ORDIN nr. 108 din 12 mai 2011pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 16 mai 2011    Văzând Referatul Direcţiei generale politici în zootehnie şi industrie alimentară nr. 95.328 din 28 aprilie 2011,având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 101, 103 şi 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , ale art. 66 şi 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum şi ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 o singură dată pe an, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:".2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 31 august 2011;".3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă."4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 16 mai-15 iunie 2011, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare."5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite."6. La articolul 4, alineatul (2) şi partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi ataşat la dosar. (3) În cadrul controlului la faţa locului în perioada 16 iunie-31 august 2011 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:".7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine şi caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%. (2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil."8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 30 septembrie 2011, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2011, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal."9. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animal din specia ovinepentru anul 2011"10. La anexa nr. 1 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de ............ *) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011 şi care până la data de 31 august 2011 se găsesc la adresa ........................ *)/(localitatea .................../judeţul ................. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ......................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."11. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Am luat cunoştinţă de:- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011; b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 31 august 2011; d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.- În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul care atestă controlul la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul naţional al exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal cu nereguli şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.- Dacă se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil."12. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii" punctul 2, ultima liniuţă se abrogă.13. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animal din specia caprinepentru anul 2011"14. La anexa nr. 2 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de ............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011, care până la data de 31 august 2011 se găsesc la adresa .......................*)/(localitatea, str., nr. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ..............*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."15. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Am luat cunoştinţă de:- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011; b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 31 august 2011; d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.- În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.- În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.- Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, procesul-verbal de control la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul naţional al exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal cu nereguli şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.- Dacă se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;(îi) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele: a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil."16. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii" punctul 2, ultima liniuţă se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 12 mai 2011.Nr. 108.-------