HOTĂRÂRE nr. 439 din 4 mai 2011privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.F. nr. 35453, 35454, 35455, 35456, 35457, 35458 şi 144883, precum şi suprafaţa bunului imobil aparţinând domeniului public al statului înscris la poziţia M.F. nr. 35453 se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării şi a corectării suprafeţei.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic.  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş va transmite, conform legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României imobile cu aceleaşi caracteristici ca ale celor prevăzute la art. 2, care să permită amenajarea şi certificarea unui aerodrom, precum şi operarea în siguranţă a aeronavelor civile, în maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face prin protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Amenajarea şi certificarea aerodromului prevăzut la art. 3 se fac de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, în termenul prevăzut la art. 3. (3) Aeroclubul României are dreptul de a utiliza în mod gratuit imobilele prevăzute la art. 2 până la data transmiterii în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României a imobilelor prevăzute la art. 3. (4) În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 2 nu este realizat sau în situaţia în care nu se respectă obligaţiile prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (1)-(3), imobilele menţionate la art. 2 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 4 mai 2011.Nr. 439.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aparţinând domeniului publical statului, aflate în administrarea Aeroclubului României,la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar
  *Font 8*
   
  ┌──────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┬──────┬───────────┬──────────────┬────────┬────┐ │Nr. │Cod de │ │Descriere │Vecinătăţi│ │Anul │Valoare de │ Situaţia │Situaţia│Tip │ │M.F. │clasi- │Denumire│ tehnică │(după caz,│Adresa │dobân-│ inventar │ juridică │juridică│bun │ │ │ficare │ │(pe scurt)│ pe scurt)│ │dirii/│ │ │actuală │ │ │ │ │ │ │ │ │dării │ (în lei) ├───────┬──────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ Baza │În ad-│Concesi-│ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │minis-│une/ │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │trare/│Închi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │riat/Dat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cesi- │cu titlu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │une │gratuit │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35453 │8.29.06│Teren │S = │Persoane │Ţara: │ 1973 │206.777.325│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │pistă │97,8786 ha│particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │zbor + │ │re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │incinta │ │Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A/T │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş │ │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35454 │8.29.06│Hangar │S = │Persoane │Ţara: │ 1973 │ 3.852.370│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │avioane │1.053,7 mp│particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │+ anexe │, struc- │re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │ │tură meta-│Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lică, │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │învel. │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tablă │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35455 │8.29.06│Clădire │S = 208 mp│Persoane │Ţara: │ 1973 │ 26.832│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │birouri=│, clădire │particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │anexe │b.a. │re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │(gospod.│ │Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexa + │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │depen- │ │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dinţe + │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aerogara│ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ sala │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aştepta-│ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re) │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35456 │8.29.06│Clădire │S = │Persoane │Ţara: │ 1973 │ 461.175│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │adminis-│165,2 mp, │particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │trativă │clădire │re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │ │P+1 cu zid│Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35457 │8.29.06│Clădire │S = │Persoane │Ţara: │ 1991 │ 589.745│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │paraşu- │211,1 mp, │particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │tişti = │P+1, │re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │spaţiu │zidărie de│Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pt. │cărămidă │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazare │ │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │35458 │8.29.06│Depozit │S = │Persoane │Ţara: │ 1991 │ 213.818│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │carbu- │116,6 mp │particula-│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │ranţi │3 depozite│re │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │ │ │Azomureş │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4300 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼────┤ │144883│8.29.06│Clădire │S = │Electro- │Ţara: │ 2002 │ 335.400│Înscris│În ad-│ │imo-│ │ │ │şcoala │120,36 mp,│mecanica -│România│ │ │ în Cf │minis-│ │bil │ │ │ │A/T │zidărie, │S.A. │, jude-│ │ │ │trare │ │ │ │ │ │Mureş │înveli- │ │ţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tablă │ │muni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mureş; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 113│ │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴──────┴────────┴────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din proprietateapublică a statului şi din administrarea Aeroclubului Românieiîn proprietatea publică a municipiului Târgu Mureş şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Numărul de identi- ficare atri- buit de M.F.P. Codul de clasi- ficare
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş teren, S = 97,8786 ha 206.777.325 35453 8.29.06
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş hangar avioane, S = 1.053,7 mý, structură metalică 3.852.370 35454 8.29.06
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş clădire birouri, S = 208 mý, beton armat 26.832 35455 8.29.06
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş clădire administra- tivă, S = 165,2 mý, P+1, zidărie de cărămidă 461.175 35456 8.29.06
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş clădire paraşutişti, S = 211,1 mý, P+1, zidărie de cărămidă 589.745 35457 8.29.06
  Municipiul Târgu Mureş, Str.Libertăţii nr. 120, cod 4300 Statul român, Aeroclubul României Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş depozit carburanţi, S = 116,6 mý 213.818 35458 8.29.06
  ---------