HOTĂRÂRE nr. 480 din 2 septembrie 1997privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 8 septembrie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 februarie 1995, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 421/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Agenţii economici, persoane fizice sau persoane juridice, pot derula operaţiuni de export de animale vii, numai după obţinerea avizului sanitar veterinar de export."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Exportul de animale vii se efectuează în condiţiile sanitare veterinare stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin Agenţia naţionala sanitară veterinara. (2) Avizul sanitar veterinar de export se emite de direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza condiţiilor sanitare veterinare stabilite de Agenţia naţionala sanitară veterinara şi la solicitarea agenţilor economici interesaţi. Cererea scrisă, însoţită de documentaţia pentru export, se depune de către solicitant la registratura direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 10 zile înainte de imbarcarea animalelor, pentru fiecare operaţiune şi specie de animale."3. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Direcţia sanitară veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, din raza căreia provin animalele destinate exportului, verifica îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare de export şi documentaţia solicitantului şi, după caz, emite avizul sanitar veterinar de export, admite imbarcarea-încărcarea animalelor pentru export şi eliberează: a) certificatul sanitar veterinar de sănătate şi transport internaţional direct către ţara importatoare; în acest caz, operaţiunile de vama se efectuează în judeţul de provenienţă a animalelor; b) certificatul sanitar veterinar de sănătate şi transport intern până la baza de îmbarcare-încărcare a animalelor pentru export."4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor notifica Agenţiei naţionale sanitare veterinare avizele sanitare veterinare de export, în ziua emiterii acestora."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Agentul economic trebuie să prezinte medicului veterinar de poliţie sanitară veterinara de frontieră: a) dosarul de export; b) certificatul sanitar veterinar de sănătate şi transport internaţional; c) avizul sanitar veterinar de export, în original, eliberat de direcţia sanitară veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti."6. Articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Poliţia sanitară veterinara de frontieră urmăreşte respectarea reglementărilor prevăzute în legislaţia sanitară veterinara şi în Codul vamal, verifica autenticitatea documentelor cuprinse în dosarul de export şi emite, după caz, certificatul sanitar veterinar de sănătate şi transport internaţional pentru loturile de animale ale căror documente insotitoare corespund prevederilor legale."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementări privind exportul de animale vii, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului, Calin Popescu-Tariceanu---------------