HOTĂRÂRE nr. 390 din 13 aprilie 2011privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 şi art. 28 alin. (3) şi (8) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, cu sediul social în localitatea Dancu, comuna Holboca, şos. Ungheni nr. 9, judeţul Iaşi, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  +  Articolul 2Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu este constituit din bunuri din domeniul privat al statului şi bunuri proprii, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din suprafeţe de teren din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, potrivit ultimei situaţii financiare încheiate la data de 31 decembrie 2010.  +  Articolul 3Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu are ca obiect principal de activitate următoarele activităţi, codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN: a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 014 - Creşterea animalelor; clasa 0141 - Creşterea bovinelor de lapte; grupa 015 - Activităţi în ferme mixte; clasa 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; grupa 101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne; clasa 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii; c) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerţ cu ridica al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; clasa 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; d) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun în magazine specializate; clasa 4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne în magazine specializate; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul care se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuate prin standuri, chioşcuri şi pieţe; e) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; f) diviziunea 69 - Activitate juridică şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; g) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; h) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; i) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; j) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; k) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 856 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; l) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; m) diviziunea 96 - Activităţi de servicii.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  +  Articolul 5Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Veniturile proprii provin din: a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare; b) contracte pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, obţinute prin competiţie; c) proiecte de interes naţional strategic de lungă durată; d) contracte de finanţare a proiectelor şi programelor internaţionale; e) valorificarea rezultatelor cercetării, conform prevederilor legale; f) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate; g) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea; h) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creaţii originale; i) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode; j) valorificarea mijloacelor fixe proprii disponibile, chirii, prestări de servicii, analize şi alte asemenea; k) contracte de parteneriat public-privat, precum şi diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare, în condiţiile legii; l) alte venituri, potrivit legii.  +  Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu beneficiază prin alocare directă de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de fondurile necesare pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale.  +  Articolul 7Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.  +  Articolul 8Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului bugetar.  +  Articolul 10Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, potrivit legii.  +  Articolul 11Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu este de 92.  +  Articolul 12Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia.  +  Articolul 13Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  +  Articolul 14Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite prin acesta.  +  Articolul 15Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază îşi are sediul şi la care are deschise conturile de disponibilităţi.  +  Articolul 16Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu poate deschide conturi escrow, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în care să se colecteze venituri ori alte disponibilităţi încasate de către aceasta, în limita unor sume, în lei sau în valută, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între părţi.  +  Articolul 17Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la bănci comerciale selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu.  +  Articolul 18Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu poate încheia contracte de prestări de servicii pe o perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 19Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.  +  Articolul 20Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu este asigurată de consiliul de administraţie.  +  Articolul 22Structura şi numărul membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi salariaţi din cadrul unităţii, specialişti în domeniu. Numirea şi eliberarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  +  Articolul 23Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care instituţia are relaţii contractuale sau interese concurente.  +  Articolul 24Conducerea executivă este asigurată de director, numit pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 25Atribuţiile conducerii executive se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu.  +  Articolul 26Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autoturism cu un consum lunar de 150 litri/autovehicul. Pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu are în dotare un autolaborator şi un autoturism de teren cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.  +  Articolul 27Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a suprafeţei de teren de 1,7600 ha, prevăzută în anexa nr. 3, înregistrată la nr. M.F. 116223, aflată în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor - Dancu, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii. Suprafaţa de teren prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în conformitate cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele nr. 2, 2a), 2c) şi 2d) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 şi 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrulagriculturii şi dezvoltării rurale,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 aprilie 2011.Nr. 390.  +  Anexa 1 Bunurile din domeniul privat al statului şi bunurileproprii aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltarepentru Creşterea Bovinelor - Dancu1. Bunuri proprietate privată a statului
