HOTĂRÂRE nr. 228 din 14 aprilie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 18 mai 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (8), după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:"g) adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată."2. La articolul 4, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), sau a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului."4. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Biroul concursuri din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi."5. Articolul 29 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 14 aprilie 2011.Nr. 228.-------