  +  Capitolul VII Veniturile Camerei  +  Articolul 62 (1) Camera îşi asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare din următoarele surse: a) cotizaţii anuale, fixe şi variabile; b) tarife pentru servicii prestate în conformitate cu prevederile legale; c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; d) donaţii, sponsorizări şi alte venituri, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Cuantumul şi nivelurile cotizaţiilor, tarifelor şi ale altor venituri ale Camerei se stabilesc periodic prin hotărâri ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament.  +  Articolul 63 (1) Membrii Camerei, persoane fizice active şi persoane juridice, datorează cotizaţii fixe şi variabile. (2) Membrii Camerei, persoane fizice nonactive, datorează numai cotizaţie fixă. (3) Cotizaţiile variabile sunt stabilite ca procent aplicat la cifra de afaceri realizată din activitatea de audit financiar, audit intern şi alte activităţi desfăşurate în exercitarea profesiei de auditor financiar.  +  Articolul 64 (1) Camera încasează tarife pentru servicii prestate în legătură cu: a) înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; b) înscrierea la examenul de competenţă profesională în vederea atribuirii calităţii de auditor financiar; c) monitorizarea activităţii stagiarilor în activitatea de audit financiar; d) atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public; e) alte servicii prestate potrivit reglementărilor Camerei. (2) Tarifele se plătesc de persoanele care solicită prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 65Membrii Camerei sunt obligaţi să plătească cotizaţiile datorate către Cameră, în condiţiile prevăzute prin hotărârile Consiliului acesteia. Neachitarea cotizaţiilor datorate anual atrage răspunderea disciplinară a acestora.  +  Capitolul VIII Supravegherea publică  +  Articolul 66Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 67Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a organismului de supraveghere publică.  +  Capitolul IX Registrul public  +  Articolul 68Membrii Camerei sunt înscrişi în Registrul public în baza declaraţiei pe propria răspundere, în una dintre cele două categorii: a) auditori financiari activi; sau b) auditori financiari nonactivi.  +  Articolul 69 (1) Membrii Camerei, persoane fizice active şi nonactive şi persoane juridice, se înscriu în Registrul public. (2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 70 (1) Membrii Camerei sunt identificaţi în Registrul public printr-un număr individual. Informaţiile referitoare la auditorii financiari şi persoanele juridice se păstrează şi într-un registru în format electronic, care este accesibil publicului pe site-ul Camerei. (2) Registrul public conţine, de asemenea, adresa şi datele de contact ale Camerei, precum şi datele de contact şi detalii cu privire la organismul de supraveghere publică.  +  Capitolul X Investigaţii şi sancţiuni  +  Articolul 71Camera este autoritatea competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru membrii săi.  +  Articolul 72Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor Codului etic; b) desfăşurarea activităţii de auditor financiar în condiţii care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale; c) încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament, ale hotărârilor şi reglementărilor emise de Cameră, aplicabile activităţii desfăşurate de către auditorii financiari, persoanele juridice sau orice angajat, asociat/acţionar, administrator ori partener din cadrul unei persoane juridice; d) nerespectarea cerinţelor privind pregătirea profesională continuă, prevăzute în normele emise de Cameră; e) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Registrul public; f) încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă şi obiectivitate.  +  Articolul 73 (1) Membrii Camerei pot fi sancţionaţi pentru abateri disciplinare cu: a) mustrare; b) avertisment scris; c) suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 1 an. În perioada suspendării, persoana în cauză nu are dreptul să exercite sub nicio formă activitate de audit financiar, să facă uz de calitatea de auditor financiar şi nu are dreptul să participe la activităţile Camerei; d) retragerea calităţii de membru al Camerei. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), odată cu aplicarea sancţiunii disciplinare se retrage şi autorizarea de membru al Camerei.  +  Articolul 74Acţiunea disciplinară poate fi exercitată de către Consiliul Camerei în cel mult 3 ani de la data luării la cunoştinţă de către Cameră despre fapta săvârşită.  +  Articolul 75Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă şi va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 76Abaterile disciplinare se constată, iar sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Camerei.  +  Articolul 77 (1) La şedinţele Consiliului Camerei pot participa, pe bază de convocare, numai persoanele implicate, apărătorii acestora şi alte persoane care ar putea furniza informaţii relevante pentru soluţionarea sesizărilor supuse soluţionării. La deliberări participă numai membrii Consiliului Camerei. (2) Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei reclamate sau ai celei care a declanşat procedura disciplinară nu au dreptul de a participa la niciuna dintre etapele procedurii disciplinare.  +  Articolul 78Orice persoană care este afectată de acţiunile unui membru al Camerei poate depune o reclamaţie la adresa acestuia. Toate faptele sau circumstanţele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru al Camerei se reclamă la Cameră şi se înregistrează la Registratura acesteia. Procedura disciplinară se efectuează conform regulamentului adoptat de Cameră.  +  Articolul 79 (1) Cercetarea faptelor reclamate se face numai după înştiinţarea în scris a persoanei reclamate şi comunicarea către aceasta a sesizării primite. (2) Persoana reclamată are dreptul de a prezenta explicaţii scrise. La audieri poate fi asistată de un avocat sau de un alt auditor financiar, membru al Camerei. (3) Refuzul nejustificat de a da curs convocării constituie o încălcare a conduitei profesionale şi nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. (4) Persoana convocată va fi ascultată, vor fi audiate şi alte persoane care pot contribui la elucidarea faptelor, vor fi verificate înscrisuri şi obţinute informaţii prin toate mijloacele prevăzute de lege. (5) Rezultatele cercetării vor fi consemnate într-un referat care va cuprinde faptele reclamate, poziţia celui cercetat, probele administrate, concluzii şi propunerea de soluţionare a reclamaţiei.  +  Articolul 80 (1) În situaţiile în care din cercetări rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii disciplinare, se transmite persoanei reclamate şi reclamantului o notificare corespunzătoare. În celelalte situaţii, referatul de cercetare se înaintează Consiliului Camerei, împreună cu punctul de vedere al persoanei reclamate asupra concluziilor acestuia. (2) Referatul se supune deciziei Consiliului Camerei în şedinţa imediat următoare celei în care acesta a fost înregistrat la Registratura Camerei. (3) Persoana reclamată poate fi convocată de Consiliul Camerei, în vederea audierii, după caz. (4) Consiliul poate hotărî sancţionarea disciplinară, completarea cercetării sau clasarea cauzei. (5) Hotărârea se comunică persoanei reclamate şi reclamantului în termen de 15 zile de la adoptare şi devine executorie pe data expirării termenului de apel.  +  Articolul 81În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. c) şi d), pe baza hotărârii de sancţionare, Camera va face menţiunile corespunzătoare în Registrul public.  +  Articolul 82Hotărârile de sancţionare disciplinară pot fi contestate, în condiţiile legii, la instanţa competentă.--------