  *Font 9*
  Nr. crt Grupa Denumirea Valoarea de inventar -lei- Situaţia juridică
  1. 1 Construcţii 1.187.155 În administrare
  2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 1.280.101 În administrare
  3. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
  TOTAL 2.467.256
  2. Bunuri proprii
  *Font 9*
  Nr. crt Grupa Denumirea Valoarea de inventar -lei- Situaţia juridică
  1. 1 Construcţii - -
  2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 2.001.678 În proprietate
  3. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 48.582 În proprietate
  TOTAL 2.050.260
   +  Anexa 2 DATELEde identificare a suprafeţelor minime de teren dindomeniul public al statului, indispensabile activităţiide cercetare-dezvoltare-inovare, care rămân înadministrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltarepentru Creşterea Bovinelor - Dancu
  Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul
  TarlauaParcelaCategoria de Suprafaţa
  folosinţă - ha -
  Municipiul Iaşi 111 4356 arabil 22,3360
  115 4434 arabil 2,5300
  115 4430 arabil 2,5100
  118 4473 arabil 9,7100
  119 4480 arabil 19,8800
  119 4482 arabil 5,2600
  121 4507/1 arabil 11,1700
  121 4511 arabil 5,0300
  123 4541 arabil 28,5100
  189 1203 arabil 12,3100
  189 1204 arabil 0,4700
  189 1205 arabil 0,7600
  189 1202 arabil 0,1400
  Total arabil 120,6160**)
  Comuna Holboca 1 2 arabil 89,7500
  2 11 arabil 14,0600
  3 35 arabil 8,9100
  33 691 arabil 87,9700
  34 693 arabil 15,6857
  36 705 arabil 0,1200
  36 708 arabil 35,8800
  36 711 arabil 11,1707*)
  Total arabil 263,5464**)
  Comuna Ţuţora 4/1 18/1 arabil 24,3000
  5/1 9/1/1 arabil 64,5200
  6/1 30/2/1 arabil 16,1300
  11/1 272/8 arabil 36,8000
  Total arabil 141,7500***)
  TOTAL ARABIL 525,9124
  Municipiul Iaşi 121 4507/3 păşune 0,9000
  TOTAL păşuni 0,9000**)
  Comuna Holboca 2 12 păşune 0,0200
  2 13 păşune 6,0000
  2 18 păşune 0,7000
  3 30 păşune 0,0500
  3 36/1 păşune 11,6600
  3 38 păşune 0,0800
  3 39 păşune 0,0900
  32 668/1 păşune 19,9400
  32 670 păşune 0,0300
  32 671 păşune 0,0500
  32 684 păşune 3,8700
  32 687 păşune 2,9500
  32 690 păşune 0,6900
  Total păşuni 46,1300**)
  TOTAL PĂŞUNI 47,0300**)
  Municipiul Iaşi 121 4507/2 fâneaţă 0,8700
  Total fâneţe 0,8700**)
  Comuna Holboca 2 17 fâneaţă 11,0100
  3 29 fâneaţă 35,8000
  32 669 fâneaţă 0,3000
  Total fâneţe 47,1100**)
  Comuna Ţuţora 4/1 18/2 fâneaţă 1,2800
  Total Fâneţe 1,2800***)
  TOTAL FÂNEŢE 49,2600
  TOTAL AGRICOL AGRICOL 622,2024
  Municipiul Iaşi 121 4511/2 vegetaţie forestieră 1,1600
  123 4539 vegetaţie forestieră 0,1000
  123 4538 vegetaţie forestieră 0,3000
  123 4540 vegetaţie forestieră 0,4500
  Total Vegetaţie forestieră 2,0100**)
  Comuna Holboca 2 19 vegetaţie forestieră 0,0200
  3 22 vegetaţie forestieră 0,0500
  3 23 vegetaţie forestieră 0,0800
  3 24 vegetaţie forestieră 0,0500
  3 26 vegetaţie forestieră 0,0200
  3 31 vegetaţie forestieră 0,9000
  3 32 vegetaţie forestieră 0,0500
  3 34 vegetaţie forestieră 0,0500
  32 680 vegetaţie forestieră 0,1700
  32 685 vegetaţie forestieră 0,0700
  32 688 vegetaţie forestieră 0,0800
  34 695 vegetaţie forestieră 0,1200
  0 1 vegetaţie forestieră 0,4100
  0 8 vegetaţie forestieră 1,0200
  0 9 vegetaţie forestieră 0,1500
  0 20 vegetaţie forestieră 0,7400
  Total vegetaţie forestieră 3,9800**)
  TOTAL VEGETAŢIE FORESTIERĂ 5,9900**)
  Municipiul Iaşi 121 4511/1 ape, stuf 1,0000
  Total Ape, stuf 1,0000**)
  Comuna Holboca 3 27 ape, stuf 0,1300
  3 25 ape, stuf 0,0100
  0 686 ape, stuf 0,1400
  0 689 ape, stuf 0,1700
  0 692 ape, stuf 0,4100
  Total Ape, stuf 0,8600**)
  TOTAL APE, STUF 1,8600**)
  Municipiul Iaşi 111 4356/1 drum 0,8100
  121 4501 drum 0,4500
  118 4478 drum 0,3300
  119 4482 drum 0,4100
  Total drumuri de exploatare 2,0000**)
  Comuna Holboca 2 14 drum 0,3000
  3 33 drum 0,2700
  36 704 drum 0,2000
  0 706 drum 0,3900
  0 709 drum 0,6400
  0 710 drum 0,0400
  0 716 drum 0,1000
  Total drumuri de exploatare 1,9400**)
  TOTAL DRUMURI DE EXPLOATARE 3,9400**)
  Comuna Holboca 203 1872 curţi, construcţii 15,3700
  Total curţi, construcţii 15,3700**)
  Comuna Holboca 36 707 neproductiv 0,2800
  0 3 neproductiv 1,7400
  Total neproductiv 2,0200**)
  TOTAL NEAGRICOL 29,1800**)
  Total Iaşi agricol + neagricol 107,5220**)
  Total Holboca agricol + neagricol 400,8304
  Total Ţuţora agricol 143,0300***)
  TOTAL GENERAL 651,3824
  ----------- Notă *) Suprafaţa de teren de 11,1707 ha, primită prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, situată pe raza comunei Holboca, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 102023. Notă **) Suprafaţa de 494,9817 ha, situată pe raza municipiului Iaşi şi a comunei Holboca, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 116223. Notă ***) Suprafaţa de teren de 143,03 ha, primită prin Legea nr. 64/2010 privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi", situată pe raza comunei Ţuţora, înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 155225.
   +  Anexa 3 DATELEde identificare a suprafeţei de teren care se scade dininventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acesteia, în condiţiile legii┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ │Caracteristicile tehnice ale terenului ││Locul unde este situat terenul ├───────┬───────┬─────────────┬─────────┤│ │Tarlaua│Parcela│Categoria de │Suprafaţa││ │ │ │folosinţă │ - ha - │├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤│Municipiul Iaşi, zona aeroport, │ │ │ │ ││extravilan │ 111 │ 4356 │arabil │ 1,7600│├──────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────┤│TOTAL │ │ │AGRICOL │ 1,7600*)│└──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────────┴─────────┘---------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. 116223.-------